CFMoto ATV Gladiator CF625 (X6, X6-A). Service Manual in Slovenian

 

  Index      Manuals 

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CFMoto ATV Gladiator CF625 (X6, X6-A). Service Manual in Slovenian

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod na pouţitie a údrţbu vozidla
JourneyMan Gladiator
All Terrain Vehicle
Varianty: X6, X6-A
Poznámka: niektoré údaje, uvedené v tomto manuáli, sa môţu odlišovať v závislosti na konkrétnom vyhotovení
stroja. Fotografie a obrázky sú len ilustračné. Kompletné technické údaje nájdete v Technickom Preukaze alebo na
CoC liste, vydanom ku kaţdému jednotlivému stroju. Zmeny sú vyhradené.
ÚVOD
Gratulujeme Vám k nákupu stroja JourneyMan Gladiator - All Terrain Vehicle (ďalej len ATV). Sme hrdí na to, ţe sme
Vám ponúkli tento výrobok, konštruovaný a vyrobený na najvyššej úrovni a podľa prísnych noriem kvality. Sme si istí, ţe
si vychutnáte prvotriedne vyhotovenie, spoľahlivosť, komfortnú jazdu a bezpečnosť.
Tento manuál je určený vlastníkom a obsluhe stroja ATV, ktorých zoznámi s ovládacími charakteristikami a mnohými
vlastnosťami a funkciami, ktoré ATV ponúka. Manuál zahŕňa aj informácie o starostlivosti a údrţbe ATV. Prosím, čítajte
tento manuál pozorne. Informácie, obsiahnuté v tomto manuáli, výstraţné nálepky a ostatné prvky, dodávané s ATV,
Vám pomôţu porozumieť bezpečnému pouţívaniu a údrţbe ATV. Ubezpečte sa, ţe všetkému rozumiete a postupujte
podľa inštrukcií a varovaní uvedených v tomto manuáli.
Tento ATV nie je navrhnutý pre pouţívanie na komerčné účely, v poţičovniach ATV a podobných odboroch a na
pretekársku činnosť. Je určený na bezproblémovou prepravu dvoch osôb a batoţiny po cestách a v ľahšom
teréne. Pri nedodrţaní týchto podmienok neposkytujeme ţiadne záruky na ţivotnosť a spoľahlivosť stroja.
DÔLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
Neoddeliteľnou súčasťou návodu je príručka „Bezpečnostné inštrukcie - základné pokyny pre bezpečné pouţívanie
ATV“. Riaďte sa vţdy bezpečnostnými zásadami, uvedenými v tejto príručke.
Journeyman Europe - CZ
1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA STROJA
Zaznamenajte si tu prosím identifikačné čísla Vášho ATV. Odoberte náhradný kľúč a uloţte ho na bezpečnom mieste.
Duplikát Vášho kľúča sa môţe vyrobiť len lícovaním (kopírovaním) nového kľúča podľa Vášho existujúceho kľúča, takţe
pokiaľ dôjde k strate oboch kľúčov, celý spínač zapaľovania sa musí vymeniť.
1) VIN stroja:
____________________________________________________
2) Označenie modelu stroja:
____________________________________________________
3) Sériové číslo motora:
____________________________________________________
VLASTNOSTI
Elektrické spínače a ovládače
A. - Zapínanie svetiel
Zapínanie svetiel má štyri polohy
Keď je spínač v prednej polohe, tak sú zapnuté diaľkové svetlá a zadné kontrolné svetlo.
Keď je spínač v strednej - prednej polohe, tak sú zapnuté stretávacie svetlá a zadné kontrolné svetlo.
Keď je spínač v strednej - zadnej polohe, tak sú vypnuté všetky svetlá.
Keď je spínač v zadnej polohe, tak sú zapnuté obrysové svetlá.
Journeyman Europe - CZ
2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAROVANIE
Pri vypnutom motore nepouţívajte svetlá dlhšie neţ 30 minút. Batéria sa môţe vybiť natoľko, ţe sa stroj uţ nebude dať
náleţite naštartovať. Pokiaľ k tomu dôjde, vyberte batériu a dobite ju.
B. - Štartovanie
Keď chcete naštartovať motor stlačte toto tlačidlo.
C. - Spínače smerových svetiel
Prepnutím spínača do polohy Õ sa zapne ľavé smerové svetlo a rozsvieti sa kontrolka
Prepnutím spínača do polohy Ö sa zapne pravé smerové svetlo a rozsvieti sa kontrolka
D. - Spínač varovných svetiel
Stlačte toto tlačidlo a aktivujú sa varovné svetlá.
E. - Húkačka
Stlačte tlačidlo a ozve sa zvukový signál.
F. - Vypínač motora
Stlačte tlačidlo pre odpojenie zapaľovania motora. Opätovným stlačením zapaľovanie opäť aktivujete
H. - Override (preklenovací) spínač obmedzovača
Nachádza sa na prednej strane zdruţeného prepínača. Najvyššia rýchlosť je limitovaná v reţime 4WD-LOCK.
Pokiaľ si podmienky vyţadujú vyšší výkon motora pri jazde, zatlačte a drţte tento spínač na obmedzenie funkcie
limitovania rýchlosti pri reţime 4WD-LOCK. Uvoľnením spínača sa obnoví funkcia limitovania rýchlosti. Keď je
spínač stlačený, kontrolka potlačenia funkcie svieti.
VAROVANIE
Aktivovanie spínača obmezovača pri stlačenom plynovom pedáli môţe spôsobiť stratu kontroly nad strojom, ktorá môţe
viesť k váţnemu zraneniu alebo k smrti.
1. - Páčka parkovacej brzdy s K.B.S.
Presunutím páčky aktivujete parkovaciu brzdu a K.B.S. (Kick Block System) proti neţiaducemu pridaniu plynu.
2. - Tlačidlá radenia 4WD
Týmto ovládačom radíte 4WD a 4WD LOCK. Viac informácií nájdete v kapitole „Radenie 4WD“.
3. - Páčka plynu
Touto páčkou moţno pridávať plyn a uviesť stroj do pohybu.
Brzdy
Brzdová páčka prednej brzdy
Brzdová páčka je umiestnená v pravej časti riadidiel. Keď chcete pouţiť prednú brzdu zatlačte páčku smerom k riadidlám.
Brzdový pedál a páčka zadnej brzdy
Brzdový pedál je umiestnený na pravej strane stroja a brzdová páčka je umiestnená v ľavej časti riadidiel. Keď chcete
pouţiť zadnú brzdu zošliapnite pedál alebo zatlačte páčku smerom k riadidlám. Poznámka: u EEC verzie tieto dva
ovládače ovládajú všetky brzdy naraz.
Journeyman Europe - CZ
3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAROVANIE
Prevádzkovanie ATV s mokrými brzdami môţe viesť k nedostatočnému brzdeniu, čo môţe spôsobiť nehodu. Nikdy
neprevádzkujte ATV s mokrými brzdami.
Pred jazdou vţdy skontrolujte brzdovú páčku a nádrţ s brzdovou kvapalinou. Pokiaľ je vyprázdnená, páčka by mala
fungovať stuha. Akákoľvek vlhkosť by naznačovala moţnú trhlinu v nádrţi s kvapalinou alebo nízku hladinu kvapaliny
v nádrţi, čo sa musí pred jazdou napraviť. Kontaktujte Vášho obchodníka pre riadnu diagnostiku a opravu.
Brzdová kvapalina
Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v prednej a zadnej nádrţke pred kaţdým pouţitím ATV. Predná nádrţka je
umiestnená na pravej strane riadidiel. Zadná je blízko pedálu zadnej brzdy.
Hladina kvapaliny v prednej nádrţke je viditeľná cez priehľadné okienko na strane nádrţky. Pokiaľ je hladina niţšia, neţ
je údaj čiarky s označením „lower“, doplňte nádrţ rovnakým typom brzdovej kvapaliny.
VAROVANIE
Preplnená nádrţ môţe spôsobiť drhnutie alebo zablokovanie bŕzd, ktoré môţe viesť k váţnemu zraneniu alebo k smrti.
Udrţujte hladinu brzdovej kvapaliny v odporúčanom rozsahu. Nepreplňujte nádrţky.
POZNÁMKA: Pri kontrole brzdovej kvapaliny musí byť ATV na zemi a mať narovnané riadidlá. Pokiaľ je hladina
kvapaliny nízka, pridajte len brzdovú kvapalinu DOT3. NEPREPLŇUJTE.
VAROVANIE
Nikdy neskladujte ani nepouţívajte brzdovú kvapalinu z čiastočne pouţitej nádoby. Brzdová kvapalina prijíma vlhkosť, čo
znamená, ţe rýchlo absorbuje vlhkosť zo vzduchu. To však spôsobuje zníţenie teploty varu brzdovej kvapaliny, čo môţe
viesť k rýchlemu oslabeniu bŕzd a moţnej nehode s následkom váţneho zranenia. Po otvorení nádoby s brzdovou
kvapalinou vţdy zostávajúcu časť kvapaliny zlikvidujte.
Parkovacia brzda
Keď parkujete, vypnite motor a presuňte páku parkovacej brzdy do parkovacej polohy.
VAROVANIE
Prevádzkovanie ATV pri zaradenej parkovacej brzde môţe viesť k nehode a váţnemu zraneniu alebo k smrti. Vţdy pred
uvedením stroja do pohybu skontrolujte, či je parkovacia brzda vyradená.
Dôležitá ochrana
V prípade, ţe je parkovacia brzda zaradená dlhú dobu, môţe dôjsť k jej uvoľneniu. Vţdy zablokujte kolesá ako prevenciu
proti tomuto uvoľneniu.
Nikdy nenechávajte ATV zaparkované na kopci osamote. Vţdy zablokujte kolesá, pokiaľ parkujete z kopca, aby ste
predišli samovoľnému posúvaniu vozidla. Druhá moţnosť je parkovať ATV v smere vrstevnice kopca.
Palivová nádrţ
Viečko palivovej nádrţe sa nachádza priamo pod riadidlami. Odstráňte viečko palivovej nádrţe jeho otočením proti smeru
chodu hodinových ručičiek. Pripevnite viečko palivovej nádrţe jeho otočením v smere hodinových ručičiek. Nedoťahujte
extrémne veľkou silou.
Bezpečnosť paliva
VAROVANIE
 Benzín je za určitých okolností veľmi horľavá a vznetlivá látka.
 Vţdy buďte maximálne opatrní pri manipulácii s benzínom.
 Vţdy doplňujte palivo pri vypnutom motore a to vonku alebo v dobre vetranom priestore.
 Nikdy neplňte plastový kanister na benzín, keď je poloţený na nosiči. Statická elektrina medzi nosičom a
kanistrom môţe spôsobiť iskru.
 Nefajčite a nevystavujte otvorenému ohňu v blízkosti miesta tankovania alebo mieste, kde je uloţený benzín.
 Nepreplňujte palivovou nádrţ. Netankujte aţ po hrdlo.
 V prípade namočenia koţe alebo šatov benzínom, ihneď ho zmyte mydlom a vodou a vymeňte si odev.
 Nikdy neštartujte ani nenechajte beţať ATV v uzavretom priestore. Benzínové výpary sú jedovaté a môţu
v krátkom čase spôsobiť stratu vedomia alebo smrť.
VAROVANIE
Motorové splodiny tohto produktu obsahujú chemikálie, o ktorých je známe, ţe spôsobujú rakovinu, poškodenia
nenarodeného plodu alebo iné reprodukčné škody.
ATV prevádzkujte len vonku alebo v dobre vetranom priestore.
Journeyman Europe - CZ
4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiaca páka automatickej prevodovky
Radiaca páka je umiestnená na ľavej strane stroje.
L: pomalý prevodový stupeň (L)
H: rýchly prevodový stupeň (H)
N: neutrál (N)
R: spätný chod (R)
Posun do polohy (R) je podmienený pouţitím ľavej
brzdovej páky alebo najlepšie brzdového pedálu, aby
došlo k odblokovanie mechanizmu. Pri vyraďovaní
z polohy (R) je nutné pouţiť ľavú brzdovú páku alebo
brzdový pedál, aby došlo k odblokovaniu mechanizmu.
Taktieţ je nutné stlačiť aktivačné tlačidlo na radiacej
páke.
UPOZORNENIEE
V prípade radenia pri behu motora, ktorý nebeţí na
prázdno alebo pri pohybe stroja by mohlo dôjsť k poškodeniu prevodu. Pri preradení zastavte stroj a na voľnobeh zaraďte
poţadovanú rýchlosť.
V prípade, ţe chcete zaradiť (R) pouţite predtým ľavú brzdovú páku, alebo brzdový pedál.
Kedykoľvek, keď ATV nie je pod Vašim dohľadom, vţdy zaraďte stupeň (N) a stroj zabrzdite.
Údrţba spojení riadenia je dôleţitá pre kontrolu funkčnosti prevodu. Ak máte nejaké problémy, kontaktujte svojho dílera.
Ţivotnosť remeňa variátora a spojky variátora
Ţivotnosť remeňa a spojky variátora moţno predĺţiť pouţívaním pomalého prevodu (L) v ťaţkom teréne, pri ťahaní
prívesov a v prípadoch, keď sa stroj po dlhšiu dobu pohybuje rýchlosťou niţšou neţ 11 km za hodinu.
Štartovacie lanko
Pokiaľ je slabá batéria a nedá sa naštartovať motor, pouţite štartovanie lankom, čo umoţní chod stroja do doby, keď sa
bude dať urobiť oprava. Tento štartér je umiestnený na ľavej strane stroje.
Motor je vybavený automatickým dekompresorom, ktorý spôsobí pokles kompresie na ľahšie štartovanie. Dekompresor
pozná, keď motor beţí dostatočne rýchle na štartovanie a obnoví kompresiu pre naštartovanie.
1. Umiestnite stroj na rovinu, aktivujte parkovaciu brzdu a zaraďte stupeň (N).
2. Uchopte pevne lanko a zľahka ťahajte, kým nezačne zaberať štartovací mechanizmus.
3. Motor potom naštartujte rýchlym trhnutím lankom.
VAROVANIE
Pokiaľ trháte lankom príliš dlho, dôjde k poškodeniu tohto zariadenia. Nenaťahujte lanko aţ po jeho maximálnu dĺţku.
Pokiaľ nie je drţadlo lanka po pouţití riadne nainštalované, môţe sa do zariadenia dostať voda a zničiť komponenty.
Uistite sa, ţe drţadlo riadne dolieha ku stroju, zvlášť pokiaľ jazdíte v mokrých oblastiach.
Systém zapojenia všetkých kolies (AWD)
Zapojenie pohonu všetkých štyroch kolies a spínač zamknutia pohonu predných kolies
Toto ATV je vybavené spínačom zapojenia pohonu všetkých štyroch kolies 2WD/4WD c a spínačom uzamknutia
diferenciálu predných kolies LOCK/4WD d
Zvoľte vhodný pohon podľa terénu a podmienok.
 Pohon dvoch kolies 2WD: sila sa prevádza len na
zadné kolesá.
 Pohon štyroch kolies 4WD: sila sa prevádza na
zadné a predné kolesá.
 Pohon všetkých štyroch kolies s uzamknutým
predným pohonom 4WD-LOCK: sila sa prevádza
na zadné a predné kolesá, keď je predný pohon
uzamknutý DIFF.LOCK. Na rozdiel od reţimu
4WD sa otáčajú všetky kolesá rovnakou
rýchlosťou.
Journeyman Europe - CZ
5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spínač pohonu všetkých štyroch kolies 2WD/4WD d
Na vykonanie zmeny z reţimu 2WD na 4WD zastavte ATV
a prepnite spínač do polohy 4WD. Po jeho prepnutí sa na
prístrojovej doske rozsvieti kontrolka. Pri zmene do
východiskovej polohy 2WD, zastavte ATV a uistite sa, ţe
páčka c je v polohe „a“, a potom prepnite na 2WD.
Spínač zamknutia pohonu predných kolies LOCK/4WD
c
Pri zamykaní predného pohonu v reţime 4WD sa uistite,
ţe je spínač v pozícii 4WD, zastavte ATV, posuňte páčku
d do pozície „b“ a potom nastavte spínač do polohy
LOCK. Vo chvíli, keď je predný pohon zamknutý, sa na
prístrojovej doske spoločne s kontrolkou rozsvieti kontrolka
DIF.LOCK.
Pri uvoľňovaní uzamknutia predného pohonu zastavte
ATV a nastavte spínač do polohy „4WD“.
UPOZORNENIE
Keď je spínač prepnutý do polohy LOCK, tak kontrolka
zámku predného pohonu bliká do tej doby, kým je predný
pohon uzamknutý.
Keď táto kontrolka bliká, tak otáčaním riadidiel doľava a
doprava pomôţete mechanizmu zapadnúť.
Jazda predtým, neţ je zámok predného pohonu riadne
uzamknutý (napr. keď kontrolka stále bliká), spôsobí, ţe je
rýchlosť motora limitovaná do chvíle ukončenia tohto
procesu a hrozí veľké riziko poškodenia prevodov.
Keď je ATV v reţimu 4WD-LOCK je maximálna rýchlosť limitovaná na hodnotu 35 km/h.
Napriek tomu, pokiaľ si podmienky vyţadujú plný výkon motora, zatlačte a drţte spínač OVERRIDE, čím sa dosiahne
prerušenie funkcie limitovania rýchlosti 4WD-LOCK.
DÔRAZNÉ VAROVANIE
Nikdy nejazdite so zaradeným pohonom všetkých kolies na pevnom podklade. Malo by to za následok rýchlu
deštrukciu prevodov! Pouţívajte tieto systémy len vtedy, keď je to úplne nevyhnutné. Tieto systémy priraďte
včas. V prípade radenia v sťaţených podmienkach si veľmi starostlivo overte správne zaradenie. Vţdy si overte,
ţe je systém správne aktivovaný a prevody sú správne uzamknuté. V opačnom prípade hrozí pri rozbehnutí
okamţitá deštrukcia prevodov.
Páčka plynu
Páčka plynu je umiestnená vpravo na riadidlách. V okamihu, keď motor beţí, pohyb plynovou páčkou bude zvyšovať
rýchlosť motora. Rýchlosť regulujte pohybom plynovej páčky. Pretoţe je plynová páčka odpruţená, tak kedykoľvek sa
pustí, bude stroj zniţovať rýchlosť a motor sa vráti do voľnobehu. Pred naštartovaním motora skontrolujte plynovú páčku,
aby ste mali istotu, ţe funguje hladko. Uistite sa, ţe sa motor vracia do voľnobehu vo chvíli, keď je plynová páčka
uvoľnená.
VAROVANIE
Pred naštartovaním motora skontrolujte funkčnosť plynovej páčky. Pokiaľ nefunguje hladko, zistite dôvod. Problém pred
jazdou odstráňte. Kontaktujte svojho dílera, pokiaľ nemôţete odhaliť alebo vyriešiť problém.
Obmezovač rýchlosti
Obmezovač rýchlosti, umiestnený na telese plynovej páčky, blokuje plyn pred jeho úplným otvorením a to i v prípade, ţe
je plynová páčka na maxime. Otáčaním regulačnej skrutky sa limituje dostupné maximum sily motora a obmedzuje sa
rýchlosť ATV.
VAROVANIE
Neotáčajte regulačnú skrutku viac neţ o 12 mm. Vţdy sa uistite, ţe plynová páčka je nastavená s vôľou 3-5 mm.
Journeyman Europe - CZ
6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavný vypínač - zámok
Funkcie, týkajúce sa jednotlivých pozícií vypínača, sú nasledovné:
ON - Motor sa môţe naštartovať len v tejto pozícii a rozsvietia sa predné a koncové svetlomety, keď je spínač svetiel
zapnutý.
OFF - Všetky elektrické obvody sú vypnuté. Kľúč sa môţe v tejto pozícii vybrať.
Prístrojová doska, ukazovatele a kontrolky
c Kontrolka ľavého blinkera
Táto kontrolka sa rozsvieti, keď sa zopne spínač blinkerov na Õ
“.
d Kontrolka diaľkových svetiel
Táto kontrolka sa rozsvieti, keď sa zopne spínač diaľkových svetiel.
e Kontrolky zaradených rýchlostí „L - H - N - R“
Tieto kontrolky oznamujú stav zaradených rýchlostí.
f Kontrolka parkovacej brzdy
Táto kontrolka sa rozsvieti pri aktivácii parkovacej brzdy.
g Kontrolka OVERRIDE
Táto kontrolka sa rozsvieti pri aktivácii spínača OVERRIDE.
h Kontrolka pravého blinkera
Táto kontrolka sa rozsvieti, keď sa zopne spínač blinkerov na Ö “.
i Kombinovaný ukazovateľ zapojenia štyroch kolies a uzamknutia predného diferenciálu
Symbol „náprava“: Tento ukazovateľ sa rozsvieti, keď je spínač 2WD/4WD nastavený do pozície 4WD.
Symbol „kríţik“: Táto kontrolka DIFF.LOCK pri jazde 4WD sa rozsvieti, keď je spínač LOCK - 4WD v pozícii LOCK.
Journeyman Europe - CZ
7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE
Kvôli synchronizácii mechanizmu v prípade predného pohonu, sa kontrolka jazdy 4WD moţno nerozsvieti, dokiaľ ATV
nebude v pohybe. Uistite sa o správnom zaradení systému.
j Palivomer: ukazuje zostávajúce mnoţstvo benzínu v nádrţi. „F“ indikuje, ţe celkové mnoţstvo paliva zodpovedá
plnej nádrţi. Keď ukazovateľ dosiahne prvý bod v červenom poli, malo by sa čo najskôr doplniť palivo. Červené pole
znamená, ţe zostávajúce mnoţstvo paliva v nádrţi je menej, neţ 4 l.
k Tachometer: ukazovateľ rýchlosti jazdy.
UPOZORNENIE
Keď tachometer neukazuje behom jazdy rýchlosť, kontaktujte dílera, aby skontroloval obvodový snímač rýchlosti.
l Odometer: ukazuje celkovou ubehnutú vzdialenosť.
11. Teplomer: ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny. Keď je ukazovateľ teploty v zelenej časti „C“, znamená to, ţe
teplota je normálna. Červená časť „H“ indikuje, ţe je teplota vysoká. V tomto prípade, prosím, vypnite motor, dokiaľ sa
teplota nezníţi. V prípade, ţe teplota stúpa často, skontrolujte funkciu chladenia alebo problém konzultujte s lokálnym
dílerom.
UPOZORNENIE
Motor sa môţe prehriať, keď je ATV preťaţený. Pokiaľ k tejto situácii dôjde, zníţte náklad podľa špecifikácie.
Po naštartovaní sa uistite, ţe ukazovateľ teploty chladenia je v zelenej časti „C“. Pokračovanie prevádzky
v prípade, ţe je kontrolka v červenej časti „H“ môţe spôsobiť poškodenie motora.
VAROVANIE
Pokiaľ je v chladiacom systému nedostatok chladiacej kvapaliny, alebo je v systéme porucha, nemusí ukazovateľ teploty
ukazovať správne. Vţdy pred jazdou vykonajte inšpekciu systému.
12. Hodiny: ukazovateľ aktuálneho času. Hodiny moţno nastaviť tlačidlom umiestneným vpravo na plaste pod sedlom
stroja. Kombináciou krátkych a dlhých stlačení môţete nastaviť aktuálny čas.
13. Kontrolka EFI (bez vyobrazenia): pred štartom ATV blikaním alebo trvalým svetlom signalizuje aktiváciu EFI
vstrekovania. Pri chode motora je zhasnutá. Pokiaľ kontrolka trvale bliká alebo svieti, signalizuje tým chybový stav
vstrekovania a nutnosť okamţitého servisu.
PREVÁDZKA
Obdobie zábehu
Obdobie zábehu pre vaše nové ATV je stanovené na prvých dvadsať hodín prevádzky alebo na vyčerpanie štyroch
plných palivových nádrţí. Ţiadna iná záleţitosť z Vašej strany nie je taká dôleţitá ako riadny zábeh. Opatrné zabehávanie
nového motora vedie k efektívnejšej prevádzke a dlhšej ţivotnosti motora. Starostlivo dodrţujte nasledujúce procedúry.
UPOZORNENIE
Nadmerné zahrievanie v priebehu prvých hodín prevádzky spôsobujú priľnavé plochy súčiastok motora. Behom prvých
hodín prevádzky preto nejazdite dlhšiu dobu na plný plyn alebo vysokou rýchlosťou. Motor sa môţe extrémne prehriať.
Pouţívanie iných olejov, neţ tých, ktoré sú odporúčané, môţe spôsobiť váţne poškodenie motora. Pre Váš motor
odporúčame pouţívať olej SHELL a MOTOREX.
Zásady zábehu
1. Naplňte palivovú nádrţ benzínom.
2. Skontrolujte mierkou hladinu oleja.
Pokiaľ je nutné upraviť hladinu oleje medzi minimálnou a maximálnou hladinou, doplňte olej.
3. Najskôr jazdite opatrne. Zvoľte si otvorenú plochu, ktorá Vám umoţní oboznámiť sa s manipuláciou a ovládaním
stroja.
4. Meňte polohu plynovej páčky. Nenechajte stroj beţať trvale v rovnakých otáčkach.
5. Dodrţiavajte pravidelné kontroly hladín kvapalín, kontroliek a vecí, ktoré sú uvedené v zozname činností, ktoré sa
vykonávajú pred kaţdou jazdou.
6. Ťahajte len ľahké náklady.
7. Behom zábehu vymeňte olej a filter po 20 hodinách alebo po jednom mesiaci prevádzky.
Journeyman Europe - CZ
8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola stroja pred jazdou
VAROVANIE
Pokiaľ nie je pred kaţdou jazdou riadne vykonaná kontrola, môţe to viesť k váţnemu zraneniu alebo k smrti. Vţdy pred
pouţitím stroj skontrolujte, aby ste sa uistili o jeho riadnej funkčnosti.
Kontrolní kroky
Poloţka
Poznámka
Brzdový systém / páčky
Kontrola funkčnosti
Brzdová kvapalina
Kontrola hladiny kvapalín
Predné zavesenie
Kontrola, v prípade potreby premazanie
Zadné zavesenie
Kontrola, v prípade potreby premazanie
Riadenie
Kontrola funkčnosti
Pneumatiky
Kontrola stavu a tlaku
Kolesá / spoje
Kontrola, uistite sa o pevnosti spojov
Matice rámu, skrutky, spoje
Kontrola, uistite sa o pevnosti spojov
Palivo a olej
Kontrola hladiny
Chladiaci systém
Kontrola hladiny
Hadica chladenia
Kontrola, prípadné odstránenie netesností
Plynová páčka
Kontrola funkčnosti
Kontrolky, spínače
Kontrola funkčnosti
Vzduchový filter, pre-filter
Kontrola, prípadne prečistenie
Usadeniny v odpadovej hadici filtra
Vysušte prípadné usadeniny
Predné svetlomety
Kontrola funkčnosti
Brzdové svetlá, koncové svetlomety
Kontrola funkčnosti
Príslušenstvo
Helma, ochranné okuliare, ochranný odev
Štartovanie motora
Štartovanie studeného motora
VAROVANIE
Výfukové plyny z motora obsahujú jedovaté splodiny a môţu spôsobiť stratu vedomia, ktorá môţe viesť k váţnemu
zraneniu alebo k smrti. Nikdy neštartujte v uzavretom priestore.
UPOZORNENIE
Jazda stroja ihneď po naštartovaní môţe spôsobiť poškodenie motora. Nechajte motor niekoľko minút zahrievať sa a aţ
potom jazdite.
1. Zošliapnite brzdový pedál.
2. Otočte hlavný vypínač do pozície „ON“.
3. Zaraďte neutrál.
POZNÁMKA
Pokiaľ je zaradený neutrál a jeho kontrolka sa nerozsvietila, kontaktujte dílera pre kontrolu elektrického obvodu.
Motor sa môţe naštartovať v akomkoľvek stupni, pokiaľ je zošliapnutý zadný brzdový pedál. Napriek tomu sa odporúča
štartovať so zaradeným neutrálom.
4. Počkajte, aţ čerpadlo EFI natlakuje EFI systém a kontrolka vstrekovania EFI zhasne.
POZNÁMKA
Pokiaľ kontrolka EFI nezhasla alebo stále bliká, nepokúšajte sa o štart a kontaktujte dílera pre kontrolu vstrekovania.
5. Úplne uzavrite páčku plynu a naštartujte motor stlačením štartovacieho spínača.
POZNÁMKA
Pokiaľ motor nenaštartuje, pusťte štartovací spínač a potom ho znovu stlačte. Druhý pokus vykonajte aţ po niekoľkých
sekundách. Kaţdé štartovanie by malo byť čo najkratšie kvôli ochrane energie batérie a ochrane pred poškodením
štartéra. Pri jednotlivom pokuse neštartujte motor viac neţ 5 sekúnd.
Pokiaľ je batérie vybitá, naštartujte stroj pomocou núdzového štartovacieho lanka.
7. Pokiaľ je motor naštartovaný, pokračujte v zahrievaní motora, dokiaľ nie je voľnobeh hladký.
Journeyman Europe - CZ
9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE
Pred prvou jazdou si najskôr preštudujte kapitolu o období zábehu.
Štartovanie zahriateho motora
Pri štartovaní zahriateho motora sa postupuje rovnako ako v prípade studeného motora.
Radenie a cúvanie
UPOZORNENIE
Pred radením musíte stroj zastaviť a uzavrieť plynovú páčku. Inak by mohlo dôjsť k poničeniu prevodov. Raďte
primeranou silou. Hrubé zaobchádzanie môţe viesť k poškodeniu prevodov a radiaceho mechanizmu.
Radenie: z Neutrálu (N) do High (H) a z High (H) do Low (L)
1. Stroj úplne zastavte a vyčkajte do poklesu otáčok.
2. Zabrzdite, preraďte pohybom radiacej páky podľa návodu na radiacej páke.
POZNÁMKA
Uistite sa, ţe je radiaca páka riadne zafixovaná vo zvolenej pozícii.
3. Postupne pridávajte plyn.
Radenie: z Neutrálu (N) do spiatočky (R)
POZNÁMKA
Spiatočku (R) nie je moţné zaradiť bez pouţitia ľavej brzdovej páčky, alebo pedálu brzdy.
1. Stroj úplne zastavte a uzavrite brzdovú páčku.
2. Pouţite ľavú brzdovú páčku, alebo pedál brzdy.
3. Z neutrálu (N) zaraďte spiatočku (R) pohybom radiacej páky podľa kulisy radenia.
POZNÁMKA
 V prípade zaradenej spiatočky (R) sa rozsvieti kontrolka. Pokiaľ sa nerozsvieti, kontaktujte predajcu za účelom
kontroly elektrického obvodu.
 Kvôli synchronizácii mechanizmu motora sa môţe stať, ţe sa kontrolka nerozsvieti, dokiaľ sa ATV nezačne
pohybovať.
4. Skontrolujte priestor za strojom a potom uvoľnite brzdový pedál.
5. Postupne pridávajte plyn a naďalej kontrolujte priestor.
UPOZORNENIE
Pri radení spiatočky (R) sa uistite, ţe v priestore za vami nie sú ţiadni ľudia ani objekty. V prípade, ţe je priestor voľný,
pomaly cúvajte.
UPOZORNENIE
Stroj obsahuje samočinný obmedzovač spätného chodu pre vyššiu bezpečnosť cúvania.
Ţivotnosť pohonnej jednotky
Motor ATV je navrhnutý tak, aby dosiahol vysokú ţivotnosť a bude vám slúţiť dlhé tisíce kilometrov. Ale rovnako, ako pri
kaţdom mechanickom výrobku, nie je jeho ţivotnosť neobmedzená a je limitovaná prirodzenými vlastnosťami
konštrukčných materiálov. Jeho ţivotnosť a opotrebenie z veľkej časti môţete sami ovplyvniť. Motor ATV nie je navrhnutý
na dlhodobé zaťaţenie pri vysokých otáčkach. Hlavne je nutné vyvarovať sa dlhých jázd po ceste pri vysokej cestovnej
rýchlosti a pri vysokých prevádzkových otáčkach. Taktieţ je nutné sa vyvarovať dlhých jázd na zaradený pomalý stupeň
(L) pri vysokých prevádzkových otáčkach. Pre optimálnu ţivotnosť prevádzkujte ATV hlavne v stredných otáčkach
motora, často kontrolujte teplotu motora a stav a mnoţstvo motorového oleja a prevádzkových kvapalín. Pomer
prevádzky na rýchly (H) a pomalý (L) prevodový stupeň je 80:20. To jest viac, neţ 80% prevádzkového času by sa mal
motor prevádzkovať na rýchly stupeň pri stredných otáčkach motora.
DÔRAZNÉ VAROVANIE
Nikdy neprevádzkujte AVT dlhodobo pri vysokých otáčkach motora. Nikdy nejazdite dlhodobo na pomalý (L)
prevodový stupeň. Hrozí prehriatie a rýchla deštrukcia pohonnej jednotky. Vţdy prevádzkujte ATV v súlade
s návodom na pouţitie a pravidelne kontrolujte prevádzkové náplne motora.
Journeyman Europe - CZ
10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE
Príslušenstvo
Stroj je vybavený 12V zásuvkou, ktorá zabezpečuje fungovanie pomocného vybavenia.
Plán pravidelnej údrţby
Starostlivá pravidelná údrţba umoţní spoľahlivé fungovanie stroja.
Kontrola, nastavenie a premazávanie dôleţitých súčiastok, je popísané v pláne pravidelnej údrţby.
Dôsledne vykonávajte kontrolu, čistenie, premazávanie, nastavenie a v prípade potreby výmenu dielov. Pokiaľ sa pri
kontrole zistí nutnosť výmeny dielov, pouţite na to výhradne originálne diely od vášho dílera.
POZNÁMKA
Servis a nastavenie sú zásadné aktivity. Pokiaľ neovládate servisné procedúry, kontaktujte dílera.
Plán pravidelnej údrţby vychádza z priemerných podmienok prevádzky a z priemernej rýchlosti 16 km/h. Na stroji, ktorý
sa pouţíva pri vyššom zaťaţení, sa musí vykonávať servis v kratších intervaloch.
Stručná definícia pouţívania pri vyššom zaťaţení
 Frekventovaná jazda bahnom, vodou a pieskom.
 Rýchla jazda pri najvyšších otáčkach.
 Dlhšie pomalé jazdy, ťaţké zaťaţenie.
 Prevádzka dlhšiu dobu na voľnobeh.
 Dlhá jazda za chladného počasia.
Venujte zvláštnu pozornosť hladine oleja. Stúpnutie hladiny oleja behom jazdy v chladnom počasí môţe indikovať
nečistoty, hromadiace sa v olejovej nádrţi. V tomto prípade vymeňte ihneď olej. Sledujte hladinu oleja a ak stúpanie oleja
pokračuje, prerušte pouţívanie stroje a kontaktujte dílera.
Informačné ikony v údrţbovom pláne
-  - Vykonávajte tieto procedúry častejšie v prípade, ţe stroj pouţívate v ťaţkých podmienkach.
-  - Na servisné prehliadky vyuţívajte autorizovaného dílera.
Nesprávne dodrţovanie procedúr označených symbolom -  - by mohlo viesť k zlyhaniu dielov a tým pádom aj
k váţnemu zraneniu alebo k smrti. Na servisné prehliadky vyuţívajte autorizovaného dílera.
Periodický plán údrţby
Interval údrţby
Poloţka
Poznámky
Hodiny
Kalendár
km
 Riadenie
pred jazdou
 Predné zavesenie
pred jazdou
 Zadné zavesenie
pred jazdou
Pneumatiky
pred jazdou
 Brzdová kvapalina
pred jazdou
Vykonajte nutné opravy
 Brzdový pedál /páčka - funkcia
pred jazdou
Brzdový systém
pred jazdou
Kolesá / spoje
pred jazdou
Spoje rámu
pred jazdou
 Motorový olej - mnoţstvo
pred jazdou
 Chybová kontrolka
pred jazdou
 Vzduchový filter
denne
Kontrola, časté čistenie
Odpadová hadička
vzduchového boxu
denne
Vyčistenie prípadných usadenín
Náplň chladenia
denne
Denní kontrola, roční výmena
Hlavné / koncové svetlá
denne
Kontrola funkčnosti
 Vzduchový filter, hlavná časť
týţdenne
Kontrola, výmena v prípade potreby
Systém ručného štartéru
V prípade potreby vysušte vodu, často kontrolovať
týţdenne
pri jazde v mokrých podmienkach
60
 Brzdové doštičky
10 h
mesačne
(100)
Periodická kontrola, výmena
Journeyman Europe - CZ
11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125
Batéria
20 h
mesačne
(200)
Kontrola svoriek, čistenie, testovanie
155
 Olej predného pohonu
25 h
mesačne
(250)
Kontrola hladiny, ročná výmena
155
 Olej zadného pohonu
25 h
mesačne
(250)
Kontrola hladiny, ročná výmena
155
 Prevodový olej
25 h
mesačne
(250)
Kontrola hladiny, ročná výmena
Výmena motorového oleja
155
 (break-in)
25 h
1 mesiac
(250)
V prestávke po mesiaci vymeňte olej
310
 Celkové premazanie
50 h
3 mesiace
(500)
Namaţte všetky spoje, čapy, káble atď.
310
 Riadenie
50 h
3 mesiace
(500)
Premazanie
310
 Predné zavesenie
50 h
6 mesiacov
(500)
Premazanie
310
 Zadné zavesenie
50 h
6 mesiacov
(500)
Premazanie
310
Kontrola, oprava, premazanie, v prípade potreby
 Plynová páčka / ETC spínač
50 h
6 mesiacov
(500)
výmena
310
Remeň variátora
50 h
6 mesiacov
(500)
Kontrola, zoradenie, v prípade potreby výmena
310
Sezónne kontrolujte intenzitu chladenia, tlakový
Chladenie
50 h
6 mesiacov
(500)
systém testujte ročne
620
Vykonajte prestávku po 25 h / 1 mesiaci a
 Výmena motorového oleja
100 h
6 mesiacov
(1000)
vymeňte olej
620
 Výmena olejového filtra
100 h
6 mesiacov
(1000)
Vymeňte pri výmene oleje
620
 Odvzdušnenie palivové nádrţe
100 h
12 mes.
(1000)
Kontrola spojov a funkcie
620
 Vôľa ventilov
100 h
12 mes.
(1000)
Kontrola, oprava
620
Kontrola priesakov vo viečku nádrţe, kontrola
 Palivový systém
100 h
12 mes.
(1000)
hadíc, ventilu, filtra, karburátora; hadice meňte
kaţdé dva roky
620
 Chladič
100 h
12 mes.
(1000)
Kontrola, očistite povrch
620
 Hadice chladenia
100 h
12 mes.
(1000)
Kontrola trhlín
620
 Zavesenie motora
100 h
12 mes.
(1000)
Kontrola
620
Tlmič výfuku / potrubie
100 h
12 mes.
(1000)
Kontrola
620
 Sviečka zapaľovania
100 h
12 mes.
(1000)
Kontrola, v prípade potreby vymeňte
Kontrola opotrebenia, spojov, bezpečnosti;
620
 Elektrická inštalácia
100 h
12 mes.
aplikujte dielektrické mazivo na konektory
(1000)
vystavené opotrebeniu, blatu atď.
620
Kontrola, očistenie; výmena opotrebovaných
 Spojky (Drive a Driven)
100 h
12 mes.
(1000)
dielov
1000
 Loţiska kolies
100 h
12 mes.
(1600)
Kontrola, v prípade potreby vymeňte
1240
 Brzdová kvapalina
200 h
24 mes.
(2000)
Meňte kaţdé dva roky
1860
Lapač iskier
300 h
36 mes.
(3000)
Vyčistite
Voľnobeh
V prípade potreby upravte
Nastavenie zbiehavosti
 predných kolies
Pravidelne kontrolujte; pri výmene dielov nastavte

Prídavná brzda
Denne kontrolujte; v prípade potreby nastavte

Hlavné svetlá
V prípade potreby nastavte
Journeyman Europe - CZ
12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odporúčanie na premazávanie
Kontrolujte a premazávajte všetky komponenty a to v intervaloch uvedených v Periodickom pláne údrţby. Diely, ktoré nie
sú v tomto zozname uvedené, by sa mali premazávať v intervale celkového premazávania.
Tabuľka kľúčových premazávaní
Častejšie v ťaţkých podmienkach (mokro, sucho)
Celoročné mazivo
y Pouţívajte U-Joint Lube kaţdých 500 km, pred dlhšou dobou úschovy, po umytí alebo ponorení
Poloţka
Mazivo
Metoda
Motor
SAE15W-40/SF
Pridajte do riadnej úrovne podľa mierky
Brzdy
DOT3 alebo DOT4
Udrţujte úroveň medzi ukazovateľmi
kvapalina
SAE15W/40 SF alebo
Predná skriňa prevodovky
SAE80W/90 GL-4
Zadná skriňa prevodovky
SAE15W/40 SF alebo
SAE80W/90 GL-4
Guľové kĺby
Mazivo
Nájdete ich upevnené na zadnej strane vzpery
(rozpernej tyče), premaţte mazacou pištoľou
Motorový olej
Vţdy skontrolujte a vymeňte motorový olej v intervaloch, uvedených v tabuľke Periodický plán údrţby. Pri výmene oleja
vţdy vymeňte aj olejový filter.
Kontrola motorového oleja
1. Zatiahnite za plastový panel na ľavej strane motora a zloţte ho.
2. Umiestnite ATV na rovinu.
3. Naštartujte motor a nechajte ho beţať na voľnobeh 20-30 sekúnd. Zastavte motor.
4. Počkajte niekoľko minút, kým sa olej neusadí.
5. Vyskrutkujte zátku z plniaceho hrdla olejovej nádrţe a očistite mierku čistou handričkou.
6. Vloţte mierku do otvoru plniaceho hrdla, zaskrutkujte ju a potom ju opäť vyberte na kontrolu hladiny oleja.
POZNÁMKA
Motorový olej by mal byť medzi hornou a dolnou ryskou.
7. Pokiaľ je hladina motorového oleja pod alebo na dolnej ryske, pridajte dostatočné mnoţstvo odporúčaného typu oleja.
8. Vloţte mierku do otvoru plniaceho hrdla a potom utiahnite hrdlo olejovej nádrţe.
9. Nainštalujte panel.
Výmena oleja
1. Naštartujte motor a niekoľko minút ho zahrievajte a potom motor vypnite.
2. Umiestnite pod motor misku na pouţitý olej a potom vyberte zátku z olejovej nádrţe.
3. Vyberte výpustnú skrutku na spodnej strane motora a nechajte olej odtiecť zo skrine motora.
4. Pomocou kľúča filtra vyberte olejový filter.
POZNÁMKA
Tento kľúč je dostupný u dílera.
5. Aplikujte ľahkú vrstvu motorového oleja na tesniaci krúţok nového olejového filtra.
POZNÁMKA
Uistite sa, ţe tesniaci krúţok správne sedí v montáţnej polohe.
6. Umiestnite pomocou kľúča nový olejový filter a utiahnite ho špecifikovaným krútiacim momentom pomocou
momentového kľúča.
POZNÁMKA
Krútiaci moment pre olejový filter: 17 N m
7. Umiestnite späť výpustnú skrutku a utiahnite ho pomocou momentového kľúča.
POZNÁMKA
Krútiaci moment pre výpustnú skrutku : 30 Nm
8. Doplňte zodpovedajúce mnoţstvo odporúčaného typu oleja a potom umiestnite a utiahnite zátku plniaceho hrdla.
POZNÁMKA
Mnoţstvo bez výmeny olejového filtra: 1,8 L
Mnoţstvo s výmenou olejového filtra: 1,9 L
9. Naštartujte motor a niekoľko minút ho zahrievajte. Behom zahrievania skontrolujte unikanie oleja. Ak olej vyteká, ihneď
vypnite motor a zistite príčinu.
10. Vypnite motor, skontroluje hladinu oleja a v prípade potreby olej doplňte.
Journeyman Europe - CZ
13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olej v zadnej skrini prevodovky
Olej v zadnej skrini prevodovky musí byť pred kaţdou jazdou skontrolovaný kvôli úniku oleja. Pokiaľ odhalíte únik oleja,
kontaktujte dílera kvôli oprave.
Výmena oleja v zadnej skrini prevodovky
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Poloţte misku pod zadnú skriňu prevodovky na odber pouţitého oleja.
3. Odstráňte plniaci uzáver a výpustnú skrutku a nechajte olej odtiecť.
4. Umiestnite výpustnú skrutku a utiahnite ju špecifikovaným krútiacim momentom.
POZNÁMKA
Krútiaci moment pre výpustnú skrutku: 23 Nm
5. Naplňte zadnú skriňu prevodovky olejom.
Mnoţstvo oleja pri periodickej výmene: 0,25 L
Celkové mnoţstvo oleja: 0,30 L
6. Umiestnite plniaci uzáver a utiahnite ho špecifikovaným krútiacim momentom.
POZNÁMKA
Krútiaci moment pre plniaci uzáver: 23 Nm
7. Skontrolujte únik oleja. Pokiaľ olej uniká, zistite príčinu.
POZNÁMKA
Uistite sa, ţe sa do zadnej skrine prevodovky nedostal ţiadny cudzorodý materiál.
Meranie oleja v prednej skrini prevodovky
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Odstráňte plniaci uzáver a skontrolujte hladinu oleje. Mal by byť aţ po okraj otvoru. Pokiaľ je hladina nízka, pridajte
dostatočné mnoţstvo oleja na dosiahnutie poţadovanej úrovne.
3. Umiestnite plniaci uzáver a utiahnite ho špecifikovaným krútiacim momentom.
POZNÁMKA
Krútiaci moment pre plniaci uzáver: 23 Nm
POZNÁMKA
Krútiaci moment pre výpustnú skrutku: 23 Nm
Výmena oleja v prednej skrini prevodovky
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Poloţte misku na odber pouţitého oleja pod prednú skriňu prevodovky.
3. Odstráňte plniaci uzáver a výpustnú skrutku a nechajte olej odtiecť.
4. Zaloţte výpustnú skrutku a utiahnite ju špecifikovaným krútiacim momentom.
POZNÁMKA
Krútiaci moment pre výpustnú skrutku: 10 Nm
5. Naplňte prednú skriňu prevodovky olejom.
Mnoţstvo oleja pri periodickej výmene: 0,28 L
Celkové mnoţstvo oleja: 0,33 L
6. Umiestnite plniaci uzáver a utiahnite ho špecifikovaným krútiacim momentom.
7. Skontrolujte únik oleja. Pokiaľ olej uniká, zistite príčinu.
POZNÁMKA
Uistite sa, ţe sa do prednej skrine prevodovky nedostal ţiadny cudzorodý materiál.
Chladiaci systém
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Keď je motor studený, skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v nádrţke, umiestnenej na ľavej strane stroja pred
motorom, pretoţe sa hladinou chladiacej kvapaliny ovplyvňuje teplota motora.
POZNÁMKA
Chladiaca kvapalina by mala byť medzi hornou a spodnou ryskou.
3. Pokiaľ je chladiaca kvapalina na úrovni alebo pod úrovňou spodnej rysky, odstráňte uzáver nádrţe, pridajte chladiacu
kvapalinu na úroveň hornej rysky, pripevnite uzáver nádrţe a potom pripevnite panel.
POZNÁMKA
Objem nádrţe chladiacej kvapaliny (na úrovni hornej rysky): 0,3 L
UPOZORNENIE
Minerálna alebo slaná voda je pre motor škodlivá. Pokiaľ nemáte destilovanú vodu, pouţite mäkkú vodu.
POZNÁMKA
Pokiaľ pridávate vodu, dajte čo najskôr dílerovi skontrolovať obsah nemrznúcej zmesi. Funkčnosť chladiaceho vetráka je
úplne automatická. Vypína sa a zapína podľa teploty chladiacej kvapaliny v chladiči.
Journeyman Europe - CZ
14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výmena chladiacej kvapaliny
1. Umiestnite ATV na rovný povrch.
2. Pod motor umiestnite zbernú nádobu a potom odstráňte výpustnú skrutku, umiestnenú na vodnej pumpe na ľavej
strane motora. Pouţite ţľab na ochranu pred rozliatím chladiacej kvapaliny na stúpačku.
3.Odstráňte uzáver chladiča.
4. Odstráňte uzáver nádrţky chladiča.
5. Odpojte hadicu na strane nádrţe chladiča a potom nechajte odtiecť chladiacu kvapalinu z nádrţe chladiča.
6. Po vypustení kvapaliny dôkladne vypláchnite chladiaci systém čistou vodou z vodovodu.
7. Pokiaľ je výpustná skrutka poškodená, vymeňte ju a utiahnite ju špecifikovaným krútiacim momentom.
POZNÁMKA
Krútiaci moment pre výpustnú skrutku: 10 Nm
8. Umiestnite hadicu na nádrţ chladiča.
9. Pridávajte odporúčanú chladiacu kvapalinu, dokiaľ chladič nie je plný.
POZNÁMKA
Odporúčaná nemrznúca zmes:
Pre hliníkové motory vysoko kvalitná etylénglykolová nemrznúca zmes s inhibítormi korózie.
Pomer vody a nemrznúcej zmesi: 1 : 1
Celkové mnoţstvo: 1,9 L
Kapacita nádrţe chladiacej kvapaliny (na úrovni hornej rysky): 0,3 L
UPOZORNENIE
Minerálna alebo slaná voda je pre motor škodlivá. Pokiaľ nemáte destilovanú vodu, pouţite mäkkú vodu.
10. Nasaďte uzáver nádrţe.
11. Naštartujte motor a niekoľko minút ho nechajte beţať na voľnobeh. Zastavte motor a potom skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny v nádrţi. Pokiaľ je nízka, pridajte viac chladiacej kvapaliny aţ po okraj.
12. Naplňte nádrţ chladiča chladiacou kvapalinou aţ po hornú rysku.
13. Nasaďte uzáver nádrţe a skontrolujte prípadný únik kvapaliny.
POZNÁMKA
Pokiaľ odhalíte únik kvapaliny, kontaktujte dílera pre kontrolu chladiaceho systému.
14. Pripevnite panel a predný nosič.
Krytky hnacích polosí
Skontrolujte ochranné krytky, či nemajú diery a trhliny. Pokiaľ došlo k poškodeniu, ihneď zariaďte u dílera opravu.
VAROVANIE
Neskorá výmena gumových krytiek vedie k rýchlemu a nevratnému poškodeniu hnacích kĺbov.
Kontrola sviečky zapaľovania
Demontáţ
1. Odstráňte pravý krycí panel.
2. Odstráňte konektor sviečky zapaľovania.
3. Na vybratie sviečky pouţite zo sady náhradný kľúč na sviečky zapaľovania.
Kontrola
Sviečka zapaľovania je dôleţitým dielom motora a jej kontrola je jednoduchá. Stav sviečky môţe poukazovať i na stav
motora. Ideálna farba na bielom izolátore okolo stredových elektród je stredne opálená (ţltohnedá) farba v prípade ATV,
ktoré sa prevádzkuje normálne. Nepokúšajte sa určiť prípadné problémy sami. Odvezte svoje ATV k dílerovi. Sviečku by
ste mali pravidelne vyberať a kontrolovať, pretoţe vysoká teplota a usadeniny spôsobia postupné poškodenie a
rozpadnutie. Pokiaľ je narušenie sviečky nadmerné alebo ak karbonizácia a iné usadeniny sú extrémne, mala by sa
sviečka vymeniť za novú špecifikovanú sviečku.
POZNÁMKA
Predpísaná sviečka zapaľovania: DPR7EA-9 (NGK)
Inštalácia
1. Odmerajte vzdialenosť elektród sviečky hrúbkomerom (meracie lístky) a pokiaľ je to nutné, upravte medzeru podľa
špecifikácie.
POZNÁMKA
Vzdialenosť elektród: 0,8 - 0,9 mm
2. Vyčistite povrch tesnenia. Očistite špinu zo závitu.
3. Umiestnite zapaľovaciu sviečku a utiahnite ju predpísaným krútiacim momentom.
POZNÁMKA
Krútiaci moment zapaľovacej sviečky: 17,5 Nm
Pokiaľ nemáte pri montáţi k dispozícii momentový kľúč, správny odhad krútiaceho momentu je ó aţ ½ otáčky po
dotiahnutí rukou. Sviečku potom utiahnite predpísaným krútiacim momentom čo najskôr.
4. Nasaďte konektor sviečky zapaľovania.
Journeyman Europe - CZ
15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Umiestnite kryt.
Čistenie filtračnej časti vzduchového filtra
POZNÁMKA
V spodnej časti krytu vzduchového filtra je kontrolná hadička. Pokiaľ sa v nej vyskytnú usadeniny prachu alebo vody,
vyprázdnite hadičku a vyčistite filtračnú časť vzduchového filtra a kryt filtra.
1. Odstráňte sedadlo.
2. Odstráňte horný kryt vzduchového filtra uvoľnením drţiakov.
3. Vyberte filtračnú časť vzduchového filtra.
4. Odstráňte filtračnú časť z rámu.
5. Jemne a dôkladne túto časť filtra umyte v umývacom prípravku.
6. Z časti vytlačte nadbytok prípravku a nechajte uschnúť.
UPOZORNENIE
Netočte filtračnou časťou vzduchového filtra behom tlačenia.
7. Skontrolujte filtračnú časť vzduchového filtra a vymeňte ju, pokiaľ je poškodená.
8. Aplikujte na filtračnú časť vzduchového filtra olej, určený pre vzduchové filtre. Pokiaľ nemáte k dispozícii tento olej,
môţete pouţiť motorový olej.
POZNÁMKA
Filtračná časť vzduchového filtra by mala byť mokrá, ale nesmie z nej kvapkať olej.
9. Nasaďte filtračnú časť vzduchového filtra na jej rám.
10. Umiestnite časť na pôvodné miesto.
11. Umiestnite kryt vzduchové filtra a uistite sa, ţe je kontrolná hadička namontovaná.
12. Umiestnite sedadlo.
POZNÁMKA
Táto časť vzduchového filtra by sa mala čistiť kaţdých 20 - 40 hodín. Pokiaľ sa stroj prevádzkuje v extrémne prašnom
prostredí, malo by sa čistenie a premazávanie robiť častejšie. Vţdy, keď sa robí údrţba filtračnej časti vzduchového filtra,
skontrolujte voľnosť vzduchového kanála v kryte vzduchového filtra. Skontrolujte gumový spoj časti vzduchového filtra ku
karburátoru a všetky tesnenia, zaručujúce vzduchotesnosť. Všetko bezpečne utiahnite, aby ste sa vyvarovali moţnosti
prieniku nefiltrovaného vzduchu do motora.
UPOZORNENIE
Nikdy neprevádzkujte ATV, keď je vymontovaná filtračná časť vzduchového filtra. To by umoţnilo nefiltrovanému vzduchu
preniknúť do motora a spôsobilo by rýchle zadretie motora a ďalšie moţné poškodenie motora. Ďalej to naruší chod
karburátora s následným nesprávnym chodom a moţným prehriatím motora.
Čistenie lapača iskier
Uistite sa, ţe výfuk a tlmič pred ich čistením vychladli.
1. Odstráňte skrutky zo zadného čela tlmiča výfuku.
2. Vyberte výfuk vytiahnutím z tlmiča.
3. Zľahka pripojte výfuk a potom pouţite drôtenú kefu na odstránenie uhlíkových usadenín z lapača iskier z časti výfuku.
4. Umiestnite výfuk do tlmiča a zarovnajte diery na skrutky.
5. Naskrutkujte a utiahnite skrutky.
UPOZORNENIE
Pri čistení lapača iskier: Vţdy nechajte výfukový systém najskôr vychladnúť skôr, neţ sa začnete dotýkať komponentov
výfuku. Pri čistení výfukového systému neštartujte motor.
Kontrolná hadička chladiacej rúrky klinového remeňa
Pokiaľ sa v kontrolnej hadičke chladiacej rúrky klinového remeňa usadí prach alebo voda, vyberte hadičku a vyčistite ju.
Drenáţna skrutka klinového remeňa
V prípade prechodu takou hlbokou vodou, ţe sa voda dostane do krytu klinového remeňa, vyberte túto skrutku a nechajte
vodu odtiecť.
POZNÁMKA
Ak z krytu klinového remeňa po odstránení skrutky vytečie voda, kontaktujte dílera pre kontrolu ATV, pretoţe voda môţe
poškodiť aj iné časti motora.
Zoradenie EFI vstrekovania
Vstrekovanie EFI je ţivotne dôleţitá časť motora a vyţaduje si veľmi odborné nastavenie. Všetky nastavenia by mali byť
prenechané dílerovi, ktorý má na to profesionálne znalosti a skúsenosti.
UPOZORNENIE
Vstrekovanie EFI bolo v továrni podrobené mnohým testom. Pokiaľ nastavenie robí niekto, kto nemá dostatočné
technické znalosti a vybavenie, hrozí nesprávny chod motora a jeho následné poškodenie.
Journeyman Europe - CZ
16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastavenie vôle ventilov
Správne nastavenie vôle ventilov závisí na mnohých faktoroch. Toto nastavenie by mal robiť výlučne profesionálny
servisný technik.
Nastavenie plynovej páčky
1. Uvoľnite nastavovaciu skrutku.
2. Otáčajte nastavovacou skrutkou, kým nebude vôľa plynovej páčky 3 - 5 mm.
3. Utiahnite skrutku.
Kontrola predných brzdových doštičiek
Skontrolujte brzdové doštičky, či nie sú poškodené a opotrebované.
Pokiaľ je hrúbka brzdových doštičiek menšia neţ 2 mm, dajte celý sadu doštičiek vymeniť u dílera.
POZNÁMKA
Pre účely kontroly brzdových doštičiek sa musia zloţiť kolesá.
Kontrola zadných brzdových doštičiek
Skontrolujte brzdové doštičky, či nie sú poškodené a opotrebované.
Pokiaľ je hrúbka brzdových doštičiek menšia neţ 4 mm, dajte celý sadu doštičiek vymeniť u dílera.
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Nedostatok brzdovej kvapaliny môţe spôsobiť prienik vzduchu do brzdového systému, čo pravdepodobne spôsobí
nefunkčnosť bŕzd. Pred jazdou skontrolujte, či je brzdová kvapalina na spodnej ryske a pokiaľ je to nutné, kvapalinu
doplňte. Hlavná nádrţ brzdovej kvapaliny je umiestnená napravo od riadidiel, je blízko pedála zadnej brzdy.
Vykonajte tieto opatrenia:
1. Pri kontrole hladiny brzdovej kvapaliny sa uistite, či horná časť nádrţe lícuje otočením riadidiel.
2. Pouţívajte len určenú kvalitnú brzdovú kvapalinu. Inak sa môţe gumový uzáver poškodiť a spôsobiť presakovanie
a zlú funkčnosť bŕzd.
POZNÁMKA
Odporúčaná brzdová kvapalina: DOT3 alebo DOT4.
3. Znovu naplňte rovnakým typom brzdovej kvapaliny. Mixovanie rôznych druhov brzdovej kvapaliny môţe viesť ku
škodlivej chemickej reakcii a tým aj k nesprávnej funkčnosti bŕzd.
4. Buďte opatrní, aby sa behom naplňovania nedostala voda do nádrţe brzdovej kvapaliny. Voda významne zníţi bod
varu kvapaliny a môţe spôsobiť vývin pary.
5. Brzdová kvapalina môţe poškodiť lakované povrchy alebo plastické diely. Rozliatu kvapalinu vţdy ihneď vyčistite.
6. Pokiaľ hladina brzdovej kvapaliny klesá, kontaktujte dílera.
Výmena brzdovej kvapaliny
Kompletnú výmenu brzdovej kvapaliny by mal robiť len školený servisný technik. Kontaktujte dílera za účelom výmeny
nasledujúcich komponentov behom pravidelnej údrţby, prípadne pri poškodení alebo presakovaní.
Vymeňte olejové tesniace uzávery kaţdé dva roky.
Vymeňte brzdové hadičky kaţdé štyri roky.
Vôľa pravej brzdovej páčky
Páčka brzdy by mala mať vôľu na konci páčky len celkom minimálnu. Pokiaľ tomu tak nie je, kontaktujte dílera za účelom
kontroly brzdového systému.
UPOZORNENIE
Po servise:
 Uistite sa, ţe brzdy fungujú hladko a ţe vôľa páčky je v poriadku.
 Uistite sa, ţe brzdy nedrhnú.
Uistite sa, ţe brzdy nie sú mokré.
 Brzdy musia byť úplne odvzdušnené.
Výmena komponentov bŕzd si vyţaduje profesionálne znalosti a mal by ju robiť díler.
Nastavenie ľavej brzdovej páčky a pedálu
Nastavenie vôle ľavej brzdovej páčky
Vôľa ľavej brzdovej páčky by mala byť 0,5 - 2 mm.
1) Uvoľnite maticu nastavovacej skrutky lanka.
2) Otočte nastavovacou skrutkou v smere a) zvýšenia voľnosti a v smere b) zníţenia voľnosti.
3) Utiahnete maticu.
Pokiaľ sa nedá dosiahnuť správna vôľa, kontaktujte dílera.
Journeyman Europe - CZ
17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA
Pri nastavovanie vôle ľavej brzdovej páčky:
 Uistite sa, ţe nie je zošliapnutý brzdový pedál
 Uistite sa, ţe sa brzdový pedál nehýbe.
Nastavenie výšky noţného brzdového pedálu
POZNÁMKA
Pred kontrolou zadných brzdových doštičiek, nastavte zadnú brzdu.
Vršok brzdového pedálu by mel byť umiestnený 72 mm nad najvyšším bodom nášľapnej plochy. Pokiaľ to tak nie je,
kontaktujte dílera kvôli nastaveniu.
UPOZORNENIE
Po servisu:
 Uistite sa, ţe brzdy hladko fungujú a ţe vôľa páčky je správna.
 Uistite sa, ţe brzdy nedrhnú.
 Brzdy musia byť úplne odvzdušnené.
Výmena brzdových komponentov si vyţaduje zásah profesionálneho technika, a preto kontaktujte dílera.
Nastavenie spínača brzdových svetiel
Spínač brzdových svetiel, ktorý sa aktivuje brzdovým pedálom alebo pákou, je riadne nastavený vtedy, keď sa svetlá
rozsvietia ešte pred samotným brzdením. Pokiaľ je to nutné, nastavte spínanie brzdových svetiel nasledovne.
Drţte spínač brzdových svetiel na mieste a otočte jeho nastavovaciu maticu. Ak chcete dosiahnuť skoršie rozsvietenie
svetiel, otočte maticu v smere a). ak chcete dosiahnuť neskoršie rozsvietenie svetiel, otočte maticu v smere b).
Kontrola lanovodov a premazávanie
UPOZORNENIE
Lanovody kontrolujte často. Poškodené lanovody vymeňte.
Premaţte vnútorné lanká a konce lanovodov. Pokiaľ lanovod nefunguje hladko, kontaktujte dílera z dôvodu výmeny.
POZNÁMKA
Odporúčané mazivo: motorový olej SAE 10W30
Premazanie kĺbov horného a dolného čapu ramien
Premaţte kĺb horného a dolného čapu pomocou mazacej pištole.
POZNÁMKA
Odporúčané mazivo: lítiové mazivo
Demontáţ kolesa
1. Uvoľnite matice kolesa.
2. Zdvihnite ATV a pod rám umiestnite vhodný stojan (valivé stolice).
3. Odstráňte matice z kolesa.
4. Zloţte koleso.
Montáţ kolesa
1. Nasaďte koleso a matice.
POZNÁMKA
 Skosené matice sa pouţívajú na predné aj na zadné kolesá. Umiestnite matice skosenou stranou ku kolesu.
 Šípka na gume musí ukazovať v smere otáčania kolesa.
2. Zníţte ATV tak, aby sa kolesá dotýkali zeme.
3. Utiahnite matice určeným uťahovacím momentom.
POZNÁMKA
Uťahovací moment pre maticu kolesa: Predné: 55 Nm
Zadné: 55 Nm
Batéria
Tento stroj je vybavený zapečatenou batériou. Preto nie je nutné kontrolovať elektrolyt alebo do batérie pridávať
destilovanú vodu. Pokiaľ sa javí, ţe je batéria vybitá, kontaktujte dílera.
Journeyman Europe - CZ
18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE
Neskúšajte odstrániť pečatiace veko z článkov batérie. Môţe dôjsť k poškodeniu batérie. Pred prvým pouţitím stroja vţdy
batériu nabite zodpovedajúcou nabíjačkou, určenou pre gélové batérie.
VAROVANIE
Vyvarujte sa kontaktu s pokoţkou, očami alebo odevom. Pri práci v blízkosti batérie si vţdy chráňte oči. Chráňte pred
deťmi.
V prípade kontaktu:
KONTAKT S POKOŢKOU: Zasiahnuté miesto umyte vodou.
PREHLTNUTIE: Vypite veľké mnoţstvo vody alebo mlieka. Navštívte čo najskôr lekára.
KONTAKT S OČAMI: Vyplachujte oči 15 minút a čo najskôr navštívte lekára. Batéria sa nesmie nachádzať v blízkosti
iskier, ohňa, cigariet alebo iných zápalných zdrojov. Pri nabíjaní alebo pouţívaní v uzavretom priestore vetrajte.
Údrţba batérie
1. Pokiaľ nie je stroj prevádzkovaný mesiac alebo dlhšie, vyberte batériu a uskladnite ju v chlade, na tmavom mieste.
Batériu pred následnou inštaláciou kompletne nabite.
UPOZORNENIE
Nabíjanie je nutné robiť špeciálnou nabíjačkou (konštantné volty/ampéry alebo konštantné volty). Pouţitie
štandardnej nabíjačky môţe výrazne skrátiť ţivotnosť batérie.
2. Pri inštalácii batérie späť do stroja sa vţdy uistite, ţe zapojenie je správne.
Výmena poistky
1. Skrinka hlavnej poistky a schránka poistky sú umiestnené pod sedadlom.
2. Pokiaľ sa poistka vypáli, vypnite hlavný spínač a nainštalujte novú poistku určeného prúdu. Potom zapnite spínače.
Pokiaľ sa poistka v krátkej dobe opäť vypáli, kontaktujte dílera.
VAROVANIE
Vţdy pouţívajte špecifikovanú poistku. Nikdy nepouţívajte iný predmet ako náhradu za poistku.
UPOZORNENIE
Na ochranu pred náhodným skratovaním, vypnite pri kontrole a výmene poistky hlavný spínač.
Výmena ţiarovky predných svetiel
Pokiaľ sa ţiarovka predných svetiel poškodí, vymeňte ju nasledovne:
1. Odstráňte skrutky zo zadného krytu svetla a vyberte ho.
2. Ťahom vyberte gumový kryt na zadnej časti svetla.
3. Odstráňte zámok pruţiny.
4. Vyberte ţiarovku z drţiaka svetla.
Journeyman Europe - CZ
19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAROVANIE
Pred uchopením alebo odstránením ţiarovky vyčkajte, neţ ţiarovka vychladne.
5. Vloţte novú ţiarovku do drţiaka svetla a uzamknite ho pruţinou. Nikdy sa nedotýkajte jej sklenenej časti holou rukou!
6. Drţiak ţiarovky nainštalujte otočením v smere chodu hodinových ručičiek.
7. Umiestnite gumový kryt na zadnú časť svetla.
8. Skrutkami upevnite kryt svetiel.
Nastavenie svetlometov
UPOZORNENIE
Na nastavenie svetlometov odporúčame kontaktovať dílera.
Otáčaním nastavovacej skrutky na zadnom kryte svetla moţno nastaviť zvýšenie alebo zníţenie kuţeľa svetla.
Výmena ţiarovky zadných svetiel
Pokiaľ sa ţiarovka zadných svetiel poškodí, vymeňte ju nasledovne:
1. Odstráňte skrutky a vyberte kryt zadného svetla.
2. Vtlačením ţiarovky a otočením proti smeru chodu hodinových ručičiek vyberte ţiarovku.
3. Vloţte novú ţiarovku, vtlačte ju a otočte v smere chodu hodinových ručičiek.
4. Skrutkami pripevnite kryt svetla.
Nastavenie pruţín predného a zadného zavesenia
Predbeţné zaťaţenie pruţiny môţe byť nastavené podľa
váhy vodiča a jazdných podmienok.
POZNÁMKA
Keď nastavujete zadné tlmiče, zadné kolesá musia byť
demontované.
Nastavte zaťaţenie pruţiny nasledovne.
Na zvýšenie zaťaţenia pruţiny otočte nastaviteľným
krúţkom v smere „a“.
Na zníţenie zaťaţenia pruţiny otočte nastaviteľným
krúţkom v smere „b“.
POZNÁMKA
Špeciálny kľúč na účely nastavenia môţete získať u dílera.
Štandardná pozícia: B
A - minimum (ľahký)
E - maximum (ťaţký)
VAROVANIE
Vţdy nastavte tlmiče zhodne na pravej aj ľavej strane.
Nastavenie hydropneumatických tlmičov odpruţenia
Hydropneumatické tlmiče (voliteľné príslušenstvo) vyţadujú
stály tlak v tlmiacom systéme. Vţdy udrţujte predpísaný
tlak v týchto tlmičoch. Tlmiče pravidelne a často kontrolujte
a doplňujte tlakovým vzduchom pomocou ventilu,
umiesteného v spodnej časti tlmiča. Ventil udrţujte v čistom
a suchom stave a kontrolujte, či neprepúšťa.
Odporúčaný tlak je 0,75 - 0,8 MPa.
VAROVANIE
Vţdy nastavte tlmiče zhodne na pravej aj ľavej strane.
DÔRAZNÉ VAROVANIE
Pokiaľ prevádzkujete ATV bez tlaku v tlmičoch, môţe rýchlo dôjsť k poškodeniu tlmičov, závesov tlmičov a
ďalších dielov súvisiacich so zavesením kolies.
Ponorenie vozidla
UPOZORNENIE
Pokiaľ sa Váš stroj ponorí, môţe dôjsť k významnému poškodeniu motora, ak sa stroj dôkladne neskontroluje. Predtým,
neţ naštartujete motor, odvezte ATV k dílerovi.
Pokiaľ nie je moţné Vaše ATV doviezť k dílerovi, urobte tieto kroky:
1. Presuňte ATV na suchú zem alebo aspoň na úroveň vody, ktorá siaha po nášľapné plochy.
2. Vyberte sviečku zapaľovania.
3. Skontrolujte box filtra vzduchu a vysušte ho v prípade, ţe je tam voda.
Journeyman Europe - CZ
20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Uvoľnite vypúšťaciu skrutku karburátora.
5. Niekoľkokrát motor natočte elektrickým štartérom.
6. Vysušte štartovaciu sviečku a umiestnite ju, alebo ju nahraďte novou sviečkou.
7. Utiahnite skrutku karburátora.
8. Pokúste sa naštartovať motor. Pokiaľ je to nutné, opakujte vysúšanie.
9. Dopravte ATV k dílerovi na servis čo najskôr, bez ohľadu na to, či bolo štartovanie úspešné.
POZNÁMKA
Pokiaľ sa voda dostala do CVT, vykonajte procedúru vysušenia CVT.
ÚDRŢBA, SKLADOVANIE A PRAVIDELNÁ STAROSTLIVOSŤ
Čistenie ATV
Čistenie Vášho ATV nezlepší len vzhľad stroja, ale taktieţ predĺţi ţivotnosť jednotlivých komponentov a povrchov a
napomôţe predchádzať a brániť korózii.
Umývanie ATV
Najlepší a najbezpečnejší spôsob umývania ATV je pomocou záhradnej hadice a vody s trochou neagresívneho mydla.
Pri umývaní pouţite profesionálne rukavice na umývanie. Najskôr umyte hornú a potom dolnú časť stroja. Často
oplachujte vodou a vysušte jelenicou, aby ste sa vyhli stopám po vode. Pokiaľ sa poničia bezpečnostné nálepky,
kontaktujte kvôli ich výmene dílera. Je výslovne zakázané pouţívať na umývanie ATV vysokotlakový umývací systém.
Pokiaľ sa pouţije tento systém, hrozí poškodenie loţísk kolies, tesnenia, kapotáţe, bŕzd, ochranných náterov,
chrómovaných častí, varovných nálepiek a mnohých ďalších dielov.
POZNÁMKA
Po umytí premaţte všetky mazacie miesta, ošetrite elektrické kontakty ochranným sprejom a nechajte stroj chvíľu
naštartovaný, aby sa vyparila voda, ktorá sa prípadne dostala do motora alebo do výfukového systému. Pre dlhšiu
ţivotnosť lakovaných povrchov ich konzervujte vhodným ochranným sprejom.
Voskovanie ATV
Vaše ATV sa môţe navoskovať neabrazívnou voskovacou pastou. Vyvarujte sa nešetrných čistiacich prostriedkov, ktoré
by mohli poškrabať kapotáţ a lakované povrchy.
UPOZORNENIE
Niektoré prostriedky obsahujú agresívne chemikálie a môţu poškodiť plastické povrchy. Buďte opatrní pri ich pouţívaní.
Konzervácia motora pri skladovaní
Odstráňte sviečku zapaľovania a pridajte do valca 2-3 lyţice motorového oleja 10W40. Na prístup k otvoru sviečky
pouţite tenšiu hadicu a injekčnú striekačku naplnenú uţ nameraným mnoţstvom oleja.
Umiestnite sviečku späť a pomaly motor pretočte trhacím štartérom. Olej sa bude vháňať do a okolo piestnych krúţkov a
okrajov krúţkov, a zakonzervuje motor ochranným olejovým filmom.
POZNÁMKA
Štartovaním motora behom skladovania sa naruší ochranný film, vyrobený zahmlievacou metódou a mohlo by dôjsť
k poškodeniu.
Premazanie lanovodov pri skladovaní
Skontrolujte všetky lanovody a premaţte ich mazivom. Postupujte podľa sprievodcu údrţbou v servisnej časti tohto
manuálu a premaţte všetky súčiastky stroja mazivom, určeným na celoročnú údrţbu.
Skladovanie batérie
Vyberte batériu zo stroja a pred jej uloţením sa uistite, ţe je úplne nabitá. Pravidelne kontrolujte stav.
Chladiaca zmes pri skladovaní
Skontrolujte hustotu chladiacej zmesi a v prípade potreby ju vymeňte. Chladiaca zmes by sa mala meniť kaţdé dva roky.
Skladovanie
Nastavte tlak v pneumatikách a bezpečne podloţte ATV s pneumatikami cca 5 cm od zeme. Uistite sa, ţe je sklad dobre
vetraný a ATV prikryte plachtou na ATV.
POZNÁMKA
Nepouţívajte plastový ani nepriedušný materiál. Neumoţňuje dostatočné vetranie a môţe nastať kondenzácia vody, ktorá
môţe podporiť koróziu a oxidáciu.
Ochrana pred koróziou
Na vašom ATV stroji, hlavne na podvozku a súvisiacich častiach, sa môţe postupom času objavovať na rôznych
miestach povrchová korózia. Táto korózia vzniká prirodzeným pôsobením prostredia a zvýrazňuje sa zanedbávaním
údrţby, prevádzkou v zhoršených podmienkach, za daţďa, v zime, na zasolených komunikáciách, atď. Ku vzniku korózie
Journeyman Europe - CZ
21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

prispievajú aj nárazy drobných kamienkov alebo piesku za jazdy, ktoré rozrušujú ochranný povrch jednotlivých dielov. Vo
väčšine prípadov je táto korózia len kozmetickým problémom, bez akéhokoľvek vplyvu na bezpečnú funkciu. Pokiaľ
chcete tejto korózii predchádzať, starajte sa o stav svojho ATV, pouţívajte preventívne ochranné prostriedky a pri výskyte
poškodenia od kamienkov dajte postihnuté miesto neodkladne opraviť. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte dílera.
Preprava ATV
Pri preprave stroja postupujte podľa tejto procedúry.
1. Vypnite motor a vyberte kľúč, aby ste predišli strate pri preváţaní stroja.
2. Vţdy zaraďte parkovací stupeň.
3. Uistite sa, ţe viečko palivovej nádrţe, olejový uzáver a sedadlo, sú správne nainštalované.
4. Vţdy ATV pripevnite pásmi k prepravnému vozidlu s pouţitím vhodných pásov alebo povrazov.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Hnací remeň
Problém
Riešenie
Výjazd s ATV na pickup alebo na vysoký vozík
Zaraďte nízky rýchlostný stupeň, aby ste predišli poničeniu
remeňa variátora.
Rozbehnutie v strmom svahu
Pri rozbiehaní v strmom svahu, zaraďte nízky rýchlostný
stupeň alebo zosadnite z ATV (po zaradení parkovacej
brzdy), vykonajte K-turn a zíďte zo svahu
Jazda pri nízkych otáčkach alebo pri nízkej cestovnej
Jazdite rýchlejšie alebo zaraďte nízky rýchlostný stupeň.
rýchlosti (pribliţne do 11km za hodinu)
Nízky rýchlostný stupeň sa dôrazne odporúča kvôli teplote
chladiča a dlhšej ţivotnosti komponentov.
Nedostatočné zahriatie ATV vystaveného okolitým
Motor zahrievajte aspoň 5 minút. Pri zaradenom
nízkym teplotám.
parkovacom stupni 5- 7x krátko pridajte plyn. Zahriaty
remeň bude pruţnejší a predchádza sa tak jeho zničeniu.
Pomalé a nedostatočné zopnutie spojky
Rýchlo pridajte plyn na efektívne zopnutie spojky.
Ťahanie pri nízkych otáčkach a nízkej cestovnej
Len pri zaradenom nízkom rýchlostnom stupni.
rýchlosti
Pracovné pouţitie - sneh, hlina, atď.
Len pri zaradenom nízkom rýchlostnom stupni.
Zapadnutý ATV v snehu alebo v blate
Zaraďte nízky rýchlostný stupeň a opatrne, ale dostatočne
rázne pridajte plyn na zopnutie spojky. Môţete pripojiť aj
pohon 4WD VAROVANIE: Príliš mnoho plynu môţe
spôsobiť stratu kontroly a prevrhnutie ATV. Zle zaradený
pohon 4WD môţe nevratne poškodiť prevody.
Stúpanie cez veľké objekty bez rozjazdu
Zaraďte nízky rýchlostný stupeň a opatrne, ale dostatočne
rázne pridajte plyn na zopnutie spojky. Môţete pripojiť aj
pohon 4WD VAROVANIE: Príliš mnoho plynu môţe
spôsobiť stratu kontroly a prevrhnutie ATV.
Prekĺznutie remeňa následkom preniknutia vody
Zaraďte parkovaciu brzdu. Meňte otáčky motora od
alebo snehu do CVT systému
voľnobehu do plného plynu. Niekoľkokrát to opakujte. Plný
plyn by sa nemal aplikovať dlhšie neţ 10 sekúnd. Kryt
spojky by sa mal skontrolovať v prípade presakovania.
Porucha spojky
Kontaktujte dílera.
Nepravidelný chod motora
Skontrolujte usadeniny alebo cudzie materiály v palivovej
nádrţi, palivových vedeniach alebo v karburátore. Servis
vykonávajte u dílera.
V prípade, ţe nie ste schopní nájsť riešenie niţšie uvedených problémov, kontaktujte dílera.
Netočí sa motor
Problém
Riešenie
Vypnutý spínač zapaľovania
Znovu zapnite spínač.
Nízke napätie v batérii
Dobite batériu na 12,5 VDC
Strata elektrického spojenia batérie
Skontrolujte všetky spoje a utiahnite ich.
Strata elektromagnetickej indukcie
Skontrolujte všetky spoje a utiahnite ich.
Motor sa točí, ale nenaštartuje
Problém
Riešenie
Bez benzínu
Doplňte palivo
Zablokovaný palivový ventil alebo filter
Kontrola a vyčistenie alebo výmena
Voda v palive
Vyčerpajte palivový systém a znovu natankujte
Palivový ventil nefunguje
Vymeňte
Staré alebo neodporúčané palivo
Natankujte nové palivo
Zablokovaná alebo chybná sviečka zapaľovania
Skontrolujte sviečku, v prípade potreby vymeňte
Journeyman Europe - CZ
22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ţiadna iskra na sviečke zapaľovania
Skontrolujte sviečku, skontrolujte zapnutie spínača
„stop“
Kľuková skriňa naplnená vodou alebo palivom
Ihneď navštívte dílera
„Preliatie“ motora
Skontrolujte, vyčistite alebo vymeňte sviečku
zapaľovania
Znečistený palivový filter
Vymeňte filter
Nízke napätie v batérii
Nabite batériu na min. 12,5 VDC
Zlyhanie mechaniky
Navštívte dílera
Zvonení alebo klepanie motoru
Problém
Riešenie
Nekvalitné alebo nízkooktánové palivo
Nahraďte odporúčaným palivom
Zlé nastavenie zapaľovania
Navštívte dílera
Nesprávna hodnota sviečky
Vymeňte sviečku
Zlyhanie motora
Problém
Riešenie
Slabá iskra od sviečky zapaľovania
Skontrolujte, vyčistite alebo sviečku vymeňte
Nesprávna hodnota sviečky
Vymeňte sviečku
Staré alebo neodporúčané palivo
Natankujte nové palivo
Nesprávne nainštalované káble sviečky
Navštívte dílera
Zlé nastavenie zapaľovania
Navštívte dílera
Zlyhanie mechaniky
Navštívte dílera
Nepravidelný chod motora, vynechávanie alebo strieľania do motora
Moţná príčina slabé sviečky
Riešenie
Zablokovaná alebo zlá sviečka zapaľovania
Skontrolujte sviečku, v prípade potreby vymeňte
Opotrebovaný alebo chybný kábel sviečky zapaľovania
Navštívte dílera
Nesprávna hodnota sviečky
Vymeňte sviečku
Vynechávanie zapaľovania
Skontrolujte všetky spoje a upevnite ich
Voda v palive
Vymeňte palivo
Nízke napätie v batérii
Dobite batériu na min. 12,5 VDC
Upchané odvetranie nádrţe
Skontrolujte a vymeňte
Nesprávne palivo
Nahraďte odporúčaným palivom
Zablokovaný vzduchový filter
Skontrolujte a vyčistite alebo vymeňte
Zlá funkcia obmedzovača spätného chodu
Navštívte dílera
Zlá funkcia elektronickej kontroly plynu
Navštívte dílera
Iné mechanické zlyhanie
Navštívte dílera
Moţné ochudobnenie palivovej zmesi
Riešenie
Malé mnoţstvo alebo kontaminované palivo
Doplňte alebo vymeňte palivo, vyčistite palivový
systém
Nízkooktánové palivo
Nahraďte odporúčaným palivom
Zablokovaný palivový filter
Vymeňte filter
Nesprávne dýzy karburátoru
Navštívte dílera
Moţné obohatenie palivovej zmesi
Riešenie
Predávkovanie sýtiča
Skontrolujte, vyčistite alebo vymeňte sviečku
Palivo je vysokooktánové
Vymeňte za menej oktánové palivo
Nesprávne dýzy karburátoru
Navštívte dílera
Motor zastaví alebo stráca silu
Problém
Riešenie
Nedostatok paliva
Natankujte
Upchané odvetranie nádrţe
Skontrolujte a vymeňte
Voda v palivu
Vymeňte palivo
Predávkovanie sýtiča
Skontrolujte, vyčistite alebo vymeňte sviečku
Zablokovaná alebo chybná sviečka zapaľovania
Skontrolujte sviečku, v prípade potreby vymeňte
Opotrebované alebo chybné káble sviečky zapaľovanie
Navštívte dílera
Nesprávna hodnota sviečky
Vymeňte sviečku
Vynechávanie zapaľovania
Skontrolujte všetky spoje a upevnite ich
Nízke napätie v batérii
Dobite batériu na 12,5 VDC
Nesprávne palivo
Nahraďte odporúčaným palivom
Zablokovaný vzduchový filter
Skontrolujte a vyčistite alebo vymeňte
Zlá funkcia obmedzovača spätného chodu
Navštívte dílera
Zlá funkcia elektronického zapaľovania
Navštívte dílera
Iné mechanické zlyhanie
Navštívte dílera
Prehriaty motor
Vyčistite kryt chladiča a exteriér motora
Navštívte dílera
Journeyman Europe - CZ
23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠPECIFIKÁCIA
Model
Parameter
Rozmery:
Celková dĺţka x šírka x výška
2,100 (2,300) x 1,180 x 1, 230 mm
Výška sedadla
900 mm
Rázvor
1,290 mm (1,490 mm)
Minimálna svetlá výška
275 mm
Rádius otáčania
4,000 mm
Hmotnosť:
S plnou olejovou a palivovou nádrţou
330 (340) kg
Motor:
Typ motora
4-taktný jednovalec, SOHC
Objem
594 cm3
Vŕtanie x zdvih
96 x 82 mm
Kompresný pomer
10 : 1
Štartovací systém
Elektrický a mechanický štartér
Systém mazania
Tlakovým olejom
Motorový olej:
Odporúčaný SHELL a MOTOREX
Typ
SAE15W-40/SF
Mnoţstvo bez výmeny olejového filtra
1,8 l
S výmenou olejového filtra
1,9 l
Zadná olejová skriňa prevodovky:
Odporúčaný SHELL a MOTOREX
Typ
SAE15W/40 SF alebo SAE80W/90 GL-4
Mnoţstvo pri výmene oleja
0,25 l
Celkové mnoţstvo
0,30 l
Predná olejová skriňa prevodovky:
Odporúčaný SHELL a MOTOREX
Typ
SAE15W/40 SF alebo SAE80W/90 GL-4
Mnoţstvo pri výmene oleja
0,28 l
Celkové mnoţstvo
0,33 l
Vzduchový filter:
Mokrý typ
Palivo:
Typ
Bezolovnatý benzín BA95
Kapacita palivovej nádrţe
18 l
Kapacita rezervy
4,0 l
Doprava paliva:
Typ
Elektronické vstrekovanie EFI
Výrobca
BOSCH
Sviečka zapaľovania:
Typ / výrobca
DPR7EA-9/NGK
Odtrh
0,8-0,9 mm
Typ spojky:
Mokrá, odstredivý automat
Prevody:
Typ prevodovky
Variátor
Sekundárne prevody
Hriadeľom
Spätný chod
Áno
Pracovná redukcia
Áno
Podvozok:
Typ rámu
Oceľový, priestorový rám
Pneumatiky:
Typ
Bezdušový
Veľkosť - predné
AT25x8-12
Veľkosť - zadné
AT25x10-12
Brzdy:
Predná brzda
Dvojitá disková brzda
Zadná brzda
Jednoduchá disková brzda
Zavesenie kolies:
Predné zavesenie
Dvojité A ramená - oceľ/kovaný dural
Zadné zavesenie
Dvojité A ramená - oceľ/kovaný dural
Tlmiče odpruţenia:
Predný tlmič
Vinuté pruţiny / olejový alebo hydropneumatický tlmič
Zadný tlmič
Vinuté pruţiny / olejový alebo hydropneumatický tlmič
Zdvihy pruţenia:
Journeyman Europe - CZ
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////