Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 6

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 6

 

 

Automatické vrácení opěradel zadních sedadel stisknutím spínače
na zadním sedadle/spínače v zavazadlovém prostoru (vozidla s
elektricky ovládanými sedadly)

INFORMACE

Provozní podmínky pro sklápění opěradla dolů

Když jsou splněny všechny z následujících podmínek, je možné spínač ovládání
zadního sedadla použít pro sklopení zadního opěradla dolů:

Když ovládáte spínač na zadním sedadle: Když jsou zadní boční dveře pro
sedadlo, které má být ovládáno, otevřeny.

Když ovládáte spínač v zavazadlovém prostoru: Když jsou otevřeny zadní
dveře.

Když nejsou stisknuty jiné ovládací spínače pro sedadlo, které má být
ovládáno.

Když je spínač POWER v ZAPNUTO, kromě výše uvedeného, elektricky ovládané
sedadlo funguje při kterékoliv z následujících podmínek:

Parkovací brzda je zabrzděna

Brzdový pedál je sešlápnut

Řadicí páka je v P

Funkce ochrany proti sevření opěradla

Pokud je při vracení opěradla detekován objekt mezi opěradlem a sedákem
sedadla, opěradlo se posune v opačném směru a pak se zastaví. Když se
opěradlo pohybuje v opačném směru, zní přerušovaně bzučák. Když se zastaví,
opěradlo může být znovu ovládáno.

1

Použití spínače na zadním sedadle/spínače v zavazadlovém
prostoru: Stiskněte některý ze spínačů, abyste opěradlo vrátili.

▶ 

Spínač na zadním sedadle

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

109

1

Před jízdou

▶ 

Spínač v zavazadlovém prostoru

Zazní bzučák a bude zahájeno vracení opěradla. Když je činnost dokončena,
bzučák zazní znovu.
Abyste vracení opěradla zastavili v jeho průběhu, stiskněte kteroukoliv stranu
spínače zadního sedadla nebo spínače v zavazadlovém prostoru pro ovládané
sedadlo. Když se činnost zastaví, zazní bzučák.

2

Zkontrolujte, že jazýček každého
bezpečnostního pásu je na přední
straně sedadla.

Automatické vrácení opěradel zadních sedadel dotykem spínače
na středovém displeji (vozidla s elektricky ovládanými sedadly)

INFORMACE

Provozní podmínky pro sklápění opěradla dolů

Když jsou splněny všechny z následujících podmínek, je možné spínač ovládání
zadního sedadla použít pro sklopení zadního opěradla dolů:
Když nejsou stisknuty jiné ovládací spínače pro sedadlo, které má být ovládáno.
Když je spínač POWER v ZAPNUTO, kromě výše uvedeného, elektricky ovládané
sedadlo funguje při kterékoliv z následujících podmínek:

Parkovací brzda je zabrzděna

Brzdový pedál je sešlápnut

Řadicí páka je v P

Funkce ochrany proti sevření opěradla

Pokud je při vracení opěradla detekován objekt mezi opěradlem a sedákem
sedadla, opěradlo se posune v opačném směru a pak se zastaví. Když se

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

110

opěradlo pohybuje v opačném směru, zní přerušovaně bzučák. Když se zastaví,
opěradlo může být znovu ovládáno.

1

Dotkněte se 

 na hlavním menu.

2

Dotkněte se [Sedadla].

3

Když vracíte zvolené opěradlo: Dotkněte se sedadla, které chcete
seřídit, a pak se dotkněte [Zvednout]. Když vracíte všechna
opěradla: Dotkněte se [Zvednout všechny].

Zazní bzučák a bude zahájeno vracení opěradla. Když je činnost dokončena,
bzučák zazní znovu.
Pro zastavení vracení opěradla v mezipoloze se dotkněte[

Zrušit

] na středovém

displeji.

4

Zkontrolujte, že jazýček každého
bezpečnostního pásu je na přední
straně sedadla.

Vrácení zadních opěradel ručně

1

Zvedněte zadní opěradlo, až se zajistí.

2

Zkontrolujte, že jazýček každého
bezpečnostního pásu je na přední
straně sedadla.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

111

1

Před jízdou

Tažení přívěsu (vozidla s výbavou pro tažení)

Tažení přívěsu

Vaše vozidlo je primárně určeno pro přepravu cestujících. Tažení přívěsu
bude mít negativní vliv na ovládání, výkon, brzdění, životnost a spotřebu
paliva. Vaše bezpečí a spokojenost závisí na řádném používání správného
vybavení a opatrném způsobu jízdy. Pro zajištění bezpečnosti vaší i
ostatních nepřetěžujte vozidlo nebo přívěs.Pro bezpečné tažení přívěsu
buďte mimořádně opatrní a jezděte s přihlédnutím k vlastnostem přívěsu a
provozním podmínkám.Záruka Lexus nepokrývá poškození nebo poruchy
způsobené tažením přívěsu pro obchodní účely.Před tažením požádejte o
další podrobnosti vašeho místního autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis, protože v některých zemích platí
další předpisy.

Hmotnostní limity

Před tažením zkontrolujte přípustnou hmotnost přípojného vozidla,
celkovou hmotnost vozidla (GVM), maximální zatížení nápravy (MPAC) a
zatížení na tažný hák.

Tažné zařízení

Lexus doporučuje používat na vašem vozidle originální tažné zařízení
Lexus. Můžete použít také jiné tažné zařízení vyhovujících vlastností a
srovnatelné kvality.
U vozidel, kde tažné zařízení zakrývá jakékoliv světlo nebo registrační
značku, musí být dodrženo následující:

Nepoužívejte tažná zařízení, která nelze snadno vyjmout nebo přemístit.

Tažná zařízení musí být odstraněna nebo přemístěna, když se
nepoužívají.

Připojení světel přívěsu

Když instalujete osvětlení přívěsu, konzultujte to s kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv
spolehlivým servisem, protože nesprávná instalace může způsobit
poškození osvětlení vozidla. Když instalujete osvětlení přívěsu, dodržujte
místní předpisy.

UPOZORNĚNÍ

Nepřipojujte osvětlení přívěsu napřímo. Napřímo připojené osvětlení přívěsu
může poškodit elektrický systém vašeho vozidla a způsobit tak poruchu.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

112

Důležité body, týkající se nakládání přívěsu

Celková hmotnost přívěsu a maximální svislé zatížení tažného háku

 

A

Celková hmotnost přívěsu
Hmotnost samotného přívěsu plus
nákladu by neměla přesahovat
maximální přípustnou hmotnost
přípojného vozidla. Překročení této
hmotnosti je nebezpečné.
Když táhnete přívěs, použijte frikční
spojovací člen nebo frikční stabilizátor
(zařízení pro ovládání náklonu).

B

Přípustné zatížení tažného háku
Umístěte náklad přívěsu tak, aby
maximální svislé zatížení tažného háku
bylo větší než 25 kg nebo 4 %
přípustné hmotnosti přípojného vozidla.
Nedovolte, aby zatížení tažného háku
překročilo uvedenou hmotnost.

Informační štítek (výrobní štítek)

 

▶ 

Typ A

A

Celková hmotnost vozidla
Kombinovaná hmotnost řidiče,
cestujících, zavazadel, tažného
zařízení, celková pohotovostní
hmotnost a zatížení tažného háku by
neměla překročit celkovou hmotnost
vozidla o více než 100 kg. Překročení
této hmotnosti je nebezpečné.

B

Maximální přípustné zatížení zadní
nápravy
Zatížení zadní nápravy by nemělo
překročit maximální přípustné zatížení
zadní nápravy o více než 15
%. Překročení této hmotnosti je
nebezpečné.
Hodnoty přípustné hmotnosti přípojného
vozidla byly odvozeny z testování
na hladinu moře. Pamatujte, že se
při jízdě ve vyšších nadmořských
výškách výkon hybridního systému a

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

113

1

Před jízdou

přípustná hmotnost přípojného vozidla
bude snižovat.

 

▶ 

Typ B

A

Celková hmotnost vozidla
Kombinovaná hmotnost řidiče,
cestujících, zavazadel, tažného
zařízení, celková pohotovostní
hmotnost a zatížení tažného háku by
neměla překročit celkovou hmotnost
vozidla o více než 100 kg. Překročení
této hmotnosti je nebezpečné.

B

Maximální přípustné zatížení zadní
nápravy
Zatížení zadní nápravy by nemělo
překročit maximální přípustné zatížení
zadní nápravy o více než 15
%. Překročení této hmotnosti je
nebezpečné.
Hodnoty přípustné hmotnosti přípojného
vozidla byly odvozeny z testování
na hladinu moře. Pamatujte, že se
při jízdě ve vyšších nadmořských
výškách výkon hybridního systému a
přípustná hmotnost přípojného vozidla
bude snižovat.

VÝSTRAHA

Když je překročena celková hmotnost vozidla nebo přípustné zatížení nápravy,
dodržujte následující:

Přidejte 20,0 kPa (0,2 kgf/cm

2

 nebo barů; 3 psi) k doporučenému tlaku huštění

pneumatik.

Nepřekračujte stanovený rychlostní limit pro tažení přívěsu v zastavěných
oblastech nebo 100 km/h, podle toho, co je nižší.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

114

Montážní rozměry pro tažné zařízení a tažný hák

A

B

F

B

F

A

E

E

C

G

D

H

C

G

D

H

5

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

1

457 mm (18.0 in)

2

461 mm (18.1 in)

3

536 mm (21.1 in)

4

538 mm (21.2 in)

5

27 mm (1.1 in)

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

115

1

Před jízdou

6

38 mm (1.5 in)

7

53 mm (2.1 in)

8

59 mm (2.3 in)

9

300 mm (11.8 in)

10

338 mm (13.3 in)

11

538 mm (21.2 in)

12

569 mm (22.4 in)

13

1 036 mm (40.8 in)

14

378 mm (14.9 in)

*1

15

389 mm (15.3 in)

*2

INFORMACE

Informace o pneumatikách

Při tažení zvyšte tlak huštění pneumatik o 20,0 kPa (0,2 kgf/cm

2

 nebo bar; 3

psi) oproti doporučené hodnotě.

Zvyšte tlak vzduchu pneumatik přívěsu s ohledem na celkovou hmotnost
přívěsu a s přihlédnutím k hodnotám doporučeným výrobcem vašeho přívěsu.

Osvětlení přívěsu

Při každém připojení přívěsu zkontrolujte, zda směrová a brzdová světla fungují
správně. Přímé napojení k vašemu vozidlu může poškodit elektrický systém a
způsobit poruchu světel.

Záběh vozidla

Lexus doporučuje, aby vozidla vybavená novými agregáty nebyla používána pro
tažení přívěsu během prvních 800 km jízdy.

Bezpečnostní kontroly před tažením

Zkontrolujte, zda jste nepřekročili maximální limit zatížení na tažné zařízení a
hák tažného zařízení. Pamatujte, že hmotnost připojení přívěsu zvýší zátěž
vozidla. Ujistěte se také, že celková zátěž vozidla je v rozsahu hmotnostních
limitů vozidla.

Zajistěte, aby náklad na přívěsu byl zajištěn.

V případě, že ve standardních zpětných zrcátkách nevidíte provoz za vozidlem,
měli byste použít přídavná zpětná zrcátka. Nastavte prodloužená ramena
těchto zrcátek na obou stranách vozidla tak, aby vždy poskytovala maximální
výhled dozadu.

Údržba

Při používání vozidla k tažení přívěsu je údržbu třeba provádět častěji, neboť
zatížení vozidla je vyšší než při normální jízdě.

*1 : 

Vozidla s pneumatikami 235/60R18

*2 : 

Vozidla s pneumatikami 235/50R20

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

116

Po ujetí přibližně 1000 km s přívěsem dotáhněte všechny šroubové spoje
tažného zařízení a háku.

Návod

Při tažení přívěsu se bude ovládat vozidlo jinak. Abyste zabránili nehodě,
nebo smrti nebo zranění, mějte při tažení na mysli následující:

Kontrola zapojení přívěsu a osvětlení

Po ujetí kratší vzdálenosti zastavte a zkontrolujte připojení přívěsu a jeho
osvětlení, stejně jako před začátkem cesty.

Zkouška jízdy s připojeným přívěsem

Vyzkoušejte si zatáčení, zastavování a couvání s připojeným přívěsem
na místech, kde není žádný nebo jen slabý provoz.

Při couvání s připojeným přívěsem uchopte spodní část volantu a otočte
rukou doleva, abyste zatočili přívěs doleva, nebo doprava, abyste zatočili
přívěs doprava. Vždy otáčejte volantem plynule, aby nedošlo k chybě
řízení. Při couvání se nechejte, kvůli snížení rizika nehody, navádět jinou
osobou.

Zvětšení vzdálenosti mezi vozidly

Na každých 10 km/h by měla být vzdálenost mezi vaším vozidlem a
vozidlem jedoucím před vámi stejná nebo větší, než je délka vašeho
vozidla a přívěsu. Vyhýbejte se prudkému brzdění, které může způsobit
smyk. Jinak se vozidlo může stát neovladatelné. To platí hlavně na
mokrých nebo kluzkých površích vozovek.

Náhlé zrychlení/zatočení/odbočení

Při prudkém zatočení při tažení by mohl přívěs narazit do vašeho vozidla.
Před odbočením zpomalte a jeďte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli
prudkému brzdění.

Důležité body, týkající se odbočování

Při zatáčení budou kola přívěsu blíže ke vnitřku zatáčky než kola vozidla.
To kompenzujte větším poloměrem zatáčení než to děláte normálně.

Důležité body, týkající se stability

Pohyb vozidla způsobený nerovným povrchem vozovky a silný boční vítr
zhoršují ovládání. Vozidlo se může také rozhoupat při předjíždění autobusů
nebo velkých kamionů. Často kontrolujte provoz za vozidlem, když jedete
vedle takových vozidel. Jakmile takový pohyb vozidla nastane, ihned
začněte plynule zpomalovat pomalým brzděním. Při brzdění vždy udržujte
přímý směr.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

117

1

Před jízdou

Předjíždění jiných vozidel

Před změnou jízdního pruhu si ověřte celkovou délku vašeho vozidla a
přívěsu a ujistěte se, že vzdálenost mezi vozidly je dostatečná.

Informace o řazení

Z důvodu udržení účinnosti brzdění motorem a výkonu systému dobíjení,
když používáte brzdění motorem, nedávejte převodovku do D. Pokud je v
režimu M, poloha zařazeného rozsahu řazení musí být 5 nebo nižší.

Pokud se přehřívá motor

Tažení naloženého přívěsu v táhlém a prudkém stoupání při teplotách
přes 30 °C může způsobit přehřátí motoru. Pokud ukazatel teploty chladicí
kapaliny motoru ukazuje, že se motor přehřívá. Ihned vypněte klimatizaci,
sjeďte ze silnice a zastavte vozidlo na bezpečném místě.

Když vozidlo parkujete

Vždy umístěte pod kola vozidla i přívěsu klíny. Zabrzděte parkovací brzdu a
přeřaďte zařazenou polohu do P.

VÝSTRAHA

Řiďte se instrukcemi popsanými v této kapitole.

Pokyny pro tažení přívěsu

Při tažení se ujistěte, že není překročen žádný z hmotnostních limitů.

Abyste zabránili nehodě nebo zranění

Vozidla se sadou pro nouzovou opravu pneumatiky: Netáhněte přívěs, když
je namontovaná pneumatika opravena pomocí sady pro nouzovou opravu
pneumatiky.

Při tažení přívěsu nepoužívejte následující systémy.

PCS (Předkolizní systém)

LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních pruzích)

Adaptivní tempomat

BSM (Sledování slepého úhlu) (je-li ve výbavě)

Rychlost vozidla při tažení

Dodržujte maximální povolené rychlosti stanovené pro tažení přívěsu.

Před prudkým nebo táhlým klesáním

Zpomalte a zařaďte nižší převodový stupeň. Nikdy však neřaďte nižší převodový
stupeň náhle, když jedete z prudkého kopce nebo při dlouhém klesání.

Ovládání brzdového pedálu

Vyvarujte se častého nebo dlouhého sešlápnutí brzdového pedálu. To by mohlo
způsobit přehřátí brzd nebo snížení jejich účinnosti.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

118

Tažení přívěsu (vozidla bez výbavy pro tažení)

Lexus nedoporučuje tažení přívěsu tímto vozidlem. Lexus také
nedoporučuje montáž tažného háku nebo používání nosiče pro kolečková
křesla, skútry, jízdní kola, atd., upevněného na tažný hák. Vaše vozidlo
není určeno pro tažení přívěsu nebo používání nosiče upevněného na
tažný hák.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

119

1

Před jízdou

Otevírání a zavírání oken

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny. Řidič odpovídá za veškeré ovládání elektricky
ovládaných oken, včetně ovládání oken spolucestujících.

Nedovolte dětem ovládat elektricky ovládaná okna. Ovládání dítětem může
způsobit, že se dítěti nebo jiným cestujícím zachytí část těla v elektricky
ovládaném okně. Když jedete s dětmi, je doporučeno zapnout spínač blokování
oken.

Při ovládání oken dbejte na to, aby žádní cestující neměli žádnou část těla na
takových místech, kde by mohli být zachyceni oknem.

Když vozidlo opouštíte, vypněte spínač POWER, vezměte klíč a opusťte
vozidlo spolu s dětmi. Může dojít k neúmyslnému ovládání, z důvodu
neukázněnosti atd., které by mohlo vést k nehodě.

INFORMACE

Provozní podmínky elektricky ovládaných oken

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

Ovládání elektricky ovládaných oken po vypnutí hybridního systému

Elektricky ovládaná okna mohou být ovládána přibližně 45 sekund poté, co je
spínač POWER přepnut do PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo VYPNUTO.
Nemohou však být ovládána, jakmile se otevřou některé přední dveře.

Používání systému ovládání hlasem

*

Následující činnosti mohou být provedeny použitím systému hlasového ovládání:

Otevírání/zavírání všech oken současně

Otevírání/zavírání každého okna individuálně

(Ovládání je možné pouze tehdy, když je spínač blokování oken vypnutý.)
Podrobnosti - viz "Multimedia owner's manual".

Funkce, které pomáhají bezpečnému otevírání a zavírání oken.

Následující funkce napomáhají bezpečnému otevírání a zavírání oken.

Funkce ochrany proti sevření
Pokud je mezi okno a rám okna sevřen nějaký předmět, když se okno
zavírá, pohyb okna se zastaví a okno se mírně pootevře.

Funkce ochrany proti zachycení
Pokud se mezi dveře a okno zachytí nějaký předmět, když se okno
otevírá, pohyb okna se zastaví.

Výstražný bzučák otevřeného elektricky ovládaného okna

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

120

Když je vypnut spínač POWER a otevřou se dveře řidiče při otevřených
elektricky ovládaných oknech, zazní bzučák a na multiinformačním
displeji na přístrojovém panelu se zobrazí hlášení.

VÝSTRAHA

Funkce ochrany proti sevření

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali
funkci ochrany proti sevření.

Funkce ochrany proti sevření nemusí fungovat, pokud je něco sevřeno těsně
před úplným dovřením okna.
Dejte pozor, aby nedošlo k sevření žádné části vašeho těla v okně.

Funkce ochrany proti zachycení

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla nebo oděv, abyste úmyslně
aktivovali funkci ochrany proti zachycení.

Dejte pozor, abyste nezachytili žádnou část vašeho těla nebo oděvu v okně.
Funkce ochrany proti zachycení nemusí fungovat, pokud se něco zachytí těsně
před úplným otevřením okna.

Ovládání použitím spínačů elektricky ovládaných oken

Otevírání/zavírání oken použitím spínače elektricky ovládaných
oken

 

1

Nadzvedněte částečně spínač elektricky
ovládaných oken.
Okno se zavře, když je spínač zvednut.

2

Zvedněte úplně spínač elektricky
ovládaných oken.
Okno se automaticky úplně zavře.

Pro zastavení okna v mezipoloze ovládejte
spínač v opačném směru.

3

Stlačte částečně spínač elektricky
ovládaných oken.
Okno se otevře, když je spínač stlačen.

4

Stlačte úplně spínač elektricky
ovládaných oken.
Okno se automaticky úplně otevře.

Pro zastavení okna v mezipoloze ovládejte
spínač v opačném směru.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

121

1

Před jízdou

Ovládání použitím bezdrátového dálkového ovládání

Elektricky ovládaná okna mohou být otevřena a zavřena použitím
bezdrátového dálkového ovládání.

*1

VÝSTRAHA

Když používáte bezdrátové dálkové ovládání k ovládání elektricky ovládaných
oken, ovládejte elektricky ovládaná okna poté, co se ujistíte, že se žádný z
cestujících nemůže kteroukoliv částí těla zachytit v elektricky ovládaném okně.
Nenechávejte také děti ovládat okna použitím bezdrátového dálkového ovládání.
Děti a ostatní cestující mohou být zachyceni v elektricky ovládaném okně.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Otevření oken použitím bezdrátového dálkového ovládání

Použitím bezdrátového dálkového ovládání lze odemknout dveře a otevřít
všechna okna současně.

*2

Stiskněte a podržte odemykací spínač na bezdrátovém dálkovém
ovládání.

Dveře se odemknou a okna a střešní okno

*

 nebo panoramatické střešní okno

*

 se

otevře,

Zazní bzučák, aby signalizoval, že všechna okna a střešní okno

*

 nebo

panoramatické střešní okno

*

 se otevírají.

Zavření oken použitím bezdrátového dálkového ovládání

Použitím bezdrátového dálkového ovládání lze zamknout dveře a zavřít
všechna okna současně.

*3

*1 : 

Tato nastavení musí být přizpůsobena u kteréhokoliv autorizovaného prodejce

nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

*2 : 

Toto nastavení musí být přizpůsobeno u kteréhokoliv autorizovaného prodejce

nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

122

Stiskněte a podržte zamykací spínač na bezdrátovém dálkovém
ovládání.

Všechny dveře se zamknou a okna a střešní okno

*

 nebo panoramatické střešní

okno

*

se zavřou.

Zazní bzučák, aby signalizoval, že všechna okna a střešní okno 

*

 nebo

panoramatické střešní okno

*

 se otevírají/zavírají.

Zkontrolujte, zda jsou dveře bezpečně uzamknuty a okna úplně zavřena.

Zabránění náhodnému ovládání oken

Spínač blokování oken je určen k tomu, abyste zabránili dětem nahodile
otevírat nebo zavírat okno.
Stiskněte spínač blokování oken.

Indikátor 

 se rozsvítí a okna spolucestujících

budou zablokována.

*3 : 

Toto nastavení musí být přizpůsobeno u kteréhokoliv autorizovaného prodejce

nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

123

1

Před jízdou

Dosažení správného držení těla při řízení

Seřízení sedadel

Seřízení předních sedadel

Seřiďte sedadlo dopředu/dozadu a nahoru/dolů, abyste dosáhli správného
držení těla.

 

▶ 

Manuálně ovládané sedadlo

A

Páčka seřízení polohy sedadla

B

Páčka seřízení úhlu opěradla

C

Páčka seřízení výšky sedadla

 

▶ 

Elektricky ovládané sedadlo

A

Spínač seřízení polohy sedadla

B

Spínač seřízení úhlu sedáku (přední
část)

C

Spínač seřízení úhlu opěradla

D

Spínač seřízení výšky

E

Spínač seřízení tuhosti bederní podpěry
(na straně řidiče)

F

Spínač seřízení výšky bederní podpěry
(na straně řidiče)

*

INFORMACE

Když seřizujete sedadla

Dávejte pozor, aby se opěrka hlavy nedotýkala stropu nebo sluneční clony.

VÝSTRAHA

Při seřizování sedadel dodržujte následující pokyny.

Neseřizujte polohu sedadla řidiče během jízdy.
To by mohlo způsobit, že řidič ztratí kontrolu nad vozidlem.

Dávejte pozor, aby se sedadlo nedotklo a nezranilo spolujezdce.

Nepokládejte žádné předměty pod přední sedadla.

* : 

Je-li ve výbavě

1-5. Dosažení správného držení těla při řízení

124

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..