Главная              Рефераты - Бухгалтерский учет и аудит

Облік і аналіз розрахунків з бюджетом цільовими фондами та позабюджетними організаціями на держ - реферат

Реферат

дипломної роботи

“Облік і аналіз розрахунків з бюджетом, цільовими фондами

та позабюджетними організаціями”

Робота містить 80сторінок, 10таблиць, 10 рисунків, перелік використаної літератури з 30 найменувань, 8 додатків.

Об’ектом дослідження дипломної роботи є облік і аналіз розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями на ДП “Укрзалізничпостач”.

Мета роботи – досконально вивчити існуючу в ДП “Укрзалізничпостач” систему обліку і аналізу розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями, відпрацювати рекомендації щодо удосконалення розрахунків по податкам.

Результатом дослідження є пропозиції щодо посилення контролю по розрахункам з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями з метою уникнення штрафних санкцій щодо підприємства.

Отримані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої системи обліку і аналізу на державному підприємстві “Укрзалізничпостач”.

__________________________Л.В.Коржова

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………… 4

1 Нормативно - методичні основи обліку розрахунків з бюджетом, Пенсійним фондом іншими цільовими фондами та позабюджетними організаціями

1.1 Види та загальна характеристика податків, платежів і зборів…………..… 8

2 Фінансово-економічна характеристика ДП “Укрзалізничпостач”

2.1 Загальна характеристика підприємства та основні напрямки діяльності ……………………………….……………………………………….……… 36

2.2 Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства………………….…………………………………………….. 46

3 Облік і аналіз розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями на ДП “Укрзалізничпостач”

3.1.1 Організація бухгалтерського обліку та облікова політика на підриємстві ………………………………………………………………………………………. 61

3.1.2 Податкова політика підприємства…………………………………………. 63

3.2 Облік розрахунків з бюджетом та цільовими фондами……………….…65

3.3 Аналіз розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями………………...……………………….…………………….70

4 Інформаційні системи обліку розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями……………..……….………….73 Висновок…………………………………….…………………………………..…..77 Перелік використаних джерел………………………………..……………………78

Додатки

Вступ

Необхідність реформування системи бухгалтерьского обліку в Україні викликана об”єктивними факторами реформування всього економічного сектора держави та формуванням нових видів економічних стосунків між суб”єктами господарювання. Крім того, Україна, як європейська держава повинна тримати курс на всесторонню інтеграцію у світове господарство, що і стало головним фактором, який обумовив розробку та прийняття законодавчих актів, направленних на реформування системи бухгалтерського обліку в Україні та приведення її до міжнародних стандартів.

Початком реформування системи бухгалтерського обліку в Україні вважається Постанова Кабінету Міністрів від 28.10.1998р. №1706 “Про затвердження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів” та сама “Програма”, яка окреслила основні завдання реформи:

- створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забеспечить потрібною інформацією користувачів, перед усім інвесторів;

- забеспечення зв’язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденциями гармонізаціі стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища і ринкових відносин в Україні;

- надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.

Метою нової системи бухгалтерського обліку є:

- по-перше, формування надійного джерела інформації про фінансовий стан бізнесу в цілому;

- по-друге, інформації, придатної для використання у процессі прийняття управлінських та інвестиційних рішень.

У процесі переходу до нової системи обліку та звітності підприємства отримують певні переваги та можливості, що пов’язані з новою якістю облікової інформації.

Для досягнення успішного реформування бухгалтерського обліку на окремому підприємстві необхідні певні умови та ресурси:

- позитивна мотивація власників та керівництва бізнесом щодо отрімання системи фінансового обліку, що відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- наявність систематичного бухгалтерського обліку (стара система) та системи складання бухгалтерських звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати) на дату переходу до нової системи обліку;

- витрати часу керівництва, працівників бухгалтерії, інших спеціалістів підприємства на здійсення процедур переходу до нової системи обліку.

Головною метою реформування податкової системи повинно бути поліпшення фінансового стану підпріємств усіх форм власності, особливо пріоритетних напрямів виробництва.

Регулювання нових економічних відносин потребує гнучкої податкової політики, яка б дала змогу оптимально пов’язати інтереси держави з інтересами товаровиробників, рядових платників податків. При переході до ринкової економіки мають змінюватись як податкова система, так і методи розрахунків та сплати податків. При цьому не варто кидатися від однієї крайності до іншої. Не можна накладати податкову систему країн з розвинутою ринковою економікою на нашу дійсність. У цьому зв’язку необхідно проаналізувати формування доходів бюджету та запровадження нової податкової системи.

Введення нових податків, навіть державних, не стимулює діяльності підприємств жодної форми власності. Податковий тиск веде до згортання виробництва і призводить до значного зменшення доходів бюджетів усіх рівнів. Для податкової політики нашої держави поки що характерне те що:

- по-перше, нові податки ніде на підприємствах, у районах або містах не апробуються;

- по-друге, не відпрацьовуються ставки оподаткування, а тому Верховна Рада України змушена знову й знову змінювати їх;

- по-третє, в нашу економічну систему з домінуючою державною монополією на віробництво і предмети споживання кавалерійськими методами впроваджується податкова система розвинутих ринкових країн. Це свідчить про спадкоємність принципів і методів управління, про примат політики нової законодавчої влади над економікою, але необхідно бачити коренні суспільного розвитку не в політиці, в економіці та в фінансах, тобто необхідна економічна політика. Тільки у цьому разі економічна політика стає двигуном прогресу, виступая одночасно формою використання об’єктивних економічних законів і формою вирішення суперечностей в економіці.

Об’єктом оподаткування прибутковим податком для громадян, які проживають в Україні, є доходи у грошовій і натуральній формі, а для громадан, що постійно не проживають в Україні, тільки ті доходи, які одержані з джерел оподаткування в Україні.

До загальнодержавних доходів належать: податок на додану вартість, податок з прибутку підприємств усіх форм власності, акцизний збір, державне мито, податок з власників транспортних засобів, плата за землю й інші податкові та неподаткові доходи. Місцеві податки і збори встановлюються відповідними рішеннями місцевих органів влади.

Реформування податкової політики повинно йти через структурну перебудову економіки і фінансів. Тільки на основі цього можна досягти стабілізації і збалансованності як торгово-платіжного балансу, так і бюджету держави.

В цьому напрямі передбачаються два шляхи. По-перше, цілеспрямована підтримка структурної перебудови найбільш важливих для функціонування економіки галузей і виробництв держаними коштами, кредитами, державними гарантіями державним інвестором.

По-друге, перебудова виробництва відповідно до вимог ринку за рахунок власних коштів підприємств, кредитів і позичок.

1 Нормативно-методичні основи обліку розрахунків з бюджетом, Пенсійним фондом, іншими цільовими фондами та позабюджетними організаціями

1.1 Види та загальна характеристика податків, платежів і зборів

Податок є індивідуально безкоштовний безповоротний безумовний цільовий платіж, який вноситься до бюджету визначеного рівня. Податки встановлюються на підставі актів Верховної Ради України або ради місцевого самоврядування.

Збори та інші обов’язкові платежі є обов’язковими безповоротними платежами до бюджету або до державних цільових фондів, які мають платіжний або компенсаційний характер,або вносяться у зв’язку з наданням платнику збору відповідної послуги або відповідних прав.

Всі податки, збори та інші обов’язкові платежі формують бюджетну систему УкраЇни.

В Україні поділяють дві групи податків, які визначаються підпорядкованістю:

- загальнодержавні податки, збори та інші обов’язкові платежі;

- місцеві податки і платежі.

Згідно Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. №1251-ХІІ, з наступними змінами та доповненнями, до основних видів загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів в Україні вїдносяться:

1) Податок на додану вартість;

2) Акцизний збір;

3) Податок на прибуток підприємства;

4) Податок на доходи фізичних осіб;

5) Державна пошлина;

6) Податок на землю;

7) Збір до державного іноваційного фонду;

8) Збір на обов’язкове соціальне страхування;

9) Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

10) Збір до Фонду щодо здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

11) Пошлина та інш.

До місцевих податків і зборів:

1) Податок з реклами;

2) Комунальний податок;

3) Ринковий збір;

4) Збір за парковку автотранспорту та інш.

З метою залучення до місцевих бюджетів додаткових засобів для фінансування разових цільових соціальних заходів на визначеній території з урахуванням погляду населення, органи місцевого самоврядування з урахуванням діючого законодавства в Україні.

Платниками податків, зборів та інших обов'язкових платежів є юридичні та фізичні особи, на яких згідно з діючим законодавством в Україні покладені обов’язки сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Платники податків, зборів та інших обов’язкових платежів забов’язані:

- Вести бухгалтерський та податковий облік, складати податкову звітність та звітність про фінансово-господарську діяльність;

- Надавати до Державних податкових органів та іншіх державних органів встановлених законом декларації, податкову звітність та інші документи і відомості, пов’язані з розрахунком та оплатою податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

- Сплачувати належні суми податків, зборів та інших обов’язкових платежів у встановлені законами строки;

- Допускати посадових осіб державних податкових оргнів для перевірки приміщень, які використовуються для отримання доходів або пов’язаних зі змістом об’єктів оподаткування, а також для перевірок питань розрахунків та сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Розрахунки з бюджетом

Податок на додану вартість

Згідно Закону Украіни “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997р. за №168/97-ВР, з наступними змінамі та доповненнями, здійснюється розрахунок податку на додану вартість (ПДВ).

Платником додатку на додану вартість є особа, обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої на протязі будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 600 неопадаткованих мінімумів доходів громадян.

Об’єктом оподаткування є операції платників податків з:

- продажу товарів (робіт, послуг) на митній теріторії Украіни, в тому числі операції з оплати вартості послуг по договорах оперативної оренди (лізинга) та операцій по передачі права власності на об’єкти застави позивнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованності;

- увозу (перисиланню) товарів на митну теріторію України та отриманню робіт (послуг) наданих не резидентами для їх використання або споживання на митній території України, в тому числі операції по увозу (пересиланню) майна по договорах оренди (лізинга), займу та іпотекі;

- вивозу (пересиланню) товарів за межи митної теріторії України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.

Об’єктом оподаткування, за виключенням операцій, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нільова ставка, оподатковується податком за ставкою 20%.

Податок складає 20% бази оподаткування, статтею 4 Закону та складаєтся до ціни товару (робіт, послуг).

Податок по нульовій ставці вираховується згідно операцій з продажу товарів, що вивезені (експортовані) платником податку за межи митної території України.

Продаж товарів (робіт, послуг) здійснюється по договірним (контрактним) цінам з додатковим нарахуванням податку на додану вартість.

Платник податку забов’язаний надати покупцю податкову накладну, яка повинна мати вказане окремими строками:

- порядковий номер податкової накладної;

- дату виписки податкової накладної;

- назву юридичної особи, або прізвище, ім”я, по-батькові физичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

- податковий номер платника податку (продавця та покупця);

- місце розміщення юридичної особи, або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

- опис (номенклатура) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, розмір);

- повна назва одержувача;

- ціну продажу без урахування податку;

- ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні;

- загальну суму засобів, які належать сплаті з урахуванням податку;

При звільнені від оподаткування в випадках, передбаченних статтею 5 дійсного закону, в податковій накладній робиться запис “Без ПДВ”.

Податкова накладна складається в момент виникнення податкових зобов’язань продавця в трьох екземплярах. Оригінал та перша копія податкової накладної надаються покупцю, друга копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг).

Для операцій, оподаткованих податком, та звільнених від оподаткування, складається окремі податкові накладні.

Податкова накладна є звітним податковим документом та одночасно розрахунковим документом.

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 9 нинішнього Закону.

Податкова накладна видається у випадку продажу товарів (робіт, послуг) покупцю по вимозі.

У будь-якому випадку видається товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ, що піддтверджує передачу товарів (робіт, послуг) або приняття платіжу з вказаною сумою податку.

Податкова накладна не виписується, якщо обсяг разовогу продажу товарів (робіт, послуг) не перевищує 12 гривень, в випадку продажу транспортних квитків та при виписанні готельних рахунків. При цьому основої для збільшення сум податковогу кредиту є товарний чек (інший розрахунковий або платіжний документ).

Платники податку повинні вести окремий облік з продажу і придбанню відносно:

- операцій, які належать оподаткуванню по ставці 20% та звільнених від оподаткування;

- операцій, вартість яких не включається до складу валових витрат виробництва або не належить амортизациї, завезених (імпортованих) та вивезених (експортованих) операцій. Вказаний облік ведеться в спеціальних книгах, форма та порядок заповнювання яких становлюється центральим податковим органом України.

Датою виникнення податкових зобов”язань з продажу товарів (робіт, послуг) є дата, що припадає на податковий період на протязі якого трапляється будь-яка подія, що проходить раніше:

- або дата зарахування грошових засобів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податків, оплата товарів (робі, послуг), що підлягає продажу, а при продажу товарів (робіт, послуг) за готівку – дата їх оприходування в касі платника податків, а при відсутності – дата інкасації готівки в банківському закладі, що обслуговує платника податків;

- або дата вигрузки товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документів, що фіксує факт виконання робіт (послуг) платнику податку.

Податковий кредит звітного періоду складається з сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку в звітному періоді в зв”язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів або нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку в звітному періоді. В зв’язку з придбанням основних фондів, які підлягають амортизіції, включаються до складу податкового кредиту такого звітного періоду, незалежно від строків вводу в експлуатацію основних фондів а також від того, чи мав платник податків оподатковані обороти на протязі такого звітного періду.

Датою виникнення прав платника податків на податковий кредит вважається дата виникнення першої події:

- або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на сплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чеку) – в випадку розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

- або дата придбання податкової накладної, що фіксує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг) та інш.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначається як різниця між загальними сумами податкових збов’язань, виникших в зв’язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) на протязі звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду. Податки сплачуються не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за звітним періодом.

В строки, передбачені для сплати податків, сплатник податків надає до податкового органу по місцю свого знаходження податкову декларацію незалежно від того, чи виникло в цьому періоді податкове забов”язання або ні.

Згідно Закону Укрїани «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР з наступними змінами, доповненням та наказом Державної податкової адміністрації України «Порядок заповнення та надання податкової декларації про податок на додану вартість» від 30.05.1997р. №166 з наступними змінами та доповненнями, встановлений порядок складання та надання звітності з податку на додану вартість.

Податкова декларація з податку на додану вартість є звітним документом з податку на додану вартість.

Податковий період дорівнює одному календарному місяцю або кварталу, в залежності від обсягу оподаткованих операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік.

Податковий період, що дорівнює одному календарному місяцю, встановлюють для підприємств, які за попередній календарний рік мали обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з урахуванням ПДВ більше ніж 7200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Для підприємств, які за попередній календарний рік мали обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з урахуванням ПДВ меньше ніж 7200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, оподаткований період встановлюється за їх вибором таким, що дорівнюється одному календарному місяцю або кварталу.

На підставі даних бухгалтерського обліку підприємства та даних книг податкового обліку складається звітна декларація з податку на додану вартість.

Підприємства, що входять до складу залізниць, складають декларації по податку на додану вартість по основній діяльності (як по перевезеннях, так і послугах підсобно-допоміжної діяльності, безпосередньо пов’язаних із перевезеннями), подають іх не пізнише 15 числа місяця, наступного за звітним, управлінню залізниць для складання зведеної декларації по податку. Управління залізниць сплачують податок та подають податковому органу зведену податкову декларацію за місцем свого знаходження не пізнише 20 числа місяця, наступного за звітним.

Якщо підприємство складає бухгалтерський звіт по інших видах діяльності (постачальницько-збутовій, що не стосується основної діяльності, капітальному будівництву, торгівлі, громадському харчуванню та інш.), то податкові декларації по податку на додану вартість по цих господарських операціях складаються безпосередньо цими підприємствами, подають іх податковому органу за місцем знаходження підприємства та сплачують податок не пізнише 20 числа місяця, наступного за звітним.

Декларація надається підприємцем до податкового органу незалежно від того, було чи ні в звітному періоді у підприємства податкове забов’язання.

Разом з декларацією необхідно надавати до податкової адміністрації всі необхідні додатки.

Податок на прибуток

Згідно Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997р. №283/97-ВР існує порядок оподаткування прибутку підприємств.

Згідно Закону платниками податку є суб”єкти підприємницької діяльності, бюджетні, суспільні та інші підприємства, заклади та організації, які здійснюють діяльність, направлену на придбання прибутку як на території України, так і за її межами.

Платниками податку на прибуток, отриманого від основної діяльності залізничного транспорту, є управління залізниці. Перелік робіт та послуг, які належать до основної діяльності залізничного транспорту, затверджується Кабінетом Міністрів України. Доходи залізниць, отримані від основної діяльності залізничного транспорту, визначаються в межах доходних надходжень, перерозподілених між залізницями щодо порядку, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Платники податку на прибуток, отриманого не від основної діяльності залізничного транспорту, визначаються в межах доходних надходжень, перерозподілених між залізницями щодо порядку, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Платниками податку на прибуток, отриманого не від основної діяльності залізничного транспорту, є підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи.

Об”єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:

- суму валових витрат податку;

- суму амортизаційних відрахуваній.

Прибуток платників податку, оподатковується по ставці 30% від об”єкту оподаткування.

Датою збільшення валових витрат виробництва є дата, яка належить до податкового періоду, на протязі якого здіснюється будь-яка подія, яка раніше відбувалась:

- або дата списання грошових засобів з банківских рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в випадку їх придбання за готівку – день їх видачи з каси платника податку;

- або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг) та інш.

Датою збільшення валового доходу є дата, яка належить до податкового періоду, на протязі якого трапляється будь-яка здійснена раніше подія:

- або дата зарахування грошових засобів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що належать продажу; в випадку продажу товарів (робіт, послуг) за готівку – дата її оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такової – дата інкасації готівки в банківському закладу, що обслуговує платника податку;

- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного надання результатів робіт (полсуг) платником податку та інш.

Платники податку самостійно визначають суми податку, які належать до сплати. Податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Платники податку не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний квартал, розраховано нарастаючим підсумком з початку звітного фінанового року.

Платники податку не пізнише 15 лютого року, що настає за звітним, надають податковому органу річний бухгалтерський звіт, який у випадках, передбачених законодавством, повинен бути підтверджений висновками аудиту.

Платіжні доручення на перерахування податку до бюджету надаються підприємствами до банківських установ до настання строку платежу. Підприємства мають право не пізнише ніж за 10 днів до закінчення строку надання документів направити до податкових органів по пошті з оповіщенням про вручення.

Авансові внески сплачуються до бюджету підсумками першого та другого місяців кварталу до 20 числа другого та третього місяців кварталу відповідно.

Розрахунки авансових внесків здіснюються підприємствамом самостійно, не надаючи податкові декларації. Про результати таких розрахунків повідомлюється податковими органами в строки, передбаченні для сплати авансових внесків. Штрафні сакції за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розмірів внескив, перерахованих по результатам звітного кварталу, не застосовується.

Бюджетні організації сплачують податок на прибуток, отриманий від підприємницької діяльності, щокварталу за нарастаючим підсумком з початку податкового року.

Прибутковий податок з громадян

Прибутковий податок з громадян утримується згідно Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 25.12.1992р. №13-92 із змінами і доповненнями.

Платниками прибуткового податку (суб”єктами оподаткування) в Україні є громадяни України, іноземці та особи, які не мають громадянства та проживають в Україні в цілому не меньше 183 днів в календарному році.

Об”єктом оподаткування у громадян, постійно проживаючих в Україні, є сукупний доход за календарний рік, який складається з місячних сукупних оподаткованих доходів, отриманий з різних джерел як на теріторії України, так і за її межами.

При визнеченні сукупного оподаткованого доходу ураховуються доходи, отримані як в натуральній, так і в грошовій (національній або іноземній валюті) формі. Доходи, отримані в натуральній формі, відносяться до сукупного оподаткованого доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами.

До сукупного місячного (отриманого на протязі календарного місяця) оподаткованого доходу включається доходи, отримані громадянями в будь-якій формі та при будь-яких умовах, незалежно від джерела, зокрема переліку доходів, які не включаються до сукупного оподаткованого доходу. До таких доходів відносять:

- допомога з державного соціального страхування та державного соціального забезпечення, зокрема допомоги з тимчасової непрцездатності (в тому числі по догляду за хворою дитиною);

- Суми отриманих аліментів.

На постійному місці роботи прибутковий податок з громадян розраховується згідно ставки (таблиця 1.1.)

Таблиця 1.1 - “Ставки прибуткового податку з громадян”

Розмір місячного сукупного оподаткованого доходу

Ставки та розміри податку

З доходу в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян до 17 грн.

Не оподатковується.

Від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громаддян (18-85 грн.)

10% з суми доходу, що перевищує розмір одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян

Від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (86-170 грн.)

6 грн. 80 коп.+15% з суми, що перевищує 85 грн.

Від 10 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (171-1020 грн.)

19 грн. 55 коп.+20% з суми, що перевищиє 170 грн.

Від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1021-1700 грн.)

189 грн. 55 коп.+30% з суми, що перевищує 1020 грн.

Перевищує 100 неоподаткованих міні- мумів доходів громадян (1701 та вище)

393 грн. 55 коп.+40% з суми, що перевищує 1700 грн.

Із сум доходів, отриманих громадянами не по місту основної роботи, та громадянами, які не мають постійного міста проживання в Україні, податок нараховується до джерел виплати, згідно ставки 20%.

Із сум доходів, отриманих громадянами-засновниками та учасниками підприємств у вигляді дивідендів з акцій та внаслідок розподілення корпоративних прав, податок нараховується до джерел виплати у складі сукупного оподаткованого доходу, згідно ставки 15%.

Нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з доходу, отриманого громадянами з міста основної роботи (служби, навчання), здійснюююююююється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які виробляють виплати доходів.

Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи – суб”єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку отримання в установах банків засобів на виплату належних громадянам сум, забов’язані перераховувати до бюджету суми нарахованого та утриманого прибуткового податку за минулий місяць.

Після закінчення календарного року громадяни, зокрема тих, які отримували доходи тільки по місту основної роботи, забов’язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу по місту проживання дакларацію, про суму сукупного доходу, отриманого як з основного, так і з неосновного місця роботи. Особи, які отримують доход не з міста основної роботи, забов’язані вести облік доходів та витрат, пов”язаних з отриманням цих доходів, згідно форми та у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією.

Плата (податок) на землю

Плата (податок) на землю здіснюється згідно Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про сплату за землю” від 19.09.1996 р. №378-ВР.

Платниками податку є або власники землі, або землекористувачі, що виступають як юридичні, так і фізичні особи.

Використання землі в Україні є платним. Плата за землю стягується у вигляді земельного податку, або орендної плати.

Об”єктом сплати за замлю є земельна ділянка, що розташована у власності, використанні, в тому числі на умовах оренди.

Суб”єктом сплати за землю (платником) є власник землі та землекористувач, в тому числі орендатор.

Плата за землю вводиться з метою формування джерела коштів для фінансування подій з раціонального використання та охорони земель, веденю земельного кадастру, здісненню землеустрою та моніторінгу земель, проведенню земельної реформи та розвитку інфраструктури насулених пунктів та інш.

Розмір земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землевикористувачів.

В Україні зараз встановлені такі ставки податку на землю:

Таблиця 1.2 - “Ставки податку на землю”

Види земельних ділянок

Ставки податку в % від грошової оцінки землі

Ріллі, сінокоси, пасовища

0,1

Багаторічні насадження

0,03

Замлі населених пунктів, грошова оцінка яких встановлена

2,0

Земельні ділянки підприємств промисловості, транспорту, зв”язку та іншого призначення

5,0

Землі залізничног транспорту

0,02

Земельні ділянки, що надані на тимчасове використання на землях природоохоронного та історико-культурного призначення

50,0

Земельні ділянки, що входять до складу земель місцевого фонду та зайняті виробничими, культурно-збутовими, житловими будинками та господарськими спорудами та будівлями

0,3

Земельні ділянки, що надані на землях в одного фонду

0,3

Юридичні особи самостійно нараховують суму земельного податку, згідно закону, по формі, встановленій Державною податковою адміністрацією України (Наказ ДПАУ від 14.10.1998 р. №18, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.1998 р.), та щороку з 1 січня до 1 лютого надають дані до ДПАУ.

Земельний податок сплачується платником (крім громадан та виробників господарської та рибної продукції) щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і обладнання

Згідно Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 18.03.1997р. №75/97-ВР встановлен порядок стягнення сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Даний податок є одним із джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального використання та проведення природоохоронних заходів на водоймах.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи і організації, що є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадани України, іноземні громадяни та особи без громаданства, що мають зареєстровані в Україні згідно з діючим законодавством особисті транспортні засоби, які є об”єктами оподаткування.

Не є платниками юридичні і фізичні особи, які використовують автомобільний або водний транспорт на умовах договорів оренди (лізінгу), оскількі обов”язки по сплаті податку покладені на орендодавача.

Об”єктами оподаткування податку є транспортні засоби що нараховуються на 1 січня. До таких транспортних засобів відносяться:

- автомобілі, що належать до перевозки не менш 10 осіб, включаючи водія;

- автомобілі легкові;

- автомобілі вантажні;

- човни моторні та катера, крім човнів з підвисним двигуном (крім спортивних) та інших.

Не відносяться до об”єкту оподаткування наступні транспортні засоби:

- автомобілі спеціального призначення: “Швидкої допомоги”, пожежні;

- машини та механізми для сільскогосподарських робіт та інш.

Сплачується податок згідно встановлених ставок зі 100 см3 обсягу циліндру двигуна в ЄВРО в розрахунку для транспортних засобів з електродвигуном на 1 кВт для катерів та яхт в розрахунку на 1 см довжини.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується перед реєстрацієй, перереєстрацієй або технічним оглядом транспортних засобів. Сплачується податок за період до наступного технічного огляду.

Строк надання розрахунків податку до органів державної податкової служби – до 15 березня звітного року в встановленій формі.

Цільові фонди

Збір на обов язкове соціальне страхування

Платниками збору на обов”язкове соціальне страхування є:

- суб”єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, їх об”єднання; бюджетні; суспільні та інші установи та організації, об”єднання громадян та інші юридични особи, а також фізичні особи – суб”єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

- філії, віділення, та інші підрозділи платників податку, які не мають статусу юридичної особи, розташовані на териториї іншої, ніж платник зборів, териториальної громади.

На обов”язкове соціальне страхування встановлюються ставки збору в наступних розмірах:

- для платників збору, згідно пунктів 1-2 Порядку, - 4% фактичних витрат на оплату праці робітників, включаючи витрати на виплату основної та додаткової зарплати та інших видів винагород та виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, винагород, в тому числі в натуральній формі, які належать оподаткуванню на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян);

- для підприємств всеукраїнських організацій інвалідів, де кількість інвалідів складає не меньш 50% загальної чисельності працюючих, збір на обов”язкове соціальне страхування визначається за ставкою 1%.

Збір на обов’язкове страхування використовується на виплату допомог:

1) Тимчасової непрацездатності, в тому числі догляд за хворим.

2) З професійних хвороб.

3) З несчасних випадків на виробництві.

4) З інвалідності.

5) З вагітності та родам.

6) З догляду за дитиною у віці до 3 років, дитиною-інвалідом у віці до 16 років.

7) У випадку смерті кормильця.

8) На санітарно-курортне лікування.

9) Інші матеріальні витрати, пов”язані з відповідними обставинами.

Збір на обов”язкове соціальне страхування сплачується одночасно с отриманням засобів в установах банків на оплату праці.

Щокварталу (до 8 квітня, 8 липня, 8 жовтня, 15 січня) платник збору повинен відзвітуватися по формі 4-ФСС “Розрахункова відомость по коштах соціального страхування” перед органом Фонду соціального страхування.

Відображення в бухгалтерському обліку нарахувань та витрат коштів збору на обов”язкове соціальне страхування відображається на рухунку 652.

Внескі до Пенсійного фонду

Згідно Закону України “Про збір на обов”якове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 року №400/97-ВР з нступними змінами та доповненнями, визначен порядок стягнення та використання збору на обов”язкове пенсійне страхування.

Постановою Кабинету Міністрів України від 03.06.1999 р. №4-6 затверджена Інструкція про порядок нарахування та сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов”язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України.

Платниками збору є:

- суб”єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об”єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб”єкти підприємницької діяльності, які використовують праця робітників, що наймають;

- філії, відділення, та інші підрозділи платників податків, вказаних в пункті 1 даної статті, що не мають статусу юридичноє особи, розташовані на території іншої, ніж платникі зборів, територіальної громади.

Об”єктом оподаткування для цієї категорії платників є фактичні витрати на оплату праці робітників, що включають витрати на виплату на основної та додаткової зарплати та інших видів винагород та виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочувань, в тому числі в натуральній форми, що підлягають оподаткування на доходи фізичних осіб (прибутковим податков з громадян).

Для даного виду платників встановлена ставка в розмірі 32% від об”єкту оподаткування.

Платниками збору є фізичні особи, що працюють в умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, що виконують роботи (послуги) згідно громадського – правових договорів, в тому числі члени творчих союзів и т.п.

Об”єктом оподаткування для цієї категорії платників є сукупний оподаткований доход, що нараховується згідно законодавства України.

Ставка встановлена в розмірі 1% від об”єкту оподаткування, якщо сукупний оподаткований доход не перевищує 150 гривень; 2% від об”єкту оподаткування, якщо сукупний оподаткований доход перевищує 150 гривень.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України “Про встановлення максимальної величини фактичних витрат суб”єктів господарювання на виплату праці робітників, суми оподаткованого доходу (прибутку), сукупного оподаткованого доходу, з яких стягнуються збори до соціальних фондів” від 13.07.1996 р. № 1064 з суми оподаткованого доходу, яка перевищує 1000 гривень в місяц в розрахунку на кожного працюючого, збір на обов”язкове державне пенсійне страхування не нараховується.

Нараховується та виплачується збір щокварталу з сум фактично отриманого доходу за звітний період (квартал) не пізнише ніж 20 квітня, 20 червня, 20 жовтня та 1 лютого року, що наступний за звітним. При цьому сплата збору за четвертий квартал календарного року здійснюється авансом до 15 грудня з суми очикуванного доходу за цей період.

Щокварталу складється в двох екземпляпах звіт про нарахування збору, іншіх надходжень коштів Пенсійного фонду по формі 4-ПФ з вказаними сумами нарахованого та сплаченого збору та іншх надходжень.

Збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Порядок нарахування та перерахування на обов”язкове соціальне страхування на випадок безробіття визначене статтею 5 Закону України “Про збір на обов”язкове соціальне страхування”, постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1997 р. №26 та від 23.08.1997 року №26, а також “Порядком стягнення збору на обов”язкове соціальне страхування на випадок безробіття”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.10.1997 р. №4.

Платниками збору є:

- суб”єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, їх об”єднання; бюджетні; суспільні та інші установи та організації, об”єднання громадян та інші юридични особи, а також фізичні особи – суб”єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників і т.п.

Згідно Закону України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 26.06.1997 р. №402/97-ВР встановлюються ставки збору в наступних розмірах:

- для платників збору, вищезазначених, - 1,5% фактичних витрат на оплату праці робітників, включаючи витрати на виплату основної та додаткової зарплати та інших видів винагород та виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, винагород, в тому числі в натуральній формі, які належать оподаткуванню на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян);

- для платників збору (фізічні особи – суб”єкти підприємницької діяльності, що не використовують труд робітників, що наймають та інш.) – 0,5% суми оподаткованого доходу (прибутку);

- для платників збору (фізічні особи, що працюють на умовах трудового договору, та фізичні особи, що виконують работи (послуги) згідно громадсько-правовим договором та інш.) – 0,5% сукупного оподаткованого доходу, розрахованого згідно законодавства України.

Всі платники щокварталу складають розрахункову відомість про нарахування та перерахування збору на обов”язкове соціальне страхування на випадок безробіття та надають її до Державної служби зайнятості населення по місту реєстрації не пізніше 8 числа наступного за звітним місяця, а річну – не пізніше 15 січня.

Збір сплачується платниками з фактично отриманого дозходу (прибутку) за звітний період (квартал) не пізнише 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 20 січня. Сплата збору учиняється одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці.

Відрахування до Державного іноваційного фонду

Для фінансування мір по забезпеченню розвитку та використання досягнень науки та техніки , в Україні створюється Державний іноваціфйний фонд. Платниками є суб”єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності. Об”єктом оподаткування є обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), зменьшений на суму податку на додану вартість та акцизного збору. Розмір ставки відрахувань до Державного іноваційного фонду складає 1% від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) або валового доходу за відрахуванням ПДВ та акцизного збору. Відрахування до Державного іноваційного фонду сплачуються до бюджету до 15 числа місяця, наступного за звітним. Об”єктом оподаткування в торгівельних, посередницьких та постачально-збутових організаціях є сума торгівельної або збутової націнки на реалізовані товари.

Місцеві податки і збори за ставками, визначеними органами місцевого самоврядування в межах граничних розмірів ставок, встановлених Законом України

Комунальний податок

Згідно Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20.05.1993р. №56-91 визначен комунальний податок. Комунальний податок стягнується з юридичних осіб, крім бюджетних організацій, планово-дотаційних та господарських підприємств. Максимальний розмір податку не повинен перевищувати 10% неоподаткованих мінімумів доходів громадян в місяць за кожного робітника. Для розрахунку комунального податку необхідно визначити показник чисельності штатних працюючих спискового складу. Порядок розрахунку середньосписочної чисельності працюючих, що зайняті в народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.1995р. №171. Середньосписочна чисельність працюючих за звітний місяць розраховується шляхом підсумування чисельності працюючих спискового складу за кожен календарний день звітного місяця, включаючи святкові та вихідні дні, та діленням отриманої суми на кількість календарних днів звітного періоду. Середньосписочна чисельність робітників за період з початку року розраховується підсумком середньосписочної чисельності робітників за всі місяці праці підприємства, що пройшли за період з початку року до звітного місяця включно, та діленням отриманої суми на кількість місяців за період з початку року.

Строки сплати та звітності по комунальному податку встановлюються місцевими радами, як правило, до 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

2 Фінансово-економічна характеристика ДП “Укрзалізничпостач”

2.1 Загальна характеристика підприємства та основні напрямки діяльності

Державне підприємство «Укрзалізничпостач» створене на підстві наказу «Укрзалізниці» від 13.04.1992р. №26 «Про організацію Державного підпрємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України».

Підприємство засноване на державній власності та підпорядковане Міністерству транспорту України (Орган управління майном) і входить до сфери управління Державної адміністрації України.

Зареєстроване розпорядженням Державної адміністрації Старокиївського району міста Києва від 05.06.1992р. №100, свідоцтво №531, реєстраційний №1101-П/0097.

Місце знаходження ДП “Укрзалізничпостач”: місто Київ-49, Повітрофлотський проспект, 15А.

Основні функції

З моменту створення ДП «Укрзалізничпостач» на підприємство були покладені функції управління матеріально-технічним забезпеченням залізниць та підприємств залізничного транспорту України та централізоване постачання матеріально-технічних ресурсів підприємствам галузі.

На підставі наказу «Укрзалізниці» від 16.05.2000р. №167-Ц, з метою розподілу функцій управління та господарювання, вдосконалення організації матеріально-технічногозабезпечення галузі, в травні 2000року проведено реорганізацію системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення єдиної вертикалі управління. На підставі наказу «Укрзалізниці» від 24.05.2000р.№178-Ц створене Головне управління МТЗ «Укрзалізниці» в результаті чого здійснився перерозподіл функцій між ГУМТЗ «Укрзалізниці» та ДП «Укрзалізничпостач».

На ДП «Укрзалізничпостач» покладено функції централізованого забезпечення потреб галузі необхідними ТМР в межах виділеного ліміту централізованого плану матеріально-технічного забезпечення залізниць, капітального ремонту вантажних вагонів, капітальних вкладень, згідно наказів «Укрзалізниці», а також коло питань, пов'язаних з постачальницько-збутовою діяльністю.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- забезпечення для власних потреб залізниць, заводів, метрополітенів і інших підприємств і організацій залізничного транспорту України матеріалами, обладнанням, запасними частинами, машинами, механізмами, автотранспортними засобами, спецодягом, спецвзуттям, форменим одягом та іншими матеріальними ресурсами;

- визначення загальної і специфічної потреби в матеріалах, обладнанні, запасних частинах, та інших виробах, складання заявок за номенклатурою, яка планується підприємством. Розробка річних і квартальних планів матеріально-технічного забеспечення, фінансових планів і капіталовкладень та їх затвердження;

- укладання договорів, контрактів, угод на постачання підприємству матеріалів, запасних частин, обладнання, приладів, інструментів і інших виробів, забеспечення своєчасної і повної реалізації матеріальних ресурсів;

- здійснення зв”язків з Мінистерством економіки і Державних ресурсів України, торгово-посередницькими фірмами і головними теріторіальними управліннями Міністерства державних ресурсів України, і базами з питань придбання і реалізації матеріальних ресурсів, а також постачальницько-збутовими організаціями і промисловими підприємствами інших держав по прямих договорах і бартерних угодах;

- організація і здійснення через бази підприємства децентралізованих заготівель матеріалів, запасних частин і інших ресурсів, а також здійснення бартерних угод з метою задоволення потреб галузі в матеріально-технічних ресурсах;

- організація кількісного і якісного приймання, збереження, відпуску і обліку матеріалів, обладнання і запасних частин на підвідомчих базах, забезпечення збереження матеріальних цінностей;

- проведення заходів по скороченню заготівельно-складських і транспортних витрат по матеріально-технічному забеспеченню на підвідомчих базах;

- контроль за дотриманням нормативів перехідних запасів матеріальних цінностей: виявлення поверх нормативних залишків матеріалів, обладнання і запасних частин на підвідомчих базах, їх перерозподіл, а також реалізація лишніх і непотрібних матеріалів, обладнання і запасних частин;

- розробка і здійснення заходів по покрашенню і організації складського господарсьтва, впровадженню механізації вантажно-розвантажувальних і складських робіт на підвідомчих базах, наукової організації і підвищення продуктивності праці, запезпеченню техніки безпеки та охорони праці;

- оренда складських пріміщень, цехів по виробництву та підготовці продукції до виробничого споживання, формування запасів готової продукції, вступ в кооперативні зв”язки з підприємствами і організаціями інших галузей народного господарства;

- запезпечення ефективного використання обігових та кредиитних коштів, своєчасних розрахунків з бюджетом, банками, постачальниками, споживачами та інше.

Фінансові ресурси підприємства

Головним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є грошові кошти залізниць, що централізовано направляються Укрзалізницею на рахунок ДП «Укрзалізничпостач» для придбання ТМР, необхідних для виконання цільових програм залізничної галузі і затверджених Укрзалізницею. Розрахунки з підприємствами, що належать до сфери управління Укрзалізниці, ДП «Укрзалізничпостач» проводить шляхом внутрішньовідомчих розрахунків через ЦФ Укрзалізниці згідно Порядку економічних взаємовідносин на залізничномі транспорті, затвердженому наказом Укрзалізниці від 03.07.2000р. №251-Ц.

Водночас, джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток; амортизаційні відрахування; кошти від іншої операційної діяльності.

Сума націнок ДП «Укрзалізничпостач», отриманих від реалізації ТМР та наданих послуг з капітального ремонту вагонів підприємствам галузі, складає валовий прибуток підприємства. Розміри націнок затверджуються Укрзалізницею.

За підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2000 року, за ініціативою ДП «Укрзалізничпостач» з 01.01.2001р. для підприємств галузі знижено розмір складської націнки з 4% до 1,5%. Враховуючи очикуємий в 2001році обсяг складського товарообігу 470 млн.грн., це надасть можливість зекономити кошти залізниць та підприємств залізничного транспорту, в розмірі 11,75 млн.грн.

(470 млн.грн.*(0,04-0,015)=11,75 млн.грн.

Виконання плану централізованого матеріально-технічного забезпечення в 2000 році

За підсумками роботи 2000 року ДП «Укрзалізничпостач» використано централізованого фінансування 1734400 тис.грн., що склало 93% планового завдання (1866400 тис.грн.). В тому числі:

- від транзитних перевезень використано коштів 1149939,5 тис.грн.;

- від перерозподілу доходних надходжень Донецької та Придніпровської залізниць 584800 тис.грн.

Виконання плану централізованного забезпечення залізниць, капітального ремонту вантажних вагонів, капітальних вкладів за 2000 рік в цілому складало 103,8%.

При цьому, залізницям відвантажено ТМЦ на суму 2139082 тис.грн.

Таблиця 2.1 - «Відвантаження ТМР за 2000 рік» тис.грн.

Назва ТМР

План на

2000 рік

Відвантажено

за 2000рік

% виконання

Запчастини

125504,0

145716,8

116,1

Матеріали

152556,0

135267,1

88,7

Обладнання

45723,0

42594,8

93,2

Нафтопродукти

765171,0

992449,0

129,7

Матеріали ВБК

485000,0

419214,9

86,4

Капремонт вантажних вагонів

207643,0

231966,9

111,7

Митні процедури

52000,0

36851,1

70,9

КВРЧС-4

30600,0

14366,6

46,9

Купівля нових вантажних вагонів

115863,0

80496,2

69,5

Капвкладення по ЦЕ

7700,0

3427,9

44,5

Обладнання ЗЕРЗ

13000,0

8592,9

66,1

Капвкладення по ЦШ

29300,0

8255,3

28,2

Капвкладення по ЦП

19000,0

16484,8

86,8

Капвкладення ЦІС

3720,0

379,2

10,2

Погашення боргів ЦШ

7500,0

3018,5

40,2

ЗАГАЛОМ

2060280

2139082

103,8

В тому числі по залізницях:

Таблиця 2.1 - «Відвантаження ТМР за 2000 рік» тис.грн.

Назва залізниці

План на 2000 рік

Відвантажено за 2000 рік

% виконання

Донецька

236184,0

357279,4

151,3

Придніпровська

236879,0

298414,9

126,0

Південна

294652,0

332523,3

112,9

Південно-Західна

243390,0

268734,5

110,4

Одеська

492563,0

386482,5

78,5

Львівська

556612,0

458796,3

82,4

Загалом

2060280,0

2139082,0

103,8

В 2000 році, в порівнянні з минулим роком, вдвічі збільшився обсяг централізованого матеріально-технічного забезпечення залізниць, капітального ремонту вантажних вагонів, капітальних вкладень через ДП «Укрзалізничпостач» та змінилась його структура.

В 2000 році на 15% в загальному обсязі централізовано відвантажених ТМР збільшилась доля нафтопродуктів (в 2000р. – 51%; в 1999р. – 36%).

продовження рисунку 2.1

Рисунок 2.1 «Обсяги та структура централізованого матеріально-технічного забезпечення залізниць, капітального ремонту вантажних вагонів, капітальних вкладень у 1999 – 2000 роках»

Договірна робота

Закупівля матеріально-технічних ресурсів для потреб залізничного транспорту здійснюється на конкурсній основі, при умові техніко-економічного обгрунтування цін. Необхідною умовою є дослідження внутрішнього та зовнішнього ринку виробників та постачальників, визначення рівня середньоринкових цін.

Завдяки прийнятим заходам по вдосконаленню цінової політики на підприємстві, знижено ціни на окремі види ТМР:

- фільтроелементи – 15,2%;

- замки для пасажирських вагонів – 17,4%;

- магістральні частини – 10,0%;

- повітрярозподілювачі – 1,4%;

- стрілочні переводи – 6,8%;

- клема проміжна – 10,4%;

- напіввагони – 9,0%;

- колісні пари – 10,5%.

Враховуючи потребу підприємств залізничного транспорту по цій номенклатурі на 2001 рік, прогнозуєма економія коштів від закупівлі вище- вказаних ТМР складає 15,3 млн.грн.


Найменування ТМЦ

Фільтро-елементи

Замки для пасажирсь-ких вагонів

Магістраль-ні частини

Повітро-розподі-лювачі

Стрілочні переводи

Клема проміжна

Напів-вагони

Колісні пари

Ціна 1999 р. грн, БЕЗ ПДВ

16,50

168,00

516,67

1170,00

42918,33

2000,00

130500,00

9720,00

Ціна 2000 р. грн, БЕЗ ПДВ

14,00

138,70

465,00

1118,33

40000,00

1791,70

118800,00

8700,00

Рисунок 2.2 - «Зниження цін на окремі види ТМЦ по ДП «Укрзалізничпостач» станом на 01.01.2001


Перевезення

Одним з додаткових джерел надходження грошових коштів для придбання ТМЦ є надходження грошових коштів від контрагентів за надані транспортні послуги.

За період з червня по грудень 2000 року на рахунок ДП «Укрзалізничпостач» надійшло 69223,8 тис.грн.

Це надало можливість придбати необхідні матеріально-технічні ресурси, згідно затвердженого плану централізованого матеріально-технічного забезпечення .

Всього за рік, за рахунок коштів отриманих від перевезень, придбано ресурсів на загальну суму – 226660,4 тис.грн. в тому числі:

- запасні частини – 1028,9 тис.грн.;

- прокат чорних металів та труби – 138300,6 тис.грн.;

- метали, металовироби, кабельна продукція, лісові та будматеріали, спецодяг – 70806,0 тис.грн.;

- технологічне обладнання та інструмент – 2599,5 тис.грн.;

- матеріали верхньої будови колії – 1645,8 тис.грн.;

- капітальний ремонт вантажних вагонів – 12233,5 тис.грн.;

- закупівля вантажних вагонів – 46,1 тис.грн.

Таблиця 2.2 - “Аналіз основних показників виробничо-фінансової діяльності ДП “Укрзалізничпостач” в 1999-2000 роках”

тис. грн.

продовження таблиці

2.2 Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства

1) Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 2952328 тис.грн. при плані 2040000 тис.грн., тобто 145%.

В порівнянні з 1999 роком, виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зросла більш, ніж в 2 рази (2952328 тис.грн. проти 1424444,5 тис.грн.).

В ІV кварталі вона майже втричі збільшилась, в порівнянні з І кварталом:

- І квартал – 367777 тис.грн.;

- ІV квартал – 1038537,2 тис.грн. (тобто 282,4%)

Обсяг реалізації продукції через склади підприємства склав 489986 тис.грн., що становить 16,6% загального обсягу реалізованої продукції. Питома вага складського товарообігу зменшилась на 3,3% в порівнянні з минулим роком, коли вона становила 19,9% (рисунок 2.3.)

тис.грн. %

Рисунок 2.3 - “Динаміка товарообігу ДП “Укрзалізничпостач” за 2000 рік (поквартально)”

2) На кінець року, незважаючи на значні темпи росту товарообігу, рівень товарних запасів зменшився на 0,3%:

- на кінець І кварталу запаси ТМЦ становили 18790,2 тис. грн., тобто 5,1% до товарообігу;

- на кінець року – 49677 тис. грн., тобто 4,8% до товарообігу (рисунок 2.4.)

%

Рисунок 2.4 - “Динамика товарних запасів ДП “Укрзалізничпостач” за 2000 рік (поквартально)”

3) За підсумками виробничої діяльності нараховано податків до Державного бюджету на загальну суму 8918,1 тис. грн.:

- ПДВ – 5755,4 тис. грн.;

- податок на прибуток – 1109,5 тис грн.;

- податок на землю – 9 тис. грн.;

- іноваційний фонд – 368 тис. грн.;

- прибутковий податок з громадян – 342,7 тис.грн.

Станом на 01.01.2001р. підприємство не має заборгованості перед бюджетом.

4) Валовий прибуток склав 31775 тис. грн. При плані 27096 тис. грн. (117%). В порівнянні з 1999 роком він збільшився майже в 2 рази (в 1999р. – 16729,4 тис. грн).

5) Операційні витрати склали 14600 тис.грн., тобто 0,6% відносно собівартості реалізованої продукції. Рівень їх знизився на 0,1% відносно плану та на 0,5% відносно рівня минулого року (в 1999р. – 1,1%). Абсолютна сума операційних витрат зросла на 1137 тис.грн., порівняно з 1999 роком. Окупність витрат: на 1 грн. витрат припадає чистого прибуткого 1,20 грн.

6) На 27% зменшився відносний рівень дебіторскої заборгованності:

- на кінець І кварталу дебіторська заборгованість становила 279789,9 тис.грн., тобто відносно товарообігу дорівнювала 76%;

- на кінець року – 509341 тис.грн., тобто 49% відносно товарообігу.

Абсолютна сума дебіторської заборгованості зросла на 198170 тис.грн. (рисунок 2.5.)

тис.грн кількість разів

Рисунок 2.5 - “Динаміка дебіторської заборгованості ДП “Укрзалізничпостач” за 2000 рік поквартально”

7) В порівнянні з І кварталом поточного року, знизився середній рівень креди- торської заборгованості відносно товарообігу на 10%:

- на кінець І кварталу кредиторська заборгованість склала 169206 тис.грн., тобто 46% до товарообігу;

- на кінець року – 372976 тис.грн., тобто 36% відносно товарообігу.

На протязі поточного року на 176719,7 тис.грн. знизилась заборгованість ДП “Укрзалізничпостач” перед “Укрзалізницею” по внутрішньовідомчим розрахункам (на початок року 414044,7 тис.грн.; на кінець року 237325 тис. грн.) – рисунок 2.6.

тис.грн кільк.разів

Рисунок 2.6 - “Динаміка кредиторської заборгованості ДП “Укрзалізничпостач” за 2000 рік поквартально”

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість підприємств перед ДП “Укрзалізничпостач”станом на 01.01.2001р. склала 509341 тис.грн.

В тому числі :

- дебіторська заборгованість більше 1 місяця – 270593,1 тис.грн.;

- поточна заборгованість за грудень місяць – 238 747,9 тис.грн.

Загальну суму дебіторської заборгованості склали:

1.Підприємства, які належать до сфери управління “Укрзалізниці” – 253222,6 тис.грн., у тому числі:

- терміном більше 1 місяця – 61 929,6 тис.грн.;

- поточна заборгованість за грудень – 191 293,0 тис.грн.

2. Підприємства, які не належать до сфери управління “Укрзалізниці” – 256 118,4 тис.грн., у тому числі:

- терміном більше 1 місяця – 208 663,5 тис.грн.;

- поточна заборгованість за грудень – 47 454,9 тис.грн.

Враховуючи, що станом на 01.11.2000р. загальна сума дебіторської заборгованості склала 577883,4 тис.грн., то за останні два місяці звітного року вона скоро- тилась більш, ніж на 68 542,4 тис.грн.

Водночас, за останні два місяці року скоротилась дебіторська заборгованість підприємств, які не належать до сфери управління “Укрзалізниці” на 42945,6 тис.грн.:

на 01.11.2000р. вона складала 299064,0 тис.грн.;

на 01.01.2001р. – 256118,4 тис.грн.

Також за період з 01.11.2000р. по 01.01.2001р. на 25596,8 тис.грн. скоротилась дебіторська заборгованість підприємств, що належать до сфери управління “Укрзалізниці”:

станом на 01.11.2001р. вона складала – 278819,4 тис.грн., у тому числі:

- терміном більше 1 місяця – 82710,5 тис.грн.;

- поточна за жовтень – 196108,9 тис.грн.

станом на 01.01.2001р. – 253222,6 тис.грн., у тому числі:

- терміном більше 1 місяця – 191293 тис.грн.;

- поточна за грудень – 61929,6 тис.грн.

Слід зазначити, що дебіторська заборгованість в сумі 509341 тис.грн. пояснюється об”єктивними причинами, а саме:

1) дебіторська заборгованість по ТРК залізниць у розмірі 105,9 млн.грн. виникла в зв”язку з введенням касового методу розрахунків, буде погашена після оплати відвантаженого дизпалива та виписки повідомлень (авізо) на адресу залізниць України;

2) взаємна заборгованість між ЦХП за отримані послуги по перевезенням та Придніпрвською та Донецькою залізницями за ремонт рухомого складу скла- дає 20,0 млн.грн. Дебіторська заборгованість на цю суму буде зменшена у березні – травні 2001р.

З метою упорядкування розрахунків з підприємствами залізничного транспорту проведена робота з покращення стану розрахунків із залізницями та зменшення заборгованості перед ДП “Укрзалізничпостач”.

На всі залізниці виписуються повідомлення за відвантажені ТМЦ та надані послуги. За період з 01.06.2000р. по 01.01.2001р. було оформлено повідомлень на загальну суму 1583970,4 тис.грн.,у тому числі:

- за ТМЦ поставлені у 1998-1999рр. (повторно) на суму – 30898,3 тис.грн.;

- акцептовано повідомлень на суму – 1564021,8 тис.грн.

Станом на 01.01.2001 не акцептовані повідомлення на сумму 19948,6 тис. грн.

На протязі 2000 р. була активізована робота по пред”явленню позовів підприємствам, які не погашають свою заборгованість перед ДП “Укрзалізничпостач”.

В результаті проведеної роботи задоволено:

претензій на суму – 22,6 млн. грн.

позовів на суму – 16,2 млн. грн.

Суми претензій закріплені у суді та частково сплачені.

Робота з векселями

Згідно проведеної інвентаризації у травні місяці 2000р. станом на 01.05.2000р. ЦХП було:

Видано та не погашено 25 векселів на суму – 4254649,72 грн.

Отримано та не погашено 267 векселів сторонніх організацій на загальну суму - 149896585,00 грн.

Станом на 01.01.2001р.:

Не погашено 4 векселі ЦХП на суму - 724600,00 грн.

В касі ЦХП знаходяться 4 векселі сторон-

ніх організацій на загальну суму - 2210004,91грн.

Повернуто векселів на суму:

Придніпровській залізниці - 8069777,61 грн.

Донецькій залізниці - 109783669,00 грн.

Погашені векселі сторонніх організацій - 18664780,00 грн.

Передано в виконавчу службу, відкрито

провадження векселів на суму - 4113304,26 грн.

Передано на списання в банк на суму- 7055044,16 грн.

Крім того, з метою погашення заборгованості перед заводами ВРЗ за ремонт рухомого складу, на протязі 2000р. ДП “Укрзалізничпостач” з дозволу керівництва “Укрзалізниці” придбано та передано на адресу ВРЗ фінансових векселів “Експрес-Банку” на суму 13292302,1 грн.

Претензійно-позовна робота

На протязі 2000р. ДП “Укрзалізничпостач” заявлено 118 претензій контрагентам на загальну суму 39199,7 тис.грн.

Станом на 01.01.2001р.:

- задоволено 58 претензій на суму 22626,9 тис.грн.;

- відхилено 32 претензії на суму 159,4 тис.грн.

По претензіям, які були відхилені, або залишилися без відповіді, заявлено 32 позовних заяви на загальну суму 22425,2 тис.грн.

Станом 01.01.2001р. з них:

- задоволено 25 позовних заяв на загальну суму 16061,9 тис.грн.;

- відхилено 3 позовних заяви на загальну суму 377,3 тис.грн.;

- перейшло на 2001 рік 4 позовних заяви на загальну суму 5986 тис.грн.

Виробничий потенціал

Балансова вартість основних фондів збільшалась за рік на 3942,7 тис.грн., тобто на 41,5%. Ефективність використання основних фондів зросла на 27,8%, тобто виручка від реалізаціі продукціі (товарів, робіт, послуг) на 1 грн. основних фондів збільшилась на 46,6 тис.грн., в порівнянні з 1999 р. (таблиця 2.3.)

Таблиця 2.3 - “Показники виробничого потенціалу ДП “Укрзалізничпостач”

(тис.грн.)

Показники

1999 рік

2000 рік

Відхилення ( ± )

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без ПДВ

1188155,2

2460273

1272117,8

Балансова вартість основних фондів на початок року

4653,9

9498,3

4844,4

Балансова вартість основних фондів на кінець року

9498,3

13441

3942,7

Середньорічна вартість основних фондів

7076,1

11469,65

4393,55

Фондовіддача

167,9

214,5

46,6

Поліпшення матеріально-техничної бази підприємство здійснює за рахунок власних капітальних вкладень. Кошти, головним чином, направляються на реконструкцію, модернізацію, технічне переобладнання основних фондів, придбання обладнання, комп”ютерної техніки.

За рахунок власних коштів проводиться реконструкція Фастівського складу, нафтобази Матейкове, для власних виробничих потреб підприємства придбана необхідна кількість комп”ютерів та оргтехніки.

Фінансовий стан підприємства

На початок 2000 року власні обігові кошти підприємства складали 1604,5 тис.грн. На протязі року їх сума зросла на 17505,5 тис.грн., що дало можливість покрити збитки минулого року (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 – “Показники наявності власних обігових коштів”

тис.грн

Показники

2000 р.

±

На початок року

На кінець року

Джерела власних та прирівняних до них коштів

-9796,2

5279

15075,2

Основні фонди та необоротні активи

11400,7

13831

2430,3

Загалом власних обігових коштів

1604,5

19110

17505,5

Трудові ресурси

На сьогоднішній день, контингент підприємства нараховує 314 працівників, що майже відповідає рівню минулого року. Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного працівника, порівняно з минулим роком, зросла на 47,9% , тобто в 1,5 рази, при цьому продуктивність праці зросла на 105,9 тобто більш ніж в 2 рази.

Таким чином, темпи росту продуктивності праці випереджають темпи росту заробітної плати на 58%.

Виплати заробітної плати працівниками підприємства проводилась в установлені колективним договором строки. На кінець року економія фонду оплати праці склала 118,7 тис.грн., тобто 5,2%.

Таблиця 2.5 – “Показники фонду оплати праці за 2000 рік”

Показники

Факт за 1999р.

За 2000рік

% до факту 1999р.

План

Факт

%

1

2

3

4

5

6

Фонд оплати праці, тис.грн.

1465,8

2300,0

2181,3

94,8

148,8

В тому числі: Фонд основної заробітної плати

639,6

968,4

151,4

Фонд додаткової заробітної плати

569,2

846,2

148,7

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

257,0

366,7

142,7

Продовження таблиці 2.5

1

2

3

4

5

6

Середньомісячна заробітна плата,грн.

319,5

565,4

578,9

102,4

147,9

Середньомісяча продуктивність праці (товарообіг на 1 працівника), тис.грн.

317,2

417,9

653,1

156,3

205,9

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

312,0

329,0

314,0

92,6

100,6

Виконання програми “Грошима робити гроші”

На пртязі ІV кварталу звітного року ДП “Укрзалізничпостач” прийняті заходи для виконання завдань програми “Грошима робити гроші”. Економічний ефект по підприємству за цей період склав 5209,0 тис.грн. А саме:

- 97,6 тис.грн. – це додаткові надходження від реалізації металобрухту стороннім організаціям;

- 5111,4 тис.грн. – економія коштів при купівлі товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), в тому числі:

а) 21,7 тис.грн. – від закупівлі обладнання;

б) 4570,3 тис.грн. – від закупівлі матеріалів ВБК;

в) 519,4 тис.грн. – від закупівлі запчастин вагонів.

В зв’язку з тим, витрати підпрємства на придбання ТМЦ, необхідних для потреб залізниць та підприємств залізничної галузі, зменшились на відповідну суму.

3 Облік і аналіз розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та поза-бюджетними організаціями

3.1.1 Організація бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

1. Організацію і забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві доручено бухгалтерському відділу на чолі з головним бухгалтером.

2. На піідприємстві застосовуються мвшинні записи при обробці документів, використовуючи комп”ютерні програми бухгалтерського обліку.

3. Застосовуються форми журналів-ордерів та інші облікові регістри, розроблені спеціалістами підприємства в 2000 році та адаптовані бухгалтерією до нової системи обліку. Для повноти та реальності відображення господарських операцій та їх результатів головному бухгалтеру своїм розпорядженням дозволено затверджувати додаткову систему субрахунків та регістрів аналітичного обліку.

4. Затверджено графік документообороту.

5. Бухгалтери проставляють на первинних документах, відображених в обліку, відмітку про їх відпрацювання “Відпрацьовано”.

6. Кожного місяця формуються облікові регістри.

7. Дані облікових регістрів та додаткових довідок головний бухгалтер заносить до Головної книги підприємства або оборотного балансу, який є основою для складання Балансу підприємства. Всі облікові регістри, довідки та звіти підписуються головним бухгалтером підприємства або його заступником.

8. Спеціалісти всіх відділів підприємства виконують всі вимоги працівників бухгалтерії стосовно порядку оформлення первинних документів та термінів їх сдачі до бухгалтерії. За порушення вимог бухгалтерів, несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображення в них даних спеціалісти питягнуються до дисциплінарної відповідальності.

9. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація активів та забов’язань у відповідності з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 року №69 (із змінами і доповненнями).

10. Встановлені строки проведення інвентаризації:

- Незавершеного виробництва – станом на 1-е число місяця, слідуючого за звітним;

- Готової продукції, сировини та матеріалів на складах, товарів в торгівлі кожного кварталу станом на 1-е число місяця, слідуючого за попереднім кварталом;

- Бланків суворої звітності – кожного кварталу;

- Грошових коштів в касі – кожного місяця;

- ОЗ та нематеріальних активів – раз на рік станом на 1 грудня;

- Розрахунків з постачальниками та покупцями – раз на рік станом на 1 січня року, слідуючого за звітним (з урахуванням поквартальної звііірки розрахунків);

- У випадку зміни матеріально відповідальних осіб або виявлення нестач відповідно в момент зміни або факту виявлення нестач.

11. Для проведення інвентаризації та прийняття рішення по її результатам створено постійно діючу інвентаризаційну комісію.

3.1.2 Облікова політика підприємства

1. Облікова політика змінюється в наступних випадках:

- Зміна вимог Міністерства фінансів України;

- Введення нових положень облікової політики, які забезпечують більш достовірне вііідображення господарських операцій.

2. При складанні звітності встановлено одиницю виміру даних фінансової звітності – 1 тисяча гривень.

3. Встановлені терміни операційного циклу для:

- Торгівлі покупними товарами – від 1 до 3 місяців в залежності від виду товару та його споживчої якості;

- Робіт та послуг – 1 місяць;

3. Основними засобами вважаються активи, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), більше року.

4. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи вартістю 500 гривень.

5. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовуються методи та ліквідаційна вартість, встановлені та затверджені наказом Укрзалізниці №254-Ц від 03.07.2000 року.

6. Встановлені наступні методи нарахування амортизації для:

- Інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний метод;

- Малоцінних необоротних активів та бібліотечного фонду – в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання об”єкта.

7. Встановлені терміни корисного використання нематеріальних активів:

- Комп”ютерної програми бухгалтерського обліку – 5 років.

8. Застосовується прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

9. Встановлені наступні методи оцінки вибуття запасів:

- При реалізації товарів в магазинах – метод ціни продажу;

- При реалізації зі складу – метод ФІФО, за яким оцінка запасів базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені в бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

10. З метою недопущення нестач МБП, переданих в експлуатацію та виключених із складу активів, встановлено суворий контроль за видачією таких МБП шляхом проставлення в облікових картках підписів працівників в отриманні МБП, відміток про переміщення МБП між структурними підрозділами, а також складання актів на їх списання в разі непридатності в експлуатації.

3.2 Облік розрахунків з бюджетом, цілоьвими фондами та позабюджетними організаціями

ДП “Укрзалізничпостач” є платником податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на землю, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та обладнання, прибуткового податку з громадян, збору до іноваційного фонду, збору за забруднення природного середовища, комунального податку, зборів до Фонду соціального страхування, Пенсійного фонду та Державного фонду сприяння зайнятості населення. Згідно з Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р. “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку” та Інструкції про його застосування, в ДП “Укрзалізничпостач” з 2000 року для обліку розрахунків з бюджетом цільовими фондами України, та місцевими податками застосовуються такі рахунки:

№ 64 “Розрахунки по податкам і платежам”;

№65 “Розрахунки по страхуванню” з відповідними субрахунками:

№6411 ”Податок на прибуток”

№6412 “Податок на додану вартість”

№6413 “Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів”

№6414 ”Податок на землю”

№6415 “Комунальний податок”

№6416 “Прибутковий податок з громадян”

№651 ”По пенсійному забезпеченню”

№652 “По соціальному страхуванню”

№653 “По страхуванню на випадок безробіття”.

Рахунок №64 є пасивним і призначений для узагальнення інформації про розрахунки ДП “Укрзалізничпостач” по усім видам платежів до бюджету, включаючи податки з працівників, фінансові санкції, які справляються у доход бюджету. По кредиту цього рахунку відображаються нараховані платежі до бюджету, по дебету – сплата податків до бюджету та їх списання, а також, сума податків, належна до відшкодування з бюджету.

Рахунок №65 також пасивний, на ньому ведеться облік розрахунків ДП”Укрзалізничпостач” по зборам на обов”язкове державне пенсійне страхування, на обов”язкове соціальне страхування, на обов”язкове соціальне страхування на випадок безробіття. По кредиту цього рахунку відображаються нараховані забов”язання по страхуванню, а також, кошти, одержані від органів державного страхування робітників, по дебету – погашення заборгованості або використання коштів (фонду соціального страхування) у ДП “Укрзалізничпостач”.

На субрахунку №651 ведеться облік розрахунків ДП “Укрзалізничпостач” з Пенсійним фондом України (по збору на обов”язкове державне пенсійне страхування).

На субрахунку №652 ведеться облік розрахунків ДП “Укрзалізничпостач” з Фондом соціального страхування України (по збору на обов”язкове соціальне страхування робітників).

На субрахунку №653 ведеться облік розрахунків ДП “Укрзалізничпостач” з Державним бюджетом України по сплаті збору на обов”язкове соціальне страхування робітників на випадок безробіття.

У балансі ДП “Укрзалізничпостач” (згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”) сальдо розрахунків з бюджетом і державними фондами показується у ІІ розділі Активу балансу, або в ІV розділі Пасиву балансу.

У статті “Дебіторська заборгованість” за розрахунками з бюджетом “відображається дебіторська заборгованість (перед ДП “Укрзалізничпостач”)” фінансових і податкових органів, а також сума переплати по податкам, зборам та іншим платежам до бюджету.

У статті “Поточні забов”язання зі страхування” відображається сума кредиторської заборгованості ДП “Укрзалізничпостач” по зборам до позабюджетних фондів. Первинним документом служать розрахунки (окремо для кожного виду податків і зборів), звітними документами є Декларації.

Таблиця. - Нарахування та перерахування податків та зборів до бюджету

ДП “Укрзалізничпостач” тис.грн.

Найменування показників

Залишок на початок року

Нарахо-вано

Фактич-но спла-чено

Залишок на кінець року

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Бюджетні фонди (всього):

-

588

7841

3680

3194

161

Податок на землю

-

-

9

54

45

-

Податок на прибуток

-

521

1110

1470

-

161

Збір до іноваційного фонду

-

37

368

405

-

-

Збір за забруднення природного середовища

-

-

1

1

-

-

Прибутковий податок з громадян

-

12

376

402

14

-

ПДВ

-

-

5799

2670

3129

-

Податок з власників транспортних засобів

-

-

18

18

-

-

Комунальний податок

-

-

6

6

-

-

Економічні санкції

-

18

154

178

6

-

Позабюджетні фонди (всього):

5

36

1124

1320

-

-

Державний фонд сприяння зайнятості населення

-

2

110

112

-

-

Пенсійний фонд

-

34

926

960

-

-

Фонд соціального страхування

5

-

88

83

-

-

Разом:

5

624

8965

5000

3194

161

Таблиця . - Основні бухгалтерські проводки розрахунків з бюджетом, цільови- ми фондами та позабюджетними організаціями ДП “Укрзалізничпостач” тис.грн.

Назва операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1. Нарахований податок на землю

9100

6414

9

2. Нарахований податок на прибуток

981

6411

1110

3. Нарахований збір до іноваційного фонду

9200

642

368

4. Нарахований збір за забруднення природного середовища

9100

6417

1

5. Утриманий прибутковий податок з громадян

661

6416

376

6. Нарахований ПДВ: - податкове забов’язання

- податковий кредит

706

6412

6412

631

455946

423203

7. Нарахований податок з власників транспортних засобів

9100

6413

18

8. Нарахований комунальний податок

9100,9200

6415

6

9. Перерахування податкових платежів до бюджету за відповідними субрахунками

6411, 6412

6413, 6414 6415, 6416

311

4624

10. Нарахований збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (32%)

9100, 9200,

2318

651

871

11. Нарахований збір на соціальне страхування

9100, 9200, 2318

652

88

12. Нарахований збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (1,5%)

9100, 9200,

2318

653

82

13. Утримана із заробітної плати сума до Пенсійного фонду (1%, 2%)

661

651

55

14. Утримана із заробітної плати працівників сума на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (0,5%)

661

653

28

15. Перераховані внески органам соціального страхування за відповідними субрахунками

651, 652, 653

311

1155

Рисунок 3.1 Нарахування до бюджету за 2000 рік ДП “Укрзалізничпостач”

Рисунок 3.2 – “Нарахування до позабюджетних фондів за 2000 рік ДП “Укрзалізничпостач”

Рисунок 3.3 – “Нарахування до бюджету за 1999 рік ДП “Укрзалізничпостач”

Рисунок 3.4 – “Нарахування до позабюджетних фондів за 1999 рік

ДП “Укрзалізничпостач”

3.3 Аналіз розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями

Структура нарахувань податків до бюджету та позабюджетних фондів за 1999-2000 роки Державного підприємства “Укрзалізничпостач” зображена на рисунках 3.1.-3.4.

Аналізуючи структуру нарахувань розрахунків до бюджету в 1999 році (рис. 3.1.), можна зробити висновок, що найбільшу долю в нарахованих податках займає податок на додану вартість – 70,01 відсотки (в цілому по нарахуваннях до бюджету). Податок на прибуток становить – 18,3 відсотки всіх податків і платежів. Податок на прибуток становить – 5,12 відсотки. Іноваційний фонд становить – 6,09 відсотки нарахувань до бюджету. Найменьше дольове значення має плата податку на землю – 0,19 відсотки, комунального податку – 0,15 відсотки, податку з власників транспортних засобів та самохідних машин – 0,12 відсотки та збір за забруднення природного середовища – 0,02 відсотки. У структурі нарахувань до позабюджетних фондів найбільшу долю складає збір на обов’язкове державне пенсійне страхування – 84 відсотки. Збір на соціальне страхування складає 11 відсотків. Та найменьшу долю має збір на обов”язкове соціальне страхування на випадок безробіття – 5 відсотків.

Якщо аналізувати структуру нарахованих розрахунків до бюджету за 2000 рік (рис. 3.2.), то можна зробити висновок, що найбільше дольове значення також має податок на додану вартість – 75,44 відсотки. Далі йде податок на прибуток – 14,44 відсотки, прибутковий податок – 4,89 відсотків, іноваційний фонд – 4,79 відсотків. Найменьше дольове значення має податок з власників транспортних засобів –0,23 відсотки, податок на землю – 0,12 відсотків, комунальний податок –0,08 відсотків і нульове значення має збір за забруднення природного середовища (0,01%). Аналізуючи нарахування до позабюджетних фондів можна сказати, що дольове значенння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування – 82 відсотки, збір на обов”язкове соціальне страхування на випадок безробіття – 10 відсотків та, тепер вже найменьшу долю складає збір на соціальне страхування – 8 відсотків.

Аналізуючи структуру нарахуваннь розрахунків до бюджету та позабюджетних організацій за 1999-2000рр. Можно відмітити, що доля податку на додану вартість збільшилась на 5,43 відсотки, прибуткового податку зменьшилась на 0,23 відсотки, податку на прибуток також зменьшилась , але вже на 3,86 відсотків, іноваційного фонду на 1,23 відсотки, податку з власників транспортних засобів збільшилась на 0,11 відсотків, збору за забруднення природного середовища зменьшилась на 0,01 відсотка, комунального податку зменьшилась на 0,07 відсотки та податку на землю зменьшилась також на 0,07 відсотки, Державного фонду зайнятості населення збільшилась на 5 відсотків, Пенсійного фонду зменьшилась на 2 відсотки та фонду соціального страхування зменьшилась на 3 відсотки.

4 Інформаційні системи обліку розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями

Для удосконалення управління підприємством ДП “Укрзалізничпостач” буди використані нові методи управління і сучасні технічні засоби будування інформаційних систем. Перш за все була проведена реконструкція його технічної та інформаційної бази на основі впровадження автоматизованої системи обліку, контролю і аудиту, у склад якої входять автоматизовані робочі місця бухгалтера (АРМБ).

У зв’язку з новими умовами в управлінні змінилась роль бухгалтерського обліку та суттєвими коригуванням підлягли методологічні і методичні аспекти його організації.

В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовуються ширше ніж при ручній обробки даних.

В умовах використання ЕОМ визначними факторами для завдання форми бухгалтерського обліку є не стільки структура регістрів, їх вид і засіб отримання, скільки методики обробки облікової інформації на протязі технологічного процесу – від вводу первинних даних до отримання цієї інформації, що необхідна для звітності та прийняття управлінських рішень.

Діалового-автоматизована форма бухгалтерського обліку характерізується повною автоматизацією обробки і систематизацією облікової інформації. При цьому будь-які дані можуть відображатися в обліку одразу ж після їх вводу в інформаційну базу даних.

Систематизація і цілісність облікових та аналітичних даних, що утримуються в інформаційній базі, здійснюється автоматично та відображається в віхідних даних обліку, контролю і аналізу. Цілісність даних в синтетичному та аналітичному обліку здійснюється одночасно на основі одпієї і тієї ж інформації. Діалогово-автоматизована форма передбачає автоматизоване виконання задач бухгалтерського обліку як в регламентованому, так і в інтерактивному режимах. При використанні інтерактивного режиму підвищується оперативність обліку, контролю та аналізу, з’являється можливість отримання необхідних довідкових та аналітичних даних на протязі звітного періоду, а не тільки по його закінченні. Додаткові дані можливо отримати по заклику. При бажанні можливо перевірити правильність розрахунків, отримати розшифровки кожного результату показника з вказаною всією вхідною інформацією та порядку проведення в машині розрахунків.

При діалогово-автоматизованій формі бухгалтерського обліку видача інформації користувачам передбачується у вигляді печатних документів, та на екран дисплею. В значній степені автоматизується контроль ведення обліку, що допомагає підвищенню достовірності та правильності облікових даних. На бухгалтерський аппарат при цьому падає відповідальність контролювати виконання вказааних робіт. Бухгалтера при необхідності можуть перевірити показники, відображені у вихідних облікових документах.

Комплекс сводного обліку та складання звітності включає до себе задачі цілістності інформації на аналітичних та синтетичних рахунках з подальшим угрупованню отриманих даних по одному або де-кількома рахунках з метою формування даних для складання звітності, аналізу, аудиту та прийняття управлінських рішень.

АРМБ сводного обліку та складання звітності передбачує відображення господарських опеацій, змінюючих стан засобів підприємства, та їх джерел бухгалтерського обліку.

Останні служать засобом економічного угруповування господарських засобів та їх джерел, що виражені в натуральному і грошовому вимірюваннях та дозволяють отримати в удобному вигляді інформацію, необхідну для управління підприємством.

При цьому використовуються дві взаємопов’язані системи рахунків бухгалтерського обліку – по синтетичним та аналітичним рахункам, що відрізняються ступенем деталізації обліку засобів та джерел, що має велике значення як для посилення контролю за правильністю самого обліку, так і для ефективного використання цієї інформації в управлінні підприємством. На ряду з відображенням господарської діяльності підприємства комплекс задач звітного обліку забезпечує автоматизоване складання бухгалтерського балансу та звітності, що є останнім етапом облікового процесу та виконується систематично по закінченню звітного періоду (місяць, квартал, півріччя, рік).

Рішення задач сводного обліку та складання звітності базується на первинній інформації виникненій в процесі фінансово-господарської діяльності, а також на інформації, яка повністю формується в процесі рішення задач інших участків обліку.

Метою автоматизації сводного обліку є надання інформації, що задовольняє проханням різних користувачів. Користувачів звітної інформації можливо розподілити на три категорії, їм відповідають три категорії АРМ:

1) АРМБ І категорії створюється для внутрішнього користувача, тобто для цих користувачів, які здійснюють облік (заст. Головного бухгалтера, сектор звітного обліку, головний бухгалтер);

2) АРМ ІІ категорії створюється для управлінського складу підприємства (фінансовий директор, головний економіст, заступник директора по маркетингу, керівник підприємства);

3) АРМ ІІІ категорії використовується зовнішніми користувачами (керівники філій, акціонери та інші).

По результатах рішень задач формується єдина база дних бухгалтерських записів. Формування бази даних та логічний контроль правильності її заповнення виконується на протязі місяця по мірі постачання інформації з АРМ сміжних участків обліку.

Висновок

В даному дипломному пректі був розглянутий бухгалтерський облік і аналіз розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями на Державному підприємстві “Укрзалізничпостач”.

Державне підприємство матеріально-технічного постачання “Укрзалізничпостач” – найбільший постачальник продукції, як залізничного постачання, так і загального. ДП “Укрзалізничпостач” є координуючим центром забезпечення життєдіяльності залізничного транспорту України. Стан підприємства матеріально-технічного постачання впливає як на виробничі так і на економічні показники підприємств галузі.

Підприємство є прибутковим за рахунок грошових коштів залізниць, що централізовано направляють Укрзалізницею на рахунок ДП “Укрзалізничпостач” для придбання товарно-матеріальних ресурсів, наданих послуг з капітального ремонту вагонів підприємствам галузі та від іншої операційної діяльності. Поліпшення матеріально-техничної бази підприємство здійснює за рахунок власних капітальних вкладень. Кошти, головним чином, направляються на реконструкцію, модернізацію, технічне переобладнання основних фондів, придбання обладнання, комп”ютерної техніки.

Перелік використаних інформаційних джерел:

1 Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. №1251-ХІІ зі змінами та доповненнями

2 Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994р. №334/94-ВР зі змінами та доповненнями

3 Наказ ДПАУ “Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та Порядку її складання” від 08.07.1997р. №214

4 Закон України “Про Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. №996-XIV

5 Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями

6 Наказ ДПАУ “Про порядок складання та надання декларації з ПДВ від 30.05.1997р. №166

7 Закон України “Про плату на землю” від 03.07.1992р. №2535-ХІІ зі змінами та доповненнями

8 Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 11.12.1991р. №1963-ХІІ зі змінами та доповненнями

9 Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.1992р. №13-92 зі змінами та доповненнями

10 Наказ Президента України “Про збільшення неоподаткованого мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян” від 13.09.1994р. №519/94

11 Закон України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 26.06.1997р. №402/97-ВР ( втратив чинність із 22.02.2001р.)

12 Закон України “Про розміри внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” №2213-ІІІ від 11.01.2001р.

13 Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99р. №1105-ХІV

14 Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001р. №2272-ІІІ

15 Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997р. №400/97-ВР

16 Закон України “Про державний бюджет України на 2000 рік” від 17.02.2000р. №1458-ІІІ

17 Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20.05.1993р. №56-93

18 Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердення Плану рахунків бухгалтерського бліку та Інструкції про його застосування” від 30.11.1999р. №291

19 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов’язань і господарських операцій підприємств основної діяльності залізничного транспорту України, затверджений наказом Укрзалізниці №17-Ц від 13.01.2000р.

20 В.П.Завгородній “Податки та податковий контроль в Україні” – К.: А.С.К., 2000. – 639с. – Економіка. Фінанси. Право.

21 Н.М.Ткаченко “Бухгалтерський облік на підпрємствах України” – К.: А.С.К., 2000. – 694с.

22 М.Я.Азаров, В.Д.Кольга “Все про податки”/Довідник. К.:Експрес-Про, 2000 рік

23 Василик О.Д. “Державні фінанси України”: Навч. Посібник: К: Вища школа, 1997. – 383с.

24 Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. “Бюджет і фінансова політика України”: Навч.посібник: К: ”Наукова думка”, 1997. – 302с.

25 Савіцька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємства”: Мінськ: “Екоперспектива” ,1998. – 498с.

26 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено Міністерством фінансів України від 31.03.1999р. №87

27 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджено Міністерством фінансів України, затверджено Міністерством фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами і доповненнями)

28 Положення (стандарт) “Звіт про фінансові результати” 3, затверджено Міністерством фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами і доповненнями)

29 Положення (стандарт затверджено Міністерством фінансів України) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, від 31.03.1999р. №87 (зі змінами і доповненнями)

30 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджено Міністерством фінансів України від 28.05.1999р. №137

31 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Забов’язання затверджено Міністерством фінансів України ”, від 31.01.2000р. №20 (зі змінами і доповненнями)

32 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджено Міністерством фінансів України від 29.11.1999р. №290

33 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджено Міністерством фінансів України від 31.12.1999р. №318

34 Фінансова та податкова звітність Державного підприємства “Укрзалізничпостач”

“Аналіз основних показників виробничо-фінансової діяльності по ДП “Укрзалізничпостач” за 1999-2000 роки

2000р.

Структура нарахування податків до позабюджетних фондів за 1999-2000рр.


1999р.

2000р.

Основні бухгалтерські проводки розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та позабюджетними організаціями ДП “Укрзалізничпостач”

Назва операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1. Нарахований податок на землю

9100

6414

9

2. Нарахований податок на прибуток

981

6411

1110

3. Нарахований збір до іноваційного фонду

9200

642

368

4. Нарахований збір за забруднення природного середовища

9100

6417

1

5. Утриманий прибутковий податок з громадян

661

6416

376

6. Нарахований ПДВ: - податкове забов’язання

- податковий кредит

706

6412

6412

631

455946

423203

7. Нарахований податок з власників транспортних засобів

9100

6413

18

8. Нарахований комунальний податок

9100,9200

6415

6

9. Перерахування податкових платежів до бюджету за відповідними субрахунками

6411, 6412

6413, 6414 6415, 6416

311

4624

10. Нарахований збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

9100, 9200,

2318

651

871

11. Нарахований збір на соціальне страхування

9100, 9200, 2318

652

88

12. Нарахований збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

9100, 9200,

2318

653

82

13. Утримана із заробітної плати сума до Пенсійного фонду

661

651

55

14. Утримана із заробітної плати працівників сума на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

661

653

28

15. Перераховані внески органам соціального страхування за відповідними субрахунками

651, 652, 653

311

1155

Нарахування та перерахування податків та зборів до бюджету

ДП “Укрзалізничпостач” тис.грн.

Найменування показників

Залишок на початок року

Нарахо-вано

Фактич-но спла-чено

Залишок на кінець року

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Бюджетні фонди (всього):

-

588

7841

3680

3194

161

Податок на землю

-

-

9

54

45

-

Податок на прибуток

-

521

1110

1470

-

161

Збір до іноваційного фонду

-

37

368

405

-

-

Збір за забруднення природного середовища

-

-

1

1

-

-

Прибутковий податок з громадян

-

12

376

402

14

-

ПДВ

-

-

5799

2670

3129

-

Податок з власників транспортних засобів

-

-

18

18

-

-

Комунальний податок

-

-

6

6

-

-

Економічні санкції

-

18

154

178

6

-

Позабюджетні фонди (всього):

5

36

1124

1320

-

-

Державний фонд сприяння зайнятості населення

-

2

110

112

-

-

Пенсійний фонд

-

34

926

960

-

-

Фонд соціального страхування

5

-

88

83

-

-

Разом:

5

624

8965

5000

3194

161