Главная              Рефераты - Бухгалтерский учет и аудит

Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ Енергопостачальна компа - контрольная работа

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 31.12. 2007
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя"Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
Територія за КОАТУУ 2124884801
Форма власності за КФВ 30
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024
Галузь ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI за ЗКГНГ 11170
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 40.10.5
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса: Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57

Баланс на 31.12. 2007

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 2 44
- первісна вартість 011 168 219
- накопичена амортизація 012 (166) (175)
Незавершене будівництво 020 20955 31904
Основні засоби:
- залишкова вартість 030
- первісна вартість 031
- знос 032 (226804) (240822)
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 185 220
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 1268 1358
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 194927 205521
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 5197 8259
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 7 8
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 251733 245478
- первісна вартість 161 251733 245478
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 4666 3130
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 889 1475
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 529 698
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 3313 3268
Усього за розділом II 260 266334 262316
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 461261 467837
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 31151 31151
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 192497 194816
Резервний капітал 340 0 141
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -71087 -71156
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Усього за розділом I 380 152561 154952
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 9100 8000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 286672 289973
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 6085 6520
- з бюджетом 550 2041 2517
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 1289 1593
- з оплати праці 580 3110 3647
- з учасниками 590 111 230
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 292 405
Усього за розділом IV 620 308700 312885
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 461261 467837
Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати". Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод.
Керівник Ковач Василь Iллiч
Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенович

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015 (78913) (64089)
Акцизний збір 020 (0) (0)
025 (0) (0)
Інші вирахування з доходу 030 (0) (0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (368977) (301193)
Валовий прибуток:
- прибуток 050 26058 19755
- збиток 055 (0) (0)
Інші операційні доходи 060 10132 7964
Адміністративні витрати 070 (12476) (8924)
Витрати на збут 080 (0) (0)
Інші операційні витрати 090 (18007) (14184)
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 5707 4611
- збиток 105 (0) (0)
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 81 0
Інші доходи 130 2542 1852
Фінансові витрати 140 (1090) (1350)
Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0)
Інші витрати 160 (469) (646)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 6771 4467
- збиток 175 (0) (0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (3313) (1652)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190
- збиток 195
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 (0) (0)
Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0)
Чистий:
- прибуток 220 3458 2815
- збиток 225 (0) (0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 22197 15627
Витрати на оплату праці 240 52998 40448
Відрахування на соціальні заходи 250 18574 14033
Амортизація 260 14519 14166
Інші операційні витрати 270 24548 19762
Разом 280 132836 104036

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 124603240 124603240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 124603240 124603240
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.03 0.02
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.03 0.02
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.004 0.001
Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати". Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержаннi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0,00003 тис. грн. за попереднiй 0,00002 тис. грн. Дивiденди на одну просту акцiю за попереднiй 0,00001 тис. грн.
Керівник Ковач Василь Iллiч
Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенович

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
28.12. 1998 78/07/1/98 Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР UA0700191002 Іменні прості Документарна Іменні 0.25 124603240 31150810 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася.

Інформація про дивіденди

За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 518700 0 422250 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.004 0 0.003 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 518700 0 412545 0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн. 0.004 0 0.003 0

Вывод:

Показатель Формула Значение
Чистая прибыль (ЧП), грн 3458000
Количество акций (N), шт 124603240
Номинальная ст-ть (Цн), грн 0,25
Курсовая ст-ть (Цк), грн 0,4
Акционерный капитал (АК), грн АК=Цн*N 31150810
Чистая прибыль на 1 акцию (ЧП1акц), грн 0,03
Дивиденды (Д), грн 498412,96
Дивиденды на 1 акцию (Д1акц), грн 0,004
Резервный фонд, грн 141000
Показатель доходности акций (Пд) Пд=ЧП/АК 0,11
Показатель рейтинга (Rк) Rк=Цк/ЧП1акц 13,33
Коэф выплаты дивидендов (Кд) Кд=Д1акц/ЧП1акц 0,13
Реинвестированная прибыль (Преинв) Преинв=1-Кд 0,87
Ставка див (Сд) Сд=Д1акц/Цк 0,01
Пок-ль рентабельности АК (Рак) Рак=ЧП/N*Цк 0,01
Книжная ст-ть акций (Кса) Кса= (АК+РФ) /N 0,25
Показатель полного дохода (ПД) ПД=Д1акц+ (Цк-Цн) /Цн 0,604
Показатель 1 2 3 4
Показатель доходности вложенного капитала 0,861 1.034 0,1152 0,11
Показатель рейтинга компании 1,395 0. 209 8,98 13,33
Коэффициент выплаты дивидендов 0,2558 0.2 0,092 0,13
Коэффициент реинвестирования прибыли 0,7442 0.8 0,908 0,87
Ставка дивиденда 0,183 95.4 0,0102 0,01
Показатель рентабельности акционерного капитала 0,717 4.796 0,1114 0,01
Показатель книжной стоимости акций 0,2826 4,79 7,08 0,25
Показатель полного дохода 2,22 2,56 0,0448 0,604

1 - ВАТ "Горлівський машинобудiвний завод "Унiверсал""

2 - Вiдкрите акцiонерне товариство "Укргiдропроект"

3 - ОАО Национальная акционерная страховая компания "Оранта"

4 - ОАО "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

Вывод: Проанализировав баланс и финансовую отчетность ОАО "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго", я смогла четко определить, как акции данного предприятия ведут себя на рынке Ценных Бумаг и стоит ли мне вкладывать свои инвестиции в его деятельность.

Для определения инвестиционной привлекательности предприятия я рассчитала ряд показателей:

Показатель доходности акций составил 0,11. Это значит, что соотношение ЧП к АК составляет 11% (на 1 грн. вложенного капитала приходится 11 копеек чистой прибыли). АК предприятия зарегистрирован большой, отдача хорошая, но не очень высокая. Но это стандартная ситуация, т.к за 1 финансовый год невозможно получить максимальную отдачу. Все эти факторы свидетельствуют, что акции данного предприятия не подвержены высокому контролю, их можно свободно купить на фондовой бирже.

Показатель рейтинга имеет высокое значение - 13,33. Это является доказательством спекулятивного характера акций ОАО "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго", т.е. ее стоимость полностью не подтверждена реальным доходом. Вкладывая в предприятие с таким рейтингом, нужно быть предельно осторожным, т.к очень легко прогореть.

На перспективы развития компании и курс ее акций положительное влияние сыграл высокий уровень выплаты дивидендов 0,13 (13%).

Оставшаяся часть чистой прибыли была реинвестирована и составила 0,87 (87%). Это означает, что предприятие находится на стадии развития. Это видно также, если анализировать отчетность, поскольку в отчетном периоде, по сравнению с базисным, значительно увеличился объем реализации продукции, объем незавершенного строительства, основных фондов, что свидетельствует о положительной динамике развития предприятия.

Показатель ставки дивиденда является основным статистическим индикатором, позволяющим сопоставить степень доходности акций различных акционерных обществ. В отличии от 1 - го предприятия, где Сд=18,3% 3-е и мое предприятие имеют невысокую ставку дивиденда - 0,01 или 1%, т.е. в курсовой цене акции содержится всего лишь 1% дивидендов. Это объясняется тем, что акций выпущено много, а практически вся чистая прибыль ушла на развитие предприятия. Поэтому на данный момент, инвестор должен понимать, что "сегодня" дивиденды невысокие, но "завтра" более успешное развитое предприятие может приносить высокий доход - вложения на перспективу.

Показатель рентабельности акционерного капитала по чистому доходу (1%) свидетельствует о низкой отдаче акционерного капитала.

Показатель стоимости акций по балансу (книжная стоимость) еще раз подтвердила спекулятивную природу акций данного предприятия, т.к книжная стоимость почти в 2 раза меньше рыночной.

Показатель полного дохода составляет 60,4% - это показатель доходов, которые предприятие заработало в процессе фондовой операции.

Наиболее вероятным моим решением будет отказ от вложения своих средств в данное предприятие. Акции данного предприятия явно не являются классическими, то есть основной доход от этих акций держатели получают не за счет реальных ресурсов предприятия, а из-за спекуляций на фондовом рынке. Хотя предприятие находится на стадии развития и предвидятся повышения ставок дивидендов, я, как консервативный инвестор, предпочитаю иметь большую уверенность в получении стабильного дохода, а не ждать будущих поступлений. Судя по показателю рентабельности АК, можно уверенно сказать, что основная прибыль получается не за счет АК и это не впечатляет. Я бы назвала акции ОАО "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго" инвестиционно непривлекательными. Поэтому, повторюсь, что при формировании своего инвестиционного портфеля, такие акции я включать не буду.