Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 5

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 5

 

 

VÝSTRAHA

na vzpěry tlumiče (vozidla bez elektricky ovládaných zadních dveří) nebo
na vřetenový pohon zadních dveří (vozidla s elektricky ovládanými zadními
dveřmi). Tím může dojít k zachycení rukou nebo k poškození vzpěry
tlumiče zadních dveří (vozidla bez elektricky ovládaných zadních dveří) nebo
vřetenového pohonu zadních dveří (vozidla s elektricky ovládanými zadními
dveřmi), což může způsobit nehodu.

Pokud je na zadních dveřích upevněn nosič jízdních kol nebo podobný těžký
předmět, dveře by se mohly po otevření opět náhle zavřít, což by mohlo
způsobit zranění rukou, paží, hlavy nebo krku osob. Když instalujete součást
příslušenství na zadní dveře, doporučujeme použít originální díl Lexus.

Zavírač zadních dveří (vozidla s elektricky ovládanými zadními dveřmi)

V případě, že jsou zadní dveře ponechány mírně pootevřené, zavírač zadních
dveří je automaticky zavře do úplně zavřené polohy. Než začne zavírač
zadních dveří fungovat, trvá to několik sekund. Dávejte pozor, abyste si
nepřivřeli prsty nebo cokoliv jiného do zadních dveří, protože by to mohlo
způsobit zlomeninu kostí nebo jiná vážná zranění.

Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty nebo cokoliv jiného, když používáte
zavírač zadních dveří, protože je stále v činnosti, když je systém elektricky
ovládaných zadních dveří zrušen.

Elektricky ovládané zadní dveře

Dodržujte následující pokyny.

Zkontrolujte bezpečnost okolního prostoru, abyste se ujistili, že žádné překážky
nebo cokoliv jiného nemohou způsobit přivření vašeho majetku.

Pokud jsou v okolí nějaké osoby, ujistěte se, že jsou v bezpečí a oznamte jim,
že otevíráte nebo zavíráte elektricky ovládané zadní dveře.

Pokud je systém elektricky ovládaných zadních dveří vypnut, když jsou
elektricky ovládané zadní dveře v činnosti, elektricky ovládané zadní dveře
zastaví činnost. Elektricky ovládané zadní dveře pak musí být ovládány
manuálně. V této situaci buďte zvlášť opatrní, protože elektricky ovládané
zadní dveře se mohou náhle otevřít nebo zavřít.

Pokud nejsou dodrženy provozní podmínky elektricky ovládaných zadních
dveří, může zaznít bzučák a elektricky ovládané zadní dveře se přestanou
otevírat nebo zavírat. Elektricky ovládané zadní dveře pak musí být ovládány
manuálně. Buďte zvlášť opatrní na svahu v této situaci, protože se elektricky
ovládané zadní dveře mohou prudce pohnout.

Na svahu se mohou elektricky ovládané zadní dveře po jejich otevření náhle
zavřít. Ujistěte se, že jsou elektricky ovládané zadní dveře úplně otevřeny a
zajištěny.

V následujících situacích mohou elektricky ovládané zadní dveře detekovat
něco neobvyklého a automatická činnost se může zastavit. V tom případě pak
musí být elektricky ovládané zadní dveře ovládány manuálně. V této situaci

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

93

1

Před jízdou

VÝSTRAHA

buďte zvlášť opatrní, protože zastavené elektricky ovládané zadní dveře se
mohou náhle otevřít nebo zavřít a způsobit tak nehodu.

Když se elektricky ovládané zadní dveře dotknou překážky

Když napětí 12V akumulátoru náhle poklesne, např., když je během
automatické činnosti přepnut spínač POWER do ZAPNUTO nebo je
startován hybridní systém.

Pokud je na elektricky ovládaných zadních dveřích upevněn nosič jízdních
kol nebo podobný těžký předmět, elektricky ovládané zadní dveře nemusí
fungovat, může to způsobit jejich poruchu, nebo by elektricky ovládané
zadní dveře mohly po otevření opět spadnout, což by mohlo způsobit
zachycení a zranění rukou, paží, hlavy nebo krku osob. Když instalujete
součást příslušenství na elektricky ovládané zadní dveře, doporučujeme použít
originální díl Lexus.

Funkce ochrany proti sevření (vozidla s elektricky ovládanými zadními
dveřmi)

Dodržujte následující pokyny.

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali
funkci ochrany proti sevření.

Funkce ochrany proti sevření nemusí fungovat, pokud se něco zachytí těsně
před úplným dovřením elektricky ovládaných zadních dveří. Dejte pozor, aby
nedošlo ke skřípnutí prstů nebo čehokoliv jiného.

Funkce ochrany proti sevření nemusí fungovat v závislosti na tvaru předmětu,
který je sevřen. Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo čehokoliv
jiného.

UPOZORNĚNÍ

Pokyny pro vřetenové pohony zadních dveří (vozidla s elektricky
ovládanými zadními dveřmi)

Zadní dveře jsou vybaveny vřetenovými pohony

, které drží zadní dveře na místě.

Dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení
může způsobit poškození vřetenového pohonu
zadních dveří 

, což může vést k poruše.

Nepřipevňujte žádné cizí předměty, např. nálepky, plastové fólie nebo lepicí
pásky na tyč vřetenového pohonu.

Nedotýkejte se tyče vřetenového pohonu rukavicemi nebo jinými textilními
předměty.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

94

UPOZORNĚNÍ

Nepřipevňujte těžké příslušenství na zadní dveře.
Když připevňujete příslušenství, požádejte o podrobnosti kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Na vřetenový pohon nepokládejte ruce nebo na něj nevyvíjejte boční tlak.

Pokyny pro vzpěry tlumičů zadních dveří (vozidla bez elektricky
ovládaných zadních dveří)

Zadní dveře jsou vybaveny vzpěrami tlumičů

, které drží zadní dveře na místě. Dodržujte

následující pokyny. Jejich nedodržení může
způsobit poškození vzpěry tlumiče zadních dveří

, což může vést k poruše.

Nepřipevňujte žádné cizí předměty, např. nálepky, plastové fólie nebo lepicí
pásky na tyč vzpěry tlumiče.

Nedotýkejte se tyče vzpěry tlumiče rukavicí nebo jinými textilními předměty.

Na zadní dveře nepřipevňujte žádné jiné příslušenství, než originální díly
Lexus.

Na vzpěru tlumiče nepokládejte ruce nebo na ni nevyvíjejte boční tlak.

Aby se zabránilo poruše elektricky ovládaných zadních dveří a zavírače
zadních dveří (vozidla s elektricky ovládanými zadními dveřmi)

Dodržujte následující pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše elektricky
ovládaných zadních dveří nebo zavírače zadních dveří.

Netlačte na zadní dveře nadměrnou silou, když je zavírač zadních dveří v
činnosti.

Ujistěte se, že mezi zadními dveřmi a rámem není led, který by mohl bránit
pohybu zadních dveří.

Dejte pozor, abyste nepoškodili senzory (instalované na pravém a levém okraji
elektricky ovládaných zadních dveří) nožem nebo jiným ostrým předmětem.
Pokud je senzor odpojen, elektricky ovládané zadní dveře se nebudou
automaticky zavírat.

INFORMACE

Osvětlení zavazadlového prostoru

Když jsou otevřeny zadní dveře, rozsvítí se osvětlení zavazadlového prostoru.

Pokud je osvětlení zavazadlového prostoru ponecháno zapnuté, když je spínač
POWER vypnut, osvětlení se automaticky vypne po 20 minutách.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

95

1

Před jízdou

Provozní podmínky elektricky ovládaných zadních dveří

Při činnosti elektricky ovládaných zadních dveří nastavené na ON (zapnuto) se
dveře mohou automaticky otevírat a zavírat za následujících podmínek:

Když jsou zadní dveře odemknuty.

Když je spínač POWER v ZAPNUTO, zadní dveře budou fungovat, pokud jsou
splněny některé z následujících podmínek, kromě výše uvedených podmínek:

Parkovací brzda je zabrzděna

Brzdový pedál je sešlápnut

Zařazená poloha je v P

Ovládání elektricky ovládaných zadních dveří (vozidla s elektricky
ovládanými zadními dveřmi)

V případě, že jsou zadní dveře ponechány mírně pootevřené, zavírač zadních
dveří je automaticky zavře do úplně zavřené polohy.
Zavírač zadních dveří funguje při jakémkoliv stavu spínače POWER.

Ovládání elektricky ovládaných zadních dveří (vozidla s elektricky
ovládanými zadními dveřmi)

Zazní bzučák a varovná světla bliknou dvakrát, aby signalizovala, že se zadní
dveře otevírají/zavírají.

Když je ovládání elektricky ovládaných zadních dveří vypnuto (OFF), elektricky
ovládané zadní dveře nefungují, ale mohou být otevřeny a zavřeny ručně.

Když se elektricky ovládané zadní dveře automaticky otevírají, a pokud je
detekována jakákoliv abnormalita vzhledem k osobám nebo objektům, činnost
se zastaví.

Když znovu připojujete 12V akumulátor (vozidla s elektricky ovládanými
zadními dveřmi) 

Aby elektricky ovládané zadní dveře fungovaly správně, zavřete zadní dveře
manuálně.

Funkce ochrany proti sevření (vozidla s elektricky ovládanými zadními
dveřmi)

Na pravé a levé straně elektricky ovládaných
zadních dveří jsou instalovány senzory.
Když se dveře automaticky zavírají a senzory
jsou stlačeny z důvodu sevření nějakého objektu,
spustí se funkce ochrany proti sevření. Z této
polohy se dveře automaticky mírně posunou v
opačném směru a pak se jejich funkce zastaví.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

96

Ovládání zadních dveří použitím systému Smart Entry & Start

*1

Zadní dveře lze zamknout/odemknout, když máte u sebe elektronický klíč
nebo kartový klíč.Řidič by měl nosit elektronický klíč nebo kartový klíč vždy
u sebe.

Locking/unlocking the back door using smart entry & start system

*2

Perform the following while carrying an electronic key.

 

1

Press 

1

.

All of the doors will unlock. However, the
doors cannot be unlocked within 3 seconds
after they were locked.

2

Press 

2

.

All of the doors will lock. Make sure that the
doors are securely locked.

Zamykán/odemykání zadních dveří použitím spínačů centrálního
zamykání dveří.

Zamykán/odemykání zadních dveří použitím spínačů centrálního
zamykání dveří.

 

1

Stiskněte spínač 

 .

Všechny dveře, včetně zadních dveří, se
zamknou.

2

Stiskněte spínač 

 .

Všechny dveře, včetně zadních dveří, se
odemknou.

*1 : 

Vozidla s funkcí nastupování

*2 : 

Vehicles with entry function

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

97

1

Před jízdou

Ovládání zadních dveří použitím bezdrátového dálkového ovládání

Otevření/zavření zadních dveří použitím bezdrátového dálkového
ovládání(vozidla a elektricky ovládanými zadními dveřmi)

Stiskněte 

 1 sekundu.

Elektricky ovládané zadní dveře je možno ovládat, když jsou odemknuty

*3

.

Zadní dveře se otevřou.

Lock/unlock the back door using wireless remote control

 

1

Press 

.

All of the doors, including the back door, will
lock.
Make sure that the doors are securely
locked.

2

Press 

.

All of the doors, including the back door, will
unlock.

Ovládání zadních dveří použitím spínače ovládání zadních dveří
uvnitř vozidla

*

Otevírání/zavírání zadních dveří zevnitř

Stiskněte 

 1 sekundu.

Zazní bzučák a zadní dveře se automaticky
otevřou a zavřou.

Stisknutím 

 , když se zadní dveře

otevírají/zavírají, se činnost zastaví.

*3 : 

Prostřednictvím přizpůsobeného nastavení mohou být také zadní dveře

ovládány, když jsou zamknuty

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

98

Když je 

 stisknut znovu během pozastavené činnosti, zadní dveře

provedou opačnou činnost.

Ovládání zadních dveří použitím spínače zadních dveří

*

Otevření/zavření zadních dveří použitím spínače zadních dveří

Stiskněte 

 .

Zazní bzučák a zadní dveře se automaticky
zavřou.

Stisknutím 

 , když se zadní dveře

zavírají, se činnost zastaví.

Opětovným stisknutím 

 se činnost

obrátí.

Ovládání zadních dveří použitím spínače otvírače zadních dveří

Otevření zadních dveří automaticky použitím spínače otvírače
zadních dveří (vozidla s elektricky ovládanými zadními dveřmi)

Stiskněte spínač otvírače zadních dveří,
když jsou zadní dveře odemknuty.
Zazní bzučák a zadní dveře se automaticky
otevřou.

Stisknutím spínače, když se zadní dveře otevírají,
se činnost zastaví.

INFORMACE

Otevření zadních dveří pomocí spínače otvírače zadních dveří, když jsou
zadní dveře zamknuty

Když máte elektronický klíč u sebe, stiskněte spínač otvírače zadních dveří.
Zazní bzučák a zadní dveře se automaticky otevřou.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

99

1

Před jízdou

Otevření zadních dveří ručně použitím spínače otvírače zadních
dveří (vozidla bez elektricky ovládaných zadních dveří)

Při stlačení spínače otvírače zadních dveří zvedněte zadní dveře.

Ovládání zadních dveří použitím madla zadních dveří

Zavírání zadních dveří automaticky použitím madla zadních dveří

*4

VÝSTRAHA

Při zavírání zadních dveří dodržujte následující.

Když zavíráte zadní dveře, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli skřípnutí
prstů atd.

Když zavíráte zadní dveře, zatlačte lehce na jejich vnější povrch.
Pokud je pro úplné zavření zadních dveří použito madla zadních dveří, může to
vést k zachycení prstů nebo rukou.

Netahejte za vřetenový pohon zadních dveří abyste zavřeli zadní dveře a
nezavěšujte nic na vřetenový pohon zadních dveří.
Tím může dojít k zachycení rukou nebo k poškození vřetenového pohonu
zadních dveří, což může vést k nehodě.

Zatáhněte zadní dveře dolů použitím madla
zadních dveří.
Zazní bzučák a zadní dveře se automaticky
zavřou.

Zavřete zadní dveře ručně použitím madla zadních dveří

*5

*4 : 

Vozidla s elektricky ovládanými zadními dveřmi

*5 : 

Vozidla bez elektricky ovládaných zadních dveří

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

100

VÝSTRAHA

Při zavírání zadních dveří dodržujte následující.

Když zavíráte zadní dveře, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli skřípnutí
prstů atd.

Pokud je pro úplné zavření zadních dveří použito madla zadních dveří, může to
vést k zachycení prstů nebo rukou.

Netahejte za vzpěru tlumiče zadních dveří při zavírání zadních dveří a
nezavěšujte nic na tuto vzpěru.
Tím může dojít k zachycení rukou nebo k poškození vzpěry tlumiče zadních
dveří, což může vést k nehodě.

Stáhněte zadní dveře dolů použitím madla zadních dveří a zatlačte na ně
zvenku, abyste se ujistili, že jsou zadní dveře zavřeny.

Ovládání zadních dveří použitím senzoru nohy

*6

UPOZORNĚNÍ

Senzor nohy je umístěn za spodní střední částí zadního nárazníku.
Abyste zajistili správnou činnost elektricky ovládaných zadních dveří, dodržujte
následující:

Vždy udržujte spodní střední část zadního nárazníku čistou.
Pokud je spodní střední část zadního nárazníku znečištěná nebo pokrytá
sněhem, senzor nohy nemusí fungovat.
V této situaci očistěte nečistoty nebo sníh, popojeďte s vozidlem z aktuální
polohy a pak zkontrolujte, zda senzor nohy funguje.
Pokud nefunguje, nechte vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Nenanášejte povlaky s účinkem pro čištění deštěm (hydrofilní), nebo jiné
povlaky, na spodní střední část zadního nárazníku.

Neparkujte vozidlo poblíž objektů, které se pohybují a dotýkají se spodní
střední části zadního nárazníku, např. tráva nebo stromy.

*6 : 

Vozidla s hands-free elektricky ovládanými zadními dveřmi

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

101

1

Před jízdou

UPOZORNĚNÍ

Pokud je vozidlo zaparkováno chvíli poblíž objektů, které se mohou pohybovat
a dotýkat se spodní střední části zadního nárazníku, např. trávy nebo stromů,
senzor nohy nemusí fungovat.
V této situaci popojeďte s vozidlem z aktuální polohy a pak zkontrolujte, zda
senzor nohy funguje.
Pokud nefunguje, nechte vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným
prodejcem nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Nevystavujte senzor nohy nebo jeho okolní oblast silnému nárazu.
Pokud jsou senzor nohy nebo jeho okolní oblast vystaveny silnému nárazu,
senzor nohy nemusí fungovat správně.
Pokud senzor nohy nefunguje v následujících situacích, nechte vozidlo
zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Senzor nohy nebo jeho okolní oblast byly vystaveny silnému nárazu.

Spodní střední část zadního nárazníku je poškrábaná nebo poškozená.

Nerozebírejte zadní nárazník.

Na zadní nárazník nepřipevňujte nálepky.

Nelakujte zadní nárazník.

Pokud je na elektricky ovládaných zadních dveřích upevněn nosič jízdních kol
nebo podobný těžký předmět, senzor nohy vypněte.

INFORMACE

Provozní podmínky senzoru nohy

Když je nastavení činnosti senzoru nohy zapnuto

Elektronický klíč je v provozním dosahu

Situace, ve kterých senzor nohy nefunguje správně

V následujících situacích nemusí nožní senzor fungovat správně:

Když noha zůstane pod zadním nárazníkem

Pokud je do zadního nárazníku silně kopnuto nohou nebo se ho chvíli dotýkáte
Pokud se zadního nárazníku chvíli dotýkáte, počkejte krátkou dobu předtím,
než se pokusíte znovu ovládat zadní dveře.

Když je prováděno ovládání, pokud je nějaká osoba příliš blízko u zadního
nárazníku

Když externí radiové vlny ruší komunikaci mezi vozidlem a elektronickým
klíčem

Když je vozidlo zaparkováno blízko zdroje elektrického šumu, který ovlivňuje
citlivost nožního senzoru, jako například parkovací automat, čerpací stanice,
elektricky vyhřívaná silnice nebo zářivkové osvětlení

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

102

Když je vozidlo v blízkosti TV vysílačů, elektráren, rádiových stanic,
velkoplošných obrazovek, letišť nebo zařízení, která generují silné rádiové vlny
nebo elektrický šum

Když je na zadní nárazník vylito velké množství vody, například, když je vozidlo
umýváno nebo při silném dešti

Když na zadním nárazníku ulpívá bahno, sníh nebo led

Když je vozidlo zaparkováno chvíli poblíž objektů, které se mohou pohybovat a
dotýkat se zadního nárazníku, např. rostliny

Když je na zadní nárazník nainstalováno nějaké příslušenství
Pokud bylo nainstalováno nějaké příslušenství, nastavení činnosti senzoru
nohy vypněte.

Situace, ve kterých senzor nohy může fungovat neúmyslně

Když je elektronický klíč v provozním dosahu, senzor nohy může fungovat
neúmyslně, takže buďte opatrní v následujících situacích:

Když je na zadní nárazník vylito velké množství vody, například, když je vozidlo
umýváno nebo při silném dešti

Když jsou ze zadního nárazníku otírány nečistoty

Když se malé zvíře nebo malý objekt, například míč, pohybuje pod zadním
nárazníkem

Když se nějaký objekt pohne zpod zadního nárazníku

Pokud někdo houpe nohama, když sedí na zadním nárazníku.

Pokud se nohy nebo jiná část něčího těla dotkne zadního nárazníku, když míjí
vozidlo

Když je vozidlo zaparkováno blízko zdroje elektrického šumu, který ovlivňuje
citlivost nožního senzoru, jako například parkovací automat, čerpací stanice,
elektricky vyhřívaná silnice nebo zářivkové osvětlení

Když je vozidlo v blízkosti TV vysílačů, elektráren, rádiových stanic,
velkoplošných obrazovek, letišť nebo zařízení, která generují silné rádiové vlny
nebo elektrický šum

Když je vozidlo zaparkováno na místě, kde jsou objekty, například rostliny,
blízko zadního nárazníku

Pokud je zavazadlo postaveno blízko zadního nárazníku

Pokud je nasazováno nebo sundáváno příslušenství nebo krycí plachta vozidla
blízko zadního nárazníku

Když je vozidlo taženo

Abyste zabránili neúmyslnému ovládání, nastavení činnosti nožního senzoru
vypněte.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

103

1

Před jízdou

Otevření/zavření zadních dveří použitím senzoru nohy (vozidla s
hands-free elektricky ovládanými zadními dveřmi)

VÝSTRAHA

Při zacházení s elektricky ovládanými zadními dveřmi dodržujte následující
pokyny.

Zkontrolujte bezpečnost okolního prostoru, abyste se ujistili, že žádné překážky
nebo cokoliv jiného nemohou způsobit přivření vašeho majetku.

Když dáváte nohu do blízkosti střední části zadního nárazníku a pohybujete s
ní od zadního nárazníku, buďte opatrní, abyste se nedotkli výfukového potrubí,
dokud dostatečně nevychladne.
Pokud je výfukové potrubí horké, může způsobit popálení.

Neovládejte hands-free elektricky ovládané zadní dveře, pokud je pod zadním
nárazníkem málo místa.

 

A

Senzor nohy

B

Oblast detekce senzoru nohy

C

Oblast detekce činnosti systému Smart
Entry & Start

1

Když máte u sebe elektronický klíč,
stůjte ve funkčním dosahu systému
Smart Entry & Start, přibližně 50 až
70 cm (19.7 až 27.6 in) od zadního
nárazníku.

2

Pohybujte nohou do přibližně 10 cm
(3.9 in) od zadního nárazníku.

Ovládejte zadní dveře bez kontaktu zadního
nárazníku s vaší nohou.

3

Když zazní bzučák, přesuňte nohu zpět. Zazní bzučák a zadní
dveře se automaticky úplně otevřou nebo zavřou.

Proveďte celé kopnutí nohou během 1 sekundy.

Zadní dveře nezačnou fungovat, když je noha detekována pod zadním
nárazníkem.

Pokud je v kabině nebo zavazadlovém prostoru jiný elektronický klíč,
zahájení činnosti může trvat trochu déle než normálně.

Pokud bzučák zazní dvakrát, proveďte kopnutí nohou znovu.

Pokud je provedeno kopnutí nohou, když jsou elektricky ovládané zadní dveře
v činnosti, elektricky ovládané zadní dveře se zastaví.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

104

INFORMACE

Když jsou všechny dveře zamknuty, pokud senzor nohy detekuje pohyb nohy,
všechny dveře se odemknou.

Seřízení polohy otevření zadních dveří(vozidla s elektricky
ovládanými zadními dveřmi)

Polohu otevření elektricky ovládaných zadních dveří je možné seřídit.

1

Zastavte zadní dveře v požadované poloze.

2

Stiskněte a držte spínač

 ve spodní části elektricky

ovládaných zadních dveří po dobu přibližně 2 sekund.

Když je nastavení dokončeno, zazní 4krát bzučák.
Když otevřete zadní dveře příště, zadní dveře se zastaví v této poloze.

Zrušení seřízené polohy otevření zadních dveří

Stiskněte a držte spínač

 ve spodní části elektricky

ovládaných zadních dveří po dobu přibližně 7 sekund.

Poté, co zazní bzučák 4krát, zazní ještě dvakrát.
Když se budou elektricky ovládané zadní dveře otevírat příště, dveře se
otevřou do polohy výchozího nastavení.

Opěradla zadních sedadel

Sklopení opěradel může být provedeno buď ovládáním páčky nebo
spínače.

VÝSTRAHA

Když ovládáte zadní opěradlo

Dodržujte následující pokyny.

Neovládejte zadní sedadlo, pokud je obsazeno.

Po seřízení sedadla se ujistěte, že je sedadlo ve své poloze zajištěno. Pokud
není opěradlo bezpečně zajištěno, bude viditelné červené označení. Ujistěte
se, že červené označení není viditelné.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

105

1

Před jízdou

VÝSTRAHA

Když je zadní opěradlo sklopeno

Dodržujte následující pokyny.

Nesklápějte zadní opěradla během jízdy.

Zastavte vozidlo na rovném povrchu, zabrzděte parkovací brzdu a přeřaďte
zařazenou polohu do P.

Nedovolte nikomu sedět během jízdy na sklopeném zadním opěradle nebo v
zavazadlovém prostoru.

Nedovolte dětem vstup do zavazadlového prostoru.

Po seřízení zadních sedadel

Dodržujte následující pokyny.

Ujistěte se, že je zadní opěradlo bezpečně zajištěno ve své poloze jeho lehkým
zatlačením dozadu a dopředu.
Pokud není opěradlo bezpečně zajištěno, bude viditelné červené označení.
Ujistěte se, že červené označení není viditelné.

Zkontrolujte, zda nejsou bezpečnostní pásy překroucené nebo skřípnuté mezi
nebo za zadním opěradlem.

Funkce ochrany proti sevření (elektricky ovládané sedadlo)

Dodržujte následující pokyny.

Nikdy nepoužívejte jakoukoliv část vašeho těla, abyste úmyslně aktivovali
funkci ochrany proti sevření.

Funkce ochrany proti sevření nemusí fungovat, pokud se něco zachytí těsně
před úplným vrácením opěradla. Dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty atd.

Funkce ochrany proti sevření nemusí fungovat v závislosti na tvaru nebo
poloze překážky. Dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty atd.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní pás pro zadní střední sedadlo, přezky bezpečnostního pásu a
opěrka paží musí být uloženy předtím, než zadní opěradla sklopíte dolů.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

106

Automatické sklopení opěradel zadních sedadel stisknutím
spínače v zavazadlovém prostoru (vozidla s elektricky ovládanými
sedadly)

INFORMACE

Provozní podmínky pro sklápění opěradla dolů

Když jsou splněny všechny z následujících podmínek, je možné spínač ovládání
zadního sedadla použít pro sklopení zadního opěradla dolů:

Když jsou otevřeny zadní dveře.

Když nejsou stisknuty jiné ovládací spínače pro sedadlo, které má být
ovládáno.

Když je spínač POWER v ZAPNUTO, kromě výše uvedeného, elektricky ovládané
sedadlo funguje při kterékoliv z následujících podmínek:

Parkovací brzda je zabrzděna

Brzdový pedál je sešlápnut

Zařazená poloha je v P

1

Uložte bezpečnostní pás zadního středního sedadla, přezky
bezpečnostních pásů a opěrku paží.

2

Zasuňte opěrky hlavy zadních sedadel dolů.

3

Pro sklopení příslušného opěradla
stiskněte a držte spínač.

Zazní bzučák a bude zahájeno sklápění
opěradla. Když je činnost dokončena, bzučák
zazní znovu.
Abyste sklápění opěradla zastavili v
jeho průběhu, stiskněte kteroukoliv stranu
spínače zadního sedadla nebo spínače
v zavazadlovém prostoru pro ovládané
sedadlo. Když se činnost zastaví, zazní bzučák.

Pokud je opěradlo mimo rozsah 

 zobrazený na obrázku, nebude možné

činnost zastavit.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

107

1

Před jízdou

Automatické sklopení opěradel zadních sedadel dotykem spínače
na středovém displeji (vozidla s elektricky ovládanými sedadly)

INFORMACE

Provozní podmínky pro sklápění opěradla dolů

Když jsou splněny všechny z následujících podmínek, je možné spínač ovládání
zadního sedadla použít pro sklopení zadního opěradla dolů:
Když nejsou stisknuty jiné ovládací spínače pro sedadlo, které má být ovládáno.
Když je spínač POWER v ZAPNUTO, kromě výše uvedeného, elektricky ovládané
sedadlo funguje při kterékoliv z následujících podmínek:

Parkovací brzda je zabrzděna

Brzdový pedál je sešlápnut

Zařazená poloha je v P

1

Uložte bezpečnostní pás zadního středního sedadla, přezky
bezpečnostních pásů a opěrku paží.

2

Zasuňte opěrky hlavy zadních sedadel dolů.

3

Dotkněte se 

 na hlavním menu.

4

Dotkněte se [Sedadla].

5

Když sklápíte dolů všechna opěradla: Dotkněte se [Sklopit
všechny]. Když sklápíte dolů zvolené opěradlo: Dotkněte se
sedadla, které chcete seřídit, a pak se dotkněte [Sklopit].

Zazní bzučák a bude zahájeno sklápění opěradla. Když je činnost dokončena,
bzučák zazní znovu.

Sklopení zadních opěradel ručně

1

Uložte bezpečnostní pás zadního středního sedadla, přezky
bezpečnostních pásů a opěrku paží.

2

Zasuňte opěrky hlavy zadních sedadel dolů.

3

Zatáhněte za páčku seřízení úhlu
opěradla a sklopte opěradlo dolů.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

108

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..