Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 1

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1       2         ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 1

 

 

Použití vyhrazených podlahových rohoží

Správné použití vyhrazených podlahových rohoží

Používejte pouze podlahové rohože určené přímo pro vozidla stejného
modelu a modelového roku, jako je vaše vozidlo. Upevněte je bezpečně na
místo na koberec.

VÝSTRAHA

Když instalujete podlahovou rohož řidiče, nepoužívejte podlahové rohože pro
jiné modely nebo pro vozidla odlišného modelového roku, i když to jsou
originální podlahové rohože Lexus.

Používejte pouze podlahové rohože určené pro sedadlo řidiče.

Nepoužívejte dvě nebo více podlahových rohoží položených jedna na druhou.

Nepokládejte podlahovou rohož spodní stranou nahoru nebo vrchní stranou
dolů.

Zajištění podlahových rohoží

VÝSTRAHA

Před jízdou zkontrolujte následující.

Zkontrolujte, že podlahová rohož je bezpečně upevněna na správném místě
pomocí dodaných upevňovacích příchytek (klipů). Dejte zvlášť pozor, abyste
tuto kontrolu provedli po čistění podlahy.

Při vypnutém hybridním systému a zařazené poloze v P úplně sešlápněte
každý pedál k podlaze, abyste se ujistili, že podlahová rohož nepřekáží chodu
pedálu.

1

Vložte upevňovací příchytky do ok v
podlahové rohoži.

1-1. Použití vyhrazených podlahových rohoží

28

VÝSTRAHA

Vždy připevněte podlahovou rohož bezpečně použitím dodaných
upevňovacích příchytek (klipů).

2

Otočte horní knoflík každé
upevňovací příchytky, abyste zajistili
podlahovou rohož na místě.

Vždy zarovnejte značky 

 

.

Tvar upevňovacích příchytek se může lišit od
těch vyobrazených.

1-1. Použití vyhrazených podlahových rohoží

29

1

Před jízdou

Důležité body pro hybridní systém

Vlastnosti hybridního systému

Vaše vozidlo je hybridní elektrické vozidlo. Jeho vlastnosti se liší od
běžných vozidel. Ujistěte se, že jste dobře obeznámeni s vlastnostmi
vašeho vozidla, a ovládejte ho opatrně. Hybridní systém kombinuje
používání benzínového motoru a elektrického (trakčního) motoru podle
jízdních podmínek, čímž snižuje spotřebu paliva a emisí ve výfukových
plynech.

VÝSTRAHA

Pro Ukrajinu, Ázerbájdžán, Gruzii a Moldavsko:
Když je vozidlo poháněno pouze elektrickým (trakčním) motorem, měl by řidič
věnovat zvláštní pozornost chodcům. Protože není slyšet žádný hluk motoru,
chodci mohou špatně odhadnout pohyb vozidla.
Kromě Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Gruzie a Moldavska:
Když je vozidlo poháněno pouze elektrickým (trakčním) motorem, měl by řidič
věnovat zvláštní pozornost chodcům. Protože není slyšet žádný hluk motoru,
chodci mohou špatně odhadnout pohyb vozidla. Ačkoliv je vozidlo vybaveno
systémem akustického varování vozidla, jezděte opatrně, protože chodci v okolí
nemusí vozidlo zaznamenat, pokud je okolní oblast hlučná.

Při zastavení/rozjezdu

Benzínový motor se vypne

*1

, když vozidlo zastaví.

Při rozjezdu pohání vozidlo elektrický (trakční) motor.
Při pomalých rychlostech nebo při jízdě z mírného svahu je motor vypnutý

*1

 a používá se elektrický (trakční) motor.

Když je zařazená poloha v N, hybridní (trakční) akumulátor se nedobíjí.

Při normální jízdě

Používá se převážně benzínový motor.
Elektrický (trakční) motor dobíjí hybridní (trakční) akumulátor podle potřeby.

INFORMACE

Podmínky, při kterých se benzínový motor nemusí vypnout

Benzínový motor se startuje a vypíná automaticky.

*2

Při zahřívání benzínového motoru

Při dobíjení hybridního (trakčního) akumulátoru

Když je teplota hybridního (trakčního) akumulátoru nízká nebo vysoká

*1 : 

Když hybridní (trakční) akumulátor vyžaduje dobíjení nebo se motor zahřívá

atd., benzínový motor se automaticky nevypne.

*2 : 

V závislosti na okolnostech se benzínový motor nemusí automaticky vypnout

v jiných situacích.

1-2. Důležité body pro hybridní systém

30

Když je zapnuto přídavné topení

Při prudké akceleraci

Když je prudce sešlápnut plynový pedál, výkon hybridního (trakčního)
akumulátoru se přidá pomocí elektrického (trakčního) motoru k výkonu
benzínového motoru.

Při brzdění (regenerační brzdění)

Elektrický (trakční) motor dobíjí hybridní (trakční) akumulátor.

INFORMACE

Regenerační brzdění

V následujících situacích se kinetická energie konvertuje na elektrickou energii
a může být dosaženo zpomalující síly spolu s dobíjením hybridního (trakčního)
akumulátoru.

Plynový pedál je uvolněn, když jedete se zařazenou polohou D nebo S.

Brzdový pedál je sešlápnut, když jedete se zařazenou polohou D nebo S.

Vozidla se systémem GPF: Když je v činnosti systém GPF, aby regeneroval filtr
výfukových plynů, hybridní (trakční) akumulátor se nemusí dobíjet.

Indikátor EV

Indikátor EV se rozsvítí, když vozidlo jede použitím pouze elektrického (trakčního)
motoru, nebo je benzínový motor vypnut.
Prostřednictvím vlastního nastavení může být zapnutí/vypnutí činnosti indikátoru
EV změněno.

Zvuky a vibrace specifické pro hybridní elektrické vozidlo

Protože není slyšet žádný zvuk motoru nebo vibrace, je snadné chybně
považovat hybridní elektrické vozidlo za vypnuté, když je ve skutečnosti stále v
provozu, což indikuje rozsvícený indikátor 

"READY"

. Z bezpečnostních důvodů

dbejte na to, abyste vždy při parkování přeřadili zařazenou polohu do P a zabrzdili
parkovací brzdu.
Mohou se objevit následující zvuky nebo vibrace, když je hybridní systém v
činnosti, a není to porucha:

Zvuky elektrického motoru mohou být slyšet z motorového prostoru.

1-2. Důležité body pro hybridní systém

31

1

Před jízdou

Zvuky mohou být slyšet z hybridního (trakčního) akumulátoru za zadními
sedadly, když hybridní systém startuje nebo se vypíná.

Když se hybridní systém startuje nebo vypíná, z hybridního (trakčního)
akumulátoru za zadními sedadly se ozývají zvuky činnosti relé, např. cvakání
nebo slabé klapání.

Z hybridního systému mohou být slyšet zvuky, když jsou otevřeny zadní dveře.

Z převodovky mohou být slyšet zvuky, když je startován nebo vypínán
benzínový motor, když jedete nízkou rychlostí, nebo při volnoběhu.

Zvuky benzínového motoru mohou být slyšet při prudkém zrychlení.

Mohou být slyšet zvuky z důvodu regeneračního brzdění, když je sešlápnut
brzdový pedál nebo je uvolněn plynový pedál.

Můžete pocítit vibrace, když benzínový motor startuje nebo se vypíná.

Můžete slyšet zvuky chladicího ventilátoru vycházející z otvorů přívodu
vzduchu pod zadními sedadly.

Údržba, opravy, recyklace a likvidace

Pro informace týkající se údržby, oprav, recyklace a likvidace kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis. Nelikvidujte vozidlo sami.

Součásti systému

VÝSTRAHA

Při manipulaci s hybridním (trakčním) akumulátorem zkontrolujte následující.

Nikdy znovu neprodávejte, nepředávejte ani neupravujte hybridní akumulátor.
Aby se předešlo nehodám, hybridní akumulátory, které byly vyjmuty z
likvidovaného vozidla, jsou shromažďovány u kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.
Nelikvidujte akumulátor sami.
Pokud není hybridní (trakční) akumulátor řádně odevzdán, může dojít k
následujícímu.

Hybridní akumulátor může být nelegálně zlikvidován nebo uložen na
skládku, což je nebezpečné životnímu prostředí, a nebo se někdo může
dotknout vysokonapěťové části s následkem elektrického šoku.

Hybridní akumulátor je určen pro použití výhradně ve vašem hybridním
elektrickém vozidle. Pokud je hybridní akumulátor použit mimo vaše vozidlo
nebo jakkoliv upravován, může dojít k nehodám, jako jsou elektrický šok,
vznik tepla, vznik kouře, výbuch a únik elektrolytu.
Když znovu prodáváte nebo předáváte vaše vozidlo, je možnost nehody
mimořádně vysoká, protože osoba, která vozidlo přebírá, si nemusí být
vědoma těchto nebezpečí.

V případě, že vaše vozidlo musí být zlikvidováno, hybridní akumulátor musí být
zlikvidován kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus, nebo

1-2. Důležité body pro hybridní systém

32

VÝSTRAHA

kterýmkoliv spolehlivým servisem. Pokud je vaše vozidlo likvidováno bez toho,
že byl vyjmut hybridní akumulátor, hrozí při dotyku vysokonapěťových částí,
kabelů a jejich konektorů nebezpečí silného elektrického šoku.
Pokud není hybridní akumulátor správně zlikvidován, může dojít k úrazu
elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Nepřevážejte velké množství vody, např. lahve ochlazovače vody, ve vozidle.
Pokud se voda rozlije do hybridního (trakčního) akumulátoru, akumulátor se může
poškodit.
Nechte vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem
Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Tento obrázek slouží jako příklad pro vysvětlení a může se lišit od skutečnosti.

A

Benzínový motor

B

Kromě Turecka: Výstražný štítek

C

Pro Turecko: Výstražný štítek

D

Zadní elektrický (trakční) motor

*3

E

Hybridní (trakční) akumulátor

F

Servisní zásuvka

G

Vysokonapěťové kabely (oranžové)

H

Řídicí jednotka energie

I

Přední elektrický (trakční) motor

J

Kompresor klimatizace

*3 : 

Pouze modely AWD

1-2. Důležité body pro hybridní systém

33

1

Před jízdou

INFORMACE

Dobíjení hybridního (trakčního) akumulátoru

Protože benzínový motor hybridní (trakční) akumulátor dobíjí, akumulátor nemusí
být dobíjen z vnějšího zdroje. Pokud je však vozidlo zaparkováno delší dobu,
hybridní (trakční) akumulátor se bude pomalu vybíjet. Z tohoto důvodu byste měli
s vozidlem jezdit alespoň jednou za několik měsíců nejméně 30 minut nebo 16
km.
Pokud se hybridní (trakční) akumulátor úplně vybije a nelze nastartovat hybridní
systém, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus,
nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Po vybití 12V akumulátoru, nebo když byl pólový vývod odpojen a
připojen při výměně atd.

Benzínový motor se nemusí zastavit, i když je vozidlo poháněno hybridním
(trakčním) akumulátorem.
Pokud to pokračuje několik dní, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Životnost hybridního (trakčního) akumulátoru

Hybridní (trakční) akumulátor má omezenou provozní životnost. Doba životnosti
hybridního (trakčního) akumulátoru se mění podle stylu jízdy a jízdních podmínek.

Startování hybridního systému v extrémně chladném prostředí

Když je hybridní (trakční) akumulátor extrémně studený (pod přibližně -30 °C)
vlivem venkovní teploty, nemusí být možné hybridní systém nastartovat. V tom
případě se pokuste znovu nastartovat hybridní systém poté, co se teplota
hybridního akumulátoru zvýší z důvodu zvýšení venkovní teploty atd.

Prohlášení o shodě

Tento model vyhovuje emisím vodíku podle směrnice EHK 100 (Bezpečnost
bateriových elektrických vozidel).

Systém akustického varování vozidla

*

Když jedete s vypnutým benzínovým motorem, bude přehráván zvuk, který
se mění podle rychlosti jízdy, a by upozornil osoby v blízkosti na blížící se
vozidlo. Zvuk se vypne, když rychlost vozidla překročí přibližně 25 km/h (15
mph).

INFORMACE

Provozní zvuky systému akustického varování vozidla

V následujících případech může být systém akustického varování vozidla obtížně
slyšitelný pro osoby v okolí.

Ve velmi hlučných oblastech

* : 

Je-li ve výbavě

1-2. Důležité body pro hybridní systém

34

Pokyny pro hybridní systém

Při zacházení s hybridním systémem buďte opatrní, protože to je
vysokonapěťový systém (cca 650 V max.), a také obsahuje součásti, které
se extrémně zahřívají, když je hybridní systém v činnosti. Řiďte se pokyny
na výstražných štítcích připevněných na vozidle.

VÝSTRAHA

Pokyny pro vysoké napětí

Vozidlo je vybaveno vysokonapěťovými systémy stejnosměrného a střídavého
proudu a také 12V systémem.
Dodržujte následující pokyny, jinak byste mohli utrpět popáleniny nebo úraz
elektrickým proudem.

Nikdy se nedotýkejte, nerozebírejte, neodstraňujte nebo nevyměňujte
vysokonapěťové součásti, kabely nebo jejich konektory.

Hybridní systém bude po nastartování horký, protože systém používá vysoké
napětí. Dávejte pozor jak na vysoké napětí, tak na vysokou teplotu, a vždy se
řiďte pokyny na výstražných štítcích připevněných na vozidle.

Nikdy nezkoušejte otevírat otvor pro servisní
zásuvku umístěný pod zadním sedadlem.
Servisní zásuvka se používá pouze při opravě
vozidla a je vystavena vysokému napětí.

Pokud je vozidlo vystaveno kolizi

Dodržujte následující.

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, abyste zabránili následným nehodám.
Při sešlápnutém brzdovém pedálu zabrzděte parkovací brzdu a přeřaďte
zařazenou polohu do P, abyste vypnuli hybridní systém. Pak pomalu uvolněte
brzdový pedál.

Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí, kabelů a konektorů.

Nikdy se nedotýkejte odkrytých elektrických drátů. Pokud jsou uvnitř nebo
mimo vozidlo odkryté nějaké kabely, může dojít k zasažení elektrickým
proudem.

Pokud se objeví únik kapaliny, nedotýkejte se této kapaliny, protože to může
být silný alkalický elektrolyt z hybridního (trakčního) akumulátoru.
Pokud silně alkalický elektrolyt hybridního (trakčního) akumulátoru přijde
do kontaktu s vašima očima nebo kůží, mohl by způsobit oslepnutí nebo
poškození kůže. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s vašima očima nebo
kůží, opláchněte ho velkým množstvím vody a vyhledejte okamžitou lékařskou
pomoc.

1-2. Důležité body pro hybridní systém

36

VÝSTRAHA

Pokud z hybridního (trakčního) akumulátoru uniká elektrolyt, nepřibližujte se k
vozidlu.
Ani v nepravděpodobném případě, že dojde k poškození hybridního
(trakčního) akumulátoru, vnitřní konstrukce akumulátoru brání většímu
množství elektrolytu, aby unikl ven. Jakýkoliv elektrolyt, který unikl ven, se
však odpaří. Tyto výpary jsou dráždivé vůči kůži a očím a mohly by v případě
vdechnutí způsobit akutní otravu.

Do blízkosti elektrolytu nenoste hořící nebo velmi horké předměty.
Elektrolyt by mohl vzplanout a způsobit požár.

Pokud v hybridním elektrickém vozidle nastane požár, opusťte vozidlo co
nejdříve. Nikdy nepoužívejte hasicí přístroj, který není určen pro hašení
elektrických zařízení. Použití i malého množství vody může být nebezpečné.

Pokud je nutné vaše vozidlo odtáhnout, proveďte to se zdviženými předními
koly (modely 2WD) nebo všemi čtyřmi koly (modely AWD).
Pokud jsou kola připojená k elektrickému (trakčnímu) motoru na vozovce při
tažení, elektromotor může pokračovat ve vytváření elektrického proudu. To
může způsobit požár.

Zkontrolujte podklad pod vozidlem. Pokud najdete kapalinu, jinou než je voda z
klimatizace, mohlo dojít k poškození palivového systému.
Nestartujte hybridní systém. Pokud ho nastartujete v této situaci, uniklé palivo
se může vznítit.
Co nejdříve opusťte vozidlo a kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce
nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

INFORMACE

Elektromagnetické vlny

Vysokonapěťové díly a kabely hybridních elektrických vozidel jsou
elektromagneticky odstíněny, a proto vysílají přibližně stejné množství
elektromagnetických vln, jako běžná motorová vozidla nebo domácí
elektronické spotřebiče.

Vaše vozidlo může způsobovat rušení zvuku u některých rádiových součástí
jiných výrobců.

1-2. Důležité body pro hybridní systém

37

1

Před jízdou

Větrací otvor přívodu vzduchu hybridního (trakčního)
akumulátoru

Pod pravou stranou zadního sedadla je
z důvodu chlazení hybridního (trakčního)
akumulátoru umístěn větrací otvor přívodu
vzduchu. Pokud jsou tyto větrací otvory
zablokovány, výkon hybridního akumulátoru
se může snížit.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující pokyny týkající se větracího otvoru přívodu vzduchu
hybridního (trakčního) akumulátoru.

Ujistěte se, že větrací otvor přívodu vzduchu není ničím blokován, např.
potahem sedadla, plastovým krytem nebo zavazadlem.
Pokud jsou tyto větrací otvory zablokovány, vstup a výstup hybridního
(trakčního) akumulátoru může být omezen, což povede ke snížení výkonu
hybridního (trakčního) akumulátoru.

Když se ve větracím otvoru přívodu vzduchu nashromáždí prach atd.,
pravidelně ho čistěte vysavačem, abyste předešli ucpání větracích otvorů.

Zabraňte vniknutí vody nebo cizích látek do větracích otvorů přívodu a výstupu
vzduchu, protože by to mohlo způsobit zkrat a poškození hybridního (trakčního)
akumulátoru.

Ve větracím otvoru přívodu vzduchu je vestavěn filtr.
Když filtr zůstává znatelně znečistěný i po vyčistění větracího otvoru, je
doporučeno vyčistění nebo výměna filtru.

 Související informace 

Čištění větracího otvoru přívodu vzduchu a filtru(S. 541)

1-2. Důležité body pro hybridní systém

38

Pokyny pro jízdu s hybridním elektrickým vozidlem

Abyste dosáhli ekonomické a ekologické jízdy, věnujte pozornost
následujícím bodům:

Používání režimu Eco

Když používáte režim Eco, točivý moment odpovídající sešlápnutí
plynového pedálu je vyvozen plynuleji, než při normálních podmínkách.
Navíc bude minimalizována činnost systému klimatizace (topení/chlazení),
čímž se sníží spotřeba paliva.

Použití indikátoru hybridního systému

Udržováním indikace indikátoru hybridního systému v Eko-oblasti je
dosaženo jízdy šetrné k životnímu prostředí.

Změna zařazené polohy

Přeřaďte zařazenou polohu do D, když stojíte na dopravních světlech nebo
jedete v hustém provozu. Přeřaďte zařazenou polohu do P, když parkujete.
Když používáte polohu N, nemá to žádný pozitivní vliv na spotřebu paliva.
V poloze N je benzínový motor v činnosti, ale není možné generovat
elektřinu. Také když používáte systém klimatizace, atd., spotřebovává se
výkon hybridního (trakčního) akumulátoru.

Ovládání plynového/brzdového pedálu

Jeďte s vozidlem plynule. Vyhněte se prudkému zrychlování a
zpomalování. Pozvolné zrychlování a zpomalování bude využívat
elektrický (trakční) motor efektivněji, bez nutnosti používat výkon
benzínového motoru.

Vyhněte se opakovanému zrychlení. Opakované zrychlování
spotřebovává výkon hybridního (trakčního) akumulátoru, což vede ke
zvýšení spotřeby paliva. Výkon akumulátoru může být obnoven jízdou s
mírně uvolněným plynovým pedálem.

Když brzdíte

Brzděte jemně a včas.
Když zpomalujete mírně, generuje se vyšší množství elektrické energie.

Dopravní zácpy

Opakované zrychlování a zpomalovaní, stejně jako dlouhé čekání na
dopravních světlech, vede ke zvýšení spotřeby paliva. Před výjezdem si
zjistěte informace o dopravě a co nejvíce se vyhýbejte dopravním zácpám.
Když jedete v dopravní zácpě, jemně uvolněte brzdový pedál, abyste
umožnili vozidlu pomalý pohyb dopředu, přičemž se vyhněte nadměrnému
používání plynového pedálu. Tím můžete pomoci regulovat nadměrnou
spotřebu benzínu.

1-2. Důležité body pro hybridní systém

39

1

Před jízdou

Jízda na dálnici

Ovládejte a udržujte vozidlo na konstantní rychlosti. Před zastavením
u kabin pro výběr mýtného, apod., s dostatečným časovým předstihem
uvolněte plynový pedál a jemně brzděte. Když zpomalujete mírně, generuje
se vyšší množství elektrické energie.

Klimatizace

Klimatizaci používejte pouze tehdy, když je to nutné. Tím můžete pomoci
snížit nadměrnou spotřebu benzínu.
V létě: Když je okolní teplota vysoká, použijte režim recirkulovaného
vzduchu. To pomáhá snížit zátěž systému klimatizace a také snížit
spotřebu paliva.
V zimě: Protože benzínový motor se automaticky nevypne, dokud se
benzínový motor a interiér vozidla nezahřejí, bude se spotřebovávat palivo.
Spotřeba paliva se také sníží, když se vyhnete nadměrnému používání
vyhřívání.

Kontrola tlaku huštění pneumatik

Často kontrolujte tlak huštění pneumatik. Nesprávný tlak huštění pneumatik
může způsobit zvýšení spotřeby paliva.
Také zimní pneumatiky mohou způsobit při jejich použití na suchých
vozovkách vyšší spotřebu paliva díky vyšší hodnotě tření. Používejte
pneumatiky, které odpovídají ročnímu období.

Zavazadla

Převážení těžkých zavazadel vede k vyšší spotřebě paliva. Nepřevážejte
nepotřebná zavazadla. Namontování rozměrného střešního nosiče také
způsobuje vyšší spotřebu paliva.

Zahřívání před jízdou

Protože benzínový motor se startuje a vypíná automaticky, když je studený,
zahřívání motoru není nutné.
Kromě toho, časté jízdy na krátké vzdálenosti způsobí, že motor se
opakovaně zahřívá, což může vést ke zvýšení spotřeby paliva.

1-2. Důležité body pro hybridní systém

40

Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

Jízda s dětmi

Pokud má ve vozidle cestovat dítě, které není dostatečně velké na to, aby
správně používalo bezpečnostní pás určený pro dospělé, použijte dětský
zádržný systém. Dětské zádržné systémy jsou navrženy tak, aby byly děti v
bezpečí.
Aby byla zajištěna bezpečnost, dodržujte následující pokyny, když jsou ve
vozidle děti.

Zajistěte, aby děti vždy používaly bezpečnostní pás.
Pokud dítě nemá bezpečnostní pás, může při kolizi dojít k nárazu do
okna, jiného spolujezdce nebo interiéru vozidla. Také pokud dítě sedí na
klíně jiného cestujícího, může při kolizi dojít k nárazu do okna, jiného
spolujezdce nebo interiéru vozidla.

Posaďte děti na zadní sedadla.
Je doporučeno, aby děti seděly na zadních sedadlech, aby se zabránilo
náhodnému kontaktu s ovládacími prvky řidiče.

Nedovolte dětem ovládat zařízení, jako jsou dveře, okna atd.
Nenechávejte děti ovládat zařízení, jako jsou dveře, elektricky ovládaná
okna, sedadla atd., protože část jejich těla by se mohla přiskřípnout.
Abyste zabránili dětem v otevírání a zavírání dveří a elektricky
ovládaných oken, používejte dětské pojistky a spínač blokování oken.

Nikdy nepoužívejte dětský zádržný
systém orientovaný dozadu na sedadle
spolujezdce vpředu, když je spínač
manuálního zapnutí/vypnutí airbagů
zapnutý (ON).
Síla rychlého nafouknutí airbagu
spolujezdce vpředu může v případě
nehody dítěti způsobit smrtelné nebo
vážné zranění.

Na sluneční cloně na straně spolujezdce je štítek upozorňující na to, že
je zakázáno připevňovat dětský zádržný systém orientovaný dozadu na
sedadlo spolujezdce vpředu.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

41

1

Před jízdou

VÝSTRAHA

Nikdy ve vozidle nenechávejte děti bez dozoru a nikdy nedovolte dětem, aby
měly nebo používaly klíč.
Děti by mohly vozidlo nastartovat nebo zařadit na vozidle neutrál.

Nenechávejte ve vozidle děti bez dozoru.
Děti mohou omylem způsobit pohyb vozidla, což může vést k nehodě nebo
požáru.

Nenechávejte ve vozidle osoby nebo domácí zvířata.
Teplota uvnitř vozidla se může během dne extrémně zvýšit, což může vést k
úpalu nebo smrti.

Nedovolte dětem sedět na klíně jiného cestujícího.
Pokud dítě sedí na klíně jiného cestujícího, může při kolizi dojít k nárazu do
okna, jiného spolujezdce nebo interiéru vozidla. Ujistěte se, že děti používají
bezpečnostní pás nebo používají dětský zádržný systém.

Pro malé děti použijte dětský zádržný systém.
Pokud má ve vozidle cestovat dítě, které není dostatečně velké na to, aby
správně používalo bezpečnostní pás, použijte dětský zádržný systém.

Používejte dětský zádržný systém správně.
Dětské zádržné systémy jsou navrženy tak, aby chránily děti při kolizi nebo
náhlém zastavení. Zajistěte bezpečnou instalaci dětských zádržných systémů a
používejte je správně.

Vyměňte dětské zádržné systémy, které byly použity při kolizi.
Pokud došlo k nehodě vozidla, je možné, že byl nainstalovaný dětský zádržný
systém poškozen a nebude schopen poskytovat stejnou úroveň absorpce
nárazu, i když vnější část vypadá normálně.

Pokud dětský zádržný systém nepoužíváte, zajistěte jej tak, aby nepřekážel při
řízení.
Když dětský zádržný systém vyjmete, uložte jej mimo vozidlo nebo bezpečně v
zavazadlovém prostoru.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

42

Místa k sezení pro dětí

Je doporučeno, aby děti seděly na zadních sedadlech, aby se zabránilo
náhodnému kontaktu s ovládacími prvky řidiče. V případě nehody může
síla od nafouknutí SRS airbagu spolujezdce vpředu dítěti způsobit smrt
nebo vážné zranění dítěti, které sedí na sedadle spolujezdce vpředu.
Nedovolte dítěti cestovat na sedadle spolujezdce vpředu, pokud to není
nevyhnutelné.

VÝSTRAHA

Když je instalace dětského zádržného systému na sedadlo spolujezdce vpředu
nevyhnutelná, posuňte sedadlo co nejvíce dozadu a nainstalujte dětský
zádržný systém tak, aby byl orientován dopředu. Pokud není dětský zádržný
systém správně nainstalován, může v případě nehody síla od nafouknutí SRS
airbagu spolujezdce vpředu způsobit smrt nebo vážné zranění.

Nedovolte dětem, aby se opíraly o dveře, boční čalounění střechy nebo
sloupky. V případě nehody může síla od nafouknutí SRS airbagu spolujezdce
vpředu dítěti způsobit smrt nebo vážné zranění.

Pokud se při seřizování sedadla řidiče dotýká sedadlo dítěte nebo dětského
zádržného systému, nainstalujte dětský zádržný systém na zadní sedadlo za
sedadlo spolujezdce vpředu.

Seřiďte sedadlo spolujezdce vpředu tak, aby nepřekáželo dítěti nebo dětskému
zádržnému systému.

Pokud má ve vozidle jet dítě, které je vyšší než 100 cm, použijte sedačku
pro větší děti. Když používáte sedačku pro větší děti, ujistěte se, že je
bezpečnostní pás použit správně.

Zabránění otevření zadních dveří zevnitř vozidla (dětská
pojistka)

Pokud je nastavená dětská pojistka, dveře nemohou být otevřeny zevnitř
vozidla.

 

1

Odemknout

2

Zamknout

Tyto pojistky lze nastavit tak, aby bránily
dětem otevřít zadní dveře. Stiskněte spínač
na každých zadních dveřích dolů, abyste
zamkli oboje zadní dveře.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

43

1

Před jízdou

INFORMACE

Způsob otevírání dveří při použití dětské pojistky

Odemkněte dveře a zatažením za vnější kliku otevřete dveře. Pokud je nutné
otevřít dveře zevnitř vozidla, otevřete okno zadních dveří a zatáhněte za vnější
kliku dveří.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1       2         ..

 

 

///////////////////////////////////////