Главная              Рефераты - Бухгалтерский учет и аудит

Бухгалтерський облік 3 - реферат

Практична робота

Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.

Назва статті Сума
Основні засоби 258964
Статутний фонд 268451
Матеріали 24568
Паливо 5689
Розрахунки по оплаті праці 4589
Готова продукція 5469
Розрахунки з постачальниками 2356
Розрахунковий рахунок 12561
Розрахунки з підзвітними особами, кредит 257
Короткотермінова позика 29000

Відповідь на завдання:

На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.

Дата (рік, місяць, число) Коди
Підприємство за ЄДРПОУ 01
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса
БАЛАНС
на _____01січня_________ 2004р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1 2 3 4
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 258964
первісна вартість 031
знос 032 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 258964
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 30257
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130 5469
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бютжетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 12561
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 35726
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 307251
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
1 2 3 4
Статутний капітал 300 268451
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2798
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 271249
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 29000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 530 2356
Поточні зобов'язання за розрахунками
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 4589
з учасниками 590 257
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом ІV 620 36202
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 307451
Керівник _______________________
Головний бухгалтер ______________

Прибуток підприємства становить 2578 грн.


Завдання 2. Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості.

Відповідь: відкриваємо рахунки у вигляді початкових залишків оборотної відомості.

Оборотно-сальдова відомість.

Рахунок Сальдо на 01.01. 2004р. Обороти за січень Сальдо на 01.02.2004р.
Код Назва Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
10 Основні засоби 258964
40 Статутний фонд 268451
201 Сировина й матеріали 24568
203 Паливо 5689
661 Розрахунки по оплаті праці 4589
26 Готова продукція 5469
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 2356
311 Поточні рахунки в національній валюті 12561
372 Розрахунки з підзвітними особами 257
601 Короткострокові кредиди банків у національній валюті 29000
23 Виробництво 0
301 Каса 0

Завдання 3. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій.

Відповідь: складаємо реєстраційний журнал господарських операцій за січень і заносимо дані з умови завдання.

Реєстраційний журнал
Документ і короткий зміст операції Сума Рахунок кореспонденції
п/п Дебет Кредит
1 Поступили на склад від постачальників матеріали (прибутковий ордер) 3700 201 631
2 Внесено залишок невикористаної підзвітної суми від експедитора Соловей Л.З. (прибутковий касовий ордер) 20 301 372
3 Витрачено постачальником цеху Іванченком М.І. На виготовлення ксерокопії документації для технологічних карт (авансовий звіт) 57 23 372
4 Поступило з розрахункового рахунку в касу для:
а) Виплати заробітної плати 2700 301 661
б) На господарські потреби 54 301 23
5 Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції (лімітно-забірні картки) 460 23 201
6 Зарахованокороткотермінову позичку банку (виписка з розрахункового рахунку 9000 311 601
7 Видано під звіт експедитору Грушецькому О.І на госп. витрати (видатковий касовий ордер) 28 372 301
8 Перераховано в погашення заборгованості:
а)А-по короткотерміновій позичці 3400 601 311
б) Б-постачальникам 3090 631 311
9 Виплачено з каси:
а) А-заробітну плату 2700 661 301
б)Б-видано під звіт Іванченко М.І. 46 372 301
10 Відпущено зі складу для потреб виробництва паливо (вимога) 120 23 203
11 Витрачено Грушецьким О.П.для перевезення матеріалів (авансовий звіт) 25 203 372
12 Повернуто експедитором Грушецьким залишок невикористаної суми (прибутковий ордер) 3 301 372

Завдання 4. Підрахувати обороти по синтетичних та аналітичних рахунках в оборотній частині оборотної відомості.

Відповідь: підраховуємо обороти і виводимо залишки по синтетичних рахунках за січень [5].

Дебет Рахунок 10 «Основні засоби» Кредит
Залишок на 01.01.2004 258964
1.Надійшло 2.Використано
Оборот за січень 0 Оборот за січень 0
Залишок на 01.02.2004 258964
Дебет Рахунок 40 «Статутний капітал» Кредит
Залишок на 01.01.2004 268451
1.Надійшло 2.Використано
Оборот за січень 0 Оборот за січень 0
Залишок на 01.02.2004 268451
Дебет Рахунок 441 «Прибуток нерозподілений» Кредит
Залишок на 01.01.2004 2598
1.Надійшло итьтьт 2.Використано
Оборот за січень 0 Оборот за січень 0
Залишок на 01.02.2004 2598
Дебет Рахунок 201 «Сировина й матеріали» Кредит
Залишок на 01.01.2004 24568
1.Надійшло 3700 2.Використано 460
Оборот за січень 3700 Оборот за січень 460
Залишок на 01.02.2004 27808
Дебет Рахунок 203 «Паливо» Кредит
Залишок на 01.01.2004 5689
1.Надійшло 25 2.Використано 120
Оборот за січень 25 Оборот за січень 120
Залишок на 01.02.2004 5594
Дебет Рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кредит
Залишок на 01.01.2004 4589
1.Надійшло 2700 2.Використано 2700
Оборот за січень 2700 Оборот за січень 2700
Залишок на 01.02.2004 4589
Дебет Рахунок «Готова продукція» Кредит
Залишок на 01.01.2004 5469
1.Надійшло 0 2.Використано 0
Оборот за січень 0 Оборот за січень 0
Залишок на 01.02.2004 5469
Дебет Рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Кредит
Залишок на 01.01.2004 2356
1.Надійшло 3090 2.Використано 3700
Оборот за січень 3090 Оборот за січень 3700
Залишок на 01.02.2004 1746
Дебет Рахунок 311 «Поточні рахунки у національній валюті» Кредит
Залишок на 01.01.2004 12561
1.Надійшло 9000 2.Використано 3400
Оборот за січень 9000 Оборот за січень 6490
Залишок на 01.02.2004 15071
Дебет Рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами» Кредит
Залишок на 01.01.2004 257
1.Надійшло 28 2.Використано 20
46 3
Оборот за січень 74 Оборот за січень 105
Залишок на 01.02.2004 226
Дебет Рахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» Кредит
Залишок на 01.01.2004 29000
1.Надійшло 3400 2.Використано 9000
Оборот за січень 3400 Оборот за січень 9000
Залишок на 01.02.2004 23400
Дебет Рахунок 23 «Виробництво» Кредит
Залишок на 01.01.2004 0
1.Надійшло 460 2.Використано 54
57
120
Оборот за січень 637 Оборот за січень 54
Залишок на 01.02.2004 583
Дебет Рахунок 301 «Касса в національній валюті» Кредит
Залишок на 01.01.2004 0
1.Надійшло 20 2.Використано 28
2700 2700
54 46
3
Оборот за січень 2777 Оборот за січень 2774
Залишок на 01.02.2004 3

Завдання 5. Вивести залишки по синтетичних рахунках за звітний період.

Відповідь: враховуючи обороти за січень виводимо залишки на 01.02.2004р. і заносимо в оборотно-сальдову відомість.

Оборотно-сальдова відомість
За січень 2004 р.
Рахунок Сальдо на 01.01.2004р. Обороти за січень Сальдо на 01.02.2004р.
Код Назва Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
10 Основні засоби 258964 0 0 258964
40 Статутний фонд 268451 0 0 268451
201 Сировина й матеріали 24568 3700 460 27808
203 Паливо 5689 25 120 5594
661 Розрахунки по оплаті праці 4589 2700 2700 4589
26 Готова продукція 5469 0 0 5469
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 2356 3090 3700 1746
311 Поточні рахунки в національній валюті 12561 9000 6490 15071
372 Розрахунки з підзвітними особами 257 74 105 226
601 Короткострокові кредиди банків у національній валюті 29000 3400 9000 34600
23 Виробництво 0 637 54 583
301 Каса 0 2777 2774 3
Кред.обороти 25403 25403

Завдання 6. Скласти заключний баланс по підприємству, визначити прибуток чи збиток на кінець періоду.

Відповідь: на підставі отриманих даних складаємо баланс на на 01.02.2004р.

Дата (рік, місяць, число) Коди
Підприємство за ЄДРПОУ 01
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса
БАЛАНС
на _____01лютого_________ 2004р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 258964 258964
первісна вартість 031
знос 032 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 258964 258964
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 30257 33402
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 637
1 2 3 4
готова продукція 130 5469 5469
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бютжетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 12561 15074
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 35726 54582
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 307251 313546
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 268451 268451
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2598 3934
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 271049 272385
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480
ІV. Поточні зобов'язання
1 2 3 4
Короткострокові кредити банків 500 29000 34600
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 530 2356 1746
Поточні зобов'язання за розрахунками
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 4589 4589
з учасниками 590 257 226
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом ІV 620 36202 41161
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 307251 313546
Керівник _______________________
Головний бухгалтер ______________

На 01 лютого 2004р. прибуток підприємства становить 1336грн.


Список використаної літератури та джерел

1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.Навч.посібник. 3-тє вид., доп.і перероб. К.:А,С,К,, 1998. 784с.

2. Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні.Нормативи.Коментарі. 6-те вид., із змінами та доповн. К.: - Фірма „1С Україна”, 2001, 421с.

3. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.Київ, 16липня 1999року, № 996-ХІV.

4. „Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”, наказ Мінфін України № 87 від 31.03.1999р.

5. „План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.

6. „Інструкція про застосування „Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.