Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 8

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 8

 

 

Příznak

Pravděpodobná příčina

Řešení

Obraz je
obtížně
viditelný.

Slunce nebo světlomety svítí
přímo do digitálního zpětného
zrcátka.

Přepněte zrcátko do režimu
optického zrcátka. (Pokud světlo
proniká skrz střešní okno nebo
panoramatické střešní okno,
zavřete sluneční clonu nebo
elektronickou sluneční clonu.)

Vozidlo je v tmavé oblasti.

Vozidlo je v blízkosti TV
vysílače, vysílací stanice,
elektrárny nebo na jiném
místě, kde se mohou
vyskytovat silné rádiové
vlny nebo elektrický šum.

Teplota v okolí kamery je
extrémně vysoká/nízká.

Okolní teplota je extrémně
nízká.

Prší nebo je vlhko.

Slunce nebo světlomety
svítí přímo do objektivu
kamery.

Vozidlo je pod
fluorescenčním světlem,
sodíkovým světlem,
rtuťovým světlem atd.

Výfukové plyny brání
kameře ve snímání.

Přepněte zrcátko do režimu
optického zrcátka. (Když se
podmínky zlepší, přepněte
zrcátko zpět do režimu
digitálního zrcátka.)

Na objektivu kamery je
cizorodý materiál, např. kapky
vody nebo prach.

Nechte vozidlo zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem

Zavazadla v zavazadlovém
prostoru se odráží od skla
zadního okna a překáží
kameře.

Přepněte zrcátko do režimu
optického zrcátka.
Přesuňte zavazadla do polohy,
kde nepřekáží kameře, nebo je
zakryjte černým hadrem, aby
se snížil odraz od skla zadního
okna.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

141

1

Před jízdou

Příznak

Pravděpodobná příčina

Řešení

Obraz je
obtížně
viditelný.

Sklo zadního okna je
zamlženo.

Po odmlžení zadního okna
použitím odmlžování zadního
okna použijte znovu režim
digitálního zrcátka.

Vnější strana skla zadního
okna je zašpiněna.

Použijte zadní stěrač, abyste
nečistotu odstranili.

Vnitřní strana skla zadního
okna je zašpiněna.

Nechte vozidlo zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem

Obraz je
vychýlený.

Zadní dveře nejsou úplně
zavřeny.

Zavřete úplně zadní dveře.

Kamera nebo oblast v jejím
okolí dostala silný náraz.

Přepněte zrcátko do režimu
optického zrcátka a nechte
vozidlo prohlédnout kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

Displej je
temný a
zobrazí se

[

].

Systém může mít poruchu.

Přepněte zrcátko do režimu
optického zrcátka a nechte
vozidlo prohlédnout kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

[

] zhasne.

[

] je

zobrazeno.

Digitální zpětné zrcátko je
extrémně horké. (Zobrazení
bude postupně tmavnout.
Pokud se teplota dále
zvyšuje, digitální zpětné
zrcátko se vypne.)

Doporučujeme snížit teplotu v
kabině, aby se snížila teplota

zrcátka. ([

] zmizí, když se

zrcátko ochladí.)

Pokud [

] nezmizí, i

když je zrcátko chladné,
nechte vozidlo zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

142

Příznak

Pravděpodobná příčina

Řešení

Páčka nemůže
být řádně
ovládána.

Páčka může mít poruchu.

Přepněte zrcátko do režimu
optického zrcátka a nechte
vozidlo prohlédnout kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.
Pro přepnutí do režimu
optického zrcátka stiskněte a
držte tlačítko menu přibližně 10
sekund.

Seřízení úhlu vnějších zpětných zrcátek

VÝSTRAHA

Neseřizujte polohu zrcátka během jízdy.

1

Pro volbu zrcátka, které chcete seřídit, stiskněte spínač.

 

A Volba levého zrcátka
B Volba pravého zrcátka

2

Pro seřízení zrcátek stiskněte spínač.

 

A Seřízení povrchu zrcátka nahoru
B Seřízení povrchu zrcátka doprava
C Seřízení povrchu zrcátka dolů
D Seřízení povrchu zrcátka doleva

INFORMACE

Úhel zrcátka je možné seřizovat, když

Spínač POWER je v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

143

1

Před jízdou

Automatické seřízení úhlu zrcátek (vozidla s pamětí jízdní polohy)

Požadovaný úhel zrcátka může být uložen do paměti a vyvolán automaticky
pomocí paměti jízdní polohy.

Funkce vazby zrcátek při couvání (vozidla s pamětí jízdní polohy)

Když je spínač volby zrcátka v poloze "L" nebo "R", vnější zpětná zrcátka se
automaticky naklopí směrem dolů, když vozidlo couvá, aby se tak zajistil lepší
výhled na terén.
Pro zrušení této funkce nastavte spínač volby zrcátka do neutrální polohy
(mezi "L" a "R").
Se zařazenou polohou v R seřiďte úhel zrcátka do požadované polohy tak,
abyste nastavili úhel zrcátka používaný při couvání vozidla.
Seřízený úhel bude uložen do paměti a od příště se zrcátko automaticky
naklopí do uloženého úhlu, kdykoliv bude zařazená poloha přeřazena do R.
Uložená poloha naklopení zrcátka směrem dolů má vazbu na normální
polohu (úhel seřízený při jiné zařazené poloze než R). Proto, pokud je po
seřízení změněna normální poloha, naklopená poloha se změní také.
Když je změněna normální poloha, seřiďte znovu úhel zrcátka při couvání.

Použití funkce s vazbou na couvání, když je chladno

Při používání funkce s vazbou na couvání v chladném počasí by mohlo
zrcátko na dveřích zamrznout a nemusí automaticky naklopit povrch zrcátka
směrem dolů. V tom případě odstraňte námrazu a sníh z povrchu zrcátka.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Sklopení/odklopení vnějších zpětných zrcátek

▶ 

Použití spínače

Pro sklopení zrcátek stiskněte tento spínač.

Pro jejich vyklopení zpět do původní polohy stiskněte spínač znovu.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

144

▶ 

Nastavení automatického režimu

Automatický režim umožňuje sklopení nebo vyklopení zrcátek navázat na
zamknutí/odemknutí dveří.
Pro nastavení automatického režimu stiskněte spínač.

Indikátor 

 se rozsvítí.

Opětovným stisknutím spínače se vrátíte do manuálního režimu.

INFORMACE

Použití automatického režimu, když je chladno

Když je automatický režim použit v chladném počasí, zrcátko na dveřích by mohlo
zamrznout a automatické sklápění a odklápění nemusí být možné. V tom případě,
po odstranění námrazy a sněhu ze zrcátka na dveřích, ovládejte zrcátko použitím
manuálního režimu, nebo pohněte zrcátkem rukou.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny.

Nejezděte se sklopenými zrcátky.

Nedotýkejte se vnějšího zpětného zrcátka, když je v pohybu. Jinak může dojít
ke skřípnutí prstu nebo poškození zrcátka.

Protože povrch zrcátka bude horký, nedotýkejte se vnějšího zpětného zrcátka,
když je vyhřívání zrcátek v činnosti.

Obě zrcátka, jak na straně řidiče, tak spolujezdce, musí být před jízdou
vyklopena a řádně seřízena.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

145

1

Před jízdou

Startování a vypínání hybridního systému

Startování hybridního systému

Startování hybridního systému

VÝSTRAHA

Vždy startujte hybridní systém, když sedíte na sedadle řidiče. Za žádných
okolností nesešlapujte plynový pedál při startování hybridního systému.

UPOZORNĚNÍ

Když startujete hybridní systém

Pokud jde hybridní systém obtížně nastartovat, nechte vozidlo ihned zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv
spolehlivým servisem.

Ovládání spínače POWER

Pokud se zdá, že spínač POWER funguje jinak než obvykle, např. spínač
se lehce zasekává, mohlo dojít k poruše. Ihned kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

1

Zkontrolujte, zda je zabrzděna parkovací brzda.

Indikátor parkovací brzdy se rozsvítí.

2

Sešlápněte pevně brzdový pedál.

 a hlášení se zobrazí na multiinformačním displeji. Pokud se toto

nezobrazí, hybridní systém nelze nastartovat.
Když je zařazena poloha v N, hybridní systém nelze nastartovat. Přeřaďte
zařazenou polohu do P, když startujete hybridní systém.

3

Stiskněte spínač POWER krátce a
pevně.

Když ovládáte spínač POWER, postačí jeden
krátký, pevný stisk. Není nutné spínač
stisknout a držet.
Pokud se rozsvítí indikátor 

"READY"

,

hybridní systém bude fungovat normálně.
Držte sešlápnutý brzdový pedál, až se
rozsvítí indikátor 

"READY"

.

Hybridní systém může být nastartován z kteréhokoliv režimu spínače POWER.

4

Zkontrolujte, že indikátor "READY" svítí.

Vozidlo se nebude pohybovat, když indikátor 

"READY"

 nesvítí.

2-1. Startování a vypínání hybridního systému

148

INFORMACE

Osvětlení spínače POWER

Osvětlení spínače POWER funguje podle situace následovně.

Když jsou otevřeny dveře, nebo je přepnut režim spínače POWER
z PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO do VYPNUTO, osvětlení spínače
POWER bliká pomalu.

Když sešlapujete brzdový pedál a máte u sebe elektronický klíč, osvětlení
spínače POWER bliká rychle.

Když je spínač POWER v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO, osvětlení
spínače POWER svítí.

Pokud hybridní systém nestartuje

Systém imobilizéru nemusel být deaktivován. Kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.

Pokud se na multiinformačním displeji zobrazí hlášení týkající se
startování, přečtěte si hlášení a postupujte podle pokynů.

Když je okolní teplota nízká, např. během zimního období

Když startujete hybridní systém, doba blikání indikátoru 

"READY"

 může

být dlouhá. Neprovádějte s vozidlem žádnou činnost, dokud nebude
indikátor 

"READY"

 stále svítit, protože stálé svícení znamená, že je

vozidlo schopno jízdy.

Když je hybridní (trakční) akumulátor extrémně studený (pod přibližně
-30 °C) vlivem venkovní teploty, nemusí být možné hybridní systém
nastartovat. V tom případě se pokuste znovu nastartovat hybridní systém
poté, co se teplota hybridního akumulátoru zvýší z důvodu zvýšení
venkovní teploty atd.

Funkce zámku řízení

Po vypnutí spínače POWER a otevření a zavření dveří se uzamkne volant
pomocí funkce zámku řízení. Opětovným ovládáním spínače POWER se
zámek řízení automaticky zruší.

Pokud se nerozsvítí indikátor "READY"

V případě, že se indikátor 

"READY"

 nerozsvítí ani po provedení správných

postupů pro startování vozidla, ihned kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Ovládání spínače POWER

Pokud není spínač stisknut krátce a pevně, režim spínače POWER se
nemusí přepnout nebo se hybridní systém nemusí nastartovat.

Pokud se pokusíte znovu nastartovat hybridní systém ihned po vypnutí
spínače POWER, v určitých případech nemusí být možné hybridní systém
nastartovat. Po vypnutí spínače POWER počkejte několik sekund, než
budete znovu startovat hybridní systém.

2-1. Startování a vypínání hybridního systému

149

2

Jízda s vozidlem

 Související informace 

Ruční zabrzdění/uvolnění parkovací brzdy (manuální režim)(S. 175)
Zobrazení zařazené polohy a jak změnit zařazenou polohu(S. 160)

Přepínání režimu spínače POWER

Režimy je možné přepínat stisknutím spínače POWER při uvolněném
brzdovém pedálu. (Režim se přepne při každém stisknutí spínače.)

 

1

OFF
Mohou být používána varovná světla.

2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

*1

Některé elektrické součásti, jako je
audiosystém, je možné používat. Na
multiinformačním displeji se zobrazí

"PŘÍSLUŠ."

.

3

ZAPNUTO
Všechny elektrické součásti je možné
používat.
Na multiinformačním displeji se zobrazí

"ZAPAL.ZAP."

.

INFORMACE

Funkce automatického vypnutí napájení

Pokud je vozidlo ponecháno v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO (hybridní
systém není v činnosti) déle než 20 minut se zařazenou polohou v P, spínač
POWER se automaticky přepne do VYPNUTO.

Pokud je 12V akumulátor vybitý se zařazenou polohou v P a spínač POWER je
v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO (hybridní systém není v činnosti). Spínač
POWER je automaticky přepnut do VYPNUTO.

Tato funkce však nemůže zcela ochránit 12V akumulátor před vybitím.
Nenechávejte vozidlo se spínačem POWER v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO
po dlouhou dobu, když není hybridní systém v činnosti.

Když má systém ovládání řazení poruchu

Pokud má systém ovládání řazení poruchu, když se pokoušíte vypnout spínač
POWER, nemusí být možné jej vypnout. V této situaci může být možné vypnout
spínač POWER zabrzděním parkovací brzdy a následným ovládáním spínače
POWER.

*1 : 

To lze povolit/zakázat prostřednictvím přizpůsobeného nastavení.

2-1. Startování a vypínání hybridního systému

150

Pokud má systém poruchu, nechte vozidlo ihned prohlédnout kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte vozidlo se spínačem POWER v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO
po dlouhou dobu, když není v činnosti hybridní systém.
Pokud je na přístrojích zobrazeno 

"PŘÍSLUŠ."

 nebo 

"ZAPAL.ZAP."

, když není

hybridní systém v činnosti, spínač POWER není vypnutý. Vystupte z vozidla po
vypnutí spínače POWER.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

2-1. Startování a vypínání hybridního systému

151

2

Jízda s vozidlem

Vypnutí hybridního systému

Vypnutí hybridního systému

VÝSTRAHA

Pokud chcete během jízdy s vozidlem v případě nouze vypnout hybridní systém,
stiskněte a podržte spínač POWER déle než 2 sekundy, nebo ho stiskněte krátce
3krát nebo vícekrát za sebou.
Spínače POWER se však během jízdy, s výjimkou případu nouze, nedotýkejte.
Vypnutím hybridního systému během jízdy nedojde ke ztrátě schopnosti vozidlo
řídit nebo brzdit, avšak posilovač řízení nebude fungovat. Díky tomu bude řízení
obtížnější. Zajeďte s vozidlem na kraj vozovky a zastavte co nejdříve, jakmile to
bude bezpečné.

1

Úplně zastavte vozidlo.

2

Stiskněte spínač polohy P.

Zkontrolujte, zda indikátor zařazené polohy ukazuje P a indikátor parkovací
brzdy svítí.

3

Stiskněte spínač POWER.

Hybridní systém se vypne a displej přístrojů zhasne (indikátor zařazené polohy
zhasne několik sekund po displeji přístrojů).

4

Uvolněte brzdový pedál a zkontrolujte, že zobrazení na přístrojové
desce je vypnuto.

 Související informace 

Ruční zabrzdění/uvolnění parkovací brzdy (manuální režim)(S. 175)
Zobrazení zařazené polohy a jak změnit zařazenou polohu(S. 160)

2-1. Startování a vypínání hybridního systému

152

Jízdní postupy

Jízdní postup

VÝSTRAHA

Když řídíte vozidlo

Pokud vozidlo jede setrvačností z důvodu vypnutého hybridního systému
atd., neovládejte zámky dveří ani neotevírejte dveře, dokud vozidlo bezpečně
nezastaví. Pokud tak učiníte, může dojít k aktivaci funkce zámku řízení, což
může vést k nehodě.

Při couvání můžete otočit tělem tak, že jenom s obtížemi dosáhnete na pedály.
Ujistěte se, že můžete pedály řádně ovládat.

Ujistěte se, že sedíte ve správné jízdní poloze, i když vozidlem pouze
popojíždíte. To vám umožní řádně sešlápnout pedály brzdy a plynu.

Sešlapujte brzdový pedál pravou nohou.
Sešlápnutí brzdového pedálu levou nohou může v naléhavém případě způsobit
zpožděnou reakci, což může vést k nehodě.

Nejezděte nebo nezastavujte s vozidlem blízko hořlavých materiálů. Výfukový
systém a výfukové plyny mohou být velmi horké. Tyto horké součásti mohou
způsobit požár, pokud je poblíž nějaký hořlavý materiál.

Nikdy nevypínejte spínač POWER během normální jízdy. Pokud je hybridní
systém během jízdy zastaven, ovládání řízení a brzd bude stále možné, ale
posilovač již nebude fungovat a volant a brzdy budou obtížně ovladatelné.
Poté, co zkontrolujete bezpečnost oblasti kolem vozidla, zastavte vozidlo
na okraji vozovky. V případě nouze, pokud vozidlo nelze normálně zastavit,
proveďte nouzové zastavení.

Abyste udrželi bezpečnou rychlost při jízdě z kopce, použijte brzdění motorem
(podřazení). Nepřetržité používání brzd může způsobit přehřátí a ztrátu
účinnosti brzd.

Během jízdy neseřizujte polohy volantu, sedadla nebo vnitřního nebo vnějších
zpětných zrcátek. To může mít za následek ztrátu ovladatelnosti vozidla.

Vždy zkontrolujte, že ruce, hlava a další části těla cestujících nejsou mimo
vozidlo.    

Modely AWD: Toto vozidlo není určeno k extrémní jízdě v terénu.

Když je jízda v písku nebo blátě nevyhnutelná, jeďte opatrně a vyvarujte se
nepřetržité jízdy po písku nebo blátě.

Nejezděte po extrémně kamenitých nebo extrémně nerovných cestách.

Nejezděte přes přejezdy (brody) na řece nebo jiných vodních útvarech. To
může způsobit zkrat elektrických/elektronických součástí, poškození hybridního
systému nebo způsobit jiné vážné poškození vozidla.

Při jízdě na kluzkém povrchu vozovky se vyhněte náhlému brzdění, akceleraci
a zásahům do řízení. To může způsobit ztrátu trakce pneumatik vedoucí ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.

2-2. Jízdní postupy

153

2

Jízda s vozidlem

VÝSTRAHA

Při jízdě na kluzkém povrchu vozovky se vyhněte náhlým ovládáním plynového
pedálu a řazení. To může způsobit brzdění motorem nebo změny otáček
motoru mohou způsobit smyk vozidla do strany.

Po projetí louží mírně sešlápněte brzdový pedál, abyste se ujistili, že brzdy
fungují správně. Mokré brzdové destičky mohou bránit správné funkci brzd.
Pokud jsou mokré brzdy pouze na jedné straně a řádně nefungují, může to
ovlivnit řízení.  

Modely AWD:
Když je jízda v písku nebo blátě nevyhnutelná, jeďte opatrně a vyvarujte se
nepřetržité jízdy po písku nebo blátě.
Nejezděte po extrémně kamenitých nebo extrémně nerovných cestách.

Když slyšíte kvílivý nebo skřípavý zvuk (indikátory opotřebení brzdových
destiček)

Nechte brzdové destičky co nejdříve zkontrolovat a vyměnit u kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém
servisu.
Pokud nebudou destičky včas vyměněny, může dojít k poškození kotoučů.
Vozidla s brzdovými destičkami s vysokým třením: Mírné opotřebení brzdových
destiček a kotoučů zajišťuje zvýšení výkonu předních brzd. Ve výsledku se proto
mohou tyto kotouče opotřebovat rychleji než běžné brzdové kotouče. Proto, když
jsou měněny brzdové destičky, Lexus doporučuje změřit také tloušťku kotoučů.
Je nebezpečné jezdit s vozidlem, když jsou překročeny meze opotřebení
brzdových destiček a/nebo kotoučů.

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poškození součástí vozidla    

Neotáčejte a nedržte volant v žádné z plně otočených poloh po delší dobu. Tím
se může poškodit elektromotor posilovače řízení.

Když jedete přes nerovnosti nebo oblasti, kde se výška vozovky mění, jeďte co
nejpomaleji. Jinak může dojít k poškození kol atd.

Když dojde k defektu pneumatiky během jízdy    

V následujících situacích držte pevně volant a postupně brzděte, abyste snížili
rychlost vozidla, protože pneumatika může být podhuštěná nebo poškozená:

Když volant táhne ke straně

Když se vyskytnou neobvyklé zvuky nebo vibrace

Když se vozidlo neobvykle naklání

Když narazíte na zaplavené vozovky

Nejezděte po silnicích, které byly zaplaveny v důsledku silného deště atd. Pokud
tak učiníte, může dojít k vážnému poškození vozidla, jako například:

2-2. Jízdní postupy

154

UPOZORNĚNÍ

Zastavení motoru

Zkraty elektrických součástí

Poškození motoru způsobené ponořením do vody

V případě, že jste jezdili po zaplavené vozovce a vozidlo bylo zaplaveno,
požádejte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo
kterýkoliv spolehlivý servis, aby zkontroloval následující:

Funkce brzd  

Změny množství a kvality oleje a kapalin používaných v motoru, hybridní
převodovce atd.

Stav maziva ložisek a kloubů zavěšení (kde je to možné) a funkci všech
kloubů, ložisek atd.

Pokud je systém ovládání řazení poškozen zaplavením, nemusí být možné
přeřadit do polohy P, nebo z P do jiných poloh.
V tom případě kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Provoz vozidla v zahraničí

Dodržujte příslušné registrační předpisy pro vozidlo a ověřte dostupnost
správného paliva.

2-2. Jízdní postupy

155

2

Jízda s vozidlem

Záběh nového vozidla

Abyste prodloužili životnost vozidla, doporučujeme vám dodržovat
následující pokyny:

Pro prvních 300 km (200 mil):
Vyhněte se náhlým zastavením.

Pro prvních 2 000 km (1200 mil):

Nejezděte příliš rychle.

Vyhněte se náhlým zrychlením.

Nejezděte trvale na nízký převodový stupeň.

Nejezděte delší dobu stálou rychlostí.

Pro prvních 800 km (500 mil):
Netáhněte přívěs. (vozidla s výbavou pro tažení)

2-2. Jízdní postupy

156

Zamýšlené použití každé zařazené polohy

Zvolte zařazenou polohu podle vašeho záměru a situace.

Zařazená poloha

Účel nebo funkce

P

Parkování vozidla/startování hybridního
systému

R

Couvání

N

Neutrál

D

Normální jízda

(1)

S

Jízda v režimu S

(2)

(1)

Pro normální jízdu nastavte zařazenou polohu do D, abyste snížili spotřebu

paliva a hluk. Rozsah řazení vhodný pro vaši jízdu můžete volit ovládáním

pádlových spínačů řazení.

(2)

Volbou rozsahů řazení použitím režimu S můžete ovládat sílu akcelerace a sílu

brzdění motorem.

 

INFORMACE

Kdy neprobíhá brzdění motorem

Když vozidlo jede s adaptivním tempomatem v činnosti, brzdění motorem nebude
provedeno, ani tehdy, pokud jsou provedeny následující činnosti.

Když jedete v režimu D nebo S, podřadíte na 5 nebo 4.

Když je zvolen režim Sport při jízdě v poloze D.

Pokud se zobrazí hlášení o ovládání řazení

Aby se zabránilo nesprávné volbě zařazené polohy nebo neočekávanému pohybu
vozidla, zařazená poloha může být přeřazena automaticky nebo může být
vyžadováno ovládání řadicí páky. V tom případě přeřaďte zařazenou polohu podle
hlášení na multiinformačním displeji.

VÝSTRAHA

Při jízdě na kluzkém povrchu vozovky se vyhněte náhlým ovládáním plynového
pedálu a řazení. Brzdění motorem nebo změny otáček motoru mohou způsobit
smyk vozidla do strany.

UPOZORNĚNÍ

Situace, ve kterých může mít systém ovládání řazení poruchu

Pokud nastane některá z následujících situací, systém ovládání řazení může mít
poruchu.

2-2. Jízdní postupy

157

2

Jízda s vozidlem

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..