Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 7

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 7

 

 

VÝSTRAHA

Předměty umístěné pod předními sedadly se mohou zachytit v kolejnicích
sedadel a bránit jejich zajištění na místě. To může vést k nehodě a může se
také poškodit seřizovací mechanizmus.

Nedávejte vaše ruce pod sedadlo nebo do blízkosti pohyblivých částí, abyste
se nezranili.
Prsty nebo ruce mohou být zachyceny v mechanismu sedadla.

Abyste snížili riziko podklouznutí pod bederním pásem při nehodě,
nenaklánějte opěradlo více než je nezbytné.
Pokud je sedadlo příliš nakloněné, může při kolizi dojít ke sklouznutí pod
bederní pás a ten může přenášet zádržné síly přímo na břicho atd., nebo se
jejich krk může dostat do kontaktu s ramenním pásem.

Manuálně ovládané sedadlo: Po seřízení sedadla se ujistěte, že je sedadlo ve
své poloze zajištěno.

Neumísťujte polštář mezi řidiče nebo spolujezdce a opěradlo.
Polštář může bránit dosažení správné polohy a snižovat účinnost
bezpečnostního pásu a opěrky hlavy.

Seřízení opěrek hlavy

Opěrkami hlavy jsou vybavena všechna sedadla.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny týkající se opěrek hlavy. Nedodržení těchto pokynů
může vést ke smrtelnému nebo k vážnému zranění.

Používejte opěrky hlavy určené pro každé příslušné sedadlo.

Vždy seřiďte opěrky hlavy do správné polohy.

Po seřízení opěrek hlavy na ně zatlačte směrem dolů a ujistěte se, že jsou ve
své poloze zajištěny.

Nejezděte s vyjmutými opěrkami hlavy.

Vertikální seřízení opěrek hlavy předních sedadel

 

1

Nahoru

Vytáhněte opěrky hlavy nahoru.

2

Dolů

Při stisknutém uvolňovacím tlačítku 
zatlačte opěrku hlavy dolů.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

125

1

Před jízdou

Vertikální seřízení opěrek hlavy zadních sedadel

 

1

Nahoru

Vytáhněte opěrky hlavy nahoru.

2

Dolů

Při stisknutém uvolňovacím tlačítku 
zatlačte opěrku hlavy dolů.

INFORMACE

Seřízení výšky opěrek hlavy (přední sedadla)

Ujistěte se, že opěrky hlavy jsou seřízeny tak, že
střed opěrky hlavy sahá co nejblíže k hornímu
okraji vašich uší.

Seřízení výšky opěrek hlavy

Když chcete použít zadní sedadlo, ujistěte se, že je opěrka hlavy alespoň o jeden
stupeň výše než poloha uložení.

Horizontální seřízení opěrek hlavy předních sedadel (F SPORT)

Seřízení je možné provést v 4 krocích.
Pokud je opěrka hlavy zatažena dopředu z
krajní přední polohy, vrátí se do krajní zadní
polohy.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

126

Vyjmutí opěrek hlavy

 

▶ 

Přední sedadla

Při stisknutí uvolňovacího tlačítka zámku

 vytáhněte opěrku hlavy nahoru.

Pokud se opěrka hlavy dotýká stropu, takže je
obtížné ji vytáhnout, změňte výšku nebo úhel
sedadla.

 

▶ 

Zadní sedadla

Při stisknutí uvolňovacího tlačítka zámku

 vytáhněte opěrku hlavy nahoru.

Nasazení opěrek hlavy

 

▶ 

Přední sedadla

Nasaďte opěrku hlavy na instalační otvory
a zatlačte ji dolů do zajištěné polohy.

Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko 

,

když snižujete opěrku hlavy.

 

▶ 

Zadní sedadla

Nasaďte opěrku hlavy na instalační otvory
a zatlačte ji dolů do zajištěné polohy.

Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko 

,

když snižujete opěrku hlavy.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

127

1

Před jízdou

Seřízení zadních sedadel

Seřízení náklonu a sklápění opěradel může být provedeno páčkami.

 

A

Seřízení náklonu

VÝSTRAHA

Při seřizování opěradel dodržujte následující pokyny.

Dejte pozor, aby ostatní cestující nebyli udeřeni opěradlem.

Nedávejte ruce do blízkosti pohybujících se částí nebo mezi sedadla, a také se
vyvarujte sevření kterékoliv části vašeho těla.

Vozidla s elektricky ovládanými sedadly: Nenechávejte děti ovládat opěradlo,
protože by mohlo dojít k sevření ostatních cestujících v sedadle.

Vozidla s elektricky ovládanými sedadly: Zkontrolujte, že na sedadle nesedí
žádní cestující předtím, než toto sedadlo sklopíte dopředu. Nenechávejte také
ostatní cestující sedět na sedadle, když se sedadlo sklápí dopředu.

Abyste snížili riziko podklouznutí pod bederním pásem při nehodě,
nenaklánějte opěradlo více než je nezbytné.
Pokud je sedadlo příliš nakloněné, může při kolizi dojít ke sklouznutí pod
bederní pás a ten může přenášet zádržné síly přímo na břicho atd., nebo se
jejich krk může dostat do kontaktu s ramenním pásem.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

128

Používání bezpečnostních pásů

Upravte si ramenní pás tak, aby procházel plně přes rameno, ale
nepřišel do kontaktu s krkem nebo nesklouzl z ramena.

Umístěte bederní pás co nejníže přes boky.

Seřiďte polohu opěradla. Seďte vzpřímeně a opřeni o opěradlo.

Nepřekrucujte bezpečnostní pás.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, abyste snížili riziko zranění v případě náhlého
zabrzdění, náhlého zatočení nebo nehody. Jejich nedodržení může způsobit
smrtelné nebo vážné zranění.

Zajistěte, aby byli všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy.

Vždy se řádně připoutejte bezpečnostním pásem.

Každý bezpečnostní pás by měl být používán pouze jednou osobou.
Nepoužívejte bezpečnostní pás pro více osob současně, včetně dětí.

Lexus doporučuje, aby děti byly posazeny na zadní sedadlo a vždy používaly
bezpečnostní pás a/nebo dětský zádržný systém.

Abyste dosáhli správné polohy sezení, nenaklánějte opěradlo více než je
nutné. Bezpečnostní pás je nejúčinnější, když cestující sedí vzpřímeni a řádně
opřeni o opěradlo.

Neumísťujte ramenní pás pod vaši paži.

Vždy umístěte bezpečnostní pás co nejníže a dotáhněte ho přes boky.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

129

1

Před jízdou

VÝSTRAHA

Ženy, které jsou těhotné, by se měly poradit
se svým lékařem o veškerých opatřeních pro
správné používání bezpečnostního pásu.
Měly by umístit bederní pás co nejníže
přes kyčle, stejně jako ostatní cestující, měly
by vytáhnout bezpečnostní pás úplně nad
rameno a vyvarovat se kontaktu pásu se
zaoblenou oblastí břicha.
Pokud není bezpečnostní pás řádně umístěn,
může dojít při náhlém zabrzdění nebo kolizi ke
smrtelnému nebo vážnému zranění nejenom
těhotné ženy, ale i plodu.

Osoby se zdravotním postižením by se měly poradit se svým lékařem o
veškerých opatřeních pro správné používání bezpečnostního pásu.

Pravidelně prohlížejte systém bezpečnostních pásů. Kontrolujte natržení,
prodření pásů a uvolnění součástí. Nepoužívejte poškozený bezpečnostní pás,
dokud nebude vyměněn. Poškozené bezpečnostní pásy nemohou ochránit
cestující před smrtí nebo vážným zraněním.

Vyměňte jednotku bezpečnostních pásů, včetně šroubů, pokud mělo vozidlo
vážnou nehodu, a to i tehdy, pokud není poškození viditelné.

Nepokoušejte se instalovat, vyjímat, rozebírat nebo likvidovat bezpečnostní
pásy. Nechte všechny nutné opravy provést kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.
Nepatřičné zacházení může vést k nesprávné činnosti.

Nedovolte dětem hrát si s bezpečnostním pásem.
Pokud se pás omotá kolem krku dítěte, může to vést k dušení nebo jiným
vážným zraněním, která mohou skončit smrtí.
Pokud k tomu dojde a přezku není možné rozepnout, měly by být k přestřižení
pásu použity nůžky.

INFORMACE

Použití bezpečnostního pásu dětmi

Bezpečnostní pásy ve vašem vozidle jsou určeny hlavně pro osoby dospělého
vzrůstu.

Pro připoutání dítěte používejte patřičný dětský zádržný systém, dokud dítě
nebude dostatečně velké, aby mohlo použít bezpečnostní pásy ve vozidle.

Když je dítě dostatečně velké na to, aby mohlo řádně použít bezpečnostní pás
ve vozidle, postupujte podle pokynů týkajících se použití bezpečnostních pásů.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

130

Předpisy pro bezpečnostní pásy

Pokud ve vaší zemi existují předpisy pro bezpečnostní pásy, kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis ohledně jejich výměny nebo montáže.

Zapnutí a rozepnutí bezpečnostních pásů

 

1

Pro zapnutí bezpečnostního pásu
zatlačte jazýček do přezky, až uslyšíte
cvaknutí.

2

Pro rozepnutí bezpečnostního pásu
stiskněte uvolňovací tlačítko 

 .

INFORMACE

Nouzově blokovaný navíječ (ELR)

Navíječ zablokuje pás při náhlém zastavení nebo nárazu. Může se také
zablokovat, když se nakloníte rychle dopředu. Když se bezpečnostní pás
zablokuje, zatáhněte silně pás a pak ho uvolněte, potom pomalé a lehké zatažení
umožní vytažení bezpečnostního pásu.

VÝSTRAHA

Nepoškoďte bezpečnostní pásy přivřením pásu, jazýčku nebo přezky dveřmi.

Zajistěte, aby pás a jazýček byly zajištěny a aby pás nebyl překroucen.
Pokud bezpečnostní pás nefunguje správně, ihned kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Seřízení výšky předních bezpečnostních pásů

 

1

Zatlačte úchyt ramenního pásu dolů při
stisknutí uvolňovacího tlačítka 

 .

2

Zatlačte úchyt ramenního pásu nahoru
při stisknutí uvolňovacího tlačítka 

 .

Pohybujte výškovým úchytem nahoru a dolů
dle potřeby, až uslyšíte cvaknutí.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

131

1

Před jízdou

VÝSTRAHA

Seřiditelný úchyt ramenního pásu

Vždy se ujistěte, že ramenní pás je umístěn přes střed vašeho ramene. Pás by
měl vést mimo váš krk, ale neměl by vám padat z ramene. Jinak by se mohl snížit
stupeň ochrany při nehodě a mohlo by dojít ke smrtelným nebo vážným zraněním
v případě náhlého zastavení, náhlého zatočení nebo nehody.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

132

Seřízení polohy volantu a zrcátek

Seřízení polohy volantu horizontálně/vertikálně (Manuálně
ovládaný typ)

VÝSTRAHA

Neseřizujte volant během jízdy.

1

Uchopte volant a zatlačte páčku dolů.

2

Seřiďte volant vodorovným a svislým
pohybem do ideální polohy.

Po seřízení zatáhněte páčku nahoru, abyste
volant zajistili.

INFORMACE

Po seřízení volantu

Ujistěte se, že je volant bezpečně zajištěn.
Pokud není volant bezpečně zajištěn, houkačka nemusí zaznít.

VÝSTRAHA

Po seřízení volantu se ujistěte, že je volant bezpečně zajištěn.
Jinak by se volant mohl náhle pohnout.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

133

1

Před jízdou

Seřízení polohy volantu horizontálně/vertikálně (Elektricky
ovládaný typ)

INFORMACE

Volant může být seřizován, když

Spínač POWER je v PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO.

*1

VÝSTRAHA

Neseřizujte volant během jízdy.

 

Ovládáním spínače se volant pohybuje v
následujících směrech:

1

Nahoru

2

Dolů

3

Směrem k řidiči

4

Směrem od řidiče

INFORMACE

Automatické seřízení polohy volantu

Požadovaná poloha volantu může být uložena do paměti a vyvolána automaticky
pomocí systému paměti jízdní polohy.

Systém usnadnění přístupu

Volant a sedadlo řidiče se posouvají podle režimu spínače POWER a stavu
bezpečnostního pásu řidiče.

Seřízení polohy vnitřního zpětného zrcátka

VÝSTRAHA

Neseřizujte polohu zrcátka během jízdy.

Seřiďte polohu vnitřního zpětného zrcátka tak, aby bylo možné dosáhnout
správné jízdní polohy.

*1 : 

Pokud je zapnut bezpečnostní pás řidiče, volant může být seřízen nezávisle

na režimu spínače POWER.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

134

Seřiďte vnitřní zpětné zrcátko svisle jeho
uchopením a posunutím.

Digitální zpětné zrcátko

*

Digitální zpětné zrcátko je systém, který používá kameru v zadní části
vozidla a zobrazuje její obraz na displeji digitálního zpětného zrcátka.
Digitální zpětné zrcátko je možné přepínat mezi režimem optického zrcátka
a režimem digitálního zrcátka ovládáním páčky
Digitální zpětné zrcátko umožňuje řidiči vidět pohled dozadu bez ohledu
na překážky, jako jsou např. opěrky hlavy nebo zavazadla, což zajišťuje
viditelnost dozadu. Nejsou zobrazena také zadní sedadla a je zvýšeno
soukromí cestujících.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke
smrtelnému nebo k vážnému zranění.

Před používáním digitálního zpětného zrcátka

Před jízdou se ujistěte, že je zrcátko seřízeno.

Přepněte zrcátko do režimu optického zrcátka a seřiďte polohu digitálního
zpětného zrcátka tak, aby byla řádně vidět oblast za vaším vozidlem.

Přepněte zrcátko do režimu digitálního zrcátka a seřiďte nastavení
zobrazení.

Protože rozsah obrazu zobrazeného pomocí digitálního zpětného zrcátka je
odlišný od obrazu optického zrcátka, zkontrolujte tento rozdíl před jízdou.

Systémové součásti digitálního zpětného zrcátka

 

A

Indikátor kamery
Signalizuje, že kamera funguje
normálně.

B

Oblast zobrazení ikon
Zobrazuje ikony, ukazatel seřízení atd.

C

Tlačítko volby/seřízení

* : 

Je-li ve výbavě

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

135

1

Před jízdou

Stiskněte pro změnu nastavení položky,
kterou chcete seřídit.

D

Tlačítko menu
Stiskněte pro zobrazení oblasti
zobrazení ikon a zvolte položku, kterou
chcete seřídit.

E

Páčka
Ovládejte pro přepínání mezi režimem
digitálního zrcátka a režimem optického
zrcátka.

 Související informace 

Seřízení digitálního zpětného zrcátka(S. 137)

Přepínání režimů digitálního zpětného zrcátka

Ovládejte páčku pro přepínání mezi režimem digitálního zrcátka a režimem
optického zrcátka.

 

1

Režim digitálního zrcátka
Zobrazuje obraz oblasti za vozidlem.

[

]bude v tomto režimu svítit.

2

Režim optického zrcátka
Vypnutí zobrazení digitálního zpětného
zrcátka umožní jeho použití jako
optického zrcátka.

Provozní podmínky režimu digitálního zrcátka

Spínač POWER je přepnut do ZAPNUTO
Když je spínač POWER přepnut ze ZAPNUTO do VYPNUTO nebo
PŘÍSLUŠENSTVÍ, obraz zmizí po několika sekundách.

Pokyny týkající se režimu digitálního zrcátka

Pokud je obtížné vidět zobrazený obraz z důvodu odraženého světla
v digitálním zpětném zrcátku, když je kamera zašpiněna nebo pokryta
kapkami vody, prachem atd., nebo vás obtěžují světla vozidla jedoucího
za vaším vozidlem nebo zobrazovaný obraz, přepněte zrcátko do režimu
optického zrcátka.
Pokud je za deště obraz nejasný kvůli vodě na zadním okně, zapněte zadní
stěrač.

Když jsou otevřeny zadní dveře, obraz digitálního zpětného zrcátka se
nemusí řádně zobrazit. Před jízdou se ujistěte, že jsou zadní dveře
zavřeny.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

136

Pokud je zobrazení obtížně viditelné z důvodu odraženého světla,
zavřete sluneční clonu.

Kterákoliv z následujících situací může nastat, když jedete ve tmě, např.
v noci. Žádná z nich nesignalizuje, že došlo k poruše.

Barvy objektů v zobrazeném obraze se mohou lišit od jejich skutečné barvy.

V závislosti na výšce světel vozidla za vámi se může oblast v okolí vozidla jevit
jako bílá a neostrá.

Automatické seřízení obrazu pro jasnější okolí může způsobit blikání.
Pokud je zobrazený obraz obtížně viditelný nebo vás obtěžuje blikání,
přepněte zrcátko do režimu optického zrcátka.

Digitální zpětné zrcátko se může zahřát, když je v režimu digitálního
zrcátka. To není porucha.

V závislosti na vašem fyzickém stavu nebo věku může trvat déle než
obvykle, než zaostříte na zobrazovaný obraz. V tom případě přepněte
zrcátko do režimu optického zrcátka.

Nenechávejte cestující dívat se upřeně na zobrazený obraz, když vozidlo
jede, protože to může vyvolat cestovní nevolnost.

Když má systém poruchu

Pokud se zobrazí symbol uvedený na
obrázku, když používáte digitální zpětné
zrcátko v režimu digitálního zrcátka, systém
může mít poruchu. Symbol zmizí za několik
sekund.
Ovládejte páčku, přepněte zrcátko do
režimu optického zrcátka a nechte vozidlo
prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Seřízení digitálního zpětného zrcátka

Nastavení zobrazení v režimu digitálního zrcátka, zapnutí/vypnutí činnosti
samostmívací funkce atd. může být změněno.

1

Stiskněte tlačítko menu.

Zobrazí se ikony.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

137

1

Před jízdou

2

Stiskněte tlačítko menu opakovaně a zvolte položku, kterou
chcete seřídit.

3

Stiskněte [

] nebo [

], abyste změnili nastavení.

Pokud není žádné tlačítko ovládáno přibližně 5 sekund nebo déle, ikony zmizí.

Ikony

Nastavení

Zvolte pro seřízení jasu displeje.

Zvolte pro seřízení zobrazované
oblasti nahoru/dolů.

Zvolte pro seřízení zobrazované
oblasti doleva/doprava.

Zvolte pro seřízení úhlu
zobrazovaného obrazu.

Zvolte pro zmenšení/zvětšení
zobrazovaného obrazu.

Zvolte pro zapnutí/vypnutí
samostmívací funkce.

*2

Jako odezva na jas světlometů za
vámi jedoucích vozidel je odražené
světlo automaticky seřízeno.
Samostmívací funkce se zapne
pokaždé, když je spínač POWER
přepnut do ZAPNUTO.

Pokyny pro seřizování digitálního zpětného zrcátka

Nastavení zobrazení (režim digitálního zrcátka)

Pokud není žádné tlačítko ovládáno přibližně 5 sekund nebo déle, ikony
zmizí.

Pokud je seřizován zobrazený obraz, může se jevit jako zkreslený. To
není porucha.

Pokud je nastaven příliš vysoký jas digitálního zpětného zrcátka, může to
způsobit únavu očí. Seřiďte digitální zpětné zrcátko na odpovídající jas.
Pokud se vaše oči unaví, přepněte zrcátko do režimu optického zrcátka.

Jas digitálního zpětného zrcátka se mění automaticky podle jasu oblasti
před vaším vozidlem.

*2 : 

Toto je funkce pro režim optického zrcátka, avšak nastavení může být také

změněno při používání režimu digitálního zrcátka.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

138

Abyste zabránili poruše světelných senzorů

Abyste předešli poruše světelných senzorů,
nedotýkejte se jich, ani je nezakrývejte.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke
smrtelnému nebo k vážnému zranění.

Během jízdy

Neseřizujte polohu digitálního zpětného zrcátka ani neupravujte nastavení
displeje za jízdy.
Zastavte vozidlo ovládejte spínače ovládání digitálního zpětného zrcátka. Jinak
by to mohlo způsobit chybu při ovládání volantu s následkem neočekávané
nehody.

Vždy věnujte pozornost okolí vozidla.
Velikost vozidel a dalších objektů se může v režimu digitálního zrcátka a
v režimu optického zrcátka lišit. Při couvání přímo kontrolujte bezpečnost
okolí vašeho vozidla, zejména za vozidlem. Navíc, pokud se vozidlo přibližuje
zezadu ve tmě, například v noci, může se okolní oblast zdát tmavá.

Čištění digitálního zpětného zrcátka

Čištění povrchu zrcátka

Pokud je povrch zrcátka zašpiněn, obraz na displeji může být obtížně
viditelný. Otřete jemně povrch zrcátka použitím měkkého suchého hadříku.

INFORMACE

Kamera

Umístění kamery digitálního zpětného zrcátka -
viz obrázek.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

139

1

Před jízdou

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poruše kamery

Dodržujte následující pokyny, jinak digitální zpětné zrcátku nemusí řádně
fungovat.

Nenarazte do kamery ani ji nevystavujte silným úderům, protože by to mohlo
způsobit změnu její montážní polohy a úhlu.

Neodstraňujte, nerozebírejte ani neupravujte kameru.

Zabraňte tomu, aby se na povrch kamery dostaly organické ředidlo, vosk,
čistič oken nebo povlak na sklo. Pokud se tak stane, co nejdříve tyto látky
otřete.

Když aplikujete barevnou fólii (včetně průhledné fólie) na sklo zadního okna,
neaplikujte ji na oblast před kamerou. Pokud je na oblast před kamerou
aplikována fólie, obraz z kamery se nemusí zobrazit správně.

Nevystavujte kameru silnému nárazu, protože by to mohlo způsobit poruchu.
Pokud k tomu dojde, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat u kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém
servisu.

Neblokujte větrací otvory zrcátka. Jinak může
být zrcátko horké, což může vést k poruše
nebo požáru.

Pokud zaznamenáte nějaké příznaky u digitálního zpětného
zrcátka

Pokud zjistíte některý z následujících příznaků, podívejte se do následující
tabulky na pravděpodobnou příčinu a řešení.
Pokud není příznak vyřešen navrhovaným řešením, nechte vozidlo
zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Příznak

Pravděpodobná příčina

Řešení

Obraz je
obtížně
viditelný.

Povrch zrcátka je znečistěný.

Otřete jemně povrch zrcátka
použitím měkkého suchého
hadříku.

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

140

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..