Главная              Рефераты - Бухгалтерский учет и аудит

Здійснення аналізу діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ Столичний - реферат

Аналіз податкових платежів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

В процесі данного дослідження необхідно визначити загальну суму податкових платежів, що сплачувалися підприємством в поточному році, визначити їх динаміку та структуру, оцінти зміни, що сталися протягом цього періоду, визначити фактори впливу на розраховані результати.

Аналіз динаміки податкових платежів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Таблиця 2.6.1

Показники

1кв.2004р.

2кв.2004р.

3кв.2004р.

4кв.2004р.

Темп росту,%

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1. Виручка від реалізації продукції, тис.грн. 13835,55 29094,7 50521,65 98415,8 210,29 173,65 194,80 711,33
2. ПДВ, тис.грн. 2093,3 4578,6 7993,45 15736,65 218,73 174,58 196,87 751,76
3. Акцизний збір, тис.грн. 2026,7 4476,55 7863,2 14608,65 220,88 175,65 185,79 720,81
4. Собівартість продукції, тис.грн. 8081,05 17192,55 29017,55 52685,1 212,75 168,78 181,56 651,96
5. ФОП, тис.грн. 2678,6 1391,6 1963,9 3663,4 51,95 141,13 186,54 136,77
6. Відрахування у ПФ, тис.грн. 857,152 445,312 628,448 1172,288 51,95 141,13 186,54 136,77
7. Відрахування у фонд соціального страхування, тис.грн. 107,144 55,664 78,556 146,536 51,95 141,13 186,54 136,77
8. Відрахування у фонд зайнятості, тис.грн. 40,179 20,874 29,4585 54,951 51,95 141,13 186,54 136,77
9. Комунальний податок, тис.грн. 827,9 851,7 901 860,2 102,87 105,79 95,47 103,90
10. Плата за спеціальне використання води, тис.грн. 0,05 0,05 0,05 0,05 100,00 100,00 100,00 100,00
11. Прибуток до оподаткування, тис.грн. -1659,15 -2124,90 -1752,25 3530,70 128,07 82,46 -201,50 -212,80
12. Податок на прибуток, тис.грн. -414,79 -531,23 -438,06 882,68 128,07 82,46 -201,50 -212,80
13. Чистий прибуток, тис.грн. -1244,36 -1593,68 -1314,19 2648,03 128,07 82,46 -201,50 -212,80
14. Сума податкових платежів, тис.грн. 5537,64 9897,53 17056,10 33462,00 178,73 172,33 196,19 604,26

У відповідності до розрахованих показників, зазначимо, що загальна сума податкових платежів на підприємстві протягом досліджуваного періоду зросла на 504,26% у порівнянні із сумою податкових платежів на початок звітного періоду. Таким чином, сума податкових платежів на підприємстві мала постійну тенденцію до збільшення, оскільки, в той самий час, постійно збільшувався загальний обсяг виручки від реалізації на підприємстві, тим самим збільшуючи обсяг податкових платежів.

Розглянемо динаміку кожного окремого податкового платежа, що був сплачений підприємством протягом 2004 року.

І так, щодо динаміки податка на додану вартість, то протягом 2004 року загальний обсяг цього податку збільшився на 651,76%, так, якщо у 1 кварталі він складав 2093,3 тис.грн., то вже на кінець звітного року його загальний обсяг збільшився до рівня 15736,65 тис.грн. Як відомо, причиною данної тенденції є постійне зростання виручки від реалізації продукції, оскільки цей податок сплачується саме із цієї величини.

Основна діяльність підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” полягає у виробництві та реалізації шампанських вин як на території України, так і за її межами, тобто підприємство, виробляючи данний вид продукції, є платником акцизного збору, що складає 14 – 15% від загального обсягу виручки від реалізації продукції на підприємстві.

Така ж сама ситуація простежується із загальним обсягом акцизного збору, що сплачується підприємством: протягом 2004 року його обсяг збільшився на 620,81% та на кінець звітного року складає 14608,65 тис.грн.

Щодо відрахувань до Пенсійного фонду, то цей вид податку накладається на загальний обсяг фонду оплати праці та складає 32% від його обсягу. Оскільки обсяг фонду оплати праці на підприємстві протягом досліджуваного періоду не мав постійної тенденції до зростання (протягом 2 та 3 кварталів відбулося зменшення загального обсягу ФОП на 1287 тис.грн та 714,7 тис.грн відповідно), то і загальний обсяг відрахувань до Пенсійного фонду не має постійної тенденції до зростання протягом періоду, але, слід зазначити, що загальний обсяг відрахувань протягом року збільшився на 36,77 %, хоча і відбувалося зменшення обсягу протягом 2 та 3 кварталів.

Розраховуючи загальний обсяг відрахувань у фонд соціального страхування, визначили, що у динаміці його обсягу спостерігається тенденція попереднього виду податку, оскільки і ці відрахування сплачуються із загального обсягу фонду оплати праці та становлять 4%. Але, протягом досліджуваного періоду, їх обсяг збільшився на 36,77%. Такими ж темпами відбувалося зростання загального обсягу відрахувань у фонд зайнятості, оскільки данний вид податку складає 1,5% від обсягу фонду оплати праці.

Щодо обсягу комунального податку, що сплачувався підприємством протягом 2004 року, то динаміка його обсягу свідчить про те, що протягом 9 місяців загальний обсяг податку мав тенденцію до зростання, а вже на кінець звітного періоду він зменшився, але і цей його обсяг є більшим початкового на 3,9%. Обсяг комунального податку на підприємстві залежить від середньоспискової чисельності працівників, оскільки його розрахунок здійснюється за таким алгоритмом: Чсер.*1 н.м.д.г.*10%.

Підприємство в процесі всоєї діяльності також має сплачувати податок за спеціальне використання води, його сума є постійної протягом року та складає 0,05 тис.грн.

Здійснивши аналіз динаміки податкових платежів на підприємстві та зазначивши всі зміни, що сталися протягом досліджуваного періоду як в цілому по загальному обсягу податкових платежів, так і по кожному окремому виду податку, що сплачується підприємством, необхідно провести аналіз структури податкових платежів, при цьому визначивши питому вагу кожного структурного елементу.

Аналіз структури податкових платежів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 2.6.2

Показник

1кв.2004р.

2 кв.2004р.

3кв.2004р.

4кв.2004р.

Структура,%

1кв.2004р.

2 кв.2004р.

3кв.2004р.

4кв.2004р.

1. ПДВ, тис.грн. 2093,3 4578,6 7993,45 15736,65 35,17 43,90 45,69 48,30
2. Акцизний збір, тис.грн. 2026,7 4476,55 7863,2 14608,65 34,05 42,93 44,95 44,84
3. Відрахування у ПФ, тис.грн. 857,15 445,31 628,45 1172,29 14,40 4,27 3,59 3,60
4. Відрахування у фонд соціального страхування, тис.грн. 107,14 55,66 78,56 146,536 1,80 0,53 0,45 0,45
5. Відрахування у фонд зайнятості, тис.грн. 40,18 20,874 29,46 54,95 0,68 0,20 0,17 0,17
6. Комунальний податок, тис.грн. 827,9 851,7 901 860,2 13,91 8,17 5,15 2,64
7. Плата за спеціальне користування водою, тис.грн. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Сума податкових платежів 5952,43 10428,75 17494,16 32579,33 100,00 100,00 100,00 100,00

Таким чином, зазначимо, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі податкових платежів, що сплачуються на підприємстві, займає податок на додану вартість. Так, на початок звітного року його частка становила 35,17%, а вже протягом року вона збільшилася на 13,13% та на кінець 2004 року складає вже 48,3%. Тобто, слід зазначити, що частка податку на додану вартість складає майже половину всіх податкових платежів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Також вагому та постійно зростаючу частку в загальному обсязі податкових платежів підприємства, займає акцизний збір. Якщо на початку досліджуваного періоду вона складала 34,05%, то вже протягом року відбулося її зростання до 44,84%. І вже данна ситуація свідчить про те, що обсяг цих двох податків є майже загальним обсягом податкових платежів, що сплачується підприємством протягом року.

Щодо відрахувань до Пенсійного фонду, то попри того, що загальний його обсяг протягом року збільшився на 315,14 тис.грн, питома вага в загальному обсязі податкових платежів протягом досліджуваного періоду зменшилася на 10,8% та на кінець 2004 року складає 3,6%.

Питома вага комунального податку, що сплачується підприємством протягом 2004 року мала, також, тенденцію до зменшення. Так, якщо на початку звітного періоду вона становила 13,91%, то вже протягом періду відбулося її зменшення до 2,64%.

Частки відрахувань у фонд соціального страхування та у фонд зайнятості в загальному обсязі є незначними та, на кінець звітного періоду, складають 0,45% та 0,17% відповідно.

Таким чином, визначивши структуру податкових платежів, що сплачуються на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”, необхідно зазначити, що частка податку на додану вартість та частка ацизного збору складають 93,14% від загального обсягу. Всі є інші частки податків підприємства є незначними та мають постійну тенденцію до зниження своєї питомої ваги.

На данному етапі дослідження податкових платежів проаналізуємо ефективність політики сплати податкових платежів на підприємстві. Данний вид дослідження здійснюється за допомогою визначення таких основних показників: податкове навантаження, рівень оподаткування та податкомісткість діяльності підприємства.

Аналіз ефективності політики сплати податкових платежів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 2.6.3

Показники

1кв.2004р.

2 кв.2004р.

3кв.2004р.

4кв.2004р.

Темп росту,%

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1.Податкове навантаження,% 40,02 34,02 33,76 34,00 84,99 99,24 100,71 84,95
2.Рівень оподаткування,% -445,02 -621,05 -1 297,84 1 263,66 139,56 208,98 -97,37 -283,96
3.Податкомісткість,% -22,47 -16,10 -7,71 7,91 71,66 47,85 -102,71 -35,22

Таким чином, визначивши значення цих показників, зазначимо, що протягом звітного періоду податкове навантаження на підприємтво мало тенденцію до зниження. Так, на початку досліджуваного періоду воно складало 40,02%, а вже у 4 кварталі його розмір зменшився до 34%. Тобто, протягом звітного року відбулося зменшення частки податкових платежів підприємства в загальному обсязі виручки від реалізації продукції.

Щодо показника рівня оподаткування на підприємстві, то протягом 9 місяців поточного року він мав від’ємне значення, оскільки діяльність підприємства носила збитковий характер, а вже у 4 вкарталі його значення збільшилося до рівня 1263,66%. Таке значення рівня оподаткування є свідченням того, що загальний обсяг податкових платежів підприємства значно перевищують загальний обсяг його чистого прибутку.

Визначаючи показник податкомісткості діяльності підприємства, виявила, що значення цього показника також мало від’мне значення протягом 9 місяців 2004 року, оскільки підприємство мало збиткову діяльність протягом зазначеного періоду, а його значення на кінець досліджуваного періоду складало 7,91%, тобто саме ця величина є часткою чистого прибутку в загальному обсязі податкових платежів, що були сплачені протягом 2004 року.

Таким чином, проаналізувавши ефективність політики сплати податкових платежів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” визначила, що ця політика не є ефективною для подальшої діяльності підприємства, оскільки, відповідно до розрахованих показників, сума податкових платежів підприємства значно перевищує обсяг чистого прибутку на підприємстві.


План.


Загальне ознайомлення зі структурою підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”, організацією його діяльності……………………………………4

Здійснення аналізу операційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року

Аналіз обсягу операційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”……………………………………………………………………..13

Аналіз стану матеріально – технічних ресурсів підприємства……….23

Аналіз трудових ресурсів підприємства та системи матеріального стимулювання на підприємстві………………………………………………42

Аналіз поточних витрат господарської діяльності та собівартості продукції підприємства…………………………………………………..……58

Дослідження динаміки обсягу фінансових результатів операційної діяльності підприємства у 2004 році…...…………………………………..67

Проведення аналізу щодо сплати податкових платежів на підприємстві протягом року………………………………………………….79

Здійснення аналізу фінансової діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Дослідження динаміки обсягу активів підприємства протягом 2004 року……………………………………………...……………………………………86

Дослідження динаміки обсягу капіталу підприємства протягом 2004 року…………………………………………………………………………………131

Здійснення аналізу інвестиційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”……………………………………………………………………..142

Проведення досліджень щодо маркетингової діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

5.1 Оцінка ефективності товарної політики підприємства………………148

5.2 Оцінка ефективності цінової політики підприємства…………………158

5.3 Проведення оцінки ефективності політики розповсюдження продукції підприємства………………………………………………………………………..163

Висновки та пропозиції.


164


5.3 Оцінка ефективності політики розповсюдження продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

В основу своєї діяльності завод поклав принцип довгострокового взаємовигідного співробітництва з господарствами первинного виноробства. Саме завдяки цьому, у нього встановилися стабільні та вигідні зв’язки з господарствами, що дозволяє з високою ступінню впевненості стверджувати про гарантоване забезпечення виробництва виноматеріалами на весь період існування підприємства. Основними постачальниками виноматеріалів є господарства первинного виноробства Херсонської, Миколаївської, Одеської областей, Республіки Крим та Молдови. А також підприємство ЗАТ КЗШВ “Столичний” характеризується тим, що має налагодженні та довгострокові канали розповсюдження виробленої продукції. Та якщо проаналізувати канали розповсюдження підприємства, то вони відносяться до комбінованих, оскільки реалізація продукції здійснюється як безпосередньо покупцю, так і через посередників, які вже розповсюджують продукцію заводу за власним бажанням.

Основними покупцями виробляємої на підприємстві продукції є:

ДП ВТП “Київський”

ЗАТ “Фоззі”

ПП “Баядера” (філія)

ПП “Вест Лайн Дисстрибьюшн”

ПП Поляков Ігор Петрович

ЗАТ “Квіза Трейд”

СП “Київ – Захід”

ТОВ “Торгова Компанія продімпортторг”

ТОВ НВП Гамма.

Як вже відзначалося, що реалізація продукції, яка виробляється на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” охоплює весь центральний та частину північного регіону, то, на мою думку, нема необхідності визначати рівень конкуренції в каналах розповсюдження шампанських вин в центральному регіоні країни, оскільки продукція заводу неодноразово зарекомендувала себе як та, що повністю відповідає оптимальному співідношенню “Ціна – якість” та підпиємство має основну частину покупців власної продукції, які не змінються вже протягом багатьох років, та цей список постійно поповнюється за рахунок нових покупців.

Щодо стратегії охоплення ринку шампанських вин, то, в даному випадку, необхідно зазначити, що підприємство вибирає інстенсивне розповсюдження виробленої продукції, коли воно здійснюється у межах України. Коли ж розповсюдження шампанськи вин здійснюється за кордон, то підприємством обирається ексклюзивна стратегія, оскільки ті види шампанського, що йдуть на експорт, відносяться до ексклюзивних та дорогих, оскільки завоювання сегменту світового ринку можна здійснити лише такими способами. Також, зазначимо, що продукція підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” на багатьох виставках перемагала французські аналоги та відзначалася як продукція досить високої якості.

В цілому, визначимо, що політика розповсюдження виробляємоє продукції підприємством ЗАТ КЗШВ “Столичний” є досить ефективною, оскільки з кожним роком продукцію підприємства бажають придбати все нові та нові покупці як вітчизняні, так і іноземні. Основними факторами, що призводять до цього є: висока якість продукції, помірні ціни, багаторічний досвід виробництва шампанських вин, постійне впровадження останніх розробок науково – технічного прогресу, контроль, з боку керівництва, за підвищенням кваліфікації кожного співробітника, постійне розширення асортименту продукції тощо.


76


2.5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Прибуток є одним із узагальнюючих показників, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов’язань перед бюджетом та контрагентами фінансового ринку, платоспроможність підприємства, розмір коштів на оплату праці працівників.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів (прибутку і рентабельності) є:

Систематичний контроль за динамікою обсягів та зміною структури фінансових результатів;

Виявлення факторів та причин, які вплинули на відхилення фактичного прибутку від запланованого або отриманого у попередньому році;

Оцінка рівня рентабельності продукції та підприємства;

Виявлення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;

Обчислення невикористаних резервів подальшого збільшення прибутку та підвищення рентабельності.

Значення аналізу фінансових результатів полягає у тому, що він є необхідною умовою ефективного управління доходами і витратами підприємства з метою збільшення його прибутку і підвищення рентабельності.

Аналіз прибутку проводиться методом порівняння даних на початок досліджуваного періоду із даними на кінець звітного року. Під час аналізу необхідно дати оцінку темпів зростання прибутку в цілому і окремо по кожній його складовій; вивчити та розрахувати фактори, що впливають на зміну прибутку підприємства, і визначити рівень їх впливу; виявити резерви збільшення прибутку; дати оцінку рівня рентабельності підприємства.

Розглянемо динаміку обсягів фінансових результатів діяльності підприємства протягом 2008 року.


Аналіз динаміки обсягу фінансових результатів підприємства ТОВ «Добробут» у 2008 році.

Таблиця 2.5.1.

Показники

1кв.2008р.

2кв.2008р.

3кв.2008р.

4кв.2008р.

Темпи росту,%

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1. Дохід (виручка від реалізації) продукції, робіт та послуг, тис.грн. 13835,55 29094,7 50521,65 98415,8 210,29 173,65 194,80 711,33
2. ПДВ, тис.грн 2093,3 4578,6 7993,45 15736,65 218,73 174,58 196,87 751,76
3. Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн. 9684,6 19949,4 34504,6 67805,4 205,99 172,96 196,51 700,14
4. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 8081,05 17192,55 29017,55 52685,1 212,75 168,78 181,56 651,96
5. Валовий прибуток (збиток), тис.грн. 1603,55 2756,85 5487,05 15120,3 171,92 199,03 275,56 942,93
6. Адміністративні витрати, тис.грн. 1157,2 2258,6 3601,65 5273,15 195,18 159,46 146,41 455,68
7. Витрати на збут, тис.грн. 355,25 627,2 1049,05 1650,8 176,55 167,26 157,36 464,69
8. Інші операційні витрати, тис.грн. 3853 5889,7 6911,5 9085,6 152,86 117,35 131,46 235,81
9. Фінансові результати від операційної діяльності, тис.грн. -1614,7 -2177,15 -1776,1 4903,55 134,83 81,58 -276,09 -303,68
10. Інші фінансові доходи, тис.грн. 100,65 306,00 361,45 525,85 304,02 118,12 145,48 522,45
11. Фінансові витрати, тис.грн. 0,90 4,65 25,90 132,60 516,67 556,99 511,97 14733,33
12. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування -1635,75 -2101,50 -1728,85 4904,10 128,47 82,27 -283,66 -299,81
13. Податок на прибуток від звичайної діяльності 23,40 23,40 23,40 1373,45 100,00 100,00 5869,44 5869,44
14. Фінансові результати від звичайної діяльності -1659,15 -2124,9 -1752,25 3530,7 128,07 82,46 -201,50 -212,80
15. Чистий прибуток, тис.грн. -1659,15 -2124,9 -1752,25 3530,7 128,07 82,46 -201,50 -212,80

Таким чином, бачимо, що протягом досліджуваного періоду відбулося зростання виручки від реалізації продукції, робіт та послуг на 611,33% або її значення на кінець звітного періоду зросло до рівня 98415,8 тис. грн., у порівнянні із значенням у 1 кварталі 2008 року – 13835,55 тис. грн. Розмір виручки від реалізації продукції залежить від таких факторів, як ціна реалізованої продукції, питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації, кількості продукції, що реалізується.

Так само, протягом 2008 року відбувається зростання податку на додану вартість, оскільки його частка становить 20% від загального обсягу виручки від реалізації продукції підприємства. Значення ПДВ на кінець звітного періоду становить 15736,65 тис. грн., тобто протягом досліджуваного періоду відбулося зростання даного показника на 651,76%.

Щодо чистого доходу від реалізації продукції, то і його обсяг зростав протягом досліджуваного періоду. Якщо у 1 кварталі 2008 року його обсяг складав 9684,6 тис. грн., то вже у 4 кварталі – 67805,4 тис. грн. Така ситуація не є випадковою, оскільки значення даного показника прямопропорційно залежить від зміни обсягів виручки від реалізації продукції на підприємстві.

Негативною тенденцією щодо динаміки фінансових результатів є постійне зростання ціни закупівлі продукції. Протягом досліджуваного періоду відбулося її зростання на 551,96% або значення на кінець звітного періоду зросло до рівня 52685,1 тис. грн.

Згідно із негативною тенденцією щодо зростання ціни закупівлі реалізованої продукції на підприємстві, воно протягом звітного року почало отримувати незначні обсяги валового доходу, хоча протягом цього періоду виручка від реалізації продукції зростала дуже стрімкими темпами. Так, у 1 кварталі 2008 року валовий прибуток складав 1603,55 тис. грн., а вже протягом 4 кварталу його обсяг зріс до 15120,3 тис. грн., і хоча темпи зростання показника є дуже високими ( 942,93%), даного обсягу валового прибутку недостатньо для того, щоб підприємство протягом всього 2008 року отримувало прибутки.

Щодо операційних витрат, то протягом досліджуваного періоду спостерігалася постійна тенденція до їхнього зростання. Так, темпи росту адміністративних витрат протягом 2008 року склали 455,68%, а витрати на збут протягом періоду зросли на 364,69% та на кінець 2004 року їхній обсяг становив 1650,8 тис.грн. Обсяг інших операційних витрат протягом 2008 року збільшився на 135,81% та на кінець року становить 9085,6 тис.грн.

Згідно з тим, що протягом досліджуваного періоду відбувалося зростання собівартості продукції на підприємстві, недостатній обсяг валового прибутку та постійне зростання операційних витрат, фінансові результати від операційної діяльності підприємства протягом 9 місяців є збитковими, а вже на кінець звітного року підприємство почало отримувати прибуток від операційної діяльності.

Питома вага валового прибутку протягом досліджуваного року, в цілому, мала зросла до рівня 15,36%, але протягом 2 та 3 кварталів відбувалося зменшення його частки в загальному обсязі виручки від реалізації продукції. Основними причинами такого зменшення є зростання частки ПДВ та собівартості продукції в загальному обсязі.

Щодо частки операційних витрат, то вона протягом 2008 року мала чітку тенденцію до зменшення, тоді як частка фінансових результатів від операційної діяльності зросла з –11,67% до 4,98%, що є досить стрімким зростанням.

Так само відбувалося зростання і фінансових результатів від звичайної діяльності та питомої ваги чистого прибутку підприємства. Якщо у 1 кварталі 2008 року це значення складало –11,99%, то вже протягом року воно збільшилося до 3,59%.

Для того, щоб здійснити впливу факторів на зміну обсягів виручки від реалізації продукції, цю залежність можна подати у вигляді такої факторної моделі:

В = ОР*%СР*Ц,

Де ОР – обсяг реалізації продукції, тис. грн.

СР – показник структури реалізованої продукції, од.

Ц – ціна продукції, тис. грн.

А також визначимо вплив факторів на зміну чистого прибутку підприємства за звітний рік.

Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку, тис. грн.

Таблиця 2.5.3

Показники 1кв.2008р. 2кв.2008р. 3кв.2008р. 4кв.2008р. Абсолютне відхилення, тис.грн.
1. Виручка від реалізації продукції, без ПДВ,АЗ та ін. вирахувань з доходів 9684,6 19949,4 34504,6 67805,4 58120,800
2. Собівартість реалізованої продукції 8081,1 17192,6 29017,6 52685,1 44604,050
3. Адміністративні витрати 1157,20 2258,60 3601,65 5273,15 4115,950
4. Витрати на збут 355,25 627,20 1049,05 1650,80 1295,550
5. Інші операційні витрати 3853,00 5889,70 6911,50 9085,60 5232,600
6. Фінансові доходи 100,65 306 361,45 525,85 425,200
7. Фінансові витрати 0,9 4,65 25,9 132,6 131,700
8. Податок на прибуток 23,4 23,4 23,4 1373,45 1350,050
9. Чистий прибуток -1659,15 -2124,9 -1752,25 3530,7 5189,850

Зазначимо те, що ціни на продукцію підприємства ТОВ “Добробут” протягом досліджуваного періоду зросли в середньому на 14%.

Визначимо вплив факторів на зміну виручки від реалізації продукції, якщо загальна зміна виручки від реалізації складатиме:

Взаг = В1-В0 = 67805,4-9684,6= 58120,8 тис.грн.

Отже, за звітний період відбулося зростання виручки від реалізації продукції на 58120,8 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу таких факторів, як зміна ціни реалізації та обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури). Розрахунок впливу цих факторів можна визначити таким чином:

ΔВц = В1-В1/Іц = 8326,979 тис.грн.

ΔВор%ср = В1/Іц-В0 = 49793,821 тис.грн.

Таким чином, зростання цін на продукцію підприємства сприяло збільшенню виручки від реалізації продукції на 8326,979 тис. грн., а збільшення обсягу випуску продукції сприяло збільшенню виручки від реалізації продукції на 49793,821 тис. грн.

Відповідно до цих розрахунків, зазначимо, що на підприємстві спостерігається розширення виробництва.

Аналогічно розраховуємо вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції:

ΔСзаг. = С1-С0= 44604,050 тис.грн.

Припустимо, що собівартість одиниці продуції змінилася лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:

ΔСц = С1-С0/Іц = 6470,1 тис.грн

ΔСор%ср = С1/Іц-Со = 38133,950 тис.грн.

Таким чином, визначила, що за рахунок збільшення обсягу випуску собівартість продукції збільшилася на 6470,1 тис. грн., а за рахунок зміни цін відбулося її збільшення на 38133,95 тис. грн.

Як свідчать проведені розрахунки, зміна цін вплинула на обсяг чистого прибутку у вигляді двох складових – виручки від реалізації продукції та собівартості реалізованої продукції. При цьому вплив зміни цін на розмір чистого прибутку у складі виручки і собівартості носить різноспрямований характер: зростання виручки від реалізації продукції сприяє зростанню чистого прибутку, а зростання собівартості сприяє його зменшенню. З урахуванням цього вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити таким чином:

Δ Пц = ΔВц – ΔСц = 1856,879 тис.грн.

За рахунок збільшення цін на підприємстві, обсяг чистого прибутку збільшився, протягом досліджуваного періоду, на 1856,879 тис.грн.

Визначимо вплив всіх інших факторів на обсяг чистого прибутку підприємства протягом 2008 року.

Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток підприємства ТОВ “Добробут” у 2008 році.

Таблиця 2.5.4

Показники (фактори) Сума, тис.грн.
1. Зміна цін 1856,879
2. Обсяг реалізованої продукції 49793,821
3. Обсяг виготовленої продукції -38133,950
4. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати -10644,100
5. Фінансові доходи 425,200
6. Фінансові витрати -131,700
7. Податок на прибуток -1350,050

Всього

5189,850

Таким чином, зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини операційних витрат становить 10644,1 тис.грн., тобто перевитрата щодо непрямих витрат призвела до зниження обсягу прибутку у звітному році на 10644,1 тис.грн.

Також, за рахунок зростання обсягу фінансових доходів на підприємстві протягом, досліджуваного періоду, відбувається зростання чистого прибутку на 425,2 тис.грн. і чистий прибуток знизився за рахунок збільшення суми понесених фінансових витрат на 131,7 тис.грн. Та за рахунок збільшення суми податку на прибуток, відбулося зменшення суми чистого прибутку на 1350,05 тис.грн.

В процесі аналізу проаналізуємо коефіцієенти рентабельності підприємства, оцінимо динаміку цих коефіцієнтів та здійснимо узагальнюючий аналіз розрахованих результатів.

Вихідні дані для аналізу коефіцієнтів рентабельності підприємстваТОВ “Добробут” протягом 2008 року.

Таблиця 2.5.5.

Показники 1кв. 2008р. 2кв. 2008р. 3кв. 2008р. 4кв. 2008р. Темпи росту,% Абсолютне відхилення
2кв./1кв. 3кв./2кв. 4кв./3кв. 4кв./1кв.
1. Рентабельність сукупного капіталу або інвестицій,% -0,03 -0,04 -0,03 0,083 130,79 81,86 -259,08 -277,40 0,11
2. Рентабельність власного капіталу,% -0,05 -0,06 -0,05 0,10 129,61 82,01 -184,24 -195,83 0,15
3. Операційна рентабельність продажів,% -0,17 -0,11 -0,05 0,07 65,46 47,17 -140,49 -43,37 0,24
4. Чиста рентабельність реалізованої продукції,% -0,17 -0,11 -0,05 0,05 62,17 47,68 -102,54 -30,39 0,22

Як видно з проведених розрахунків, показники рентабельності капіталу перебувають на досить низькому рівні. Позитивним є їх зростання на кінець звітного періоду. Заради зростання рентабельності власного капіталу підприємству доводиться жертвувати своєю фінансовою незалежністю ( в цьому випадку розмір власного капіталу діє різноспрямовано стосовно визначення фінансової незалежності та рентабельності капіталу підприємства). У зв’язку з цим слід зазначити, що для підприємства дуже важдивим є вибір оптимального стану, точки рівноваги між фінансовою автономією та рентабельністю власного капіталу.

Також, слід зазначити те, що протягом 9 місяців поточного року всі коефіцієнти рентабельності мають від’ємне значення, оскілки протягом цього періоду обсяги фінансового результату від звичайної, операційної діяльності, чистий прибуток підприємства мають від’ємне значення, тобто саме в цей період діяльність підприємства є збитковою.

Визначимо динаміку коефіцієнта рентабельності сукупного капіталу на підприємстві протягом 2008 року. Так, його значення протягом звітного періоду збільшилося на 177,47% та на кінець звітного періоду складає 0,083. А темпи зростання рентабельності власного капіталу складають 95,83% та значення коефіцієнта рентабельності у 4 кварталі – 0,1, тобто 1 грн. вартості власного апіталу генерує суму чистого прибутку у розмірі 0,1 грн.

Коефіцієнт операційної рентабельності продажів збільшився протягом чотирьох кварталів на 0,24 та на кінець звітного року становить 0,07. Зростання показника операційної рентабельності продажів із незначним значенням показника чистої рентабельності продажів свідчить про збільшення частки податку на прибуток в загальній сумі прибутку підприємства. Такі тенденції мають стати стимулом для керівництва підприємства щодо проведення робіт з мінімізації податкових платежів. Також відбувалося зростання коефіцієнта чистої рентабельності реалізованої продукції до рівня 0,05 або 340%.

Оскільки існує безліч показників рентабельності, найбільш поширеним вважається рентабельність власного капіталу. В основі модифікованої схеми факторного аналізу покладено таку детерміновану модель:

Rroa = Rnpm*Ruidd*Kзал

Де Rnpm – чиста рентабельність продажів,%

Ruidd – ресурсовіддача

Kзал – коефіцієнт фінансовї незалежності.

Використовуючи метод ланцюгових підстановок, визначимо вплив факторів на зміну рентабельності власного капіталу підприємства.

Вихідні дані для аналізу рентабельності власного капіталу на підприємстві ТОВ “Добробут” у 2008 році.

Таблиця 2.5.6.


Показники 1кв.2004р. 2кв.2004р. 3кв.2004р. 4кв.2004р. Темпи росту,% Абсолютне відхилення
1кв.2004р. 2кв.2004р. 3кв.2004р. 4кв.2004р.
1. Рентабельність власного капіталу -0,05 -0,06 -0,05 0,16 129,61 82,01 -184,24 -195,83 0,21
2. Чиста рентабельність продажів -0,17 -0,11 -0,05 0,05 62,17 47,68 -102,54 -30,39 0,22
3. Ресурсовіддача 0,25 0,54 0,94 1,67 214,09 172,79 177,92 658,16 1,42
4. Коефіцієнт фінансової залежності 1,63 1,62 1,62 1,62 99,41 99,94 100,11 99,46 -0,01

Згальна зміна рентабельності власного капіталу протягом досліджуваного періоду склала 0,21.

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника чистої рентабельності продажів складе:

Rroa 1= Rnpm1*Ruidd0*Kзал0- Rnpm0*Ruidd0*Kзал0= 0,09

За рахунок зміни показника ресурсовіддачі:

Rroa 2= Rnpm1*Ruidd1*Kзал0- Rnpm1*Ruidd0*Kзал0= 0,07492

За рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:

Rroa 3= Rnpm1*Ruidd1*Kзал1- Rnpm1*Ruidd1*Kзал0= -0,0008

Таким чином, за рахунок зростання коефіцієнта чистої рентабельності продажів на 0,22, показник рентабельності власного капіталу зріс на 0,09. Зменшення коефіцієнта фінансової залежності протягом досліджуваного періоду на 0,01, призвело до зменшення рентабельності власного капіталу на 0,00008, тобто зменшення ступеня фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування призводить до зменшення рентабельності власного капіталу. А зростання показника ресурсовіддачі на 1,42, призвело до зростання коефіцієнту рентабельності власного капіталу на 0,07492.


162


5.2. Аналіз ефективності цінової політики на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

В умовах ринкової економіки ціна має величезне значення, оскільки вона визначає структуру та обсяг виробництва, рух матеріальних потоків, розподіл товарної маси і, нарешті, рівень життя суспільства. Успіх промислового підприємства визначають наступні складові: науково обґрунтована цінова стратегія; розумна цінова тактика і правильна методика встановлення цін. Ціна і цінова політика для підприємства – другий після товару істотний елемент маркетингової діяльності. Саме тому розробці цінової стратегії і цін повинне приділятися найпильніша увага з боку керівництва будь-якого підприємства, що бажає найбільше ефективно і довгочасно розвивати свою діяльність на ринку, тому що будь-який помилковий чи недостатньо продуманий крок негативно відбивається на динаміку продажів і рентабельності. При прийняттті рішення щодо ціноутворення на підприємстві, необхідно враховувати такі основні фактори такі, як:

Собівартість товару, чи вірніше, її вартісна оцінка, нарахована різними способами;

Витрати на виробництво та реалізацію продукції

Попит на продукцію

Ціна конкурентів і можливість її зміни;

Очікувана реакція покупців на можливу зміну ціни;

Прямий і непрямий вплив з боку держави на політику цін.

Попит на різні товари може бути як еластичним, так і нееластичним. До товарів нееластичного попиту відносяться, наприклад, товари повсякденного попиту, відносно недорогі товари й ін.

Визначену роль у ціноутворенні грає держава, здійснюючи регулюючу функцію. В умовах недосконалого ринку виникає рівноважна ціна, що не сприяє оптимальному стану і стабільності в суспільстві. Тому держава шляхом встановлення регулюючих цін цілеспрямовано створює нові умови рівноваги. Але при цьому необхідно враховувати наступні фактори:

Встановлена державою ціна не може досить швидко мінятися під впливом змін попиту та пропозиції, тому може виникати чи дефіцит затоварення продукції, що не знаходить збуту;

Повне відмовлення держави від втручання в процес ціноутворення позбавляє суспільство можливості впливати на рівень цін галузей і підприємств – монополістів, а також позбавляє населення соціальної підтримки, особливо його малозабезпечених шарів.

На рівень цін впливає конкуренція, що підштовхує фірми до удосконалювання своєї продукції, детальному обґрунтуванню ціни на неї. При цьому фірма може чи орієнтуватися на ринок продавця, чи на ринок покупця. На ринку продавця домінуюче положення займає продавець – виробник товару. У таких умовах фірмі легше функціонувати, оскільки її продукція знаходиться поза конкуренцією. На ринку покупця домінуюче положення займає покупець. І від того, наскільки фірма зуміє врахувати мінливі запити покупця і вчасно задовольнити їх, залежить її благополуччя.

На рівень цін впливає і ряд інших факторів, наприклад стадія життєвого циклу виробу, організації – учасники просування товару від виробника до споживача й ін. Облік впливу усіх факторів у комплексі дозволить фірмі виробити правильну політику ціноутворення.

Розробка цінової політики на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” використовується ним для досягнення наступних цілей:

максимізації рентабельності продажів, тобто відносини прибутку (у відсотках) до загальної величини виторгу від продажів;

максимізації рентабельності чистого власного капіталу підприємства (тобто відносини прибутку до загальної суми активів по балансі за винятком усіх зобов'язань);

максимізації рентабельності всіх активів підприємства (тобто відносини прибутку до загальної суми бухгалтерських активів, сформованих за рахунок як власних, так і позикових засобів);

стабілізації цін, прибутковості і ринковій позиції, тобто частки підприємства загалом, обсязі продажів на даному товарному ринку (ця мета може здобувати особливе значення для підприємств, що діють на ринку, де будь-які коливання цін породжують істотні зміни обсягів продажів);

досягнення найбільш високих темпів росту продажів.

Політика цін підприємства, у свою чергу, є основою для розробки його стратегії ціноутворення, тобто набору практичних факторів і методів, яких доцільно дотримувати при встановленні ринкових цін на конкретні види продукції, що випускаються підприємством. Активна політика підприємства в сфері ціноутворення складається із встановлення цін на продукцію, що випускається підприємством, на основі розгляду наступних факторів: ціни, що можуть забезпечити реалізацію продукції; обсяги реалізації цієї продукції, можливі при цих цінах; обсяги виробництва цієї продукції, що необхідні при таких обсягах реалізації; середні витрати, що відповідають цим обсягам виробництва; рентабельність продукції до витрат і активів підприємства, що можуть бути досягнуті при обраних цінах і досягнутих обсягах виробництва.

Активна цінова політика може бути визнана успішної в тому випадку, якщо вона дозволяє: відновити чи поліпшити позицію підприємства на конкурентному ринку цього виду продукції (внутрішньому чи зовнішньому), а також збільшити чистий прибуток підприємства, самие ці два основні критерії має на меті керівництво підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” в процесі розробки цінової політики.

В процесі порівняння цін на аналогічну продукцію підприємств – конкурентів, необхідно зазначити, що на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” шампанські вина випускаються за сучасною технологією, тобто виробництво продукції займає близько трьох тижнів, а такі заводи по виробництву шампанських вин як – Артемівський на ЗШВ “Новий Світ” випускають всою продукцію за класичною францзською технологією, за якою виробництво шампанського здійснюється протягом 3 місяців. У відповідності до цього, середня ціна шампанського, що випускається за сучасною техногологією близько 10 грн., а за класичною французською – 30грн. Тобто в процесі порівняння цін на продукцію досліджуваного підприємства із цінами підприємств – конкурентів необхідно виділити ті підприємства, що виробляють власну продукцію за сучасною техногологією.

Порівняльний аналіз цін на шампанські вина різних підприємств України.

Таблиця 5.2.1.

Назва підприємства

1кв. 2004 р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

Темпи росту,%

1кв. 2004 р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

1. КЗШВ "Столичний"

8,9 8,9 9,1 9,3 100,00 102,25 102,20 104,49

2. Харківський ЗШВ

7,9 7,9 7,95 8 100,00 100,63 100,63 101,27

3. Одеський ЗШВ

8,2 8,5 8,5 8,6 103,66 100,00 101,18 104,88

4. Укрвино

8,7 8,7 8,8 8,86 100,00 101,15 100,68 101,84

5. "Французський бульвар"

8,56 8,56 8,6 8,74 100,00 100,47 101,63 102,10

Таким чином, зазначимо, що продукція, яка виробляється на КЗШВ “Столичний” є найдорожчою серед підприємств – конкурентів, але, в цілому, можна зауважити, що рівень цін на шампанські вина не є надто високими, що могло стати причиною неспроможності вагомої частини людей купувати цей напій хоча б на свята. Ще однією причиною найдорожчої ціни на продукцію КЗШВ “Столичний” є те, що підприємство обслуговує центральний район України, тобто є головним постачальником шампанського у столиці, де загальний рівень життя населення є набагато вищий, ніж у всіх інших районах України.

Щодо торгових марок “Укрвино” та “Французський бульвар”, то ці заводи також діють на території Києва, але їхня продукція не отримала широкої популярності серед споживачів, оскільки ці марки є новими, але не запропонували жодної нової марки шампанських вин, а, той же час, продукція КЗШВ “Столичний” є традиційним та улюбленим напоєм киян вже багато років, а якість з кожним роком все збільшується.

Основним методом ціноутворення на підприємстві є – метод фіксованої ціни з можливістю перегляду в наступні періоди, що відноситься до основної групи – методів, що заснованні на фіксованій ціні.

На мою думку, цінова політика на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” не є ефективною, оскільки підприємство протягом 9 місяців кожного року має збиткову діяльність, завдяки тому, що ціни на шампанські вина встановлюються занадто низькими, для того, щоб окупити всі витрати, пов’язані із виробництвом продукції. Це свідчить про те, що підприємство має на меті зберегти добрі стосунки із всіма споживачами власної продукції, не піднімаючи занадто ціни, але, в той же час, воно змушене отримувати збитки. А якщо, протягом другого півріччя кожного року ціни на шампанські вина піднімалися на 25% (відповідно ціни 3 та 4 кварталу складали 10,92 грн та 11,63 грн. в середньому), такі зміни е стали б вирішальними для покупця, але саме за їх допомогою підприємство могло би збільшити загальний обсяг виручки від реалізації продукції у 3 кварталі на 12630,41 тис.грн та у 4 кварталі на 24603,95 тис.грн. А ще додатково до цього підприємству необхідно обрати шлях на мінімізацію операційних витрат, які воно отримує в процесі здійснення діяльності. Саме поєднання цих двох напрямків могло би привести підприємство до набагато менших збитків протягом року.


22


2.1.Аналіз обсягів операційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Виручка від реалізації продукції є основним джерелом коштів підприємств. Це стосується виручки від продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках товарів власного виробництва, виконання робіт, наданих послуг, а також товарів, придбаних з метою реалізації.

На підприємствах сфери виробництва основну частину обсягу виручки від реалізації становлять надходження від реалізації товарної продукції. Своєчасне і повне надходження виручки від реалізації товарної продукції повинно бути предметом постійної уваги відповідних функціональних підрозділів підприємства, вони мають постійно дбати про суворе дотримання дисципліни поставок щодо обсягу, асортименту, якості продукції, ритмічності відвантаження продукції споживачам, пильно стежити за своєчасністю розрахунків за продукцію.

Таким чином, по – перше, необхідно визначити динаміку показників, що характеризують обсяги операційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року, тобто необхідно визначити зміну у обсягах випуску продукції, реалізації товарів, виконання робів та надання послуг підприємством.

Аналіз динаміки показників, що характеризують обсяги операційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 2.1.1

Показники

1кв. 2004р.

2кв. 2004р.

3кв. 2004р.

4кв. 2004р.

Всього

Темпи росту,%

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1. Обсяги випуску продукції 2453953 2042401 3130852 6402470 14029676 83,23 153,29 204,50 260,90
2. Обсяги реалізації продукції 9878,583 20919,089 36527,153 72217,514 139542,3 211,76 174,61 197,71 731,05
3. Обсяги виконання робіт 2213,688 4975,194 9144,419 18994,249 35327,55 224,75 183,80 207,71 858,04
4. Обсяги надання послуг 1743,279 3200,417 4850,078 7204,037 16997,81 183,59 151,55 148,53 413,25

Відповідно до здійснених розрахунків, визначили, що протягом досліджуваного періоду загальний обсяг випуску продукції збільшився на 160,9%, у порівнянні із початковим значенням. Так, його значення у 1 кварталі 2004 року складало 2453953 тис.пл., а вже протягом року обсяг виробництва збільшився до 6402470 тис.пл. Але протягом 2004 року не спостерігалося постійної тенденції до зростання щодо обсягів випуску продукції. Наприклад, протягом 2 кварталу він мав тенденцію до зниження на 16,77% або його значення знизилося до рівня 2042401 тис.пл. А вже протягом наступних періодів спостерігалося постійне його зростання.

Аналізуючи обсяги реалізації продукції підприємства, визначила, що протягом досліджуваного періоду спостерігалася постійна тенденція до їх зростання. Найбільші темпи росту обсягів реалізації продукції були протягом 4 кварталу, вони становили 731,05%, а протягом всіх інших періодів середній темп росту був на рівні 180%. Така ситуація є цілком зрозумілою, оскільки реалізація продукції підприємства носить сезонний характер, тобто найбільші обсяги реалізації шампанських вин, що виробляються на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” здійснюються протягом зимового періоду. Але протягом останніх трьох років підприємство почало реалізовувати мінеральну воду, яка надходить з артезіанських джерел, саме завдяки цьому обсяги реалізації на підприємстві протягом перших трьох кварталів року не падають до критичної точки.

Визначаючи динаміку обсягів виконання робіт на надання послуг підприємством, то визначаємо аналогічну ситуацію, яку спостерігали із обсягами реалізації продукції на підприємстві. Так, протягом досліджуваного періоду обсяги виконання робіт збільшилися на 758,04%, у порівнянні із початковим їх значенням. Також, слід зазначити, що середній тепм росту обсягів виконання робіт на підприємстві протягом перших трьох кварталів був на рівні 202,03%, що є досить нормальним темпом росту для підприємства. Але якщо подивитися саме на ці обсяги, то бачимо, що вони є занадто незначними, щоб підприємство мало можливість отримувати протягом 9 місяців року прибутки від господарської діяльності.

Так само зазначимо, що обсяги надання послуг протягом перших трьох кварталів 2004 року були занадто незначними, а вже протягом 4 кварталу вони збільшилися до 7204,037 тис.грн. або на 313,25%. Та завдяки такому значному збільшенню підприємство протягом цього періоду почало отримувати прибутки.

В цілому, зазначимо те, що здійснивши аналіз показників, що характеризують операційну діяльність підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”, визначила, що як виробництво, так і реалізація продукції на підприємстві носить суто сезонний характер, про це свідчать надзвичайно високі темпи росту обсягів випуску та реалізації продукції протягом 4 кварталу поточного рокута надто низькі обсяги випуску та реалізації продукції протягом перших 9 місяців року, згідно з тим підприємство не має можливості отримувати протягом періоду спаду обсягів виобництва та реалізації продукції прибуток, та відповідно до цього діяльність підприємства є збитковою.

Після здійснення аналізу линаміки показників, що характеризують операційну діяльність підприємства протягом 2004 року, визначимо структуру цих показників протягом поточного року.

Аналіз структури поазників, що характеризують операційну діяльність підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 2.1.2.

Показники

1кв. 2004р.

2кв. 2004р.

3кв. 2004р.

4кв. 2004р.

Всього

Темпи росту,%

1кв. 2004р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2003 р.

1. Обсяги випуску продукції 2453953 2042401 3130852 6402470 14029676 17,49 14,56 22,32 45,64
2. Обсяги реалізації продукції 9878,583 20919,09 36527,15 72217,51 139542,3 7,08 14,99 26,18 51,75
3. Обсяги виконання робіт 2213,688 4975,194 9144,419 18994,25 35327,55 6,27 14,08 25,88 53,77
4. Обсяги надання послуг 1743,279 3200,417 4850,078 7204,037 16997,81 10,26 18,83 28,53 42,38

В цілому, після визначення питомої ваги кожного окремого показника в розрізі кварталів 2004 року, слід зазначити, що майже половина всього виробництва та реалізації продукції на підприємстві відбувалася протягом 4 кварталу 2004 року.

Так, обсяги випуску продукції протягом перших трьох кварталів складають 54,36%, а вже протягом одного 4 кварталу – 45,64% або 14029676 тис.пл.

Щодо обсягу реалізації продукції, то протягом останього кварталу він становив 51,75%, що вже становить більше половини, ніж було реалізовано протягом перших трьох кварталів року.

Аналогічно відбувається ситуація і із обсягом виконання робіт на підприємстві: протягом 4 кварталу було винонано 53,77% від загального річного обсягу виконання робіт на підприємстві.

А надання послуг протягом останього варталу становило 42,38%, що також є значною часткою в загальному обсязі надання послуг підприємством. Протягом перших трьох кварталів цей обсяг складав лише 57,62%.

Таким чином, проаналізувавши структуру виробництва та реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт на підприємстві протягом 2004 року, визначила, що основна частина їх припадає на 4 квартал 2004 року, тобто ритмічність роботи на підприємстві відповідає такій схемі, що протягом перших трьох кварталів здійснюється, в середньому, близько 50% від загального обсягу роботи на підприємстві, а вже протягом останнього кварталу здійснюється ще 50% від загального обсягу виробництва, реалізації продукції, надання послуг підприємством та виконання робіт.

Асортиментна політика - один із найголовніших напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства. Особливо цей напрямок здобуває особливу значимість у нинішніх умовах переходу до ринкової економіки, коли до товару з боку споживача пред'являються підвищені вимоги за якостю та асортиментом, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром залежать всі економічні показники організації та частина ринку, що йому належить. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі одержує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею управляти.

Важливим напрямком підвищення ефективності асортиментної політики на підприємстві ЗАТ КЗШВ «Столичний» є налагодження довгострокових ділових зв'язків з великими споживачами запропонованої продукції, у вигляді того, що дані дії допоможуть господарству чітко зреагувати на потреби споживача, що змінюються, і запропонувати для задоволення останніх визначені товари, що у свою чергу забезпечать постійний збут продукції.

Основними методами, за допомогою яких підприємство здійснює залучення нових покупців власної продукції можна перерахувати наступні дії: збільшення асортименту, застосування гнучкої системи знижок, доставка товарів замовнику, скорочення документообігу і т.д..

Одним зі способом підвищення ефективності асортиментної політики також іноді стає зниження ціни пропонованої підприємством продукції за рахунок чіткого контролю за витратами обороту та виробництва з метою зменшення останніх, розширення асортименту продукції, що користується найбільшим попитом, і скорочення асортименту продукції, що має маленьку рентабельність

Одним з напрямків підвищення ефективності асортиментної політики є розробка нових товарів, які будуть високої якості, як і вся продукція, що випускається на підприємстві, але вона буде реалізовуватися у недорогій упаковці – тетра – пак, завдяки цьому шампанські вина можна брати з собою в дорогу або на пікніки за містом.

Крім перерахованого вище, на підприємстві прогнозується ціла система заходів, що будуть впроваджені для поліпшення якості виробленої продукції за рахунок застосування нових технологій.


Визначаючи асортимент продукції, що виробляється підприємством ЗАТ КЗШВ “Столичний”, зазначимо, що він є дуже широким, оскільки підприємство повинно забезпечувати смаки центрального та частини північного регіону України, відповідно до цього асортимент виробляємої продукції підприємства постійно поповнюється новими зразками шампанських вин.

Порівнюючи асортимент продукції, що виробляється на підприємстві протягом останніх трьох років, визначила, що у 2003 році з’явилися такі нові марки шампанських вин, як “Брют червоний”, “Рожеве” та “Золоте” напівсолодке, а вже протягом 2004 року вводить до реалізації ще додаткові марки шампанського: “Гетьманське”, “Ювілейне” та “Мускат рожевий”. Тобто бачимо, що на підприємстві постійно відбувається робота щодо розробки та впровадження нових марок шампанських вин, це відбувається для того, щоб не втратити “старого” споживача виробляємої продукції та ще для забезпечення нових споживачів.

Визначимо обсяги виробництва шампанських вин на підприємстві в розрізі кожного окремого виду шампанського та зазначимо основні зміни, що сталися протягом 2004 року.

Аналіз динаміки виробництва продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” в розрізі окремого виду.

Таблиця 2.1.3

Кондиції

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Всього

Темп росту,%

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

Брют білий 18398 7025 16637 15070 57130 38,18 236,83 90,58 81,91
Брют червоний 6711 65 5999 8605 21380 0,97 9229,23 143,44 128,22
Сухе 30312 4789 17755 27809 80665 15,80 370,75 156,63 91,74
Напівсухе 58243 57489 48093 79217 243042 98,71 83,66 164,72 136,01
Напівсолодке червоне 11805 10746 9677 20412 52640 91,03 90,05 210,93 172,91
Напівсолодке
в тому числі:
0,75л 2142021 1786915 2556660 5283356 11768952 83,42 143,08 206,65 246,65
0,75л з напил 18000 1000 9645 27533 56178 5,56 964,50 285,46 152,96
0,375л 6449 5853 8646 8690 29638 90,76 147,72 100,51 134,75
1,5л 740 759 447 1323 3269 102,57 58,89 295,97 178,78
1,5л з напил. 0 0 0 0 0 - - - -
3,0л 143 143 263 250 799 100,00 183,92 95,06 174,83
6,0л 57 77 110 112 356 135,09 142,86 101,82 196,49
Мускат рожевий 15264 24590 40492 60711 141057 161,10 164,67 149,93 397,74
Мускат білий 17623 25362 33179 35575 111739 143,91 130,82 107,22 201,87
Ювілейне 14481 116 13195 9538 37330 0,80 11375,00 72,28 65,87
Гетманське 8258 13 1670 11458 21399 0,16 12846,15 686,11 138,75
"Золоте" н/сол 18435 14014 14164 27084 73697 76,02 101,07 191,22 146,92
"Золоте" н/сухе 6729 1078 4 18123 25934 16,02 0,37 453075,00 269,33
"Рожеве" 7229 0 4144 13554 24927 0,00 - 327,08 187,49
Солодке 47539 39995 56036 91948 235518 84,13 140,11 164,09 193,42
На експорт:
н/сол 0 0 0 5346 5346 - - - -
напівсухе 0 0 97442 27593 125035 - - 28,32 -
червоне 0 13902 154135 197088 365125 - 1108,73 127,87 -
Разом 2428437 1993931 3088393 5970395 13481156 82,11 154,89 193,32 245,85
Вода питна
5,0л 823 1713 2833 1926 7295 208,14 165,38 67,98 234,02
1,5л 24244 44681 35385 16807 121117 184,30 79,19 47,50 69,32
2,0л 449 852 507 544 2352 189,76 59,51 107,30 121,16
0,5л 0 1224 3734 1309 6267 - 305,07 35,06 -
Разом 25516 48470 42459 432075 548520 189,96 87,60 1017,63 1693,35

Згідно з даними таблиці 2.1.3, зазначимо, що асортимент продукції, що виробляється підприємством є досить широким та повністю відповідає потребам споживачів даного виду продукції. В цілому, по виробництву шампанських вин, темпи росту протягом досліджуваного періоду склали 245,85% або загальний обсяг виробництва шампанського на підприємстві у 4кварталі склало 5970395, тис.пл.

Найбільшими темпами зростав обсяг випуску таких видів продукції, як “Мускат рожевий”, темп росту якого на кінець досліджуваного періоду склав 397,77%, “Мускат білий” (201,87%), “Золоте напівсухе” (269,33%), “Напівсолодке” 0,75л.( 246,65%). Дещо скоротилося виробництва таких видів шампанського, як “Сухе”, темп росту якого на кінець звітного року склав 91,74%, “Брют білий” (81,91%), а також спостерігається незначний темп росту виробництва шампанського “Ювілейне” (65,87%), але говорити про скорочення випуску даного виду шампанського не можна, оскільки у 2004 році асортимент виробляємої продукції підприємства поповнився саме цією новою маркою шампанського. Згодом, вона може стати улюбленою маркою вина для споживачів та її темпи росту зростуть в декілька разів.

Спостерігаємо те, що підприємство почало випускати питну воду, слід зазначити, що виробництво даного виду продукції лише налагоджується та вже, на цьому початковому етапів, можна зауважити, що протягом досліджуваного періоду темпи росту, в цілому, зросли на 1593,35%, що є дуже вагомими темпами зростання виробництва даного виду продукції. Може саме за рахунок виробництва питної води, господарська діяльність підприємства протягом всього року буде прибутковою, оскільки, відомо, що найбільше споживання води відбувається протягом весняного та літнього періодів.

Аналіз структури виробництва продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 2.1.4

Кондиції

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Всього

Структура,%

Зміни у структурі,%

1квартал

2квартал

3квартал

4квартал

Брют білий 18398 7025 16637 15070 57130 0,76 0,35 0,54 0,25 -0,505
Брют червоний 6711 65 5999 8605 21380 0,28 0,00 0,19 0,14 -0,132
Сухе 30312 4789 17755 27809 80665 1,25 0,24 0,57 0,47 -0,782
Напівсухе 58243 57489 48093 79217 243042 2,40 2,88 1,56 1,33 -1,072
Напівсолодке червоне 11805 10746 9677 20412 52640 0,49 0,54 0,31 0,34 -0,144
Напівсолодке

в тому числі:

0,75л 2142021 1786915 2556660 5283356 11768952 88,21 89,62 82,78 88,49 0,287
0,75л з напил 18000 1000 9645 27533 56178 0,74 0,05 0,31 0,46 -0,280
0,375л 6449 5853 8646 8690 29638 0,27 0,29 0,28 0,15 -0,120
1,5л 740 759 447 1323 3269 0,03 0,04 0,01 0,02 -0,008
1,5л з напил. 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
3,0л 143 143 263 250 799 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,002
6,0л 57 77 110 112 356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Мускат рожевий 15264 24590 40492 60711 141057 0,63 1,23 1,31 1,02 0,388
Мускат білий 17623 25362 33179 35575 111739 0,73 1,27 1,07 0,60 -0,130
Ювілейне 14481 116 13195 9538 37330 0,60 0,01 0,43 0,16 -0,437
Гетманське 8258 13 1670 11458 21399 0,34 0,00 0,05 0,19 -0,148
"Золоте" н/сол 18435 14014 14164 27084 73697 0,76 0,70 0,46 0,45 -0,305
"Золоте" н/сухе 6729 1078 4 18123 25934 0,28 0,05 0,00 0,30 0,026
"Рожеве" 7229 0 4144 13554 24927 0,30 0,00 0,13 0,23 -0,071
Солодке 47539 39995 56036 91948 235518 1,96 2,01 1,81 1,54 -0,418
На експорт:

н/сол 0 0 0 5346 5346 0,00 0,00 0,00 0,09 0,090
напівсухе 0 0 97442 27593 125035 0,00 0,00 3,16 0,46 0,462
червоне 0 13902 154135 197088 365125 0,00 0,70 4,99 3,30 3,301
Разом 2428437 1993931 3088393 5970395 13481156 100,0 100,0 100,0 100,0 0,00


Вода питна

5,0л 823 1713 2833 1926 7295 3,53 6,67 0,45 1,33 -2,204
1,5л 24244 44681 35385 16807 121117 92,18 83,34 3,89 22,08 -70,102
2,0л 449 852 507 544 2352 1,76 1,19 0,13 0,43 -1,329
0,5л 0 1224 3734 1309 6267 2,53 8,79 0,30 1,14 -1,383
Разом 25516 48470 42459 432075 548520 100,0 100,0 100,0 100,0 0,000

У відповідності до розрахунків, спостерігаємо, що найбільша питома вага у загальному обсязі виробництва продукції на підприємстві припадає на виробництво “Напівсолодкого” (0,75л.)шампанського. Так, його частка на початок досліджуваного періоду складала 88,21%, але протягом року відбулося її незначне зростання (+0,287%), та вже у 4 кварталі 2004 року вона становила 88,49%. Така ситуація є свідченням того, що споживання “Напівсолодкого” шампанського для всіх пострадянських країн є традицією, що складалася багатьма роками. Всі інші види шампанського також знаходять своїх споживачів, але частки їх виробництва підприємством є занадто незначними.

Так, наприклад, частка “Напівсухого” шампанського на початок року становила 2,4%, а вже протягом року відбулося її зменшення до 1,33%, тобто відбулося зменшення питомої ваги на 1,072%.

Так само, відбулося зменшення частки “Солодкого” шампанського з 1,96% до 1,54%, тобто на 0,418%.

Частки всіх інших видів шампанського, що виробляються на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” є незначними та складають менше 1% від загального обсягу виробництва продукції на підприємстві.


12


Загальне ознайомлення зі структурою підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”, організацією його діяльності.

Історія заводу починається з другої половини дев'ятнадцятого століття. Другого вересня 1860 року колоніст Волинської губернії Вільгельм Якович Ріхерт подав в господарське відділення Київського губернського управління міністерства внутрішніх справ прохання, в якому просив дозволити йому побудувати на власній території, яка була розташована в передмісті Києва, на Куренівці, при річці Сирець, пивний завод для виробництва пива. За свідченням документів, Вільгельм Якович Ріхерт мав синів Якова та Михайла. В 1894 році пивоварний завод належав купцям Михайлу та Якову Ріхертам. Завод потрапив їм у спадок. Пізніше заводом на вулиці Сирецькій,19 ,володів Ріхерт Яків Вільгельмович . Він також займав важливі пости в міському управлінні, був гласним міської Думи з 1901 по 1914 роки, приймав участь у численних комісіях міського управління.

В 1892 році на заводі було перероблено ячменю 500 пудів по 96 копійок за пуд, хмелю -15 пудів. На потреби виробництва було використано 30000 пляшок на суму 1350 рублів, етикеток 30000 штук на суму 15 рублів. Всі матеріали, які використовувались у виробництві пива, крім хмелю, заготовлялись у Києві. Хміль доставляли із-за кордону.

23 квітня 1929 року відбулось засідання Президії Київського окружного виконавчого комітету 11-го скликання Київської Міської Ради Робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, на якому прийняли рішення визнати за потрібне організувати 1928/29 року консервний завод. Для цього визнано доцільним пристосувати під консервний завод приміщення колишньої Сирецької солодовні. Київський консервний завод випускав різноманітну продукцію консервів, томатів, повидла, варення, тощо.

Під час окупації Києва німецькими військами в 1942 році працювала Київська консервна фабрика, на якій виготовлялись фруктові повидла і варення. Після закінчення Великої Вітчизняної війни і до 1950 року знову працював Київський консервний завод імені Мікояна.

З прийняттям 23 вересня 1949 року вийшла Постанови Ради Міністрів СРСР "Об ускорении строительства заводов шампанских вин й виноделен для первичной переработки винограда", Міністерству Харчової промисловості СРСР було дано завдання передати в Головвино СРСР в місячний термін будівлі та споруди, які займав консервний завод в місті Києві для будівництва Київського заводу шампанських вин. Постанову підписали Й. Сталін та М. Поманьов.

Виконавчий Комітет Київської міської ради депутатів трудящих прийняв рішення за № 2920 від 13 грудня 1949р закріпити за Комбінатом шампанських вин України земельну ділянку площею біля 8.5 гектарів та всі будівлі, що належали Київському консервному заводу ім. Мікояна по вулиці Сирецькій, № 19 в Подільському районі для будівництва заводу шампанських вин.

Початком будівництва Київського заводу шампанських вин можна вважати січень 1950 року. З січня 1950 року по листопад 1953 року завод знаходився в підпорядкуванні комбінату шампанських вин Головвино Міністерства Харчової промисловості СРСР. Ізі квітня 1950 року Київський завод шампанських вин розпочав свою господарську діяльність, що включала в себе зберігання коньячного спирту та виноматеріалів. Будівництво заводу в 1950 році фактично обмежилось лише обладнанням тимчасового гуртожитку для робітників БМУ-5 "Маргаринбуду", вартістю 760 тисяч карбованців.

Від 4 липня 1951 року наказом по міністерству харчової промисловості СРСР за № 160-пр. затверджено поданий в Головвино технічний проект будівництва заводу шампанських вин в м. Києві. Від ЗО листопада 1951 року було зареєстровано та видано свідоцтво за №1568 відділом реєстрації проектів та кошторисів Державного комітету Ради Міністрів СРСР по справах будівництва на технічний проект позалімітного будівництва заводу шампанських вин у місті Києві, потужністю 3 000 000 пляшок шампанського вина за рік. В 1953 році значно збільшились темпи будівництва, особливо в другому його півріччі. На протязі 1954 року будівництво заводу входило в свою завершальну стадію. І тільки частково, починаючи з 3 та 4 кварталу почали вводити в дію окремі об'єкти.

Незважаючи на великі труднощі, в грудні 1954 року завод провів перший пробний розлив одного акратафора і тим самим випробував обладнання розливу, миття тари та ступінь підготовленості робочих кадрів. Перша черга заводу шампанських вин потужністю 1500 тисяч пляшок за рік була прийнята державною комісією по прийманню заводу 24 грудня 1954 року. 1956 рік став періодом освоєння 70% повної проектної потужності заводу і підготовки його до доведення до повної проектної потужності. В квітні місяці 1956 року був підписаний акт приймання в експлуатацію другої черги будівництва Київського заводу шампанських вин. Загальна потужність Київського заводу шампанського в рік після введення в експлуатацію другої черги заводу складала три мільйони пляшок в рік по експедиції.

Основним напрямком діяльності підприємства по удосконаленню технології було повне переведення заводу на виробництво шампанського в безперервному потоці. В 1964 році були закінчені всі роботи по переводу всіх 48 акратафорів на безперервну шампанізацію. На заводі таке впровадження зробило вперше серед трьох Українських заводів шампанських вин. Виробнича потужність заводу з переходом на безперервну шампанізацію вина в потоці зросла на 40%. Паралельно проведена повна автоматизація процесу безперервного вирощування чистої культури дріжджів.

Починаючи з 1958 року завод регулярно подавав на міжнародні виставки та конкурси вин зразки свого шампанського. Ці зразки були високо оцінили та отримали медалі:

В 1969-1970 роках в результаті проведеної реконструкції цеху розливу, оформлення та пакування замість старого обладнання було установлена автоматична лінія "Антон Олерт", виробництва ФРН, яка дозволила зменшити трудові витрати на випуск шампанського, знизити витрати тиражної суміші, підняти культуру виробництва.

Планом розвитку заводу було передбачено проведення реконструкції в 1973 - 1974 роках з введенням додаткової виробничої потужності по випуску 1,6 мільйонів пляшок шампанського за рік. Будівництво виконувалось РБУ-16 комбінату "Укррадгоспвинбуд". 4 листопада 1974 року була призначена державна приймальна комісія, яка прийняла подані до приймання об'єкти з загальною оцінкою "задовільно". Після проведеної реконструкції завод набув пристойного вигляду. Річка Сирець була взята в бетонний колектор, територія заводу покрилась асфальтовим покриттям, з'явилось багато клумб та зелених зон відпочинку. Сучасні нові будівлі виробничих цехів та доведені до зразкового стану старі будівлі зробили завод більш привабливим.

В 1985 році завод отримав автоматичну лінію розливу та оформлення шампанського. Французької фірми "Баль Ганглоф". Це була повністю укомплектована лінія для розливу і оформлення шампанського. 27 грудня 1985 року державна комісія прийняла в експлуатацію технічне переозброєння цеху розливу та оформлення шампанського. Будівництво проводилось господарським способом.

Протягом всього періоду існування завод не міг жити без якоїсь перебудови. Після закінчення однієї реконструкції наступала інша. І все це без зупинки основного виробництва. Проводячи ряд заходів по розширенню та реконструкції основного виробництва багато уваги приділялось удосконаленню технології.

Багато нових проблем для заводу завдала антиалкогольна компанія. Розпочалась вона в травні 1985 року. Вино, виноград і шампанське були поставлені в один ряд з усіма представниками "зеленого змія." В таких умовах різко зменшився випуск шампанського. Потім були розроблені нові технології по виробництву шипучих напоїв коктейлів на базі вина, з якого випарювали весь спирт. Ці напої були дуже нестабільними, в торгівлі погано розходились.

Завдяки старанням всього колективу, що не впав духом в таких умовах удалось вижити.

Наприкінці 1992 року, приймаючи до уваги те, що наша держава прийняла нове законодавство, яке дало нові можливості в веденні господарської діяльності, колектив заводу один із перших розпочав пошук нових шляхів розвитку підприємства. Рішенням загальних зборів організації орендарів від 15 жовтня 1992 року на добровільних засадах було створене Колективно-орендне підприємство "Київський завод шампанських вин" на підставі договору оренди з Фондом Державного майна України. Підприємство було створене з метою найбільш ефективного використання державного майна шляхом спільної діяльності по запровадженню нових технологій, форм організації виробництва та оплати праці, залученню іноземних інвестицій для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення у продукції підприємства. В результаті проведеної організаційної роботи підприємства отримало змогу самостійно визначати структуру джерел фінансових коштів і вирішувати питання їх розподілу і використання, керуючись Статутом підприємства та діючим законодавством. Управління підприємством здійснювалось на основі принципів самоврядування, широкої демократії, гласності, участі кожного члена трудового колективу у вирішенні його питань діяльності. Знаходячись на оренді продовжували вкладати кошти в розширення виробництва та оновлення основних виробничих фондів. За роки оренди асортимент продукції поповнився торговими марками шампанського спеціальних найменувань: Гетьманське, Ювілейне та Золоте.

За час, що пройшов з початку оренди, змінилось законодавство, в якому Закон України "Про господарські товариства" передбачив різні види товариств, однак така форма, як організація орендарів, в цьому законі була відсутня. 20 листопада 1998 року при підписанні додаткової угоди до договору оренди частки державного майна підприємства в одному із пунктів орендар зобов'язувався протягом 6 місяців реорганізувати організацію орендарів у господарське товариство, яке б відповідало чинному законодавству. Однією з форм таких товариств є акціонерне товариство закритого типу. Ініціативною групою було виконано підготовчу роботу, в результаті якої були підготовлені проекти всіх необхідних документів. 26 березня 1999 року провели установчі збори засновників Закритого акціонерного товариства Київський завод шампанських вин "Столичний", на якому прийняли рішення створити Закрите акціонерне товариство Київський завод шампанських вин "Столичний", затвердити його Статут, положення про Раду товариства, положення про генерального директора, положення про порядок відчуження акцій. На зборах обрали Раду товариства у складі семи чоловік та ревізійну комісію у складі трьох чоловік. Одностайним голосуванням обрано генеральним директором товариства Мацко Олександра Петровича та надали йому права на оформлення документів, необхідних для державної реєстрації Закритого акціонерного товариства Київський завод шампанських вин "Столичний", та відкриття тимчасового рахунку для формування статутного фонду.

З 12 серпня 1999 року розпочало свою виробничу діяльність Закрите акціонерне товариство Київський завод шампанських вин " СТОЛИЧНИЙ ".

Структура управління - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів системи, що визначає поділ праці і службові зв'язки між структурними підрозділами та працівниками апарату управління щодо підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Структура управління по горизонталі становить окремі ланки, а по вертикалі - ступені. Ланки управління являють собою організаційно відокремлені структурні підрозділи.

Управління заводу складається з керівників, включаючи директора і його заступників. Абсолютна більшість керівників працюють на заводі тривалий час і володіють високим професійним досвідом і знаннями, необхідними для керування підприємством.

Персонал підприємства - сукупність працівників , які мають необхідну професійну підготовку та практичні навички. За характером виконуваних робіт весь персонал поділяється на категорії: робітники, спеціалісти, службовці, керівники.

Керівники - працівники, які займають посаду керівників підприємства, та їх структурних підрозділів(генеральний директор, заступники, начальники, завідуючі та інші.

Спеціалісти - працівники, які займаються інженерно-технічними, економічними роботами(інженери, економісти, адміністратори, бухгалтери ).

Службовці - працівники, які здійснюють підготовку документації, господарське обслуговування, облік і контроль ( обліковці, агенти, секретарі).

Керівники вищої ланки володіють значним практичним досвідом керівництва різними підрозділами підприємства протягом багатьох літ.

На підприємстві на кінець 2004 року працює 506 працівників, серед них 401 робітників ПВП та 105 працівників до яких входять службовці, спеціалісти, керівники.

Основними структурними підрозділами на підприємстві є :

Відділ охорони праці

Юридичний відділ

Бухгалтерія

Фінансово – економічний відділ

Технічний відділ

Відділ автоматизованих систем управління

Віддл кадрів

Відділ маркетингу

Відділ збуту

Відділ матеріально – технічного забезпечення

Метрологічна служба

Відділ техно – хімічного і мікробіологічного контролю

Адміністративно – господарська одиниця

Цех виноматеріалів

Цех шампанізації

Посудо - тарний цех

Цех готової продукції

Автотранспортний цех

Ремонтно – механічний цех

Ремонтно – будівельний цех

Енергетичний цех

Прирейкова база

Цех нових технологій

Структура управління Київського заводу шампанських вин "Столичний" представлена схемою 1.1.

В основу своєї діяльності завод поклав принцип довгострокового взаємовигідного співробітництва з господарствами первинного виноробства. Саме завдяки цьому, у нього встановилися стабільні та вигідні зв’язки з господарствами, що дозволяє з високою ступінню впевненості стверджувати про гарантоване забезпечення виробництва виноматеріалами на весь період існування підприємства. Основними постачальниками виноматеріалів є господарства первинного виноробства Херсонської, Миколаївської, Одеської областей, Республіки Крим та Молдови.

Основні постачальники сировини на ЗАТ КЗШВ “Столичний” є:

1. Агрофірма “Золота балка”

ВАТ “Ударний”

ВАТ “Цюрупінське”

ВАТ “Чорноморська перлина”

ВАТ “Радсад”

ДП р/з “Бурлюк”

ДП ТОВ “Юг тара” Агроторгова фірма солоду

ДСП АПК “Виноградний”

ЗАСТ Агрофірма “Чорноморець”

Радгосп “Більшовик”

Із наведеної сукупності основних постачальників сировини на завод, найбільша питома вага припадає на:

1. Агрофірма “Золота балка”

ВАТ “Ударний”

3. ВАТ “Цюрупінське”

ВАТ “Чорноморська перлина”

ВАТ “Радсад”

Основними покупцями виробляємої на підприємстві продукції є:

ДП ВТП “Київський”

ЗАТ “Фоззі”

ПП “Баядера” (філія)

ПП “Вест Лайн Дисстрибьюшн”

ПП Поляков Ігор Петрович

ЗАТ “Квіза Трейд”

СП “Київ – Захід”

ТОВ “Торгова Компанія продімпортторг”

ТОВ НВП Гамма.

Щодо конкуренції серед основних заводів – виробників шампанських вин на території України, то можна зазначити, те що її майже не існує, оскільки кожний окремих завод шампанських вин обслуговує свій окремих район України.

Так, наприклад, столицю, центральний регіон і Волинь «покриває» Київський завод шампанських вин; Слобожанщину забезпечує шампанським Харківський ЗШВ; Одеську область і Західну Україну «курує» Одеський ЗШВ і торгова марка «Французький бульвар»; Чернівці перебувають під впливом «Укрвина»; в Криму найбільш поширені місцеві торгові марки «Золота Балка», «Новий Світ»; Донбас і частково східні області щільно «сидять» на продукції Артемівського заводу шампанських вин, зазначимо в цьому контексті винятковість Києва, який зараз і, певно, в досяжному для огляду майбутньому є особливим напрямком – дистрибутувати свою продукцію в столицю прагнуть усі великі гравці ринку ігристих/шампанських вин. Але завдяки тому, що підпиємство ЗАТ КЗШВ “Столичний” пропонує своїм споживачам такий різноманітний асортимент власної продукції, а ще і постійно займається його поповненням, він залишається єдиним підприємством, продукція якого займає домінантне місце за споживанням у столиці та Центральному регіоні країни.


41


2.2 Визначення стану матеріально – технічних ресурсів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Для того, щоб визначити стан матеріально – технічних ресурсів на підприємстві необхідно, по – перше, проаналізувати загальний склад необоротних активів підприємства та визначити частку основних засобів в загальному обсязі необоротних активів, визначити динаміку кожного структурного елемента та проаналізувати темпи росту кожного із показників протягом чотирьох кварталів 2004 року.

Згідно з даними табл.2.2.1, структура необоротних активів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” виглядає таким чином:

Аналіз структури необоротних активів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таблиця 2.2.1

Показник

1кв 2004 р.

2кв 2004 р.

3кв 2004 р.

4кв 2004 р.

Структура,%

1кв 2004 р.

2кв 2004 р.

3кв 2004 р.

4кв 2004 р.

1. Нематеріальні активи 81,35 65,7 85,55 72,3 0,438 0,353 0,462 0,387
2. Незавершене будівництво 193 192,6 181,15 185,3 1,039 1,035 0,978 0,991
3. Основні засоби 16430,25 16426,85 16377,35 16481,2 88,481 88,246 88,429 88,131
4. Довгострокові фінансові інвестиції:4.1 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 8,5 8,5 8,5 8,5 0,046 0,046 0,046 0,045
4.2 інші фінансові інвестиції 954,75 969,75 969,75 1089,75 5,142 5,210 5,236 5,827
5. Довгострокова дебіторська заборгованість 901,4 951,45 897,95 863,85 4,854 5,111 4,848 4,619
Всього 18569,25 18614,85 18520,25 18700,9 100,000 100,000 100,000 100,000

Таким чином, визначимо, що найбільшу питому вагу в звгвльному обсязі необоротних активів займають основні засоби підприємства, в той же час, така ситуація не є випадковою, оскільки підприємство ЗАТ КЗШВ “Столичний” є промисловим підприємством, яке займається виробництвом шампанських вин, а, як відомо, для цього необхідна ціла низка спеціального обладнання, машин, споруд, які дозволяють виготовити, транспортувати та зберігати вироблену продукцію.

Протягом досліджуваного періоду, частка основних засобів майже не змінилася та залишалася на рівні 88% від загального обсягу необоротних активів підприємства.

Частка всіх інших структурних елементів необоротних активів складає менше ніж 12%. Наступною частиною необоротних активів, питома вага якої є другою після частки основних засобів, виступають довгострокові фінансові інвестиції. На почастку звітного періоду їх питома вага складала 5,14%, але протягом 2004 року вона мала незначне зростання, і на кінець досліджуваного періоду визначена на рівні 5,83%.

Щодо довгострокової дебіторської заборгованості, то вона також займає досить вагому частину, у порівнянні із іншими структурними елементами необоротних активів підприємства. Так, протягом досліджуваного періоду їх частка визначалася на рівні 4,81%, тобто це та дебіторська заборгованість, отримання коштів за яку підприємство не отримає протягом звітного року.

Всі інші частини необоротних активів підприємства займають менше 1%, аналіз яких можна не здійснювати, беручи до уваги їх незначні частки.

Таким чином, провівши аналіз щодо визначення структури необоротних активів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” визначила, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі займають основні засоби (88%), наступними по значенню йдуть довгострокові фінансові інвестиції, частка яких знаходиться на рівні 5,83%, слідм за ними - довгострокова дебіторська заборгованість (4,81%).

Наступним етапом аналізу необхідно визначити та проаналізувати динаміку необоротних активів протягом досліджуваного періоду та визначити темпи росту кожного структурного елемента та необоротних активів в цілому по підприємству.

У відповідності до даних табл.2.2.2:

Аналіз динаміки необротних активів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таблиця 2.2.2

Показник

1кв 2004 р.

2 кв 2004 р.

3кв 2004 р.

4кв 2004 р.

Темп росту,%

2кв./1кв. 2004 р.

3кв./2кв. 2004 р.

4кв./3кв. 2004 р.

4кв./1кв. 2004 р.

1. Нематеріальні активи 81,35 65,7 85,55 72,3 80,762 130,213 84,512 88,875
2. Незавершене будівництво 193 192,6 181,15 185,3 99,793 94,055 102,291 96,010
3. Основні засоби 16430,25 16426,85 16377,35 16481,2 99,979 99,699 100,634 100,310
4. Довгострокові фінансові інвестиції:4.1 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 8,5 8,5 8,5 8,5 100,000 100,000 100,000 100,000
4.2 інші фінансові інвестиції 954,75 969,75 969,75 1089,75 101,571 100,000 112,374 114,140
5. Довгострокова дебіторська заборгованість 901,4 951,45 897,95 863,85 105,552 94,377 96,202 95,834
Всього 18569,25 18614,85 18520,25 18700,9 100,246 99,492 100,975 100,709

Згідно із даними таблиці, спостерігаємо те, що протягом досліджуваного періоду загальний обсяг необоротних активів на підприємстві залишався майже на постійного рівні, але, бачимо, що протягом 2004 року його обсяг збільшився на 0,71%. Таке зростання не є значним, але така незначна величина є наслідком зменшення майже всіх структурних елементів загального складу необоротних активів підприємства.

Так, протягом року відбулося зменшення загального обсягу нематеріальних активів на 11,13%, незавершеного будівництва на 4 % та двгострокової дебіторської заборгованості майже на 5%. Також поряд з цим, відбувалося і незначне зростання залишившихся показників. Наприклад, протягом досліджуваного періоду відбулося зростання загального обсягу довгострокових фінансових інвестицій на 14,14% та основних засобів на 0,3%.

Визначивши, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі необоротних активів займають основні засоби на підприємстві, на наступному етапі дослідження, необхідно проаналізувати структуру та динаміку основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”, а також визначити їх стан та рух, що мав місце протягом 2004 року.

Адже дослідження стану та руху основних засобів – є одним із найважливіших аспектів аналітичної роботи, тому що саме вони є матеріальним втіленням науково - технічного прогресу - головного фактора підвищення ефективності будь-якого виробництва.

Більш повне й раціональне використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: росту продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Задачами аналізу стану і руху промислово-виробничих основних засобів є: встановлення забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів основними засобами - відповідності величини, складу і технічного рівня засобів, потреби в них; з'ясування виконання плану їхнього росту, відновлення і вибуття; вивчення технічного стану основних засобів і особливо їхньої активної частини; визначення ступеня використання основних засобів і факторів, на неї, що вплинули; установлення повноти застосування парку устаткування і його комплектності.

Засоби виробництва, що знаходяться в розпорядженні ЗАТ КЗШВ “Столичний”, виступають як їх основні виробничі засоби.

Основні виробничі засоби підприємства складаються із засобів праці, призначених для особистої участі у виробничому процесі, а так само для задоволення соціально побутових потреб трудящих (гуртожитку, клуби, житлові будинки). Вони підрозділяються на виробничі й невиробничі основні засоби.

Спочатку проаналізуємо склад та структуру основних засобів, що знаходяться в розпорядженні ЗАТ КЗШВ “Столичний” та визначимо основні зміни, що відбулися із основними засобами на підприємстві протягом досліджуваного періоду (2.2.3).


Аналіз структури основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таблиця 2.2.3.

Назва показника

1квартал 2004 р.

2 квартал 2004 р.

3квартал 2004 р.

4квартал 2004 р.

Сума, тис.грн.

Питома вага,%

Сума, тис.грн.

Питома вага,%

Сума, тис.грн.

Питома вага,%

Сума, тис.грн.

Питома вага,%

1.Будинки, споруди, передавальні пристрої 5942,790 36,170 5971,230 36,350 5899,940 36,025 6001,240 36,413
2. Машини та обладнання 8569,120 52,155 8535,670 51,962 8537,120 52,128 8604,020 52,205
3. Транспортні засоби 1230,400 7,489 1231,810 7,499 1237,560 7,557 1238,450 7,514
4. Інструменти, прилади, інвентар 526,700 3,206 526,900 3,208 527,010 3,218 528,080 3,204
5. Інші основні засоби 161,240 0,981 161,240 0,982 175,720 1,073 109,410 0,664
Всього 16430,25 100,000 16426,85 100,000 16377,35 100,000 16481,2 100,000

Згідно з даними табл.2.2.3, найбільшу питому вагу в загальному обсязі основних засобів займають машини та обладнання, їх частка протягом досліджуваного періоду майже не зазнавала суттєвих змін та на кінець звітного періоду склала 52,2%.

Пасивна ж частина основних засобів на підприємстві, на початку 2004 року склала 36,35%, та протягом 2004 року майже не змінилася та в кінці року знаходиться на рівні 36,41%.

Частина транспортних засобів у загальному обсязі основних засобів підприємства також не зазнала істотних змін, та на кінець звітного періоду становить 7,5%, а частка інструментів, приладів та інвентарю складає 3,2%.

Зобразимо графічно частку кожного структурного елементу, що входить до складу основних засобів підприємства (на кінець звітного періоду).

Рисунок.2.2.1 Структура основних засобів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таким чином, проаналізувавши склад та структуру основних засобів підприємства визначила, що протягом досліджуваного періоду вона не зазнала суттєвих змін в зміні обсягу та структури основних засобів підприємства, а саме пасивна частина основних засобів складає 36,41%, а найбільшу питому вагу займають машини та обладнання, оскільки підприємство ЗАТ КЗШВ “Столичний” є промисловим підприємством та використовує для виробництва власної продукції спеціалізоване обладнання для виноробної промисловості.

Згідно з цим дослідженням, необхідно провести аналіз змін у загальному обсязі основних засобів підприємства та визначити їх динаміку протягом 2004 року.

Аналіз динаміки обсягів основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таблиця 2.2.4.

Назва показника

1кв 2004 р.

2 кв 2004 р.

3кв 2004 р.

4кв 2004 р.

Темп росту,%

Сума, тис.грн.

Сума, тис.грн.

Сума, тис.грн.

Сума, тис.грн.

2кв./1кв. 2004 р.

3кв./2кв. 2004 р.

4кв./3кв. 2004 р.

4кв./1кв. 2004 р.

1.Будинки, споруди, передавальні пристрої 5942,79 5971,23 5899,94 6001,240 100,48 98,81 101,72 100,98
2. Машини та обладнання 8569,12 8535,67 8537,12 8604,020 99,61 100,02 100,78 100,41
3. Транспортні засоби 1230,40 1231,81 1237,56 1238,450 100,11 100,47 100,07 100,65
4. Інструменти, прилади, інвентар 526,700 526,900 527,010 528,080 100,04 100,02 100,20 100,26
5. Інші основні засоби 161,240 161,240 175,720 109,410 100,00 108,98 62,26 67,86
Всього 16430,25 16426,85 16377,35 16481,2 99,98 99,70 100,63 100,31

Згідно із даними, які знаходяться в таблиці 2.2.4, що , в цілому, загальний обсяг основних засобів підприємства також не зазнав суттєвих змін. Так, на початку 1 кварталу 2004 року його обсяг складав 16,430,25 тис.грн, а протягом року він збільшився лише на 50,95 тис.грн, та на кінець звітного року склав 16481,2 тис.грн.

Так само, якщо розглядати у обсягах кожного із структурних елементів, то бачимо, що також не відбувалося істотних змін у їх обсягах.

Темпи росту майже всіх складових основних засобів підприємства знаходилися на рівні 100%, тобто залишалися протягом періоду на постійному рівні, а ось, наприклад, такий структурний елемент як інші основні засоби мали тенденцію до зниження загального свого обсягу. Так, якщо у 1 кварталі їх обсяг складав 161,24 тис.грн, то вже у кінці 2004 року він зменшився до 109,41 тис.грн, тобто відбулося зменшення данного показника на 32,14%.

Основною причиною таких змін у складі, може бути списання старих основних засобів та введення в дію нових основних засобів, що відбулося на підприємстві протягом досліджуваного періоду.

А зараз, щоб більш детально скласти уявлення про всі ці зміни, що відбулися у загальному складі основних засобів на підприємстві протягом 2004 року, розглянемо діаграму, що буде відображати всі основні зміни.

Рисунок.2.2.2 Динаміка складу основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.


Проаналізувавши структуру та склад основних засобів на підприємтві, визначивши основні зміни щодо них, знайшовши темпи росту загальної суми цих показників, необхідно дослідити рух та технічний стан основних засобів, використавши при цьому, такі показники: коефіцієнти оновлення, вибуття, зносу та придатності. Для того, щоб визначити ці коефіцієнти, треба визначити такі основні величини, за допомогою яких і обчислимо показники, характеризуючі рух та технічний стан основних засобів на підприємстві ( табл.2.2.5).

Аналіз динаміки вартості основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таблиця 2.2.5.

Показники

1 кв 2004 р.

2 кв 2004 р.

3 кв 2004 р.

4 кв 2004 р.

Темп росту,%

Абсолютне відхилення, тис.грн.

4кв./1кв.

2кв.-1кв.

3кв.-2кв.

4кв.-3кв.

4кв.-1кв.

1.Первісна вартість ОЗ на початок періоду, тис.грн. 30422,9 30422,900 30422,900 30422,90 100,00 0,000 0,00 0,00 0,00
2. Первісна вартість ОЗ на кінець періоду, тис.грн. 30654,1 31064,300 31431,200 32073,70 104,63 410,200 366,90 642,5 1419,60
3. Вартість введених в дію ОЗ, тис.грн. 1234,8 896,470 4752,140 2963,190 239,97 -338,330 3855,6 -1788,95 1728,39
4. Вартість вибутих ОЗ, тис.грн. 1003,6 255,070 3743,840 1312,390 130,76 -748,530 3488,7 -2431,45 308,79
5. Вартість зносу ОЗ, тис.грн. 14108,25 14316,75 14549,7 14767,1 104,67 208,500 232,95 217,40 658,85
6. Залишкова вартість ОЗ, тис.грн. 16430,25 16426,85 16377,35 16481,2 100,31 -3,400 -49,50 103,85 50,95

Таким чином, зазначаємо, що первісна вартість основних засобів на початок періоду мала постісне значення протягом всього досліджуваного періоду, та у відповідності до цього темпи росту були на рівні 100%.

Щодо первісної вартості основних засобів на кінець періоду, то також спостерігається тенденція до постійного її зростання та зазначимо, що за досліджуваний період ця величина зросла на 4,63% і становить 32073,3 тис.грн.

Стрімке зростання вартості введених в дію основних засобів спостерігається протягом 2004 року, а саме темп росту цієї величини протягом звітного кварталу склав 239,97% по відношенню до 1 кварталу. Така тенденція спостерігається за рахунок придбання опалювального котла (741,67грн.), пилевисмоктувального пристрою (810 грн.) та станбродильного обладнання (1110грн.). Але в 3 кварталі вартість введених в дію основних засобів зменшилася на 1788,95 тис.грн, це є результатом вибуття із дії віброплити AVP 1850Н (15833,33грн.), компьютеру (3000грн.), кондиціонеру (1960грн.), копіювального апарату (375грн.), локальної компьютерної мережі (832грн.) та лазерного принтеру (980грн.),погрузчика фронтального (125056,9грн.), автомобіля ЗИЛ–130 (12251,94грн.). А якщо розглядати вартість введених в дію основних засобів у 3 кварталі з порівнянням із значенням цього ж показника у 2 кварталі, то ,в данному випадку, вона збільшилася на 3855,67 тис.грн, саме в цей період підприємство ЗАТ КЗШВ “Столичний” придбало високоякісне обладнання для налагодження нових ліній по виробництву нових для столичного регіону видів шампанських вин, таких як : “Гетьманське”, “Весільне” та “Святкове”.

Аналізуючи вартість вибутих основних засобів необхідно зазначити, що вона не мала постійної тенденції до яких – небудь змін протягом дослідженого періоду. Темп росту за 2004 рік склав 130,77%, тобто на підприємстві протягом року було виведено з дії майже третина основних засобів. Найбільша вартість виведених основних засобів спостерігається протягом 3 кварталу (3743,84 тис.грн.)Ю, а найменша у 2 кварталі 2004 року (255,07 тис.грн.). Це є свідченням того, що підприємство знаходиться на стадії свого оновлення, технічного розвитку, оскільки протягом того тривалого часу, що функціонує підприємство ЗАТ КЗШВ “Столичний”, дуже багата кількість обладнання вже втратила свої експлуатаційні можливості, деякі є занадто матеріаломісткі та трудомісткі. І тому підприємство, на данному етапі життєдіяльності, намагається вивести з дії старе, громіздке обладнання, а на його місто придбати нові, більш мобільні, менш трудомісткі та матеріаломісткі аналоги.

Відзначаючи вартість зносу основних засобів на підприємстві, зазначимо те, що вартість зносу має тенденцію до збільшення, але вона не носить струмкого характеру. У відповідності до цього темп росту загальної вартості зносу основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” склад протягом 2004 року лише 4,67%.

Щодо залишкової вартості основних фондів, то і вона не мала жодної стрімкої тенденції, її темп росту протягом досліджуваного періоду склав 0,3%.

На данному етапі дослідження варто визначити загальні суму зносу та наскільки основні засоби підприємства є зношеними на кінець звітного періоду.

Оцінка динаміки зносу основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Таблиця 2.2.6

Показники

1квартал 2004 р.

2квартал 2004 р.

3квартал 2004р.

4квартал 2004 р.

Абсолютне відхилення, тис.грн.

2кв. - 1кв.

3кв. - 2кв.

4кв. - 3кв.

4кв. - 1кв.

1. Залишкова вартість ОЗ, тис.грн.

16430,250 16426,850 16377,350 16481,200 -3,400 -49,500 103,850 50,950

2. Первісна вартість ОЗ, тис.грн.

30538,500 30743,600 30927,050 31248,300 205,100 183,450 321,250 709,800

3. Знос ОЗ, тис.грн.

14108,250 14316,750 14549,700 14767,100 208,500 232,950 217,400 658,850

4. Знос,%

46,198 46,568 47,045 47,257 0,370 0,477 0,212 1,059

У відповідності до значень табл.2.2.6, бачимо, що основні засоби підприємства на початок 2004 року були зношені на 46,2%, а вже у 4 кварталі 2004 року частка зносу збільшилася до 47,26%, тобто протягом досліджуваного періоду відбулося зростання значення показника на 1,1%. Така ситуація є свідченням того, що обладнання на підприємстві, в своїй основній частині, є надто зношеним. І хоча є свідчення того, що керівництвом підприємства постійно приймаються рішення щодо постійного оновлення основних засобів , ці показники свідчать про те, що темпи оновлення основних засобів повинні зростати з кожним наступним періодом, для того, щоб відбувалося більш швидке оновлення цих засобів та здійснювалася більш ефективна діяльність на підприємстві.

Відповідно до вищеприведених розрахунків, визначаємо данні показники:

1. Коєфіціент оновлення характеризує інтенсивність введення в дію нових виробничих потужностей, і визначається відношенням вартості введених ОЗ до вартості всіх ОЗ на кінець періоду.

Конов= Вввед / Вперв.к.р.

2. Коєфіціент вибуття характеризує інтенсивність вибуття ОЗ впродовж розрахункового періоду і визначається відношенням вартості основних засобів, що вибули до первісної вартості основних засобів на початок періоду.

Квиб= Ввиб / Вперв.п.р.

3. Коєфіціент зносу показує, яка частка вартості основних засобів підприємства вже перенесена на вартість готової продукції, тобто ступінь зносу основних засобів. Визначається відношенням вартості зносу до первісної вартості основних засобів на кінець періоду.

Кзн= Взн / Вперв.к.р.

4. Коєфіціент придатності характеризує ступінь придатності основних засобів до експлуатації і визначається відношенням недоамартизованої вартості основних засобів до їх первісної вартості на кінець періоду.

Кприд= Взал / Вперв.к.кв..

5. Коефіцієнт приросту основних засобів визначає частку фондів, що надійшли та вибули за аналізований період до їх вартості на початок періоду.

Кприр= Вввед – Ввивед / Вперв.поч.кв...

Згідно з розрахованими величинами (табл.2.2.7), визначимо динаміку розрахованих показників та проаналізуємо стан та рух основних засобів на підприємстві протягом 2004 року.


Аналіз динаміки показників, що характерізують технічний стан та рух основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таблиця 2.2.7

Показники

1 кв 2004 р.

2 кв 2004 р.

3 кв 2004 р.

4 кв 2004 р.

Темп росту,%

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1. Коефіцієнт придатності ОЗ

0,54 0,53 0,52 0,51 98,66 98,53 98,62 95,87

2. Коефіцієнт зносу ОЗ

0,46 0,47 0,48 0,49 100,14 100,44 99,46 100,04

3. Коефіцієнт оновлення ОЗ

0,04 0,03 0,15 0,09 71,64 523,91 61,11 229,35

4. Коефіцієнт вибуття ОЗ

0,03 0,01 0,12 0,04 25,42 1467,77 35,05 130,77

5. Коефіцієнт приросту ОЗ

0,01 0,02 0,03 0,05 277,42 157,20 163,72 714,01

Таким чином, коефіцієнт придатності основних засобів на підприємстві має постійну тенденцію до зниження протягом звітного періоду. Так, його значення протягом чотирьох кварталів зменшилося на 0,03, в той же час зростання коефіцієнт зносу основних засобів на підприємстві, оскільки ці два показника є взаємнооберненими показниками. Висновком є те, що основні засоби поступово втрачають свої функціональні властивості перенося їх на готову продукцію

Щодо показників оновлення на підприємстві, то, в данному випадку, протягом досліджуваного періоду спостерігається зростання цього показника на 0,05, тобто протягом 2004 року було введено в дію 5 % основних засобів.

Та, поряд з тим, на підприємстві протягом рку відбулося виведення з дії 1 % загального обсягу основних засобів.

Вже із цих досліджень бачимо, що на підприємстві більш вводиться в дію, ніж виводиться із дії основних засобів, хоча ці темпи не є занадто високими, враховуючи те, що основні засоби є зношеними на 46%.

Тепер, за допомогою коефіцієнтів оновлення та вибуття основних засобів, графічно зобразимо їх рух на підпримстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Рисунок 2.2.3. Рух основних засобів на підприємстві (2004рік).

Виходячи з таких показників, необхідно зазначити, що на підприємстві, протягом досліджуваного періоду, спостерігається досить позитивна тенденція, щодо технічного стану та руху основних засобів. Як виявили дослідження, оновлення основних засобів проходить вчасно і тому на підприємстві немає простоїв у роботі, а ті засоби, що були списані, в максимально короткі строки намагаються придбати. Технічний стан основних засобів підприємства знаходиться на досить низькому рівні та спостерігається тенденція до поступового його зниження. Саме така ситуація вимагає від керівництва постійного моніторингу та впровадження ідей, щодо підвищення його технічного стану або заміни на нові, більш досконалі, аналоги.

Забезпечення ефективного використання основних виробничих засобів підприємства є однією з найголовніших задач для підприємства. Таке забезпечення полягає в розробці системи заходів та методів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності та виробничої віддачі основних засобів.

Використовуючи в процесі управління ефективністю основних засобів ці показники, варто враховувати два важливих моменти, що забезпечують об'єктивність оцінки розроблювальних заходів. Перший з них полягає в тому, що при оцінці завжди повинна використовуватися відновлювальна вартість основних засобів на момент проведення оцінки (в цьому випадку буде врахований фактор інфляції, що у прибутку та обсягу реалізації продукції відбивається автоматично). Другий з них полягає в тому, що при оцінці варто використовувати залишкову вартість основних засобів, тому що велика їхня частина в процесі зносу втрачає частину своєї продуктивності.

Ріст ефективності використання основних засобів на підприємстві дозволяє скоротити потребу в них (за рахунок механізму підвищення коефіцієнтів їхнього використання в часі та за потужностю), тому що між цими двома показниками існує зворотня залежність. Отже, заходи щодо забезпечення підвищення ефективності використання основних засобів можна розглядати як заходи щодо скорочення потреби в обсязі їхнього фінансування та підвищенню темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Для визначення рівня ефективності використання основних засобів на підприємстві використовуються такі основні показники: фондовіддача основних засобів, фондоміскість, яка є величиною, оберненою до фондовіддачі та рентабельність основних засобів.

Перед основним дослідженням ефективності використання основних засобів на підприємстві, проаналізуємо динаміку величин, які використовуються для обчислення данних показників, тобто це обсяг виробництва та виконаних робіт, що був здійснений на підприємстві протягом досліджуваного періоду, середньорічна вартість основних засобів та чистий прибуток підприємства. (табл.2.2.8).

Узагальнені показники ефективності використання основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таблиця 2.2.8


Показники

1 кв 2004 р.

2 кв 2004 р.

3 кв 2004 р.

4 кв 2004 р.

Темп росту,%

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1. Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн. 30538,5 30743,6 30927,05 31248,3 100,67 100,60 101,04 102,32
2. Чистий прибуток, тис.грн. -1659,15 -2124,9 -1752,25 3530,7 128,07 82,46 -201,50 -212,80
3. Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 13835,55 29094,7 50521,65 98415,8 210,29 173,65 194,80 711,33
4. Рентабельність основних засобів ,% -5,43 -6,91 -5,67 11,30 127,22 81,97 -199,42 -207,97
5. Фондовіддача основних засобів, тис.грн. 0,45 0,95 1,63 3,15 208,89 172,62 192,80 695,17
6. Фондомісткість основних засобів, тис.грн. 2,21 1,06 0,61 0,32 47,87 57,93 51,87 14,39

Після проведення необхідний розрахунків та визначивши динаміку данних показників протягом досліджуваного періоду виявила, що виробництво продукції на підприємстві носить сезонний характер, тобто максимальний обсяг виробництва шампанських вин припадає на 4 квартал, оскільки саме в зимовий період спостерігається найбільше споживання цієї продукції. Відповідно до цього, і темпи росту обсягу виробництва продукції зростають у цей період, у порівнянні із показниками на початок періоду, до максимально рекордного значення 711,33%. Але також слід зазначити, що і протягом перших трьох кварталів темпи росту обсягу виробництва продукції були також досить значними та знаходилися у межах 173,65% - 210,29%. Тому відзначимо те, що шампанські вина споживаються не тільки взимку, але і протягом всього року, аткож дуже великий обсяг експортується у різні країни світу, такі як Великобританія, Німеччина, Росія, і навіть, Франція, в якій продукція ЗАТ КЗШВ “Столичний” була оцінена на дуже високому рівні.

Щодо динаміки середньорічної вартості основних засобів на підприємстві, то протягом досліджуваного періоду вона мала постійну тенденцію до зростання, хоча воно не було дуже стрімким. Так, на початок звітного періоду середньорічна вартість основних засобів складала 30538,5 тис.грн., а вже у 4 кварталі 2004 року вона склала 31248,3 тис.грн., тобто відбулося зростання данної величини протягом 2004 року на 2,32%.

Аналізуючи обсяг чистого прибутку ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року, спостерігаємо вже зазначений факт, тобто, в основному, виробництво та реалізація виробленої продукції носить сезонний характер, про це свідчить така тенденція. Так, протягом перших трьох кварталів обсяг чистого прибутку на підприємстві має від’ємне значення і фіксується його мінімальне значення у 2 кварталі 2004 року (-2124,9 тис.грн.), тобто період з квітня по червень є максимально несприятливим для реалізації продукції. А вже у 4 кварталі 2004 року обсяг чистого прибутку становить 3530,7 тис.грн., а темп росту на кінець звітного періоду становить 212,8%. В цілому ж, протягом 2004 року обсяг чистого прибутку на підприємстві збільшився на 5189,85 тис.грн.

Наступним дослідимо обсяг та динаміку рентабельності основних засобів ЗАТ КЗШВ “Столичний”. Значення цього показника на підприємстві протягом перших трьох кварталів є дуже низьким, і така ситуація не є випадковою, оскільки саме в цей період підприємство отримувало збитки від господарської діяльності. Тоді як протягом 4 кварталу обсяг чистого прибутку складає 3530,7 тис.грн., тим самим рентабельність основних засобів приймає позитивне значення та має досить високе значення. Але все ж таки, протягом перших трьох кварталів цей показник був на рівні –5,43 ; -6,91; -5,67 відповідно, тобто кожна 1000 грн. вартості основних засобів генерувала збиток у розмірі 5,43; 6,91; 5,67 тис.грн. А протягом 4 кварталу відслідковується позитивна тенденція щодо зростання рентабельності основних засобів на підприємстві. Так, в цей період кожна 1000 грн вартості основних засобів генерувала прибуток у розмірі 11,3 тис.грн.

Щодо фондомісткості основних засобів підприємства, то протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна тенденція до її поступового зменшення. Так, якщо значення фондомісткості на початку 2004 року складало 2,21, тобто на 1000 грн. виробленої продукції приходиться 2,21 тис. грн. вартості основних засобів, то вже у 4 кварталі 2004 року значення показника зменшилося майже у 7 разів і склало 0,32, що є свідченням того, що вже на 1000 грн. виробленої продукції припадає 0,32 тис.грн. вартості основних засобів. Таким чином, слід зазначити, що поступово виробництво продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” перестає бути фондомістким. Вплив на таку позитивну ситуацію здійснює один вагомий фактор – сезонність виробництва продукції, а звідси виходить зростання обсягу чистого прибутку на підприємстві, зростання обсягу виробництва тощо.

Для більш детального увлення динаміки значення показника фондомісткості на підприємстві, зобразимо цю тенденцію графічно.

Рисунок 2.2.5. Динаміка фондомісткості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”

Аналізуючи обсяг та динаміку показника фондовіддачі на підприємстві визначили, що протягом року віє досить високим та має тенденцію до постійного зростання.

Так, максимальне значення фондовіддачі основних засобів відзначається у 4 кварталі 2004 року (3,15 ), тобто на кожну 1000 грн. вартості основних засобів підприємства припадає 3,15 тис.грн загального обсягу виробництва продукції та виконання робіт. А ось, показники фондовіддачі протягом перших трьох кварталів 2004 року знаходилися у межах 0,45 – 1,63, на значення цього показника в данний період впливали такі основні фактори, як сезонність виробництва та реалізації продукції ( найбільші їхні обсяги спостерігаються у 4 кварталі ), а також незначний вплив здійснювала постійно зростаюча вартість основних засобів на підприємстві, хоча варто зазначити, що воно не набирало дуже стрімких темпів протягом досліджуваного періоду.

Графічно динаміка досліджуваного показника фондовіддачі основних засобів на підприємстві протягом 2004 року виглядає таким чином.

Рисунок 2.2.6. Динаміка фондовіддачі основних засобів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таким чином, визначивши ефективність використання основних засобів на підприємстві необхідно зазначити, що всі ці показники визначаються одним вагомим фактором, що здійснює вплив на їх обсяги протягом року – сезоність виробництва та реалізації продукції.3. Аналіз фінансової діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.


3.1 Здійснення аналізу активів підприємства протягом 2004 року.

В процесі аналізу загального обсягу активів підприємства необхідно визначити динаміку основних його структурних елементів, зазначити їх питому вагу в загальному обсязі активів підприємства. Також необхідно визначити динаміку оборотних та необоротних активів в розрізі кожного окремого структурного їхнього елементу, визначити основні зміни щодо динаміки та структури активів та пояснити причин цих змін.

По – перше, визначимо динаміку обсягу активів підприємства в розрізі трьох основних його частин.

Аналіз динаміки активів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Таблиця 3.1.1.

Показники

1 кв. 2004 р.

2 кв. 2004 р.

3 кв. 2004 р.

4 кв. 2004 р.

Темпи росту,%

Абсолютне відхилення, тис.грн.

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1. Необоротні активи

18569,25 18614,85 18520,3 18700,95 100,25 99,49 100,98 100,71 131,7

2. Оборотні активи

35746,85 34732,7 35102,7 40014,55 97,16 101,07 113,99 111,94 4267,7

3. Витрати майбутніх періодів

66,4 69,95 59,3 60,15 105,35 84,77 101,43 90,59 -6,25

Всього активів

54382,5 53417,5 53682,2 58775,65 98,23 100,50 109,49 108,08 4393,15

Відповідно до розрахованих показників, загальна сума активів підприємства протягом досліджуваного періоду зросла на 4393,15 тис.грн. та на кінець звітного року склала 58775,65 тис.грн. Таке зростання загального обсягу активів на підприємстві є наслідком змін у обсязі його струтурних елементів. Так, протягом року обсяг необоротних активів зріс на 131,7 тис.грн. або на 0,71%. Як свідчать розрахунки, обсяг необоротних активів на підприємстві протягом року був майже на постійному рівні (темпи росту складали 100,25% - 100,71%), а протягом 3 кварталу відбулося незначне його зменшення на 0,51%, що не є вагомою зміною у загальному обсязі необоротних активів підприємства.

Щодо обсягу оборотних активів підприємства, то протягом 2004 року він збільшився на 4267,7 тис.грн. або на 11,94% у порівнянні із початковим його значенням. Але і у загальному обсязі оборотних активів підприємства також не спостерігалося постійної тенденції до зростання. Протягом 2 кварталу 2004 року їх обсяг зменшився на 2,84%.

Щодо змін у обсязі витрат майбутніх періодів, то протягом звітного року спостерігається його зменшення на 6,25 тис.грн. а найбільший його обсяг спостерігається протягом 2 кварталу 2004 року (69,95 тис.грн.).

Таким чином, визначивши основні зміни у загальному обсязі активів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року, необхідно визначити структуру основних елементів, що складають загальний обсяг активів підприємства.

Аналіз структури активів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 3.1.2.

Показники

1 кв. 2004 р.

2 кв. 2004 р.

3 кв. 2004 р.

4 кв. 2004 р.

Структура,%

Зміна у структурі,%

1 кв. 2004 р.

2 кв. 2004 р.

3 кв. 2004 р.

4 кв. 2004 р.

1. Необоротні активи

18569,25 18614,85 18520,3 18700,95 34,15 34,85 34,50 31,82 -2,33

2. Оборотні активи

35746,85 34732,7 35102,7 40014,55 65,73 65,02 65,39 68,08 2,35

3. Витрати майбутніх періодів

66,4 69,95 59,3 60,15 0,12 0,13 0,11 0,10 -0,02

Всього активів

54382,5 53417,5 53682,2 58775,65 100 100 100 100 0

Визначивши структуру активів на підприємстві, слід зазначити, що найбільша питома вага в загальному обсязі активів підприємства припадає на оборотні активи підприємства. Протягом дослідженого періоду спостерігається постійне зростання частки оборотних активів в загальному обсязі активів підприємства. Так, на початок звітного року їх частка складала 65,73%, а вже протягом року відбулося її зростання до 68,08%, тобто на 2,35.

В той же час, відбувається зменшення питомої ваги необоротних активів в загальному їх обсязі на 2,33% та у 4 кварталі 2004 року їх частка становить 31,82%.

Щодо частки витрат майбутніх періодів, то в загальному обсязі активів вона є незначною та ще протягом досліджуваного періоду спостерігається її поступове зменшення. Наприклад, якщо у 1 кварталі вона становила 0,12%, то вже на кінець звітного року вона зменшилася до 0,1%, тобто на 0,02%.

Визначивши структуру активів підприємства протягом досліджуваного періоду, виявила, що найбільша питома вага в загальному обсязі активів підприємства припадає на оборотні активи (68,08%). Та у відповідності до цього необхідно провести аналіз структурних елементів оборотних активів підприємства та виявити основні зміни, що сталися у їхній структурі та обсязі протягом досліджуваного періоду.

Аналіз динаміки оборотних активів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 3.1.3.


Показники

1 квартал 2004 р.

2 квартал 2004 р.

3 квартал 2004 р.

4 квартал 2004 р.

Темпи росту,%

Абсолютне відхилення, тис.грн.

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1. Запаси

14839,95 14154,200 12736,400 13573,950 95,38 89,98 106,58 91,47 -1266,0

2. Поточна комерційна дебіторська заборгованість

15703,05 16364,000 18321,800 21087,500 104,21 111,96 115,10 134,29 5384,45

3. Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками

777,1 736,650 725,050 1056,000 94,79 98,43 145,65 135,89 278,9

4. Поточні фінансові інвестиції

0 0,000 0,000 0,000 - - - - 0,0

5. Грошові кошти та їх еквіваленти

4206,65 3228,300 3070,850 4002,750 76,74 95,12 130,35 95,15 -203,9

6. Інші оборотні активи

220,1 249,550 248,550 294,500 113,38 99,60 118,49 133,80 74,4

Всього

35746,85 34732,700 35102,650 40014,700 97,16 101,07 113,99 111,94 4267,85

В процесі дослідження динаміки обсягу оборотних активів підприємства визначила, що загальний обсяг оборотних активів на підприємстві збільшився на 11,94% і склав, на кінець звітного періоду, 40014,7 тис.грн. Така тенденція є позитивною для загального розвитку підприємства, адже воно змогло у 4 кварталі збільшити власні обсяги діяльності майже на 12%.

Загальний обсяг запасів підприємства у 4 кварталі зменшився на 1266 тис.грн або на 8,5%, це не є негативною ситуацією, а є свідченням їх задіяння у виробничому процесі на підприємстві та здійсненням значної реалізації продукції, яка вироблялася на підприємстві протягом досліджуваного періоду.

Обсяг поточної дебіторської заборгованості комерційного характеру збільшився протягом 2004 року на 5384,45 тис.грн. або на 34,29%. Таким чином, бачимо, що протягом звітного періоду загальний обсяг товарів та посліг, які надаються покупцям у вигляді кредиту збільшився більш ніж на третину. Таке зачне збільшення загального її обсягу може бути свідченням погіршення платоспроможності на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Необхідно виділити, що протягом 2004 року також відбулося збільшення обсягу поточної дебіторської заборгованості за розрахунками на 278,9 тис.грн або на 35,89%. Це не є надто негативно для діяльності підприємство, адже ця сума не занадто значною, щоб здійснювати надто негативний вплив на діяльність підприємства в цілому.

Як вже було зазначено вище, підприємство протягом досліджуваного періоду зовсім не здійснювало інвестиційної діяльності, тобто протягом цього періоду воно лишило себе отримання інвестиційного прибутку.

Досліджуючи динаміку загального обсягу грошових активів та їх еквівалентів на підприємстві виявили, що він протягом 9 місяців мав тенденцію до зниження, тобто бів задіяний підприємством у здійсненні власної діяльності, а наприкінці періоду (4квартал 2004 року) їх обсяг поступово мав тенденцію до збільшення та складає 4002,75 тис.грн., але початкового рівня трохи не досяг. А темп росту грошових активів та їх еквівалентів протягом досліджуваного періоду склав 95,15%.

Загальний обсяг інших оборотних активів на підприємстві, як вже зазначалося, не є вагомою величиною ( на кінець досліджуваного періоду склав 294,5 тис.грн.), але протягом цього періоду данна величина збільшилася на 33,8%. Це є свідченям поповнення балансу підприємства іншими видами оборотних активів.

Підсумовуючи дослідження щодо аналізу динаміки оборотних активів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”, варто наголосити, що найбільш швидкими темпами зростав загальний обсяг дебіторської заборгованості, а саме: поточної дебіторської заборгованості комерційного характеру (зростання протягом 2004 року на 34,29%) та поточної дебіторської заборгованості за розрахунками (зростання протягом звітного періоду на 35,89%).

Після дослідження динаміки обсягу оборотних активів, варто провести аналіз щодо структури оборотних активів підприємства та визначити структурний елемент, що займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі активів підприємства.

Аналіз структури оборотних активів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 3.1.4.

Показники

1кв. 2004 р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004р.

4кв. 2004 р.

Структура,%

Зміни у структурі,%

1кв. 2004 р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004р.

4кв. 2004 р.

1. Запаси 14839,95 14154,20 12736,40 13573,95 41,51 40,75 36,28 33,92 -7,59
2. Поточна комерційна дебіторська заборгованість 15703,05 16364,00 18321,80 21087,50 43,93 47,11 52,19 52,70 8,77
3. Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками 777,10 736,65 725,05 1056,00 2,17 2,12 2,07 2,64 0,47
4. Поточні фінансові інвестиції 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Грошові кошти та їх еквіваленти 4206,65 3228,30 3070,85 4002,75 11,77 9,29 8,75 10,00 -1,76
6. Інші оборотні активи 220,10 249,55 248,55 294,50 0,62 0,72 0,71 0,74 0,12
Всього 35746,85 34732,70 35102,65 40014,70 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Згідно з даними табл. 3.1.4., в якій здійснюються дослідження щодо структури оборотних активів на підприємстві, визначила, що найбільшу питому вагу в загальному складі оборотних активів складає поточна комерційна дебіторська заборгованість. Так, на початку звітного періоду, тобто 1 кварталу 2004 року, її питома вага складала 43,92%, тоді як вже у 4 кварталі її обсяг мав тенденцію до збільшення (+5384,45 тис.грн.) та у відповідності до цього її частка у загальному складі оборотних активів склала 52,69%.

Але, при цьому, також вагому частку у загальному обсязі оборотних активів займає обсяг запасів на підприємстві, до яких відносяться виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція та товари, які знаходяться на балансі підприємства. Їх питома вага на початку досліджуваного періоду складала 41,51%, але поступово вона знижувалася, завдяки загальному зниженню обсягів запасів на підприємстві у кінці звітного періоду (-1266 тис.грн.), та у 4 кварталі склала вже 33,92%.

Також, вагома частка у загальній структурі оборотних активів на підприємстві належить грошовим коштам та їх еквівалентам. Так, їх частка у 1 кварталі складає 11.77%, але протяггом досліджуваного періоду вона має тенденцію до зниження, і на кінець досліджуваного періоду становить вже 10%.

Щодо питомої ваги поточної дебіторської заборгованості за розрахунками, то протягом досліджуваного періоду вона мала майже постійний обсяг та складає, на кінець звітного періоду, 2,64%.

Також необхідно відзначити, що на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року повністю відсутні поточні фінансові інвестиції, така ситуація є свідченням того, що у данному періоду підприємство не здійснило жодної поточної фінансової інвестиції.

Та щодо частки інших оборотних активів в загальному обсязі оборотних активів підприємство, то, в даному випадку, їх питома вага є дуже незначною (на кінець звітного періоду складала 0,736%) та вагомих змін у ній протягом досліджуваного періоду не спостерігалося.

Таким чином, проаналізувавши структуру оборотних активів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”, виявила, що протягом перших трьох кварталів спостерігається зниження загального обсягу оборотних активів підприємства, що, в данному випадку, є свідченням падіння обсягів його діяльності. І це не є випадковим, адже основна діяльність підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” полягає у виробництві шампанських вин, а значне споживання данного виду продукції, у нашій країні, здійснюється у 4 кварталі, тобто із початком зимових свят, головним атрибутом яких і є шампанські вина. А ось, вже у 4 кварталі звітного періоду загальний обсяг оборотних активів підприємства збільшився на 4267,85 тис.грн у прівнянні із початковим значенням. Звідси можна зробити висновок, що основна діяльність підприємства носить сезонний характер.

Зміни у структурі запасів також є свідченням сезонного характеру діяльності підприємства, адже їх зменшення спостерігається саме у 4 кварталі. Тобто саме в цей період виробляється та реалізується найбільший обсяг продукції підприємства.

Збільшення загального обсягу поточної дебіторської заборгованості комерційного характеру є свідченням того, що на підприємстві поступово, протягом досліджуваного періоду, збільшувався обсяг товарів та послуг, які надаються покупцям у вигляді кредиту.

Зміни у загальному обсязі грошових коштів та їх еквівалентів, що знаходяться на балансі у підприємства, також є наслідком сезонності у здійснення діяльності підприємства. Так, їх питома вага мала тенденцію до зниження протягом перших трьох кварталів, а вже на кінець звітного періоду вона зросла майже до початкового рівня.

Проаналізувавши структуру оборотних активів на підприємстві, визначила, що найбільшу питому вагу у загальному обсязі займає поточна дебіторська заборгованість комерційного характеру, а також протягом досліджуваного періоду має тенденцію до збільшення.

Наступним кроком данного дослідження необхідно здійснити аналіз найбільш вагомих частин у загальній структурі оборотних активів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”, а також і найбільш динамічно зростаючих структурних елементів у складі обігових активів підприємства. Такими показниками виступають поточна дебіторська заборгованість комерційного характеру та поточна дебіторська заборгованість за розрахунками.

Оскільки дебіторська заборгованість є однією з можливих форм існування оборотних активів на підприємстві.

Виникнення дебіторської заборгованості є, певною мірою, об’єктивним процесом, пов’язаним з виконанням відтворювальної функції фінансів, забезпеченням процесу кругообороту коштів як передумови проведення господарсько – фінансової діяльності.

Проте надмірний обсяг дебіторської заборгованості на підприємстві, порушення термінів її погашення або неможливість погашення взагалі є досить негативними ознаками стану промислового підприємства. Зростання дебіторської заборгованості є свідченням того, що відволікання коштів на підприємстві здійснюється не за призначенням, а також вони неефективно використовуються або навіть є втраченими.

Хоча виникнення дебіторської заборгованості в певних межах є нормальною ознакою процесу господарсько – фінансової діяльності будь – якого підприємства, що зумовлене природою та особливостями діяльності, однак кожне підприємство є зацікавлене у оптимізації її обсягу. Це обумовлено тим, що скорочення дебіторської заборгованості є одним з наявних резервів зниження потреби підприємства в оборотних активах та прискорення швидкості їх обігу.

Відповідно до цього, необхідно зазначити, що це дослідження має здійснюватися на більш детальному розгляді кожної із сукупних частин дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.Перш за все, проаналізуємо структуру дебіторської заборгованості на підприємстві.

Аналіз структури дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Таблиця 3.1.5.

Показник

1 кв. 2004 р.

2 кв. 2004р.

3 кв. 2004 р.

4 кв. 2004 р.

Структура,%

Зміни у структурі,%

1 кв. 2004 р.

2 кв. 2004р.

3 кв. 2004 р.

4 кв. 2004 р.

1. Дебіторська заборгованість за роботи, товари,послуги 15665,15 16326,1 18283,9 21049,6 95,27 95,68 96,19 95,22 -0,05
2. Дебіторська заборгованість з бюджетом 52,05 8,7 8,7 337,55 0,32 0,05 0,05 1,53 1,21
3. Дебіторська заборгованість за виданими авансами 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 559,5 559,5 559,5 559,5 3,40 3,28 2,94 2,53 -0,87
6. Інша поточна дебіторська заборгованість 165,55 168,45 156,85 158,95 1,01 0,99 0,83 0,72 -0,29
Всього 16442,25 17062,75 19008,95 22105,6 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Згідно з даними табл. 3.1.5., найбільшу питому вагу в загальному обсязі дебіторської заборгованості займає дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги. Так, на початок досліджуваного періоду її частка становила 95,28% та протягом всього 2004 року її питома вага майже не зазнала змін, але наприкінці звітного періоду вона все ж таки знизилася, але зовсім не на значний обсяг (-0,05%) і складає 95,22%.

Питома вага дебіторської заборгованості з бюджетом на підприємстві є незначною (на початок звітного періоду складає лише 0,32% від загального обсягу дебіторської загоргованості на підприємстві), але протягом досліджуваного періоду спостерігається постійне його зростання, і вже у 4 кварталі 2004 року її частка становить 1,53%, тобто за цей період відбулося збільшення даного показника майже у 5 разів.

А ось, такий структурний елемент як дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків протягом досліджуваного періоду складав постійну величину, але його питома вага постійно зменшувалася (протягом періоду на 0,9%) та на кінець 2004 року становить 2,5%. І це не є випадковим, оскільки у інших структурних елементах дебіторської заборгованості підприємства майже не спостерігалося змін у питомій вазі (дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги), або вона мала постійну тенденцію до збільшення (дебіторська заборгованість з бюджетом).

Таким чином, здійснюючи аналіз структури дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” виявила, що найбільшу частку у загальному її обсязі складає дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги (95,22%), частка ж інших структурних елементів є зовсім незначною та складає майже 5 % від загального обсягу дебіторської заборгованості на підприємстві.

Після проведення аналізу структури дебіторської заборгованості на підприємстві та виявлення основних особливостей у її складі, необхідно здійснити аналіз динаміки дебіторської заборгованості підприємства протягом 2004 року, відстежити зміни, що сталися у обсязі її структурних елементів, визначити темпи зростання кожного окремого показника та дебіторської заборгованості в цілому по підприємству, а головне виявити причини, які стали передумовами до цих змін.

Отже, згідно з табл. 3.1.5., загальний обсяг дебіторської заборгованості на підприємстві протягом досліджуваного періоду мав постйну тенденцію до збільшення. Так, протягом 2004 року її загальний обсяг зріс на 5663,35 тис.грн. і на кінець звітного періоду становить 22105,6 тис.грн., що на 34,44% більше, ніж у 1 кварталі 2004 року.

Після проведення аналізу структури дебіторської заборгованості на підприємстві та виявлення основних особливостей у її складі, необхідно здійснити аналіз динаміки дебіторської заборгованості підприємства протягом 2004 року, відстежити зміни, що сталися у обсязі її структурних елементів, визначити темпи зростання кожного окремого показника та дебіторської заборгованості в цілому по підприємству, а головне виявити причини, які стали передумовами до цих змін.

Аналіз динаміки обсягу дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 3.1.6.

Показники 1 кв. 2004 р. 2 кв. 2004 р. 3 кв. 2004 р. 4 кв. 2004 р. Темп росту,% Абсолютне відхилення, тис.грн.
2кв./1кв. 3кв./2кв. 4кв./3кв. 4кв./1кв.
1. Дебіторська заборгованість за роботи, товари,послуги 15665,15 16326,10 18283,90 21049,60 104,22 111,99 115,13 134,37 5384,45
2. Дебіторська заборгованість з бюджетом 52,05 8,70 8,70 337,55 16,71 100,00 3879,89 648,51 285,50
3. Дебіторська заборгованість за виданими авансами 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00
4. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00
5. Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 559,50 559,50 559,50 559,50 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
6. Інша поточна дебіторська заборгованість 165,55 168,45 156,85 158,95 101,75 93,11 101,34 96,01 -6,60
Всього 16442,25 17062,75 19008,95 22105,60 103,77 111,41 116,29 134,44 5663,35

Отже, згідно з табл. 3.1.6., загальний обсяг дебіторської заборгованості на підприємстві протягом досліджуваного періоду мав постйну тенденцію до збільшення. Так, протягом 2004 року її загальний обсяг зріс на 5663,35 тис.грн. і на кінець звітного періоду становить 22105,6 тис.грн., що на 34,44% більше, ніж у 1 кварталі 2004 року.

Для того, щоб виявити основні причини зростання загального обсягу дебіторської заборгованості на підприємстві, необхідно розглянути динаміку кожної її складової та визначити її причини зміни обсягу.

Так, загальний обсяг дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги протягом досліджуваного періоду також постійно зростав і на кінець звітного періоду склав 21049,6 тис.грн., що на 34,37% більше, ніж на початок періоду. Такі вагомі зміни у обсязі дебіторської заборгованості за роботи, товари, послуги є свідченням того, що на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” постійно збільшують обсяги продажів виробленої продукції та наданих послуг покупцям у кредит.

Щодо динаміки дебіторської заборгованості з бюджетом, то і в даному випадку також спостерігається постійне зростання її загального обсягу. Якщо у 1 кварталі він складав 52,05 тис.грн., то протягом досліджуваного періоду її обсяг збільшився на 548,51% та становить у 4 кварталі 337,55 тис.грн. Дана ситуація вказує на те, що перед підприємством ЗАТ КЗШВ “Столичний” зростає заборгованість фінансових та податкових органів по сплачуємих податках та обов’язкових зборах, або це може бути наслідком переплати підприємства по податках, зборах та інших обов’язкових платежах до бюджету України.

Здійснюючи аналіз динаміки дебіторської заборгованості підприємства, необхідно зазначити те, що протягом звітного періоду її обсяг був постійним і не зазнавав жодних змін.

Та, щодо динаміки іншої поточної дебіторської заборгованості підприємства, то визначила, що протягом 2004 року її загальний обсяг майже не змінився, але відбулося незначне його зменшення на 6,6 тис.грн. або 3,99%.

Таким чином, проаналізувавши динаміку дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” визначила, що загальний обсяг дебіторської заборгованості підприємства протягом досліджуваного періоду збільшився на 5663,35 тис.грн. або 34,44%, та на кінець 2004 року становив 22105,6 тис.грн. Таке зростання загального обсягу дебіторської заборгованості було спричинено, в основному, за рахунок зростання дебіторської заборгованості за роботи, товари, послуги (+5384,45 тис.грн.) та зростання дебіторської заборгованості з бюджетом (+285,5 тис.грн.). Головною причиною таких змін у загальному обсязі дебіторської заборгованості є намагання підприємства залучити найбільшу сукупність покупців виробляємої продукції, тим самим продаючи її у кредит.

Здійснивши оцінку змін у обсязі та структурі дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року, визначила, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі дебіторської заборгованості на підприємстві займає дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги. І тому, на мою думку, на данному етапі дослідження необхідно здійснити аналіз щодо основних змін у обсязі та структурі товарної дебіторської заборгованості підприємства, що сталися протягом досліджуваного періоду.

Таким чином, по – перше, визначимо динаміку загального обсягу товарної дебіторської заборгованості на підприємстві протягом 2004 року.

Згідно з данними табл. 3.1.7., загальний обсяг товарної дебіторської заборгованості протягом 2004 року мав тенденцію до постійного зростання. Так, на початку періоду загальний обсяг товарної дебіторської заборгованості становив 15665,15 тис.грн., тоді як в кінці звітного року він збільшився на 5384,45 тис.грн. або 34,37%, та складав 21049,60 тис.грн. Зазначимо також, що протягом перших 9 місяців середній темп росту товарної дебіторської заборгованості складав 110,45%.

Щодо структурних елементів загального обсягу товарної дебіторської заборгованості, то обсяг дебіторської заборгованості, що виникла в процесі реалізації шампанських вин, також мав постійну тенденцію до зростання. Загальний її обсяг протягом звітного періоду збільшився на 8724,36 тис.грн або на 86,88%, якщо порівнювати із початковим значенням. Так, відзначимо, що найбільші темпи росту цього виду дебіторської заборгованості спостерігалися протягом другого півріччя поточного року, оскільки саме з наближенням зимового періоду помічається найбільше споживання шампанських вин серед населення. Але і протягом першого півріччя дебіторська заборгованість за шампанські вина також збільшувалася, хоча дещо нижчими темпами росту. Основною причиною зростання данного виду дебіторської заборгованості є її експорт в різні країни світу.

Зазначимо, що на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року в структурі товарної дебіторської заборгованості знаходилася і дебіторська

Аналіз динаміки обсягу товарної дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.
Таблиця 3.1.6.


Назва показника

1квартал 2004 р.

2квартал 2004 р.

3квартал 2004 р.

4квартал 2004 р.

Темп росту,%

Абсолютне відхилення, тис.грн.

2кв./1кв. 2004 р.

3кв./2кв. 2004 р.

4кв./3кв. 2004 р.

4кв./1кв. 2004 р.

2 кв.-1 кв. 2004 р.

3кв. - 2кв. 2004 р.

4кв. - 3кв. 2004 р.

4кв. - 1 кв. 2004р.

1. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації шампанських вин 10041,361 10579,313 12113,084 18765,718 105,36 114,50 154,92 186,88 537,95 1533,77 6652,63 8724,36
2. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації питної води 1770,162 2318,306 3199,683 1094,579 130,97 138,02 34,21 61,83 548,14 881,38 -2105,10 -675,58
3. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації основних фондів 1879,818 799,979 585,085 568,339 42,56 73,14 97,14 30,23 -1079,84 -214,89 -16,75 -1311,48
4. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації товарів 172,317 1355,066 438,814 315,744 786,38 32,38 71,95 183,23 1182,75 -916,25 -123,07 143,43
5. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі надання послуг 175,450 685,696 1773,538 126,298 390,82 258,65 7,12 71,99 510,25 1087,84 -1647,24 -49,15
6. Інша товарна дебіторська заборгованість підприємства 231,844 832,631 201,123 315,744 359,13 24,16 156,99 136,19 600,79 -631,51 114,62 83,90
Всього дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 15665,15 16326,10 18283,90 21049,60 104,22 111,99 115,13 134,37 660,95 1957,80 2765,70 5384,45

заборгованість, що виникла в процесі реалізації питної води. Оскільки реалізація питної води на підприємстві почала здійснюватися лише протягом 2004 року, тому ці обсяги не є досить значними. Але, бачимо, що протягом перших 9 місяців поточного року загальний обсяг дебіторської заборгованості за питну воду, постійно зростав, це пояснюється тим, що протягом весняного та літнього періодів спостерігається найбільше споживання прохолодних напоїв. Відзначимо, що дана дебіторська заборгованість у 3 кварталі збільшилася на 881,38 тис.грн. у порівнянні із значенням 2 кварталу, тобто відбулося її збільшення на 38,02%. А вже в кінці досліджуваного періоду спостерігається зменшення її загального обсягу на 2105,1 тис.грн. В цілому, слід зазначити, що протягом 2004 року загальний обсяг дебіторської заборгованості, що виникла в процесі реалізації питної води, зменшився на 675,58 тис.грн або на 38,17% у порівнянні із початком звітного періоду.

Також, виявлено, що на підприємстві протягом досліджуваного періоду реалізовувалися основні засоби, наслідком чого є поява в структурі товарної дебіторської заборгованості, дебіторської заборгованості, що виникла в процесі реалізації основних засобів.

Так, протягом досліджуваного періоду дебіторська заборгованість за основні засоби зменшилася на 1311,48 тис.грн. або 69,77%, якщо порівнювати із значенням на початок звітного періоду. Найбільший же її обсяг спостерігався у 1 кварталі 2004 року (1879,818 тис.грн.), а вже протягом останніх 9 місяців загальний обсяг даної дебіторської заборгованості мав постійну тенденцю до зниження.

Щодо обсягу дебіторської заборгованості, що виникла в процесі реалізації товарів, то в цілому протягом досліджуваного періоду її загальний обсяг збільшився на 143,43 тис.грн або на 83,23 %, але найбільший її обсяг був протягом 2 кварталу 2004 року (1355,066 тис.грн.).

А визначаючи динаміку загального обсягу дебіторської заборгованості, що виникла в процесі надання послуг, то її значення на кінець звітного року зменшилося на 49,15 тис. грн. або на 28,01% у порівнянні із значенням 1 кварталу. Протягом 2 кварталу та 3 кварталу 2004 року спостерігається помітне її зростання. Так, протягом цих двох кварталів загальний обсяг дебіторської заборгованості за надання послуг збільшився на 1087,84 тис.грн та становив, на кінець 3 кварталу, 1773,538 тис.грн.

І визначаючи динаміу обсягу іншої товарної заборгованості на підприємстві протягом 2004 року, виявила, що найбільший її обсяг був у 2 кварталі звітного року ( 832,631 тис.грн.), хоча, в цілому, протягом року її загальний обсяг збільшився на 83,90 тис.грн або на 36,19% у порівнянні із її обсягом на початок досліджуваного періоду.


Висновки та пропозиції.

В процесі стажування на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” виявила такі основні тенденції щодо фінансово – господарської діяльності підприємства.

Таким чином, проаналізувавши структуру виробництва та реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт на підприємстві протягом 2004 року, визначила, що основна частина їх припадає на 4 квартал 2004 року, тобто ритмічність роботи на підприємстві відповідає такій схемі, що протягом перших трьох кварталів здійснюється, в середньому, близько 50% від загального обсягу роботи на підприємстві, а вже протягом останнього кварталу здійснюється ще 50% від загального обсягу виробництва, реалізації продукції, надання послуг підприємством та виконання робіт.

Провівши аналіз щодо визначення структури необоротних активів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” визначила, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі займають основні засоби (88%), наступними по значенню йдуть довгострокові фінансові інвестиції, частка яких знаходиться на рівні 5,83%, слідм за ними - довгострокова дебіторська заборгованість (4,81%).

Проаналізувавши склад та структуру основних засобів підприємства визначила, що протягом досліджуваного періоду вона не зазнала суттєвих змін в зміні обсягу та структури основних засобів підприємства, а саме пасивна частина основних засобів складає 36,41%, а найбільшу питому вагу займають машини та обладнання, оскільки підприємство ЗАТ КЗШВ “Столичний” є промисловим підприємством та використовує для виробництва власної продукції спеціалізоване обладнання для виноробної промисловості.

Також необхідно зазначити, що на підприємстві, протягом досліджуваного періоду, спостерігається досить позитивна тенденція, щодо технічного стану та руху основних засобів. Як виявили дослідження, оновлення основних засобів проходить вчасно і тому на підприємстві немає простоїв у роботі, а ті засоби, що були списані, в максимально короткі строки намагаються придбати. Технічний стан основних засобів підприємства знаходиться на досить низькому рівні та спостерігається тенденція до поступового його зниження. Саме така ситуація вимагає від керівництва постійного моніторингу та впровадження ідей, щодо підвищення його технічного стану або заміни на нові, більш досконалі, аналоги.

Щодо рентабельності основних засобів на підприємстві протягом перших трьох кварталів є дуже низьким, і така ситуація не є випадковою, оскільки саме в цей період підприємство отримувало збитки від господарської діяльності. Тоді як протягом 4 кварталу обсяг чистого прибутку складає 3530,7 тис.грн., тим самим рентабельність основних засобів приймає позитивне значення та має досить високе значення. Але все ж таки, протягом перших трьох кварталів цей показник був на рівні –5,43 ; -6,91; -5,67 відповідно, тобто кожна 1000 грн. вартості основних засобів генерувала збиток у розмірі 5,43; 6,91; 5,67 тис.грн. А протягом 4 кварталу відслідковується позитивна тенденція щодо зростання рентабельності основних засобів на підприємстві. Так, в цей період кожна 1000 грн вартості основних засобів генерувала прибуток у розмірі 11,3 тис.грн.

Щодо фондомісткості основних засобів підприємства, то протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна тенденція до її поступового зменшення. Так, якщо значення фондомісткості на початку 2004 року складало 2,21, тобто на 1000 грн. виробленої продукції приходиться 2,21 тис. грн. вартості основних засобів, то вже у 4 кварталі 2004 року значення показника зменшилося майже у 7 разів і склало 0,32, що є свідченням того, що вже на 1000 грн. виробленої продукції припадає 0,32 тис.грн. вартості основних засобів. Таким чином, слід зазначити, що поступово виробництво продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” перестає бути фондомістким. Вплив на таку позитивну ситуацію здійснює один вагомий фактор – сезонність виробництва продукції, а звідси виходить зростання обсягу чистого прибутку на підприємстві, зростання обсягу виробництва тощо.

В процесі дослідження фондовіддачі основних засобів на підприємстві, виявила, що максимальне значення фондовіддачі основних засобів відзначається у 4 кварталі 2004 року (3,15 ), тобто на кожну 1000 грн. вартості основних засобів підприємства припадає 3,15 тис.грн загального обсягу виробництва продукції та виконання робіт. А ось, показники фондовіддачі протягом перших трьох кварталів 2004 року знаходилися у межах 0,45 – 1,63, на значення цього показника в данний період впливали такі основні фактори, як сезонність виробництва та реалізації продукції ( найбільші їхні обсяги спостерігаються у 4 кварталі ), а також незначний вплив здійснювала постійно зростаюча вартість основних засобів на підприємстві, хоча варто зазначити, що воно не набирало дуже стрімких темпів протягом досліджуваного періоду.

Таким чином, визначивши ефективність використання основних засобів на підприємстві необхідно зазначити, що всі ці показники визначаються одним вагомим фактором, що здійснює вплив на їх обсяги протягом року – сезоність виробництва та реалізації продукції.

Визначаючи зміни щодо трудових ресурсів на підприємстві, виявила, що протягом досліджуваного періоду на підприємстві було прийнято максимальну кількість працівників протягом 1 кварталу 2004 року 47 працівників, що на 16 осіб більше, ніж було прийнято наступного кварталу (31 особа) та на 4 особи більше, ніж прийнято вже у 3 кварталі 2004 року. В цілому, на кінець звітного періоду було прийнято 34 особи, що на 13 осіб менше, ніж на початок досліджуваного періоду.

Використання фонду робочого часу на підприємстві є досить ефективним, про що свідчить, що в середньому втрати робочого часу на одного працівника становили 1 та 6 днів відповідно в розрізі 1 ті 2 кварталів, а на всіх робітників 487 та 3006 днів або 3847,3 та 23747,4 годин.

Здійснивши данний порівняльний аналіз серендоьмісячної заробітної плати із основними економічними показниками країни виявила, що середньомісячна заробітна плата на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” знаходиться на занадто високому рівні для нашої країни, але це є позитивним моментом оскільки працівники цього підприємства отримують високу плату за власну працю, що дозволяє їм вести повноцінний образ життя.

Здійснивши аналіз динаміки обсягу витрат на виробництво продукції, необхідно зауважити, що, в цілому, на підприємстві їхній обсяг мав постійну тенденцію до зростання. Така ситуація не є випадковою, оскільки виробництво та реалізація продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” носить цілком сезонний характер, тобто більш ніж 50% від загального обсягу виробництва та реалізації продукції припадає на 4 квартал кожного року. І саме в цей період обсяг витрат на виробництво продукції зростає до максимального рівня. Також здійсненні розрахунки свідчать про високу матеріаломісткість продукції та її рівень постійно зростає.

Аналіз собівартості всієї продукції та собівартості окремих виробів, робіт та послуг свідчить про економію за одними статтями та перевитратами за іншими. При цьому загальний розмір економії або перевитрат складається з суми аналогічних показників кожної одиниці продукції.

Таким чином, загальна сума затрат може змінюватися залежно від обсягу випуску продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції та суми постійних витрат. Резервами зниження собівартості продукції є зниження складових витрат та нарощування фізичних обсягів виробництва.

Аналіз собівартості всієї продукції та собівартості окремих виробів, робіт та послуг свідчить про економію за одними статтями та перевитратами за іншими. При цьому загальний розмір економії або перевитрат складається з суми аналогічних показників кожної одиниці продукції.

Проаналізувавши ефективність політики сплати податкових платежів на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” визначила, що ця політика не є ефективною для подальшої діяльності підприємства, оскільки, відповідно до розрахованих показників, сума податкових платежів підприємства значно перевищує обсяг чистого прибутку на підприємстві.

Підсумовуючи дослідження щодо аналізу динаміки оборотних активів підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”, варто наголосити, що найбільш швидкими темпами зростав загальний обсяг дебіторської заборгованості, а саме: поточної дебіторської заборгованості комерційного характеру (зростання протягом 2004 року на 34,29%) та поточної дебіторської заборгованості за розрахунками (зростання протягом звітного періоду на 35,89%).

Так, протягом досліджуваного періоду загальний обсяг капіталу на підприємстві збільшився на 4393,15 тис.грн., така тенденція є наслідком збільшення власного капіталу на підприємстві на 2891,95 тис.грн. та позикового капіталу на 1501,2 тис.грн. В цілому, загальний обсяг капіталу протягом 2004 року мав майже постійний темп росту, хоча у 2 кварталі спостерігається незначне зменшення його обсягу (-965 тис.грн), але вже протягом наступних періодів темп росту склав 109,49%, а протягом року його значення було на рівні 108,08%, що є позивною тенденцією для підприємства.

Аналізуючи структуру позикового капіталу на підприємстві, визначила, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі позикового капіталу має кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги. ЇЇ частка на початок звітного року становила 60,04%, але протягом року відбувалося поступове її зменшення (-5,45%), та на кінець 2004 року вона склала 54,59%.

У відповідності до визначених показників розраховуємо середньозважену вартість позикового капіталу. Таким чином, середньозважена вартість позикового капіталу на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” складає 11,6 %, що є досить низьким показником, оскільки якщо порівняти данне значення із середнім процентом за банківський кредит виходить набагато менше, і тому на підприємстві варто зберігати таку структуру позикового капіталу, оскільки вона значно дешевше вартості залучення банківських кредитів.

В процесі здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”, керівництву заводу необхідно звернути увагу на збільшення загального обсягу фінансового інвестування на підприємстві, оскільки за таких умов воно є дійсно ефективним та допомагає отримувати підприємству додатковий прибуток у вигляді дивідендів, який має бути направлений на придбання новітнього обладнання для виноробної промисловості.

Визначаючи основні особливості товарної політики підприємства, зазначимо, що продукція підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” є повністю конкурентноспроможною, оскільки протягом багатьох років, завдяки своїм власним, бездоганним характеристикам, вона мала успіх як на території України, так і поза її межах. Продукція заводу повністю задовольняє вимоги покупців, оскільки вона є високої якості, виробляється достатньо шировим асортиментом, є недорогою, її пакування та маркірування проводиться на високому рівні тощо. А ще продукція підприємства відповідає поняттю “трьох рівнів товару”.

В цілому, зазначимо, що політика розповсюдження виробляємої продукції підприємством ЗАТ КЗШВ “Столичний” є досить ефективною, оскільки з кожним роком продукцію підприємства бажають придбати все нові та нові покупці як вітчизняні, так і іноземні. Основними факторами, що призводять до цього є: висока якість продукції, помірні ціни, багаторічний досвід виробництва шампанських вин, постійне впровадження останніх розробок науково – технічного прогресу, контроль, з боку керівництва, за підвищенням кваліфікації кожного співробітника, постійне розширення асортименту продукції тощо.
2.4. Аналіз поточних витрат господарської діяльності підпиємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Оцінка результативності виробничо – господарської діяльності тісно пов’язана з аналізом витрат на виробництво та реалізацію продукції, робіт та послуг. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, собівартість продукції підприємства формується з витрат виробництва, що класифікуються як операційні витрати.

Спосіб включення окремих витрат у собівартість видів продукції є важливою характеристикою в управлінні виратами підприємства, а мета аналізу собівартості продукції полягає в інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці та оптимізації досягнутих розмірів витрат. Враховуючи управлінський аспект цього напрямку аналізу, аналітичні оцінки витрат та собівартості пов’язані з пошуком резервів зниження витрат та можливостями їх мобілізації.

Оскільки планування та облік затрат на підприємстві проводять за елементами витрат та калькуляційними статтями, то аналіз собівартості продукції доцільно розпочати з оцінки порядку її формування за цими напрямками, зокрема всієї продукції та окремих виробів.

Аналіз витрат за економічними елементами дозволяє вивчити їх склад, визначити питому вагу кожного елемента, долю живої та уречевленої праці в загальних витратах на виробництво. Співставлення фактичної структури витрат за кварталами звітного року характеризує динаміку та напрямок зміни обсягів окремих елементів, таких як оплату праці, матеріальних, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші операційні витрати.

Проведемо аналіз витрат на виробництво продукції за економічними елементами. Спочатку необхідно провести аналіз динаміки обсягу витрат на виробництво продукції підприємства.

Аналіз динаміки обсягу витрат на виробництво продукції підприємства за економічними елементами.

Таблиця 2.4.1.


Елементи витрат

1кв. 2004 р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

Темпи росту,%

Абсолютне відхилення, тис.грн.

2кв./1кв. 2004р.

3кв./2кв. 2004р.

4кв./3кв. 2004р.

4кв./1кв. 2004р.

1. Матеріальні витрати 7620,95 14268,3 23760,1 43583,5 187,22 166,52 183,43 571,89 35962,50
2. Амортизація основних засобів 437,05 870,65 1338,7 1726,7 199,21 153,76 128,98 395,08 1289,65
3. Витрати на оплату праці 2313,6 3898,25 5627,65 8213,55 168,49 144,36 145,95 355,01 5899,95
4. Відрахування на соціальні заходи 675,25 1204,3 1810,2 2700,35 178,35 150,31 149,17 399,90 2025,10
5. Інші витрати 1488,55 2546,7 3923 5811,75 171,09 154,04 148,15 390,43 4323,20
Всього витрат на виробництво 12535,4 22788,2 36459,6 62035,8 181,79 159,99 170,15 494,88 49500,40

У відповідності до данних таблиці, зазначимо, що, в цілому, загальний обсяг витрат на виробництво продукції на підприємстві протягом 2004 року мав постійну тенденцію до зростаня. Протягом досліджуваного періоду обсяг витрат збільшився на 49500,4 тис.грн. або 394,88%, що не є позитивною тенденцією для загального розвитку підприємства.

Згідно із розрахованими данними, визначимо, що загальний обсяг матеріальних витрат на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом досліджуваного періоду мав тенденцію до зростання. Так, значення на початок звітного року складало 7620,95 тис.грн, а вже його кінцеве значення – 43583,5 тис.грн., тобто протягом поточного року відбулося зростання обсягу матеріальних витрат на 35962,5 тис.грн. або на 471,89%.

Щодо динаміки загального обсягу амортизаційних відрахувань, то і в данному випадку, також спостерігається постійне їх зростання протягом року. Їхній обсяг на початок звітного року становив 437,05 тис.грн., але протягом року відбулося його зростання на 1289,65 тис.грн або 295,08%, і вже, його кінцеве значення становить 1726,7 тис.грн.

Загальний обсяг витрат на оплату праці збільшився протягом одсліджуваного періоду на 5899,95 тис.грн. або на 255,01%, якщо порівнювати із його початкових значенням. Та у відповідності до цих змін, обсяг витрат на оплату праці у 4 кварталі 2004 року становив 8213,55 тис.грн.

Аналогічна ситуація спостерігалася і із витратами на соціальні заходи: протягом звітного року їх загальний обсяг збільшився на 2025,20 тис.грн. або на 299,9%. Звідси визначається його кінцеве значення на рівні 277,35 тис.грн.

Щодо інших витрат на виробництво продукції підприємства, зазначимо, що їхній обсяг на кінець досліджуваного періоду становив 5811,75 тис.грн., тобто протягом року їхній загальний обсяг збільшився на 290,43% або на 4323,2 тис.грн.

Здійснивши аналіз динаміки обсягу витрат на виробництво продукції, необхідно зауважити, що, в цілому, на підприємстві їхній обсяг мав постійну тенденцію до зростання. Така ситуація не є випадковою, оскільки виробництво та реалізація продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” носить цілком сезонний характер, тобто більш ніж 50% від загального обсягу виробництва та реалізації продукції припадає на 4 квартал кожного року. І саме в цей період обсяг витрат на виробництво продукції зростає до максимального рівня. Також здійсненні розрахунки свдчать про високу матеріаломісткість продукції та її рівень постійно зростає.

Для більш детального уявлення динаміки обсягу витрат на виробництво продукції на підприємстві, необхідно графічно зобразити ці зміни.

Рисунок 2.4.1. Динаміка обсягу поточних витрат на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.


Наступним етапом дослідження поточних витрат підприємства, необхідно визначити їх структуру та основні зміни, що сталися в ній протягом року.

Аналіз структури поточних витрат на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 2.4.2.

Елементи витрат

1кв. 2004 р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

Структура,%

Зміни у структурі,%

1кв.2004р.

2кв. 2004р.

3кв. 2004р.

4кв. 2004р.

1. Матеріальні витрати 7620,95 14268,25 23760,1 43583,45 60,80 62,61 65,17 70,26 9,46
2. Амортизація основних засобів 437,05 870,65 1338,7 1726,7 3,49 3,82 3,67 2,78 -0,70
3. Витрати на оплату праці 2313,6 3898,25 5627,65 8213,55 18,46 17,11 15,44 13,24 -5,22
4. Відрахування на соціальні заходи 675,25 1204,3 1810,2 2700,35 5,39 5,28 4,96 4,35 -1,03
5. Інші витрати 1488,55 2546,7 3923 5811,75 11,87 11,18 10,76 9,37 -2,51
Всього витрат на виробництво 12535,4 22788,15 36459,6 62035,8 100,0 100,00 100,00 100,00 0,00

Зазначимо, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат на виробництво продукції підприємства мають матеріальні витрати, та ще протягом року їх частка постійно зростає. Так, їхня частка на початок звітного року становила 60,8% та протягом періоду відбулося її зростання на 9,46%, та кінцеве значення питомої ваги становить 70,26%.

Наступним структурним елементом, що має значну частину в загальному обсязі витрат, витупають витрати на оплату праці. Але, слід зазначити, що протягом року їх питома вага мала постійну тенденцію до зменшення. Так, протягом року відбулося зменшення частки витрат на оплату праці на 5,22% та їхня частка в загальному обсязі поточних витрат підприємства на кінець звітного року складає 13,24%.

Аналогічна тенденція спостерігається і із часткою інших витрат, направлених на виробництво продукції. Зниження їхньої питомої ваги протягом року становить 2,51% від початкового значення та частка в кінці року складає 9,37%.

Питома вага таких структурних елементів як амортизаційні відрахування та витрати на соцальні заходи також знизилася на 0,7% та 1,03% відповідно.

Таким чином, при дослідження структури поточних витрат підприємства, визначила, що протягом досліджуваного періоду питома вага матеріальних витрат мала тенденцію до збільшення (+9,46%), таке зростання відбулося за рахунок зменшення частки всіх структрних елементів поточних витрат в загальному їх обсязі.

Головним напрямком пошуку резервів зниження собівартості є дослідження складу кожного елемента матеріальних витрат, виявлення причин зростання цих витрат і способів їх зменшення. Оцінка динаміки витрат в структурі собівартості виробленої продукції наведено в таблиці 2.4.3.


Оцінка динаміки обсягу та структури собівартості продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 2.4.3.

Показники

1кв. 2004 р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

Абсолютне відхилення, тис.грн.

Структура,%

1кв. 2004р.

2кв. 2004р.

3кв. 2004р.

4кв. 2004р.

1. Матеріальні витрати

7620,95 14268,25 23760,05 43583,45 35962,50 94,31 82,99 81,88 82,72

2. Амортизація основних засобів

437,05 870,65 1338,7 1726,7 1289,65 5,41 5,06 4,61 3,28

3. Витрати на оплату праці

2313,6 3898,25 5627,65 8213,55 5899,95 28,63 22,67 19,39 15,59

4. Відрахування на соціальні заходи

675,25 1204,3 1810,2 2700,35 2025,10 8,36 7,00 6,24 5,13

5. Інші витрати

1488,55 2546,7 3923 5811,75 4323,20 18,42 14,81 13,52 11,03

Витрати на виробництво

8102,36 17998,16 30012,85 53687,19 45584,83 100,26 104,69 103,43 101,90

Собівартість виробленої продукції

8081,05 17192,55 29017,55 52685,1 44604,05 100,00 100,00 100,00 100,00

Здійснюючи оцінку динаміки обсягу та структури собівартості продукції на підприємстві, визначила, що протягом досліджуваного періоду вона зросла на 44604,05 тис.грн., при зростанні виробленої продукції на 3948,517 тис.грн., тобто інтенсивність наростання затратного способу виробництва відображає співідношення темпів зростання собівартості продукції та обсягів виробництва підприємства.

Також, зазначимо, що загальний обсяг витрат на виробнцтво продукції підприємства дещо перевищує собівартість продукції підприємства. Так, на кінець звітного року частка витрат на виробництво складає 101,9% від обсягу собівартості продукції. Але протягом року спостерігалася тенденція до поступового зменшення цієї частки.

Аналіз собівартості фактично випущеної продукції за калькуляційними статтями проводиться шляхом порівняння фактичних витрат з досягнутими в попередніх періодах та запланованими і полягає у визначенні абсолютних та відносних відхилень за кожною кальуляційною статтею та заміною їх питомої ваги у повній собівартості продукції, робіт та послуг.

В процесі аналізу собівартості за калькуляційними статтями виявляють питому вагу обсягів прямих та непрямих, змінних і постійних витрат на виробництво в залежності від зміни його обсягів. Лінія витрат при наявності постійних і змінних витрат описується рівнянням першого ступеня:

Y = a + b*x ,

Де У – сума витрат на виробництво продукції, тис.грн.;

а – абсолютна сума постіних витрат, тис.грн.;

b – ставка змінних витрат на одиницю продукції (послуг), грн.;

x – обсяг виробництва продукції (послуг), нат.од.

Змінні витрати в собівартості всього випуску ростуть пропорційно зміні обсягу виробництва, а в собівартості одиниці продукції (у) вони складають постійну величину:

Y = (a+bx)/x = a/x+bx/x= a/x+b

У відповідності до вищезазначених розрахунків, визначемо оцінку впливу чинників на зміну собівартості одиниці продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Оцінка впливу чинників на зміну собівартості одиниці продукції.

Таблиця 2.4.4.

Показники

1кв. 2004 р.

2кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

Абсолютне відхилення, тис.грн.

1. Обсяг виробництва, од. 2453953,0 2042401,0 3130852,0 6402470,0 3948517,00
2. Сума постійних витрат, 11528,260 23971,360 38789,400 66327,790 54799,53
3. Сума змінних витрат, тис.грн 9109,500 16814,950 27683,050 49395,200 40285,70
4. Сума змінних витрат на одиницю продукції, 0,004 0,008 0,009 0,008 0,004
5. Собівартість одиниці продукції, тис.грн. 0,003 0,008 0,009 0,008 0,005
7. Собівартість продукції, тис.грн. 8081,050 17192,550 29017,550 52685,100 44604,05

Зазначимо, що протягом досліджуваного періоду обсяг виробництва продукції збільшився на 3948,517 тис.од. та його значення на кінець звітного року склало 6402,47 тис.од.

Також протягом року постійно збільшувалася сума постійних та змінних витрат, і в кінці досліджуваного періоду вони становили 662373,79 тис.грн та 49395,2 тис.грн. відповідно.

І відповідно до цих розрахунків, проведемо розрахунок впливу факторів методом ланцюгових підстановок.

Оцінка впливу факторів на зміну собівартості продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Таблиця 2.4.5.

Назва факторів

Вплив, тис.грн.

1. Зміна обсягів виробництва продукції

43601,11

2. Зміна суми постійних витрат

22120,88

3. Зміна суми питомих змінних витрат

-21480,23

Баланс факторів

44604,05


Відзначимо, що загальне зростання собівартості одиниці продукції на 44604,05 грн. зумовлений збільшенням фізичного обсягу виробництва на 3948517 одиниць, що дало приріст на 440,1 грн., збільшення суми постійних витрат на 54799,53 грн. спричинило зростання на 22120,88 грн. та питомих змінних витрат на 0,004 грн. зумовило спад рівня собівартості одиниці продукції на 21480,23 грн.

Аналіз собівартості всієї продукції та собівартості окремих виробів, робіт та послуг свідчить про економію за одними статтями та перевитратами за іншими. При цьому загальний розмір економії або перевитрат складається з суми аналогічних показників кожної одиниці продукції.

Таким чином, загальна сума затрат може змінюватися залежно від обсягу випуску продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції та суми постійних витрат. Резервами зниження собівартості продукції є зниження складових витрат та нарощування фізичних обсягів виробництва.


147


4. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Будь-яке підприємство в результаті свого функціонування зіштовхується з необхідністю вкладення коштів у розвиток власної інфраструктури. Виробничі підприємства вкладають кошти в модернізацію устаткування, торгові в маркетингові дослідження та збільшення оборотних коштів і т.д. Інакше кажучи, щоб підприємство ефективно розвивалося, йому необхідна наявність чіткої політики своєї інвестиційної діяльності. На будь-якому, ефективно діючому, підприємстві питання щодо управління інвестиційним процесом є одним із головних.

І хоча причини, що обумовлюють необхідність реальних інвестицій, можуть бути різні, в цілому їх можна підрозділити на три види:

відновлення наявної матеріально-технічної бази,

нарощування обсягів виробничої діяльності,

освоєння нових видів діяльності.

Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційних рішень в рамках цих напрямків різна. Якщо мова йде про заміну наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийняте досить безболісно, оскільки керівництво підприємства ясно уявляє собі, в якому обсязі і з якими характеристиками необхідні нові основні засоби. Якщо мова йде про інвестиції, пов'язані із розширенням основної діяльності, задача ускладнюється, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення групи на ринку товарів, приступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, можливість освоєння нових ринків тощо.

Аналізуючи загальний обсяг інвестиційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”, визначила, що підприємство протягом досліджуваного періоду не здійснювало активної інвестиційної діяльності.

Так, наприклад, обсяг довгострокових фінансових інвестицій протягом 2004 року бів представлений такими основними показниками.

Аналіз динаміки довгострокових фінансових інвестицій підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 4.1
Показник

1кв. 2004 р.

2 кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

Темп росту,%

Абсолютне відхилення, тис.грн.

2кв./1кв. 2004 р.

3кв./2кв. 2004 р.

4кв./3кв. 2004 р.

4кв./1кв. 2004 р.

Довгострокові фінансові інвестиції: 963,25 978,25 978,25 1098,25 101,56 100,00 112,27 114,02 135
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 8,5 8,5 8,5 8,5 100,00 100,00 100,00 100,00 0
інші фінансові інвестиції 954,75 969,75 969,75 1089,75 101,57 100,00 112,37 114,14 135

Згідно з даними табл. 4.1, загальний обсяг довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві представлений двома його структурними елементами: довгострокові фінансові інвестиції, що приймають участь у капіталі інших підприємств та інші фінансові інвестиції. Так, протягом досліджуваного періоду загальний обсяг фінансових інвестиції збільшився на 135 тис.грн., це відбулося за рахунок зростання обсягу інших фінансових інвестицій, оскільки загальний обсяг фінансових інвестицій, що приймають участь у капіталі інших підприємстві залишався незмінним протягом року. В той же час, темпи росту загального обсягу довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві протягом року склав 114,02%.

Як вже зазначалося вище, обсяг фінансових інвестицій, що приймають участь у капіталі інших підприємств протягом досліджуваного періоду залишався незмінним та становив 8,5 тис.грн. Для того, щоб підприємство забезпечувало собі постійний та достатній обсяг доходу від інвестування цього обсягу інвестицій зовсім недостатньо, оскільки він не є досить значним.

Щодо загального обсягу інших фінансових інвестицій, то протягом досліджуваного періоду їх загальний обсяг збільшився на 14,14% та на кінець 2004 року становив 1089,75 тис.грн., тобто протягом звітного року відбулося зростання обсягу інших фінансових інвестицій на 135 тис.грн.

Проаналізувавши обсяг та динаміку довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”, слід зазначити, що даний напрямок фінансового інвестування на підприємстві не носить пріорітетного значення та підприємство зовсім не планує збільшувати його обсяги для отримання інвестиційного прибутку. Хоча такий шлях для підприємства є помилковим, оскільки даний обсяг довгострокових фінансових інвестицій є свідченням того, що підприємство вкладає гроші у акції відкритих акціонерних товариств з метою придбання корпоративних прав і одержання додакового постійного доходу у вигляді дивідендів. В цьому випадку вкладений капітал генерує прибуток протягом невизначеного періоду часу. Саме завдяки цьому, підприємство могло б збільшити обсяг довгострокових фінансових інвестицій, що вкладені у капітали інших підприємств та отримувати прибутки з нього.

Щодо напрямів реального інвестування на підприємстві, то, в даному випадку, спостерігається аналогічна ситуація. Так, на підприємстві протягом року не пропонувалося жодного напряму реального нвестування, завдяки якому воно мало можливість отримувати достатній обсяг інвестиційного прибутку. Всі основні пропозиції щодо реального інвестування на підприємстві зводилися лише до придбання нового обладнання для обробки виноматеріалів та новітнього обладнання для забезпечення виробництва продукції, зменшуючи при цьому загальний рівень трудомісткості та капіталомісткості, а також придбання нового обладнання замість старого, що було списано протягом досліджуваного періоду.

Таким чином, проаналізуємо загальний обсяг придбання нового обладнання на підприємстві протягом звітного року.

Аналіз динаміки придбання нового обладнання протягом 2004 року.

Таблиця 4.2.

Показник

1кв. 2004 р.

2 кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

Темп росту,%

Абсолютне відхилення, тис.грн.

2кв./1кв. 2004 р.

3кв./2кв. 2004 р.

4кв./3кв. 2004 р.

4кв./1кв. 2004 р.

1. Вартість введеного в дію обладнання, тис.грн. 1234,8 896,47 4752,14 2963,19 72,60 530,09 62,35 239,97 1728,39
2. Вартість виведеного з дії обладнання 1003,6 255,07 3743,84 1312,39 25,42 1467,77 35,05 130,77 308,79
3. Співідношення введеного та виведеного обладнання 1,23 3,51 1,27 2,26 285,65 36,12 177,88 183,51 1,03

Зазначимо, що протягом досліджуваного періоду на підприємстві було більше придбано нового обладнання, ніж виведеного з дії. Так, вартість введеного в дію обладнання протягом року збільшилася на 1728,39 тис.грн або 239,97% та його вартість на кінець поточного періоду склала 2963,19 тис.грн. Тобто в даний період часу підприємство намагається повністю оновити склад основних засобів на підприємстві, для того, щоб у перспективному періоді виробляти продукцію ще більшої якості та більших обсягів, витрачаючи при цьому менше коштів та часу. І тому на підприємстві протягом досліджуваного періоду не здійснюють дослідження щодо пошуку ефективних напрямків як фінансового, так і реального інвестування, оскільки вони сподіваються отримувати стабільні прибутки, здійснивши повне переобладнання власного виробництва.

І як бачимо, вартість виведеного з дії обланання також протягом року збільшилася на 30,77% або на 308,79 тис.грн., що є вагомими обсягами для підприємства.

Але проаналізувавши стан реального інвестування на підприємстві, все ж таки, необхідно зазначити те, що на даному етапі розвитку підприємству необхідно звернути увагу на збільшення загального обсягу довгострокового фінансового інвестування у вигляді вкладення коштів у капітали інших підприємств. Оскільки саме за рахунок інвестиційного капіталу, який буде надходити підприємству у вигляді дивідендів від акцій, можна було б поступово здійснювати оновлення застарілого обладнання.

Так, визначимо загальну суму інвестиційного прибутку від вкладення капіталу в акції відкритого акціонерного товариства, використовуючи середньоринкові умови інвестування.

Базові показники:

Ціна однієї акції – 4 тис.грн.

Базова сума дивідендів – 1 тис.грн.

Щоквартальний темп приросту дивідендів – 3%

Середньоринкова норма доходності, на яку орієнтується підприємство – 36%

Кількість акцій, що мають бути придбані підприємством розраховуємо у відповідності до вартості обладнання, що було придбано протягом кожного окремого кварталу.

Аналіз ефективності придбання акцій ВАТ підприємством ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом року.

Таблиця 4.3

Показник

1кв. 2004 р.

2 кв. 2004 р.

3кв. 2004 р.

4кв. 2004 р.

Темп росту,%

Абсолютне відхилення, тис.грн.

2кв./1кв. 2004 р.

3кв./2кв. 2004 р.

4кв./3кв. 2004 р.

4кв./1кв. 2004 р.

1. Кількість акцій, шт 309 224 1188 741 72,60 530,09 62,35 239,97 432
2. Ціна однієї акції, тис.грн. 4 4 4 4 100,00 100,00 100,00 100,00 0
3. Базова сума дивідендів, тис. грн. 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0
4. Щоквартальний темп приросту дивідендів,% 3 3 3 3 100,00 100,00 100,00 100,00 0
5. Середньоринкова норма доходності акції,% 36 36 36 36 100,00 100,00 100,00 100,00 0
6. Дисконтований дохід однієї акції, грн. 3,12121 3,21485 3,311294 3,41063 103,00 103,00 103,00 109,27 0
7. Загальний дохід, грн. 963,518 720,504 3933,933 2526,59 74,78 546,00 64,23 262,23 1563

Із проведених розрахунків визначили, що підприємство на купівлю акцй відкритого акціонерного товариства витратили 9846,6 тис.грн., а за середньоринових умов доходності по акціях ВАТ протягом першого року отримання дивідендів підприємство отримає дохід у розмірі 8144,54 тис.грн., а вже протягом наступного року придбання акцій повністю окупиться та почне приносити підприємству додатковий прибуток. І тому в процесі здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”, керівництву заводу необхідно звернути увагу на збільшення загального обсягу фінансового інвестування на підприємстві, оскільки за таких умов воно є дійсно ефективним та допомагає отримувати підприємству додатковий прибуток у вигляді дивідендів, який має бути направлений на придбання новітнього обладнання для виноробної промисловості.Частина 2.

Зобразимо графічно динаміку загального обсягу товарної дебіторської заборгованості підприємтва протягом 2004 року.

Рисунок 3.1.1. Динаміка загального обсягу товарної дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Після дослідження динаміки обсягу товарної дебіторської заборгованості, слід зазначити, що протягом періоду її загальний обсяг мав тенденцію до стрімкого зростання. В основному, причиною цього зростання було не менш стрімке зростання дебіторської заборгованості, що виникла в процесі реалізації шампанських вин протягом звітного року, і це також не є випадковим, оскільки виробництво шампанських вин – основний вид діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

На даному етапі дослідження, необхідно визначити основні зміни, що сталися у структурі товарної дебіторської заборгованості підприємства протягом 2004 року.

Аналіз структури товарної дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ "Столичний" у 2004 році.


Таблиця 3.1.8.


Назва показника

1 квартал 2004 р.

2 квартал 2004 р.

3квартал 2004 р

4 квартал 2004 р.

Структура,%

Зміни у структурі,%

1 квартал 2004 р.

2 квартал 2004 р.

3 квартал 2004 р.

4 квартал 2004 р.

2кв.-1кв. 2004р.

3кв.-2кв. 2004 р.

4кв.-3кв. 2004 р.

4кв.-1кв. 2004р.

1. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації шампанських вин 10041,361 10579,313 12113,084 18765,718 64,10 64,80 66,25 89,15 0,70 1,45 22,90 25,05
2. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації питної води 1770,162 2318,306 3199,683 1094,579 11,30 14,20 17,50 5,20 2,90 3,30 -12,30 -6,10
3. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації основних фондів 1879,818 799,979 585,085 568,339 12,00 4,90 3,20 2,70 -7,10 -1,70 -0,50 -9,30
4. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації товарів 172,317 1355,066 438,814 315,744 1,10 8,30 2,40 1,50 7,20 -5,90 -0,90 0,40
5. Дебіторська заборгованість, що виникла в процесі надання послуг 175,450 685,696 1773,538 126,298 1,12 4,20 9,70 0,60 3,08 5,50 -9,10 -0,52
6. Інша товарна дебіторська заборгованість підприємства 231,844 832,631 201,123 315,744 1,48 5,10 1,10 1,50 3,62 -4,00 0,40 0,02
Всього дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 15665,15 16326,10 18283,90 21049,600 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таким чином, відзначимо, що найбільша питома вага в загальному обсязі товарної дебіторської заборгованості підприємства належить дебіторської заборгованості, що виникла в процесі реалізації шампанських вин. Так, на початку звітного року вона складала 64,1%, а вже в кінці досліджуваного пеіроду – 89,15%, тобто протягом року частка цього виду дебіторської заборгованості зросла на 25,05%, що є дуже високими темпами зростання.

Щодо частки дебіторської заборгованості, що виникла в процесі реалізації питної води, то протягом звітного періоду її частка зменшилася на 6,1% у порівнянні із почастком її значенням, хоча протягом 3 кварталу відбулося ще більше її зменшення (-12,3%).

Аналогічна тенденція спостерігається і щодо питомої ваги дебіторської заборгованості, що виникла в процесі реалізації основних засобів. Так, її частка на початку звітного року становила 12%, вже в кінці року – 2,7%, тобто відбулося її зменшення протягом досліджуваного періоду на 9,3%.

Визначаючи частки дебіторської заборгованості за реалізацію товарів та іншої товарної дебіторської заборгованості в загальному обсязі товарної дебіторської заборгованості підприємства, виявила, що протягом року вони мали тенденцію до зниження та на кінець поточного року становили 1,5% обидві.

Також, незначна питома вага в кінці року спостерігається і щодо дебіторської забогованості, що виникла в процесі надання послуг (0,6%), хоча протягом 3 кварталу її частка в загальній сукупності становила 9,7%.

Таким чином, здійснивши аналіз динаміки структури товарної дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”, зазначимо, що найбільшу питому вагу у загальній структурі займає дебіторська заборгованість, що виникла в процесі реалізації шампанських вин, частки всіх інших структурних елементів є досить незначними та мають постійну тенденцію до зиження протягом досліджуваного періоду.

Одним із основних напрямків управління дебіторською забогованістю на підприємстві є забезпечення швидкості погашення дебіторської заборгованості, в той час як вона визначається своєю оборотністю. У відповідності до цього в процесі здійснення оцінки ефективності дебіторської заборгованості на підприємстві необхідно визначити основні показники, що характеризують її оборотність:

Тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості, або період інкасування (кількість днів перебування коштів у дебіторській заборгованості);

Коефіцієнт оборотності (швидкість обороту дебіторської заборгованості).

Можна також визначити і такий показник, як відношення розміру дебіторської заборгованості до обсягу виручки від реалізації продукції підприємства, що дасть змогу оцінити рівень дебіторської заборгованості у виручці від реалізації продукції.

Спочатку здійснимо аналіз оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві протягом 2004 року та визначимо основні її особливості та тенденції, що мали місце протягом досліджуваного періоду.

Згідно з даними табл.3.1.9., на підприємство протягом звітного року надійшло дебіторської заборгованості в розмірі 31582,35 тис.грн., в той час як розмір її вибуття становив 32711,34 тис.грн.

Як вже зазначалося, найбільш значними обсягами відбувалося обертання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Так, її залишок на початок року становив 22781,29 тис.грн., а протягом року її загальний обсяг надхоження становив 30594,55 тис.грн., що на 987,8 тис.грн. менше загального обсягу надходжень дебіторської заборгованості на підприємство в цілому. Обсяг її вибуття з підприємства становив 32326,24 тис.грн., що також не набагато менше, ніж загальний обсяг вибуття дебіторської заборгованості по підприємству в цілому.

Зазначимо, що більш високими темпами товарна дебіторська заборгованість надходила на підприємство протягом другого півріччя. Так, обсяг її надходжень у з кварталі становив 7811,92 тис.грн., а вже протягом 4 кварталу він збільшився до

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ "Столичний" у 2004 році.
Таблиця 3.1.9.

Періоди

Залишок на початок періоду, тис.грн.

Надійшло протягом періоду, тис.грн.

Вибуло протягом періоду, тис.грн.

Залишок на кінець періоду, тис.грн.

Темп росту,%

1квартал 2004 р.

2квартал 2004 р.

3квартал 2004 р.

4квартал 2004 р.

1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1 квартал 2004 р. 22781,29 5417,24 12533,38 15665,15 68,76 110,65 42,55 104,22
2 квартал 2004 р. 15665,15 5994,37 5333,42 16326,10 104,22 130,32 109,76 111,99
3 квартал 2004 р. 16326,10 7811,92 5854,12 18283,90 111,99 145,56 147,00 115,13
4 квартал 2004 р. 18283,90 11371,02 8605,32 21049,60 80,26 209,90 68,66 134,37

2. Дебіторська заборгованість з бюджетом

1 квартал 2004 р. 14,1 101,00 25,10 90 638,30 7,72 380,48 3,67
2 квартал 2004 р. 90 7,80 95,50 3,3 3,67 0,00 0,00 100,00
3 квартал 2004 р. 3,3 0,00 0 3,3 100,00 - - 20030,30
4 квартал 2004 р. 3,3 714,2 56,5 661 23,40 707,13 225,10 734,44

3. Дебіторська заборгованість із внутрішніх джерел

1 квартал 2004 р. 559,5 0 0 559,5 100,00 0 0 100
2 квартал 2004 р. 559,5 0 0 559,5 100,00 0 0 100
3 квартал 2004 р. 559,5 0 0 559,5 100,00 0 0 100

Продовження таблиці 3.1.9.

4 квартал 2004 р. 559,5 0 0 559,5 100,00 0 0 100

4. Інша поточна дебіторська заборгованість

1 квартал 2004 р. 180,5 31,4 61,3 150,6 83,43 72,29 27,57 103,85
2 квартал 2004 р. 150,6 22,7 16,9 156,4 103,85 303,52 544,97 85,17
3 квартал 2004 р. 156,4 68,9 92,1 133,2 85,17 60,67 40,93 103,08
4 квартал 2004 р. 133,2 41,8 37,7 137,3 73,80 133,12 61,50 91,17
Всього 76025,84 31582,35 32711,34 74897,85
+11371,02 тис.грн. Але темпи її вибуття протягом цього ж періоду не можна зазначити як досить високі, оскільки спостерігаючи за динамікою вибуття товарної дебіторської заборгованості, визначила, що основний її обсяг вибаває з підприємства протягом 1 кварталу кожного року. Звідси можна зауважити, що значний обсяг залишку дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” (21049,6 тис.грн.), буде погашатися протягом 1 кварталу 2005 року.

Щодо оборотності дебіторської заборгованості підприємства з бюджетом, то протягом досліджуваного періоду спостерігаються її найбільш значні надходження 1 кварталі (+101 тис.грн.) та протягом 4 кварталу (+714,2 тис.грн.). Визначаючи динаміку її вибуття з підприємства, виявила, що значні її обсяги вибували протягом 2 кварталу (-95,5 тис.грн.) та в кінці звітного року (-56,5 тис.грн.). Також необхідно зазначити, що залишок дебіторської заборгованості з бюджетом у підприємства на кінець поточного року має значні обсяги (661 тис.грн.), і тому вже на початку наступного року підприємству можна розрахувати на повернення хоча б половини її обсягу.

Дебіторська заборгованість із внутрішніх джерел протягом досліджуваного періоду не мала жодних змін, тобто її залишки на кінець періоду та на початок наступного періоду мали постійне значення (559,5 тис.грн.), жодних надходжень протягом року не спостерігалося.

І щодо оборотності іншої поточної дебіторської заборгованості, то зазначимо, що протягом 2004 року найбільші обсяги її надходження на підприємство спостерігалися протягом 3 кварталу (+68,9 тис.грн.), в так само і основне її вибуття з підприємства було також у 3 кварталі (-92,1 тис.грн.). Більш вагомих обсягів її надходження та вибуття протягом досліджуваного періоду не спостерігалося, та і загальний обсяг іншої поточної дебіторської заборгованості на підприємстві Зат КЗШВ “Столичний” не є надто значним.

Здійснивши аналіз оборотності дебіторської заборгованості в цілому по підприємству та в розрізі основних структурних її елементів, визначила, що найбільший обсяг її надходженння та вибуття спостерігається загальному обсязі дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги. І тому визначимо її основні показники оборотності.

Здійснивши розрахунок показників оборотності товарної дебіторської заборгованості по підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” в цілому, визначила, що протягом досліджуваного періоду коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшився на 2,95 або 1641,05%, та в кінці звітного року його значення складало 3,13, тобто це свідчить про те, скільки разів заборгованість творюється та надходить підприємству протягом визначеного періоду. В данному випадку, визначаємо позитивну тенденцію щодо збільшення коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві. Також поступове зростання цього показника є свідченням зростання ефективності кредитного контролю з боку підприємства, оскільки даючи товар (роботи, послуги) з відтермінуванням платежу іншим суб’єктам господарської діяльності, підприємство фактично їх кредитує.

Також позитивною тенденцією відзначається тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості на підприємстві. Так, якщо на початку звітного періоду вона становила 125 днів, то вже протягом досліджуваного періоду відбулося зменшення тривалості періоду погашення дебіторської заборгованості на 118 дн., яка становила на кінець року 7дн. Тобто середня кількість днів, необхідних для повернення дебіторської заборгованості на підприємстві протягом року значно знизилася.

І визначивши відношення розміру дебіторської заборгованості до загального обсягу виручки від реалізації продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”, виявила, що протягом досліджуваного періоду значення цього показника має постійну тенденцію до зниження. Так, його значення протягом року зменшилося на 0,92 та на кінець 2004 року становило 0,21, тобто це значення вказує на рівень дебіторської заборгованості підприємства по відношенню до його виручки від реалізації продукції. Основною причиною зменшення цього показника протягом досліджуваного періоду є стрімке зростання загального обсягу виручки від реалізації продукції на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Аналіз показників оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ "Столичний" у 2004 році.


Таблиця 3.1.10.


Показники

1квартал 2004 р.

2квартал 2004 р.

3квартал 2004 р.

4квартал 2004 р.

Темпи росту,%

Абсолютне відхилення

2кв./1кв. 2004 р

3кв./2кв. 2004 р

4кв./3кв. 2004 р

4кв./1кв. 2004 р

2кв.-1кв

3кв.-2кв.

4кв.-3кв.

4кв.-1кв.

1. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, рази 0,18 2,65 2,00 3,13 1473,73 75,34 156,81 1741,05 2,47 -0,65 1,13 2,95
2. Тривалість періоду погашення дебіторсько заборгованості, дні 125,05 8,49 11,26 7,18 6,79 132,73 63,77 5,74 -116,56 2,78 -4,08 -117,86
3. Відношення розміру дебіторської заборгованості до виручки від реалізації 1,13 0,56 0,36 0,21 49,56 64,49 59,10 18,89 -0,57 -0,20 -0,15 -0,92

Розрахувавши показники оборотності дебіторської заборгованості по підприємству в цілому, та визначивши основні їхні зміни, що сталися протягом поточного року, необхідно визначити періоди погашення дебіторської заборгованості по кожному окремому дебітору підприємства. Основною метою цього дослідження є визначення рівня ефективності формування дебіторської заборгованості на підприємстві.

Аналіз тривалості середнього періоду погашення дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 3.1.11.

Дебітор

Середній обсяг дебіторської заборгованості, тис.грн.

Середній обсяг операцій, пов'язаних з утворенням дебіторської заборгованості, тис.грн.

Тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості, дні

1. ЗАТ "Фоззі" 3221,542 26907,616 43,7
2. СП ЗАТ "Волиньпак" 2896,147 8381,133 31,1
3. ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" 2049,513 8054,855 22,9
4. ПП Баядера /філія/ м.Київ 1923,854 8128,961 21,3
5. ПП "Торговий Дім Поляков" М.Київ 1397,46 3301,087 38,1
6. ТОВ "Торговий Дім "Софі". 1002,87 2001,293 45,1
7. ТОВ "Максі" 923,567 2707,525 30,7
8. ВАТ "Дніпрянка" 891,247 2570,905 31,2
9. ТОВ "Луксор" 782,659 3187,299 22,1
10. ТОВ "Тіко - Маркет" 566,491 915,336 55,7
11. ВАТ "Універмаг "Дитячий Світ" 489,92 1876,289 23,5
12. ТОВ "Фоззі-Фуд" 483,027 4180,041 10,4
13. ТОВ "Караван" 401,239 1962,582 18,4
14. ДСД ТОВ "Гетьман - Плюс" 401,883 2274,809 15,9
Інші дебітори 399,769 2141,620 16,8

Всього

17831,188 56388,154 28,46

Згідно з даними таблиця 3.1.11., середній період погашення дебіторської заборгованості на підпиємстві, протягом 2004 року, дорівнює 28,46 дн., тобто, в середньому, дебіторська заборгованість підприємства погашається менш ніж протягом одного місяця. Але підприємству в наступному році, необхідно звернути увагу на таких своїх дебіторів, як ЗАТ “Фоззі”, ТОВ “Торговий Дім “Софі” та ТОВ “Тіко – Маркет”, оскільки періоди погашення дебіторської заборгованості ними значно первищують середній період.

І тому, здійснивши розрахунок середньої тривалості періоду погашення дебторської заборгованості в розрізі основних її дебіторів, можна визначити, що, в цілому, ефективність формування дебіторської заборгованості має достатній рівень, але потребує незначних корегувань, внаслідок чого можна було б зменшити період її погашення по окремих дебіторах.

На даному етапі, необхідно здійснити оцінку реального стану дебіторської заборгованості на підприємстві. Оцінивши реальний її стан протягом досліджуваного періоду, можна загальну суму безнадійних боргів підприємства.

Оцінка реального стану дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” у 2004 році.

Таблиця 3.1.12.

Класифікація дебіторів по термінах заборгованості Сума дебіторської заборгованості, тис.грн. Питома вага в загальній сумі заборгованості,% Імовірність безнадійних боргів, відн.од. Сума безнадійних боргів, тис.грн. Реальна величина заборгованості, тис.грн.
0 - 30 діб 6931,864 38,87 0,025 173,297 6758,567
31 - 60 діб 10899,324 61,13 0,05 544,966 10354,358
Разом 17831,188 100
718,263 17112,925

Таким чином, згрупувавши основних дебіторів по, вже визначеній тривалості погашення дебіторської заборгованості підприємству, визначила, що загальна сума дебіторської заборгованості, що має бути повернена протягом місяця, складає 38,87%, а питома вага тієї заборгованості, що повертається підприємству протягом 31 – 60 діб, становить 61,13%, тобто саме цей вид заборгованості є домінантних в загальному її обсязі.

Згідно із розрахунками, сума безнадійних боргів по основних дебіторах, тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості яких складає 0 – 30 діб, становить 173,297 тис.грн., а по залишившихся дебіторах – 544,966 тис.грн., тобто підприємство не одержить 718,263 тис.грн або 4,03% від загального обсягу дебіторської заборгованості підприємства протягом досліджуваного періоду. Відповідно до цього, на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” на дану суму повинен бути сформований резерв сумнівних боргів.

Також в процесі дослідження ефективності формування дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”, необхідно здійснити її диференціювання за рівнем надійності.

В данному випадку, поділимо наявну дебіторську заборгованість підприємства на дві основні групи:

Дебіторська заборгованість, строк оплати яких не настав;

Дебіторська заборгованість, не оплачені в строк.

І для більш чіткого увлення про динаміку обсягів ци двох груп дебіторської заборгованості зобразимо ці процеси графічно ( див. рис.3.1.12.)

Згідно з даними таблиці 3.1.13.., обсяг дебіторської заборгованості, строк оплати якої ще не настав протягом, протягом досліджуваного періоду збільшився на 8644,02 тис.грн. та його частка в загальному обсязі дебіторської заборгованості підприємства становила 61,1%. Хоча, протягом перших 9 місяців звітного року питома її вага в загальному обсязі заборгованості була значно меншою, ніж питома вага простроченої дебіторської заборгованості, наслідком чого була низька якість дебіторської заборгованості на підприємстві. Так, її частка у 1 кварталі 2004 року складала 29,57%, в той час, як прострочена заборгованість становила 70,43% всієї дебіторської заборгованості підприємства. Але протягом року загальний обсяг простроченої заборгованості зменшився на 2980,67 тис.грн. та її обсяг в кінці 4 кварталу становив 8599,17 тис.грн., або 38,9% від загального обсягу дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” в кінці 2004 року.

Аналіз тривалості дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ КЗШВ "Столичний" протягом 2004 року.

Таблиця 3.1.13.


Статті дебіторської заборгованості 1кв. 2004 р. 2кв. 2004 р. 3кв. 2004 р. 4кв. 2004 р. Структура,% Абсолютне відхилення, тис.грн.
1кв. 2004 р. 2кв. 2004 р. 3кв. 2004 р. 4кв. 2004 р. 2кв.-1кв. 3кв.-2кв. 4кв.-3кв. 4кв.-1кв.
1. Дебіторська заборгованість, строк оплати якої не настав, тис.грн. 4862,41 4465,64 6011,71 13506,43 29,57 26,17 31,63 61,10 -396,77 1546,07 7494,72 8644,02
2. Дебіторська заборгованість, не оплачена в строк, тис.грн. 11579,84 12597,11 12997,24 8599,17 70,43 73,83 68,37 38,90 1017,27 400,13 -4398,07 -2980,67
Всього 16442,25 17062,75 19008,95 22105,60 100 100 100 100 620,50 1946,20 3096,65 5663,35


Рисунок 3.1.3. Динаміка обсягів дебіторської заборгованості, строк оплати якої ще не настав та простроченої дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Наступним етапом дослідження має бути розмежування простроченої дебіторської заборгованості підприємства в розрізі певних періодів, тобто визначення вікових груп простроченої дебіторської заборгованості.

Спочатку визначимо динаміку її обсягу протягом 2004 року.


Аналіз динаміки обсягу простроченої дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року (в розрізі вікових груп)

Таблиця 3.1.14.

Вид дебіторської заборгованості 1кв 2004 р. 2кв 2004 р. 3кв 2004 р. 4кв 2004 р.

Темп росту,%

1кв 2004 р. 2кв 2004 р. 3кв 2004 р. 4кв 2004 р.
До трьох місяців 574,98 118,61 1615,73 425,39 20,63 1362,22 26,33 73,98
Продовження таблиці 3.1.14.
Від трьох до шести місяців 1002,34 2459,23 1196,25 325,87 245,35 48,64 27,24 32,51
Від шести місяців до одного року 2561,14 2577,89 2743,88 406,53 100,65 106,44 14,82 15,87
Понад одного року 7441,38 7441,38 7441,38 7441,38 100 100 100 100
Всього 11579,8 12597,1 12997,2 8599,17 108,78 103,18 66,16 74,26

Згідно з даними табл. 3.1.14., прострочена дебіторська заборгованість, строком до трьох місяців, протягом досліджуваного періоду зменшилася на 26,02% у порівнянні із початковим її значенням. Але протягом року спостерігалося її значне зростання, так у 3 кварталі 2004 року, її загальний обсяг збільшився до 1615,73 тис.грн. або на 1262,22%.

Щодо простроченої заборгованості строком від трьох до шести місяців, то протягом року вона зменшилася на 68,49%, та на кінець звітного року становила 325,87 тис.грн. В той час як, протягом 2 та 3 вкарталів їхній обсяг був досить значним ( у 2 кварталі складав 2459,23 тис.грн., а у 3 кварталі – 1196,25 тис.грн.).

Визначаючи динаміку обсягу протсроченої дебіторської заборгованості строком від шести до одного року, виявила, що протягом перших 9 місяців її загальний обсяг мав постійну тенденцю до зростання, але в кінці досліджуваного періоду він зменшився на 74,13% та становить 406,53 тис.грн.

Обсяг дебіторської заборгованості, що є простроченої понад одного року, був постійним та знаходився на рівні 7441,38 тис.грн. Що є свідченням того, що жодний дебітор, який заборгував підприємству більш ніж на один рік, в цьому році зовсім не розрахувався за своїми зобов’язаннями.

Дослідивши динаміку простроченої дебіторської заборгованості підприємства в розрізі вікових груп, необхідно визначити її структуру, зазначивши при цьому питому вагу кожної вікової групи в загальному обсязі простроченої дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Аналіз структури простроченої дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Таблиця 3.1.15.

Вид дебіторської заборгованості 1кв 2004 р. 2кв 2004 р. 3кв 2004 р. 4кв 2004 р. Структура, %
1кв 2004 р. 2кв 2004 р. 3кв 2004 р. 4кв 2004 р.
До трьох місяців 574,98 118,61 1615,73 425,39 4,97 0,94 12,43 4,95
Від трьох до шести місяців 1002,34 2459,23 1196,25 325,87 8,66 19,52 9,20 3,79
Від шести місяців до одного року 2561,14 2577,89 2743,88 406,53 22,12 20,46 21,11 4,73
Понад одного року 7441,38 7441,38 7441,38 7441,38 64,26 59,07 57,25 86,54
Всього 11579,8 12597,1 12997,2 8599,17 100,00 100,00 100,00 100,00

Згідно з даними табл.3.1.15., визначила, що найбільша питома вага в загальному обсязі простроченої дебіторської заборгованості на підприємстві припадає на дебіторську заборгованість, термін прострочення якої понад одного року. Так, на початок звітного року її частка становила 64,26%, а вже протягом року зросла до 86,54%. Таке зростання частки було наслідком зменшення питомої ваги дебіторської заборгованості, термін прострочення якої від шести до одного року ( протягом досліджуваного періоду її частка зменшилася на 17,39%) та досить значне зменшення ще двох складових простроченої дебіторської заборгованості. Отже, питома вага простроченої дебіторської заборгованості строком до трьох місяців зменшилася протягом 4 кварталу до 4,95%, а строком від трьох місяців до шести місяців до 3,79%.

Таким чином, визначивши структуру простроченої дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року та в розрізі вікових груп, визначила, що протягом звітного року на підприємстві спостерігалася досить негативна тенденція щодо зростання дебіторської заборгованості, простроченої понад одного року, в той же час, вся інша дебіторська заборгованіть поступово зменшує свою частку в загальному обсязі простроченої дебіторської заборгованості.

Для більш чіткого увлення основних змін у структурі простроченої дебіторської заборгованості, зобразимо їх графічно.

Рисунок 3.1.4 Динаміка структури простроченої дебіторської заборгованості на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” протягом 2004 року.

Визначивши динаміку обсягу та структури простроченої дебіторської заборгованості на підприємстві, необхідно зазначити те, що протягом наступного періоду, домінантним напрямком управлінських зусиль на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний” має бути забезпечення необхідної якості дебіторської заборгованості, що є запорукою її погашення у встановлений термін.

Проведення цієї роботи передбачає:

Всебічну оцінку партнерів підприємства, яким надається комерційний або споживчий кредит, з точи зору їх надійності як дебіторів. Проведення цієї роботи буде сприяти формуванню реєстра боржників – юридичних та фізичних осіб, організація роботи спеціальних консалтингових та аудиторських фірм з перевірки та прогнозування платоспроможності дебітора.

Встановлення максимальної суми боргу, який надається одному дебітору (кредитний ліміт), оскільки він є одним з інструментів зниження ризику фінансових витрат підприємства в разі невиконання дебітором своїх зобов’язань.

Використання різних форм забезпечення боргових зобов’язань. Підвищенню якості дебіторської заборгованості сприяє використання для найбільш великих за обсягом дебіторів таких форм забезпечення повернення боргу, як застава майна або цінних паперів, банківські гарантії, поручництво третіх осіб, страхування фінансових ризиків угоди у зовнішнього спеціалізованого страховика.

Юридично виважене оформлення всіх документів, що регламентують взаємовідносини з дебіторами, їх обов’язки щодо обсягів, термінів та умов поверення боргу.

В процесі дослідження впливу основних факторів на динаміку та ефективність формування дебіторської заборгованості підприємства будемо використовувати методику кореляційно – регресивного аналізу. Для вибору факторів, які необхідно включити до моделі, необхідно провести оцінку ступеня кореляційного зв’язку окремих факторів, що можуть впливати на розмір дебіторської заборгованості підприємства. До основних факторів можуть відноситись наступні:

Виручка від реалізації продукції

Валовий доход

Балансовий прибуток.

Аналіз ступеню кореляційного зв’язку між зміною розміру дебіторської заборгованості підприємства та факторів, що його ймовірно обумовлюють.

Таблиця 3.1.16.

Період дослідження варіації

Фактичний розмір дебіторської заборгованості, тис.грн.

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

Валовий дохід, тис.грн.

Балансовий прибуток, тис.грн.

1 квартал 2003 р. 13510,01 11469,23 1607,8 9521,89
2 квартал 2003 р. 14230,47 25411,74 2841,71 20004,14
3 квартал 2003 р. 17327,41 48912,7 5217,18 33267,81
4 квартал 2003 р. 20144,95 96451,71 15001,03 66991,84
1 квартал 2004 р. 16442,25 13835,55 1603,55 9684,6
2 квартал 2004 р. 17062,75 29094,7 2756,85 19949,4
3 квартал 2004 р. 19008,95 50521,65 5487,05 34504,6
4 квартал 2004 р. 22105,6 98415,8 15120,3 67805,4

Визначення наявності зв’язку між показниками, що досліджуються, та вибір певного виду зв’язку є дуже важливим етапом побудови кореляційно – регресивної моделі. Дослідження зв’язку виконуються шляхом обчислення коефіцієнта кореляції та коефіцієнта Пірсона, які розраховуються за одпомогою фунецій КОРРЕЛ (.) та ПИРСОН(.).

Коефіцієнти оцінки ступеню кореляційного звязку.

Таблиця 3.1.17

Результативний показник

Фактор впливу

Кореляційний коефіцієнт

Висновок відносно ступеню зв'язку

1. Дебіторська заборгованість Виручка від реалізації продукції 0,904025095 сильна залежність
2. Дебіторська заборгованість Валовий доход 0,866739778 сильна залежність
3. Дебіторська заборгованість Балансовий прибуток 0,88873208 сильна залежність

Згідно з даними таблиці 3.1.17, визначила, що значення кореляційного зв’язку є досить високим, що є свідченням сильної залежності між значенням результативного показника та визначеними факторами впливу.

За кожним з факторів, що обрано для включення в модель дебіторської заборгованості, проведемо дослідження лінійного рівняння кореляції (за допомогою вбудованої функції ЛИНЕЙН(.) табличного процесору MS Excel. Функція ЛИНЕЙН(.) використовує метод найменших квадратів для обчислення прямої лінії, яка найкращим чином апроксимує вихідні дані. Рівняння цієї прямої має вигляд: у=а0+а1х1+...+аnyn.

Результати цього дослідження наведені в табл.3.1.18 – 3.1.20.

Залежність розміру дебіторської заборгованості від обсягу виручки від реалізації на підприємстві ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Таблиця 3.1.18.

Коефіцієнт в рівнянні0,076063638 13921,99853Вільний член
Стандартна помилка для а


0,014683722 833,0459284


Стандартна помилка для b
Коефіцієнт детермінації


0,817261373 1334,009538


Стандартна помилка для y
Критерій Фішера


26,83378065 6


Степені свободи
Регресійна сума квадратів


47752898,2 10677488,68


Залишкова сума квадратів

Залежність розміру дебіторської заборгованості від загального обсягу валового доходу підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”

Таблиця 3.1.19.

Коефіцієнт в рівнянні
0,442819407 14731,60508
Вільний член
Стандартна помилка для а


0,104029006 848,1817558


Стандартна помилка для b
Коефіцієнт детермінації


0,751237842 1556,45265


Стандартна помилка для y
Критерій Фішера


18,11942419 6


Степені свободи
Регресійна сума квадратів


43895117,77 14535269,11


Залишкова сума квадратів

Залежність розміру дебіторської заборгованості від обсягу балансового прибутку підприємства ЗАТ КЗШВ “ Столичний “.

Таблиця 3.1.20.

Коефіцієнт в рівнянні
0,110166703 13874,81176
Вільний член
Стандартна помилка для а


0,023199255 912,080236


Стандартна помилка для b
Коефіцієнт детермінації


0,789844711 1430,585827


Стандартна помилка для y
Критерій Фішера


22,5503164 6


Степені свободи
Регресійна сума квадратів


46150932,03 12279454,85


Залишкова сума квадратів

Наступним етапом дослідження впливу факторів має бути експертиза економетричної моделі. В процесі проведення експертизи, здійснюється перевірка невипадковості високого значення коефіцієнта детермінації (R2) шляхом порівняння обчисленого значення критерію Фішера (Fp) з його табличним значенням (Ft), за допомогою використання функції FРАСПОБР(.).

Обчислене табличне значення Ft порівнюється із Fp розрахунковим значенням та побується діагностичний висновок про випадковість (Ft>Fp) або невипадковість (Ft<Fp) отриманого значення коефіцієнта детермінації.

Також слід здійснити перевірку значущості коефіцієнтів рівняння регресії та вільного члена рівняння шляхом співставлення tф статистик фактичних з табличним tт статистиками.

Для цього tф статистики розраховується за формулою:

t ,

де а - значення і – го коефіцієнта рівняння регресії;

S стандартна помилка для і – го коефіцієнта рівняння регресії.

Дослідження отриманих коефіцієнтів для кореляційного зв’язку розміру дебіторської заборгованості та обсягу виручки від реалізації продукції на підприємстві.

Таблиця 3.1.21.

Назва коефіцієнта

Значення

Висновки

по рівнянню

табличне

Коефіцієнт детермінації 0,817261373 - сильна
Критерій Фішера 26,83378065 19,0000264 зв'язок невипадковий
t критерій для а 5,180133265 4,30265573 коефіцієнт значущий
t критерій для b 16,71216203 4,30265573 коефіцієнт значущий

Згідно з даними таблиці, виявила, що зв’язок між розміром дебіторської заборгованості та обсягом виручки від реалізації продукції на підприємстві є прямим, сильним та досить суттєвим.

Визначимо ступінь зв’язку між дебіторською заборгованістю та обсягом валового доходу.

Дослідження отриманих коефіцієнтів для кореляційного зв’язку розміру дебіторської заборгованості та обсягом валового доходу на підприємстві.

Таблиця 3.1.22.


Назва коефіцієнта

Значення

Висновки

по рівнянню

табличне

Коефіцієнт детермінації 0,751237842 - сильна
Критерій Фішера 18,11942419 5,14324938 зв'язок невипадковий
t критерій для а 4,256691696 2,44691364 коефіцієнт значущий
t критерій для b 17,36845314 2,44691364 коефіцієнт значущий

Аналогіна ситуація спостерігається і в даному випадку, оскільки зв’язок між дебіторською заборгованістю та обсягом валового доходу підприємства, також, є сильним, прямим та суттєвим.

Також визначимо кореляційний зв’язок між розміром дебіторської заборгованості підприємства та сумою балансого прибутку.

Дослідження отриманих коефіцієнтів для кореляційного зв’язку розміру дебіторської заборгованості та сумою балансового прибутку на підприємстві.

Таблиця 3.1.23.

Назва коефіцієнта

Значення

Висновки

по рівнянню

табличне

Коефіцієнт детермінації 0,789844711 - сильна
Критерій Фішера 22,5503164 5,14324938 зв'язок невипадковий
t критерій для а 4,748717343 2,44691364 коефіцієнт значущий
t критерій для b 15,21227104 2,44691364 коефіцієнт значущий

І в даному випадку, розраховані показники є свідченням сильного, прямого та суттєвого зв’язку між розміром дебіторської заборгованості та сумою балансового прибутку на підприємстві.

Отже, за результатами проведеної експертизи, можна зробити висновок, що всі відібрані фактори можна включити до економетричної моделі, оскільки рівень їх впливу на розмір дебіторської заборгованості є надто високим та сильним.

Останнім етапом проведення кореляційно – регресивного моделювання, за допомогою якого визначається ступінь впливу визначених факторів на розмір дебіторської заборгованості підприємства, є побудова графічної ілюстрації моделі.

Для побудови графічних ілюстрацій моделей кореляційно – регресивного дослідження необхідно виконати екстраполяцію залежних даних та побудувати по кожному з рівнянь графічне зображення екстрапольованих даних.

Екстраполяція залежних даних відповідно до кожного з рівняні регресії виконується шляхом використання функції ТЕНДЕНЦИЯ (.).

Графічне співставлення фактичих та інтерпольованих значень виконується побудовою на одному й тому ж графіку ліній фактичних, трендових значень та ліній, які відповідають інтерпольованим рівнянням.

Аналіз досліджуваних значень.

Таблиця 3.1.24.

Період дослідження

Фактичний розмір дебіторської заборгованості, тис.грн.

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

Тренд

Фактично

Кореляція у=0,071*х+13921,999

1 квартал 2003 р. 13510,01 11469,23 14794,38989 14163,84667
2 квартал 2003 р. 14230,47 25411,74 15854,90792 15111,04726
3 квартал 2003 р. 17327,41 48912,7 17642,47642 16058,24786
4 квартал 2003 р. 20144,95 96451,71 21258,46645 17005,44845
1 квартал 2004 р. 16442,25 13835,55 14974,3808 17952,64905
2 квартал 2004 р. 17062,75 29094,7 16135,04725 18899,84964
3 квартал 2004 р. 19008,95 50521,65 17764,85901 19847,05024
4 квартал 2004 р. 22105,6 98415,8 21407,86228 20794,25083

Графічне відображення виглядає таким чином:


Рисунок 3.1.6. Співставлення фактичних та модельних значень дебіторської заборгованості від впливу виручки від реалізації продукції.

Аналогічне дослідження проведемо відповідно до впливу валового доходу на розмір дебіторської заборгованості підприємства.

Аналіз досліджуваних значень.

Таблиця 3.1.25.

Період дослідження

Фактичний розмір дебіторської заборгованості, тис.грн.

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

Тренд

Фактично

Кореляція у=0,443*х+14731,61

1 квартал 2003 р. 13510,01 11469,23 14794,38989 14163,84667
2 квартал 2003 р. 14230,47 25411,74 15854,90792 15111,04726
3 квартал 2003 р. 17327,41 48912,7 17642,47642 16058,24786
4 квартал 2003 р. 20144,95 96451,71 21258,46645 17005,44845
1 квартал 2004 р. 16442,25 13835,55 14974,3808 17952,64905
2 квартал 2004 р. 17062,75 29094,7 16135,04725 18899,84964
3 квартал 2004 р. 19008,95 50521,65 17764,85901 19847,05024
4 квартал 2004 р. 22105,6 98415,8 21407,86228