CFMoto ATV Gladiator 510RX(A), RX530(A). Service Manual in Czech

 

  Index      Manuals 

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CFMoto ATV Gladiator 510RX(A), RX530(A). Service Manual in Czech

 

 

Návod k použití a údržbě
JourneyMan Gladiator RX
All Terrain Vehicle
Varianty: homologovaná EEC, Offroad, 510RX, 510RX-A, 530RX, 530RX-A
Změny v provedení vyhrazeny
ÚVOD
Gratulujeme Vám k nákupu stroje JourneyMan Gladiator RX - All Terrain Vehicle (dále jen ATV). Jsme hrdí na to,
že jsme Vám nabídli tento výrobek konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle přísných norem kvality. Jsme
si jisti, že si vychutnáte prvotřídní provedení, spolehlivost, komfortní jízdu a bezpečnost.
Tento manuál je určen vlastníkům a obsluze stroje ATV, které seznámí s ovládacími charakteristikami a mnoha
vlastnostmi a funkcemi, které ATV nabízí. Manuál také zahrnuje informace o péči a údržbě ATV. Prosím, čtěte
tento manuál pozorně. Informace obsažené v tomo manuálu, výstražné nálepky a ostatní prvky, dodáváné s ATV,
Vám pomohou porozumět bezpečnému užívání a údržbě ATV. Ujistěte se, že všemu rozumíte a postupujte podle
instrukcí a varování uvedených v tomto manuálu.
Tento ATV není navržen pro používání ke komerčním účelům, v půjčovnách ATV a podobných oborech a
pro závodní činnost. Je určen pro bezproblémovou přepravu dvou osob a zavazadel po silnicích a v lehčím
terénu. Při nedodržení těchto podmínek neposkytujeme jakékoliv záruky na životnost a spolehlivost stroje.
Journeyman ČR
1
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Nikdy neprovádějte žádné úpravy motoru, řídícího systému, mechanických nebo elektronických systémů ATV.
Nikdy neinstalujte dodatečné příslušenství za účelem zvýšení rychlosti nebo výkonu ATV. Nedodržení těchto
varování zvyšuje možnost nehod vedoucích k smrti nebo vážnému poranění! Nedodržení těchto požadavků má
také vždy za následek ztrátu záruky. Respektujte stroj, respektujte životní prostředí a respektujte majetek
ostatních. Během jízdy jste zodpovědní za Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních kolem Vás!
MANIPULACE S ATV MŮŽE BÝT RISKANTNÍ
ATV je konstruován odlišně od ostatních strojů, včetně motocyklů a automobilů. K nehodě spojené s převrácením
může dojít snadno, dokonce během rutinních manévrů jako např. otáčení a jízdě po kopcích, nebo přes překážky.
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU DODRŽENY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ ČI
SMRTI:
Nikdy neobsluhujte ATV bez řádných instrukcí. Účastněte se školení. Začátečníci by měli být proškoleni
certifikovaným instruktorem. Kontaktujte autorizovaného dealera k získání informací o nejbližším školení v místě
Vašeho bydliště.
Nikdy nedovolte obsluhovat ATV dětmi.
Nikdy nesvolte k obsluze Vaším hostem, který si nepřečetl tento manuál a neabsolvoval školení.
Nikdy neobsluhujte ATV bez perfektně padnoucí helmy. Také by jste měli používat ochranné pomůcky na oči
(např. ochranné brýle), rukavice, boty, triko s dlouhým rukávem nebo bundu a dlouhé kalhoty.
Nikdy nepijte alkohol a neužívejte drogy před obsluhou ATV.
Nikdy nejezděte nadměrnou rychlostí. Vždy volte rychlost, která odpovídá terénu, viditelnosti, Vašim možnostem a
zkušenostem.
Nikdy se nepokoušejte jezdit po zadních, nebo bočních kolech, skákat nebo provádět jiné riskantní manévry.
Vždy si před použitím ATV ověřte, zda je ve stavu schopném bezpečného provozu. Vždy dodržujte kontrolní a
údržbové procedury.
Vždy mějte během jízdy ruce na řídítkách a nohy na podlahových stupačkách.
Pokud jedete neznámým terénem, jeďte pomalu a velmi opatrně. Buďte ostražití během měnících se terénních
podmínek.
Nikdy nejezděte na extrémně nerovném, kluzkém, nebo sypkém terénu.
Vždy řádně dodržujte pokyny pro zatáčení, které jsou popsány v tomto manuálu. Nacvičte si zatáčení v malé
rychlosti předtím, než se o to pokusíte v rychlejším tempu. Nezatáčejte v maximální rychlosti.
V případě nehody nechte ATV vždy zkontrolovat autorizovaným dealerem.
Nikdy nejezděte s ATV do kopce, který je pro něj příliš strmý a nebo nad Vaše možnosti. Nejprve si jízdu do kopce
nacvičte na menších kopcích.
Při stoupání do kopce dodržujte instrukce uvedené v tomto manuálu. Před jízdou do kopce obhlédněte terén.
Nikdy nestoupejte do kopců s kluzkým a sypkým povrchem. Přesuňte svou váhu dopředu. Nepřidávejte náhle plyn
a neřaďte. Přes vrchol kopce nejezděte nikdy ve vysoké rychlosti.
Při jízdě z kopce a brždění na kopci dodržujte instrukce uvedené v tomto manuálu. Před jízdou z kopce
zkontrolujte terén. Přeneste svou váhu dozadu. Nesjíždějte z kopce ve vysoké rychlosti. Vyvarujte se ježdění z
kopce v úhlu, který by mohl vést k prudkému naklonění ATV na stranu. Z kopce jezděte rovně.
Při jízdě po vrstevnici kopce dodržujte instrukce uvedené v tomto manuálu. Vyhněte se kopcům s extrémně
kluzkým a sypkým povrchem. Přesuňte váhu směrem do svahu. Nikdy se nepokoušejte otočit na kopci, dokud
nebudete ovládat techniku popsanou v tomto manuálu. Neprovádějte tento manévr na příliš prudkých kopcích.
Vždy se zachovejte podle instrukcí, pokud během stoupání do kopce zastavíte nebo se nakloníte dozadu. Udržujte
stále stejnou rychlost, abyste zastavení předešli.
V případě neznámého místa vždy zkontrolujte, zda se tam nenacházejí překážky. Nezkoušejte přejet přes velké
překážky (např. velké kameny, spadlý strom). Postupujte podle manuálu.
Dávejte pozor na smyky. Na kluzkém povrchu (např. led) jeďte pomalu a opatrně, abyste snížili pravděpodobnost
nekontrolovatelného smyku.
Vyvarujte se projíždění hlubokou nebo rychle plynoucí vodou. Neprojíždějte vodou, která přesahuje maximální
doporučenou hloubku. Jeďte pomalu, balancujte Vaší vahou bez prudkých pohybů.
Mokré brzdy mohou mít za následek sníženou brzdící schopnost. Proto brzdy po projetí vodou zkontrolujte. Pokud
je to nutné, jemně vytřete kotoučové brzdy do sucha.
Pokud couváte, vždy se přesvědčete, zda za Vámi nejsou nějaké překážky nebo lidé. Couvejte pomalu a při
couvání prudce nezatáčejte.
Vždy používejte číslo a typ pneumatik uvedených v tomto manuálu. Vždy udržujte pneumatiky řádně natlakované,
jak uvádí tento manuál.
Nikdy neupravujte ATV nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím příslušenství.
Dodržujte uvedenou kapacitu pro zavazadla. Náklad by měl být bezpečně připevněn. V případě naloženého ATV
snižte rychlost a dodržujte instrukce pro jízdu s nákladem nebo táhnutí přívěsu. Brzděte na delší vzdálenost.
Toto není produkt určený dětem. Provoz ATV je přísně zakázán osobám mladším 16 let
Journeyman ČR
2
JÍZDA
Vždy musíte ATV před jízdou zkontrolovat, abyste se ujistili, že vše správně funguje. Pokud neprovedete řádnou
prohlídku, může dojít k vážnému poranění nebo smrti.
Jezděte vždy dle níže popsaných instrukcí a dle vašich schopností. Při jejich nedodržení může dojít k
vážnému poranění nebo smrti! Výslovně zdůrazňujeme, že jízda v náročném terénu je velmi nebezpečná a
přecenění jezdeckých zkušeností muže vést ke smrtelným následkům. V takovém případě se zříkáme
jakékoliv odpovědnosti.
1)
Sedněte si zpříma, obě chodidla dejte na podlahové stupačky a oběma rukama chyťte řídítka.
2)
Po nastartování motoru a jeho zahřátí zařaďte.
3)
Zkontrolujte okolí a stanovte si trasu jízdy.
4)
Uvolněte parkovací brzdu.
5)
Pravým palcem pomalu stlačte páčku plynu a jeďte. Rychlost stroje je určována mírou stlačení plynové páčky.
6)
Jeďte pomalu, na rovném terénu zkoušejte manévrovat a používat plynovou páčku a brzdy.
Zatáčení
Zkoušejte zatáčení v malé rychlosti.
ATV je vybaven zadní nápravou, která pohání obě zadní kola zároveň. To znamená, že kola na venkovní straně
otáčky musí urazit větší vzdálenost, než vnitřní kolo a vnitřní pneumatika musí mít odlišnou trakci. Aby jste zatočili,
natočte kola ve směru zatáčení a naklánějte se horní částí těla dovnitř zatáčky a zapírejte se nohou na vnější
straně zatáčení. Tato technika mění rovnováhu mezi zadními koly, což umožňuje plynulé zatočení. Tato nakláněcí
metoda by měla být praktikována i při zatáčení během couvání.
Jízda na kluzkém povrchu
Kdykoliv jedete po kluzkém povrchu (např. mokrá cesta, sypký štěrk, nebo za mrazu), musíte být zvláště
opatrní, aby nedošlo k převrácení stroje.
Vždy:
1)
Zpomalte, když vjíždíte na kluzký povrch.
2)
Zpozorněte, zmapujte terén a vyhněte se rychlému, prudkému zatočení, které může způsobit smyk.
3)
Zkorigujte smyk tím, že otočíte řídítka ve směru smyku a přesuňte váhu těla dopředu.
4)
Nikdy při smyku nebrzděte! ATV by se vymkl Vaší kontrole.
5)
Nejezděte po extrémně kluzkém povrchu.
6)
Vždy zpomalte a zvyšte svou pozornost.
Jízda do kopce
Při jízdě do kopce buďte velmi pozorní. Brždění a ovládání je vysoce náročné. Může dojít ke ztrátě kontroly nad
strojem nebo převrácení ATV, což může způsobit vážné poranění nebo smrt.
Kdykoliv jedete do kopce, jeďte rovně a:
1)
Vyvarujte se prudkým kopcům (max. 15 %).
2)
Obě chodidla mějte na podlahových stupačkách.
3)
Přemístěte svou váhu dopředu.
4)
Jeďte stálou rychlostí.
5)
Zůstaňte ve střehu a připravte se na nouzovou akci (např. rychlé opuštění ATV)
Jízda po vrstevnici kopce
Jízda po vrstevnici kopce je jedna z nejnebezpečnějších typu jízd a měli byste se jí vyvarovat. Pokud se v takové
situaci vyskytnete, vždycky:
1)
Zpomalte.
2)
Naklánějte se směrem ke kopci a mějte chodidla na podlahových stupačkách.
3)
Řiďte opatrně a udržujte směr. Jestliže se stroj začne překlápět, stočte rychle přední kola směrem z kopce nebo
rychle seskočte směrem ke kopci!
Journeyman ČR
3
Jízda z kopce
Kdykokliv sjíždíte kopec vždycky:
1)
Jeďte přímo dolů.
2)
Přesuňte váhu těla dozadu.
3)
Zpomalte.
4)
Lehce brzděte, abyste napomohli pomalé jízdě.
Použijte pedál nouzové brzdy tehdy, když dojde ke ztrátě funkčnosti normálních brzd.
Otáčení se na kopci
Když při jízdě do kopce vynechá motor, nikdy z kopce necouvejte! Existuje manévr, který můžete provést,
pokud je nutné se během jízdy do kopce obrátit: „K-turn“.
1)
Zastavte a zařaďte parkovací brzdu, zatím co se tělem nakláníte směrem do kopce.
2)
Vypněte motor.
3)
Slezte z ATV na levé straně nebo směrem ke kopci.
4)
U stojícího ATV plně otočte řídítka doleva (při pohledu před ATV)
5)
Přidržujte páčku brzdy a uvolněte parkovací brzdu a pomalu nechte ATV, aby sjelo k vám doprava dokud se ATV
nedostane do polohy napříč nebo lehce směrem dolů z kopce.
6)
Zařaďte parkovací brzdu, nasměrujte ATV směrem s kopce, nastupte a tělem se naklánějte směrem do kopce.
7)
Znovu nastartujte, uvolněte parkovací brzdu, zařaďte rychlost a pomalu se rozjeďte s tím, že rychlost kontrolujete
brzdou, dokud ATV nedostanete na rovnější povrch.
Projíždění potokem
Vaše ATV dokáže zdolat vodní překážku s maximálně doporučovanou hloubkou
200 mm. Nikdy
neprojíždějte s ATV hlubokou nebo rychle plynoucí vodou.
Při brodění říčky
1)
Zjistěte hloubku vody a proud.
2)
Přebroďte v místech, kde oba břehy mají stupňovitý svah.
3)
Projíždějte pomalu, vyhýbejte se kamenům a překážkám.
4)
Po projetí, usušte brzdy lehkým tlakem páčky, dokud brzdy normálně nefungují.
POZNÁMKA: Po jízdě ve vodě, je důležité, aby Váš stroj absolvoval servis, který je uveden v kapitole „Údržba“.
Tyto části vyžadují speciální pozornost: motorový olej, olej v převodovce a zadní převodovce a všechna mazací
místa.
Pokud se Váš ATV utopí, vyhledejte dealera ještě před startováním. Pokud není stroj řádně prohlédnut, hrozí těžké
poškození motoru.
Je-li nemožné zavézt ATV k dealerovi ještě před nastartováním, postupujte dle následujících instrukcí:
Dopravte ATV na suchý povrch nebo alespoň do hloubky ne větší než 200 mm.
Otočte páčku na palivo do polohy „OFF“ (pokud je jí stroj vybaven).
Odstraňte zapalovací svíčku.
Uvolněte vypouštěcí šroub karburátoru
Elektrickým startérem motor nějakou dobu protáčejte.
Vysuště zapalovací svíčku a znovu namontujte, nebo nahraďte novou.
Přišroubováním utáhněte šroub karburátoru.
Otočte páčku na palivo do polohy „ON“ (pokud je jí stroj vybaven).
Zkuste nastartovat motor. Pokud je to nutné, opakujte proces vysoušení.
Odvezte ATV co nejdříve na kontrolu k dealerovi, ať už se Vám podaří nastartovat, či nikoli.
Pokud se voda dostala do CVT systému, dejte ATV co nejdříve k servisu dealerovi.
Překážky
BUĎTE POZORNÍ:
Hleďte před sebe a učte se číst cestu kudy jedete. Pokud je to možné, držte se na pravé straně cesty a stále buďte
v pohotovosti kvůli riziku překážek na cestě (např. klády, kameny, ohnuté větve).
Journeyman ČR
4
Ne všechny překážky jsou viditelné. Sledujte cestu. Pokud se ATV dostane do kontaktu se skrytou překážkou,
může dojít k vážnému poranění nebo smrti.
Couvání - jízda dozadu
Couvání může být nebezpečné! Mohli by jste narazit do překážky, nebo osoby stojící za Vámi, nebo by se ATV
mohl naklonit do ostrého úhlu, což by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt.
Vyvarujte se couvání v ostrém úhlu.
Vždy couvejte pomalu.
Když jedete dozadu, při zastavování lehce brzděte.
Při couvání se vyvarujte zatáčení v ostrých úhlech.
Nikdy nepřidávejte prudce plyn. Přidejte pouze tolik plynu, aby jste dosáhli požadované rychlosti.
Parkování v kopci
Když parkujete ATV v kopci
1) Vypněte motor.
2) Zařaďte parkovací brzdu.
3) Vypněte ventilem dodávku paliva (pokud je jím stroj vybaven).
4) Snažte se vyvarovat parkování v kopci, pokud není vyhnutí, vždy podložte zadní kola na straně z kopce.
5) Nenechávejte ATV na kopci jen s použitím parkovací brzdy déle než 5 minut.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA STROJE
Zaznamenejte si zde prosím identifikační čísla Vašeho ATV. Odejměte náhradní klíč a uložte jej na bezpečném
místě. Duplikát Vašeho klíče může být vyroben pouze lícováním nového klíče s Vaším existujícím klíčem, takže
pokud dojde ke ztrátě obou klíčů, spínač zapalování musí být vyměněn.
1) VIN stroje:
2) Označení modelu stroje:
3) Sériové číslo motoru:
Journeyman ČR
5
VLASTNOSTI
Elektrické spínače
VAROVÁNÍ
Aktivování spínače omezovače zatímco je plynová páčka zmáčknuta, může způsobit ztrátu kontroly nad strojem,
která může vést k vážnému zranění nebo smrti.
c Spínač omezovače
Nejvyšší rychlost je limitována v případě režimu 4WD-LOCK. Pokud podmínky vyžadují vyšší výkon motoru
při jízdě vpřed, zatlačte a držte tento spínač k omezení funkce limitování rychlosti při režimu 4WD-LOCK
Uvolnění spínače obnoví funkci limitování rychlosti. Zatímco je spínač stlačován, kontrolka potlačení funkce
svítí.
d Zapínání světel
Zapínání světel se skládá ze tří pozic
Když je spínač v přední poloze, tak jsou zapnuta světla, přední kontrolní světlo, zadní kontrolní
světlo a přístrojová světla.
Když je spínač ve střední poloze, tak je zapnuto přední kontrolní světlo, zadní kontrolní světlo a
přístrojová světla.
Když je spínač v zadní poloze, tak jsou vypnuta světla, přední kontrolní světlo, zadní kontrolní
světlo a přístrojová světla.
e Spínače směrových světel
Stlačte spínač na Õ
, zapne se levé směrové světlo a rozsvítí se kontrolka
Stlačte spínač na Ö , zapne se pravé směrové světlo a rozsvítí se kontrolka
f Houkačka
Stiskněte tlačítko a ozve se zvukový signál.
Journeyman ČR
6
g Ovládání světlometů
Stiskněte tlačítko 1x, rozsvítí se dálková světla.
Stiskněte tlačítko opětovně, rozsvítí se potkávací světla.
h Startování
Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete nastartovat motor.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte světla při vypnutém motoru déle než 30 minut. Baterie se může vybít natolik, že již nepůjde stroje
náležitě nastartovat. Pokud k tomu dojde, vyjměte baterii a dobijte ji.
Brzda
Brzdová páčka přední brzdy
Brzdová páčka je umístěna v pravé části řídítek. Pro použití přední brzdy zatlačte směrem k řídítkům.
Brzdový pedál a páčka zadní brzdy
Brzdový pedál je umístěný na pravé straně stroje a brzdová páčka je umístěna v levé části řídítek. Pro použití
zadní brzdy sešlápněte pedál nebo zatlačtě páčku směrem k řídítkům. Poznámka: u EEC verze tyto dva ovladače
ovládají všechny brzdy najednou.
VAROVÁNÍ
Provozování ATV s mokrými brzdami může vést k nedostatečnému brždění, což může způsobit nehodu. Nikdy
neprovozujte ATV s mokrými brzdami.
Před jízdou vždy zkontrolujte brzdovou páčku a nádrž s kapalinou. Pokud je vyprázděná, páčka by měla fungovat
ztuha. Jakákoliv vlhkost by naznačovala možnou trhlinu v nádrži s kapalinou nebo nízkou hladinu kapaliny
v nádrži, což musí být před jízdou napraveno. Kontaktujte Vašeho obchodníka pro řádnou diagnostiku a opravu.
Brzdová kapalina
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v přední a zadní nádržce před každým použitím ATV. Přední nádržka je
umístěna na pravé straně řídítek. Zadní pak blízko pedálu zadní brzdy.
Hladina kapaliny v přední nádržce je viditelná skrz průhledné okénko na straně nádržky. Pokud je hladina níže než
je údaj linie označená „lower“, doplňte nádrž stejným typem brzdové kapaliny.
VAROVÁNÍ
Přeplněná nádrž může způsobit drhnutí nebo zablokování brzd, které může vést k vážnému zranění nebo smrti.
Udržujte brzdové kapalinu v doporučené hladině. Nepřeplňujte.
NOTE: Při kontrole brzdové kapaliny musí být ATV na zemi a mít narovnaná řídítka. Pokud je hladiny kapaliny
nízká, přidejte pouze DOT3 brzdovou kapalinu.
NEPŘEPLŇUJTE.
VAROVÁNÍ
Nikdy neskladujte nebo nepoužívejte částečně použitou nádobu s brzdovou kapalinou. Brzdová kapalina přijímá
vlhkost, což znamená, že rychle absorbuje vlhkost ze vzduchu. Ta ovšem způsobuje snížení teploty varu brzdové
kapaliny, což může vést k brzkému oslabení brzd a možné nehodě s následky vážného zranění. Po otrevření
nádoby s brzdovou kapalinou vždy zbylou část zlikvidujte.
Parkovací brzda
Když parkujete, vypněte motor a zařaďte na řadicí páce stupeň na parkovací pozici P.
VAROVÁNÍ
Provozování ATV zatímco je zařazená parkovací brzda může vést k nehodě a vážnému zranění nebo smrti. Vždy
před uvedením stroje do pohybu zkontrolujte, zda je parkovací brzda vyřazena.
Důležitá ochrana
V případě, že je parkovací brzda zařazena po dlohou dobu, může dojít k jejím uvolnění. Vždy zablokujte kola jako
prevenci proti tomuto uvolnění.
Journeyman ČR
7
Nikdy nenechávejte ATV zaparkované na kopci o samotě. Vždy zablokujte kola pokud parkujete s kopce, abyste
předešli popojíždění. Druhá možnost je parkovat ATV ve svahové pozici.
Sytič
Sytič pomáhá v průběhu startování studeného motoru. Více o sytiči a plynu v sekci, která pojednává o startovacím
procesu.
Palivová nádrž
Víčko palivové nádrže se nachází přímo pod řídítky. Odstraňte víčko palivové nádrže jeho otočením proti směru
hodinových ručiček. Připevnětě víčko palivové nádrže jeho otočením ve směru hodinových ručiček. Nedotahujte
extrémní silou.
Bezpečnost paliva
VAROVÁNÍ
• Benzín je za určitých okolností vysoce hořlavá a vznětlivá látka.
• Vždy buďte maximálně opatrní při manipulaci s benzínem.
• Vždy doplňujte palivo při vypnutém motoru a to ve venkovním nebo dobře větraném prostoru.
• Nikdy neplňte plastový kanystr na benzín, když je položen na nosiči. Statická elektřina mezi nosičem a
kanystrem může způsobit jiskru.
• Nekuřte a zabraňte otevřenému ohni v blízkosti místa, kde probíhá tankování nebo v místě, kde je uložen
benzín.
• Nepřeplňujte palivovu nádrž. Netankujte až po hrdlo.
• V případě potřísnění kůže nebo šatů benzínem, ihned jej smyjte mýdlem a vodou a vyměňte oděv.
• Nikdy nestartujte nebo nenechte běžet ATV v uzavřeném prostoru. Benzinové výpary jsou jedovaté a
můžou v krátkém čase způsobit ztrátu vědomí nebo smrt.
VAROVÁNÍ
Motorové zplodiny tohoto produktu obsahují chemikálie, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vady při
narození nebo jiné reprodukční škody.
Provozujte ATV pouze ve venkovním nebo dobře větraném prostoru.
Řadicí páka automatické převodovky
Řadicí páka je umístěna na levé straně stroje.
L: pomalý převod
H: rychlý převod
N: neutrál
R: zpětný chod
P: parkování
Journeyman ČR
8
Posun do polohy R nebo P je podmíněný použitím levé brzdové páky nebo nejlépe brzdového pedálu, aby došlo
k odblokování mechanismu. Při vyřazování z polohy R nebo P je nutné použít levou brzdovou páku nebo brzdový
pedál, aby došlo k odblokování mechanismu.
UPOZORNĚNÍ
V případě řazení při běhu motoru, který nejde na prázdno nebo v pohybu stroje by mohlo dojít k poškození
převodu. Pro přeřazení zastavte stroj a na volnoběh zařaďte požadovanou rychlost.
V případě, že chcete zařadit R nebo P, použijte předtím levou brzdovou páku, nebo brzdový pedál.
Kdykoliv není ATV pod Vaším dohledem, vždy zařaďte parkovací stupeň P.
Údržba spojení řízení je důležitá pro kontrolu funkčnosti převodu. Jestli máte nějaké problémy, kontaktujte svého
dealera.
Životnost řemenu variátoru
Životnost řemenu lze prodloužit používáním pomalého převodu v situacích těžkého terénu, tažení přívěsů a
v případech, kdy se stroj po delší dobu pohybuje rychlostí nižší než 11 km v hodině.
Startovací lanko
Pokud je slabá baterie a nejde nastartovat motor, použijte startování lankem, což umožní chod stroje do doby, kdy
bude moci být provedena oprava. Tento startér je umístěn na levé straně stroje.
Motor je vybaven automatickým dekompresorem, který způsobí unikání komprese až k nahození rychlosti.
Dekompresor pozná, když motor běží dostatečně rychle na startování a obnoví kompresi pro nastartování.
1. Umístěte stroj na rovinu a zařaďte parkování P.
2. Uchopte pevně lanko a lehce táhněte dokud nezačne startovací mechanismus.
3. Rychle trhněte lankem na nastartování motoru.
VAROVÁNÍ
Pokud trhnete lankem příliš dlouze, dojde k poškození tohoto zařízení. Nenatahujte lanko až po jeho maximální
délku.
Pokud není držadlo lanka po použití řádně nainstalované, může se do zařízení dostat voda a zničit komponenty.
Ujistěte se, že držadlo řádně doléhá ke stroji, zvláště pokud jezdíte v mokrých oblastech.
Systém zapojení všech kol (AWD)
Zapojení pohonu všech čtyř kol a spínač zamknutí pohonu předních kol
Toto ATV je vybaveno spínačem zapojení pohonu všech čtyř kol „2WD“/“4WD“c a spínačem uzamknutí
diferenciálu předních kol „LOCK“/“4WD“d
Zvolte vhodný pohon dle terénu a podmínek.
• Pohon dvou kol (2WD): síla je převáděna pouze na zadní kola.
• Pohon čtyř kol (4WD): síla je převáděna na zadní a přední kola.
• Pohod všech čtyř kol s uzamknutým předním pohonem (4WD-LOCK): síla je převáděna na zadní a přední
kola, když je přední pohon uzamčen („DIFF.LOCK“). Na rozdíl od režimu 4WD se otáčejí všechny kola
stejnou rychlostí.
Journeyman ČR
9
Spínač pohonu všech čtyř kol „2WD“/“4WD“
d
Pro provedení změny z režimu 2WD na 4WD
zastavte ATV a přepněte spínač do polohy
„4WD“. Po jeho přepnutím se na přístrojové
desce rozsvítí kontrolka. Pro změnu do výchozí
polohy 2WD, zastavte ATV a ujistěte se , že
páčka je v poloze „a“ a poté přepněte na „2WD“.
Spínač zamykání pohonu předních kol
„LOCK“/“4WD“ c
Pro zamčení předního pohonu v režimu 4WD se
ujistěte, že je spínač v pozici „4WD“, zastavte
ATV, posuňte páčkud do pozice „b“ a poté
nastavte spínač do polohy „LOCK“. Ve chvíli, kdy
je přední pohon uzamčen, se na přístrojové
desce společně s kontrolkou rozsvítí kontrolka
(„DIF.LOCK“).
K uvolnění uzamčení předního pohonu zastavte
ATV a nastavte spínač do polohy „4WD“.
UPOZORNĚNÍ
Když je spínač přepojen do polohy „LOCK“, tak
kontrolka zámku předního pohonu bliká do té
doby, dokud je přední pohon uzamčen.
Když tato kontrolka bliká, tak otočením řídítek
doleva a doprava pomůžete mechanismu
zapadnout.
Jízda předtím, než je zámek předního pohonu
řádně uzamčen (např. když kontrolka stále bliká), způsobí, že je rychlost motoru limitována do chvíle ukončení
tohoto procesu.
Když je ATV v režimu 4WD-LOCK je maximální rychlost limitována na hodnotu 35 km/h.
Nicméně, pokud podmínky vyžadují plný výkon motoru, zatlačte a držte spínač pro dosažení přerušení rychlostní
limitu funkce 4WD-LOCK.
DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte se zařazeným pohonem všech kol na pevném podkladu. Mělo by to za následek rychlou
destrukci převodů! Používejte tyto systémy pouze, když je to zcela nezbytné. Tyto systémy přiřaďte včas.
V případě řazení ve ztížených podmínkách si velmi pečlivě ověřte správné zařazení. Vždy si ověřte, že je
systém správně aktivován a převody jsou správně uzamčeny. V opačném případě hrozí při rozjetí okamžitá
destrukce převodů.
Páčka plynu
Páčka plynu je umístěná vpravo na řidítkách. V okamžiku, kdy motor běží, pohyb plynovou páčkou bude zvyšovat
rychlost motoru. Rychlost regulujte pohybem plynové páčky. Jelikož je plynová páčka odpružená, stroj bude
snižovat rychlost a motor se vrátí do prázdného chodu kdykoliv se páčka pustí. Před nastartováním motoru,
zkontrolujte plynovou páčku, abyste si byli jisti, že funguje hladce. Ujistěte se, že se motor vrací do volnoběhu ve
chvíli, kdy je plynová páčka uvolněná.
VAROVÁNÍ
Před nastartováním motoru zkontrolujte funkčnost plynové páčky. Pokud nefunguje hladce, zjistěte důvod. Problém
před jízdou odstraňte. Kontaktujte svého dealera, pokud nemůžete odhalit problém nebo jej vyřešit.
Omezovač rychlosti
Omezovač rychlosti umístěný na tělese plynové páčky udržuje plyn před jeho úplným otevřením a to i v případě, že
je plynová páčka na maximu. Otočení regulačního šroubu limituje dostupné maximum síly motoru a omezuje
rychlost ATV.
VAROVÁNÍ
Neotáčejte regulační šroub více než o 12 mm. Vždycky se ujistěte, že plynová páčka je nastavena s vůlí 3-5 mm.
Journeyman ČR
10
Hlavní vypínač - zámek
Funkce týkající se jednotlivých pozic vypínače jsou následující:
ON:
Motor může být nastartován pouze v této pozici a rozsvítí se přední a koncové světlomety, když je spínač světel
zapnutý.
OFF:
Veškeré elektrické obvody jsou vypnuty. Klíč může být v této pozici vyndán.
Ukazatele a kontrolky
Ukazatel zapojení čtyř kolc
: Tento ukazatel se objeví, když spínač “2WD“/“4WD“ je nastaven do pozice „4WD“.
: Tato kontrolka předního zámku „DIFF.LOCK“ ve čtyřkolové jízdě kontrolka se objeví, když „LOCK“ - „4WD“
spínač je v pozici „LOCK-4WD“.
UPOZORNĚNÍ
Kvůli synchronizaci mechanismu v případě předního pohonu, kontrolka čtyřkolové jízdy se možná neobjeví, dokud
ATV nebude v pohybu.
Kontrolka levého blikačed
Tato kontrolka se objeví, když se sepne spínač na Õ
“.
Kontrolka pomalé rychlosti „L“e
Tato kontrolka se objeví, když je řadicí páka v pozici „L“.
Kontrolka vysoké rychlosti „H“f
Ukazatel se rozsvítí, když je řadicí páka v pozici „H“.
Kontrolka neutrálu „N“g
Ukazatel se rozsvítí, když je zařazený stupeň „N“.
Kontrolka zpátečky „R“ h
Tato kontrolka se rozsvítí, když je řadicí páka v pozici
stupeň „R“.
Kontrolka parkování „P“ i
Tato kontrolka se rozsvítí, když je řadicí páka v pozici
stupeň „P“.
Kontrolka pravého blikačej
Tato kontrolka se objeví, když se sepne spínač na
Ö “.
Kontrolka overridek
Tato kontrolka se objeví, když se zapne spínač override.
Kontrolka dálkových světell
Ukazatel se rozsvítí, když se zapne dálkové osvětlení.
UPOZORNĚNÍ
Když tachometr neukazuje během jízdy rychlost, kontaktujte dealera, aby zkontroloval obvodové čidlo rychlosti.
Journeyman ČR
11
Přístrojová deska
Ukazatel teploty chlazeníc
:
Když je ukazatel teploty v bílé části strany C, znamená to,
že teplota je normální. Červená část strany H indikuje, že
je teplota vysoká. V tomto případě, prosím, vypněte motor
dokud se teplota nesníží. V případě, že teplota stoupá
často, zkontrolujte funkci chlazení nebo problém
konzultujte s lokálním dealerem.
UPOZORNĚNÍ
• Motor se může přehřát, když je ATV přetížený.
Pokud k této situaci dojde, snižte náklad dle
specifikace.
• Po nastartování se ujistěte, že ukazatel teploty
chlazení je v bílé části strany C. Pokračování
provozu v případě, že je kontrolka v červené
oblasti strany H může způsobit škodu na motoru.¨
VAROVÁNÍ
Pokud je v chladicím systému nedostatek chladiva, nebo je v systému závada, nemusí ukazatel teploty ukazovat
správně. Vždy před jízdou proveďte inspekci systému.
Tachometrd : ukazatel rychlosti jízdy.
Odometere : ukazuje celkovou ujetou vzdálenost.
Měrka palivaf
: ukazuje zbývající množství benzínu v nádrži. „F“ indikuje, že celkové množství paliva činí 19 l.
Když ukazatel dosáhne prvního bodu v červeném poli, mělo by být co nejdříve doplněno palivo. Červené pole
znamená, že zbývající množství paliva v nádrži je méně jak 4 l.
PROVOZ
Období záběhu
Období záběhu pro Vaše nové ATV je určeno na prvních dvacet hodin provozu nebo vyčerpání čtyř plných
palivových nádrží. Žádná jiná záležitost z Vaší strany není tak důležitá jako řádný záběh. Opatrné zajíždění nového
motoru vede k efektivnějšímu provozu a delší životnosti motoru. Pečlivě dodržujte následující procedury.
UPOZORNĚNÍ
Nadměrná zahřívání v průběhu prvních hodin provozu způsobí přilnavé součástky motoru. Během prvních hodin
provozu proto nejezděte po delší dobu na plný plyn nebo vysoké rychlosti. Motor se může extrémně přehřát.
Používání jiných olejů, než které jsou doporučované mohou způsobit vážné poškození motoru. Pro Váš motor
doporučujeme používat 4 Synthetic Oil.
1. Naplňte palivovou nádrž benzínem.
2. Zkontrolujte měrkou hladinu oleje.
Pokud je nutné upravit hladinu oleje mezi minimální a maximální hladinou, doplňte 4 Synthetic Oil.
3. Nejprve jeďte opatrně. Zvolte otevřenou plochu, která Vám umožní se seznámit s manipulací a ovládáním
stroje.
4. Měňte polohu plynové páčky. Nenechte stroj běžet trvale ve stejných otáčkách.
5. Dodržujte pravidelné kontroly hladin kapalin, kontrolek a věcí, které jsou uvedené v seznamu činností,
které se provádí před každou jízdou.
6. Táhněte pouze lehké náklady.
7. Během záběhu vyměňte olej a filtr po 20 hodinách nebo jeden měsíc.
Kontrola stroje před jízdou
VÁROVÁNÍ
Pokud není před každou jízdou řádně provedena kontrola, může to vést k vážnému zranění nebo smrti. Vždy před
použití stroj zkontrolujte, abyste se ujistili o řádné funkčnosti.
Journeyman ČR
12
Kontrolní kroky
Položka
Poznámka
Brzdový systém / páčky
Kontrola funkčnosti
Brzdová kapalina
Kontrola hladiny kapalin
Přední zavěšení
Kontrola, v případě potřeby mazivo
Zadní zavěšení
Kontrola, v případě potřeby mazivo
Řízení
Kontrola funkčnosti
Pneumatiky
Zkontrolujte stav a tlak
Kola / spoje
Kontrola, ujistěte se o pevnosti spojů
Matice rámu, šrouby, spoje
Kontrola, ujistěte se o pevnosti
Palivo a olej
Kontrola hladiny
Chladicí systém
Kontrola hladiny
Hadice chlazení
Zkontrolujte případné netěsnosti
Plynová páčka
Kontrola funkčnosti
Kontrolky, spínače
Kontrola funkčnosti
Vzduchový filtr, pre-filtr
Kontrola, pročištění
Usazeniny v odpadovéhadici filtru
Vysušte případné sedliny
Přední světlomety
Kontrola funkčnosti
Brzdová světla, koncové světlomety
Kontrola funkčnosti
Příslušenství
Helma, ochranné brýle, ochranný oděv
Startování motoru
Startování studeného motoru
VAROVÁNÍ
Výfukové plyny z motoru obsahují jedovaté zplodiny a mohou způsobit ztrátu vědomí, která může vést k vážnému
zranění nebo smrti. Nikdy nestartujte v uzavřeném prostoru.
UPOZORNĚNÍ
Provoz stroje ihned po nastartování může způsobit poškození motoru. Nechte motor několik minut zahřát a teprve
poté vyjeďte.
1. Sešlápněte brzdový pedál.
2. Otočte hlavní vypínač do pozice „ON“.
3. Zařaďte neutrál nebo parkování.
POZNÁMKA
• Pokud je zařazený neutrál nebo parkovací pozice a kontrolky se nerozsvítily, kontaktujte dealera
pro kontrolu elektrického obvodu.
• Motor může být nastartován v jakémkoliv stupni, pokud je sešlápnutý zadní brzdový pedál. Přesto
je doporučeno startovat se zařazením neutrálu či parkování.
4. Použijte sytič v závislosti na čísle:
Pozicec : Startování studeného motoru při
teplotách pod 5°C.
Poziced : Startování studeného motoru při
teplotě 0°C - 30°C a pozice zahřívání
Pozicee : Startování studeného motoru při
teplotě nad 25°C a pozice startu zahřátého
motoru
5. Zcela uzavřete páčku plynu a nastartujte
motor stlačením startovacího spínače.
POZNÁMKA
• Pokud motor nenastartuje, pusťte startovací
spínač a poté znovu stlačte. Druhý pokus
proveďte po několika sekundách. Každé
startování by mělo být co nejkratší kvůli
ochraně energie baterie. Při jednotlivém
pokusu nestartujte motor více než 10 sekund.
Journeyman ČR
13
• Pokud je baterie vybitá, nastartujte stroj pomocí startovacího lanka.
6. Jestliže je motor nastartován v pozicic
, sytič by měl být vrácen do poziced kvůli zahřátí
motoru. Jestliže je motor nastartován v pozicid , ponechejte sytič v této pozici kvůli zahřátí
motoru.
7. Pokračujte v zahřívání motoru dokud není volnoběh hladký a před jízdou vraťte sytič do
pozicee .
UPOZORNĚNÍ
Před první jízdou nejprve prostudujte kapitolu o období záběhu.
Startování zahřátého motoru
Při startování zahřátého motoru se postupuje stejně jako v případě motoru studeného. Neměl by být použit sytič a
plynu přidat pouze mírně.
Řazení a couvání
UPOZORNĚNÍ
Před řazením musíte stroj zastavit a uzavřít plynovou páčku. Jinak by mohlo dojít k poničení převodů.
Řazení: z Neutrálu (N) do High (H) a z High (H) do Low (L)
1. Stroj zcela zastavte a vyčkejte poklesu otáček.
2. Zabrzděte, přeřaďte pohybem řadicí páky dle návodu na řadicí páce.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že je řadicí páka řádně zafixovaná ve zvolené pozici.
3. Postupně přidávejte plyn.
Řazení: Neutrál (N) do Zpatečky (R) a ze Zpátečky (R) do Parkování (P)
POZNÁMKA
Zpátečku (R) nebo Parkování (P) nelze zařadit bez
použití levé brzdové páčky, nebo pedálu brzdy.
1. Stroj zcela zastavte a uzavřete brzdovou páčku.
2. Použijte levou brzdovou páčku, nebo pedál
brzdy.
3. Z neutrálu (N) zařaďte zpátečku (P) nebo ze
zpátečky (R) parkování (P) pohybem řadicí páky
dle kulisy řazení.
POZNÁMKA
• V případě zařazené zpátečky (R) se rozsvítí
kontrolka. Pokud se nerozsvítí,
kontaktujte prodejce za účelem kontroly
elektrického obvodu.
• Kvůli synchronizaci mechanismu motoru se může stát, že se kontrolka nerozsvítí, dokud se ATV
nezačne pohybovat.
4. Zkontrolujte prostor za strojem a poté uvolněte
brzdový pedál.
5. Postupně přidávejte plyn a nadále kontrolujte
prostor.
UPOZORNĚNÍ
Při řazení zpátečky (R) se ujistěte, že v prostoru za vámi
nejsou žádní lidé ani objekty. V případě, že je prostor
volný, pomalu couvejte.
UPOZORNĚNÍ
Stroj obsahuje samočinný omezovač zpětného chodu
pro vyšší bezpečnost couvání.
Journeyman ČR
14
PROVOZ
Příslušenství
Stroj je vybaven 12V zásuvkou, která zajišťuje fungování pomocného vybavení.
Plán pravidelné údržby
Pečlivá pravidelná údržba umožní spolehlivé fungování stroje.
Kontrola, nastavení a promazávání důležitých součástek je popsáno v plánu pravidelné údržby.
Kontrola, čištění, promazávání, nastavení a v případě potřeby výměna dílů. Pokud se kontrolou zjistí nutnost
výměny dílů, použijte díly od vašeho dealera.
POZNÁMKA
Servis a nastavení je zásadní. Pokud neovládáte servisní procedury, kontaktujte dealera.
Plán pravidelné údržby vychází z průměrných podmínek provozu a z průměrné rychlosti 16 km/h. Stroj určený
k vyššímu zatížení musí být servisován v kratších intervalech.
Stručná definice používání
• Frekventovaná jízda bahnem, vodou a pískem.
• Rychlá jízda stylem nejvyšších otáček.
• Delší pomalé jízdy, těžké zatížení.
• Delší dobu na volnoběh.
• Dlouhá jízda za chladného počasí.
Věnujte zvláštní pozornost hladině oleje. Stoupnutí hladiny oleje během jízdy v chladném počasí může indikovat
nečistoty hromadící se v olejové nádrži. V tomto případě vyměňte ihned olej. Sledujte hladinu oleje a jestliže
stoupání oleje pokračuje, přerušte užívání stroje a kontaktujte dealera.
Klíčový udržbový plán
Provádějte tyto procedury častěji v případě, že stroj používáte v těžkých podmínkách.
K servisním prohlídkám využívejte autorizovaného dealera.
Nesprávné dodržování procedur označených symbolem by mohlo vést k selhání dílů a tím k vážnému zranění
nebo smrti. K servisním prohlídkám využívejte autorizovaného dealera.
Periodický plán údržby
Interval údržby
Položka
Poznámky
Hodiny
Kalendář
km
před
Řízení
jízdou
před
Přední zavěšení
jízdou
před
Zadní zavěšení
jízdou
před
Pneumatiky
jízdou
před
Brzdová kapalina
jízdou
Proveďte nutné opravy
před
Brzdový pedál / páčka
jízdou
před
Brzdový systém
jízdou
před
Kola / spoje
jízdou
před
Spoje rámu
jízdou
před
Motorový olej
jízdou
Vzduchový filtr, pre-filtr
denně
Kontrola, časté čištění
Usazenina na hadičce
denně
Vysušení případných usazenin
vzduchové boxu
Chlazení
denně
Výměna každé 2 roky
Journeyman ČR
15
Přední / koncová světla
Kontrola funkčnosti, při výměně použijte
denně
dielektrické mazivo
Vzduchový filtr, hlavní část
týdně
Kontrola, výměna v případě potřeby
Kryt lanka
V případě potřeby vysušte vodu, často kontrolovat
týdně
při jízdě v mokrých podmínkách
60
Brzda ??????
10 h
měsíčně
(100)
Periodická kontrola
125
Baterie
20 h
měsíčně
(200)
Kontrola svorek, čištění, testování
155
Olej předního pohonu
25 h
měsíčně
(250)
Kontrola hladiny, roční výměna
155
Olej zadního pohonu
25 h
měsíčně
(250)
Kontrola hladiny, roční výměna
155
Převodový olej
25 h
měsíčně
(250)
Kontrola hladiny, roční výměna
155
Výměna motorového oleje
25 h
1 měsíc
(250)
V přestávce po měsíci vyměňte olej
(přestávka)
310
Celkové promazání
50 h
3 měsíce
(500)
Namažte všechna kování, čepy, kabely atd.
310
Zapojení řazení
28 h
1 měsíc
(500)
Kontrola, promazání, oprava
310
Řízení
50 h
3 měsíce
(500)
Promazání
310
Přední zavěšení
50 h
6 měsíců
(500)
Promazání
310
Zadní zavěšení
50 h
6 měsíců
(500)
Promazání
310
Nádobka plováku karburátoru
50 h
6 měsíců
(500)
Vysušujte pravidelně a předchozí uchovávejte
310
Kontrola, oprava, promazání, v případě potřeby
Plynová páčka / ETC spínač
50 h
6 měsíců
(500)
vyměňte
310
Kontrola, oprava, promazání, v případě potřeby
Škrtící ventil kabelu
50 h
6 měsíců
(500)
vyměňte
Kanálky vzduchové nasávání
310
Kontrola kanálku kvůli řádnému utěsnění /
karburátoru / patka (obruba)
50 h
6 měsíců
(500)
vzduchové štěrbiny
310
Řemen
50 h
6 měsíců
(500)
Kontrola, oprava, v případě potřeby vyměňte
310
Sezónně kontrolujte intenzity chlazení, tlakový
Chlazení
50 h
6 měsíců
(500)
systém testujte ročně
620
Proveďte přestávku po 25 h / 1 měsíci a vyměňte
Výměna motorového oleje
100 h
6 měsíců
(1000)
olej
620
Výměna olejového filtru
100 h
6 měsíců
(1000)
Vyměňte při výměně oleje
620
Ventil hadice olejové nádržky
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola spoje, podmínky
620
Vůle ventilů
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola, oprava
620
Kontrola trhlin v krytu nádrže, lemů, palivové
Palivový systém
100 h
12 měsíců
(1000)
nádrže, filtru, karburátoru; lemy měňtě každé dva
roky
620
Palivový filtr
100 h
12 měsíců
(1000)
Ročně vyměňovat
620
Chladič
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola, očistěte povrch
620
Hadice chlazení
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola trhlin
620
Zavěšení motoru
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola
620
Tlumič motoru / trubka
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola
Journeyman ČR
16
620
Svíčka zapalování
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola, v případě potřeby vyměňte
620
Přerušovač zapalování
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola
Kontrola opotřebení, spojů, bezpečnosti; aplikujte
620
Elektrická instalace
100 h
12 měsíců
dielektrické mazivo na konektory vestavené
(1000)
opotřebení, blátu atd.
620
Svorky (?????)
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola, očištění; výměna opotřebovaných dílů
1000
Ložiska kol
100 h
12 měsíců
(1600)
Kontrola, v případě potřeby vyměňte
1240
Brzdová kapalina
200 h
24 měsíců
(2000)
Měňte každé dva roky
1860
Lapač jisker
300 h
36 měsíců
(3000)
Vyčistěte
V případě potřeby upravte
Volnoběh
Nastavení sběhu předních kol
Pravidelně kontrolujte; při výměně dílů nastavte
Přídavná brzda
Denně kontrolujte; v případě potřeby nastavte
Směrovací světla
V případě potřeby nastavte
Doporučení pro promazávání
Kontrolujte a promazávejte všechny komponenty a to v intervalech uvedených v Periodickém plánu údržby. Díly,
které nejsou v tomto výčtu uvedeny by měly být promazávány v intervalu celkového promazávání.
Tabulka klíčových promazávání
Častěji v těžkých podmínkách (mokro, sucho)
Celoroční mazivo
y Po delší době úschovy, tlakového mytí nebo ponořování používejte U-Joint
Lube každých 500 km
Položka
Mazivo
Metoda
Motor
SAE15W-40/SF
Přidejte do řádné úrovně
měrky
Brzdy
DOT3 nebo DOT4
Udržujte úroveň mezi
kapalina
ukazately
SAE15W/40 SF nebo
Přední skříň převodovky
SAE80W/90 GL-4
Zadní skříň převodovky
SAE15W/40 SF nebo
SAE80W/90 GL-4
Kulové klouby
Mazivo
Najdete je upevněné na
zadní straně vzpěry
(rozpěrné tyče) a
promažte mazací pistolí
Motorový olej
Vždy zkontrolujte a vyměňte motorový olej v intervalech uvedených v tabulce Periodický plán údržby. Při výměně
oleje vždy vyměňte i olejový filtr.
Kontrola motorového oleje
1. Zatáhněte za plastový panel na levé starně motoru a sejměte ho.
2. Umístěte ATV na rovinu.
3. Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh 20-30 sekund. Zastavte motor.
4. Počkejte několik minut, dokud se olej neusadí.
5. Vyšroubujte zátku z plnicího hrdla olejové nádrže a očistěte měrku čistícím hadrem.
6. Vložte měrku do otvoru plnicího hrdla a zašroubujte jí a poté ji opět vyjměte pro kontrolu hladiny oleje.
POZNÁMKA
Motorový olej by měl být mezi horní a spodní ryskou.
Journeyman ČR
17
7. Pokud je hladina motorového oleje pod nebo nebo na spodní rysce, přidejte dostatečné množství
doporučovaného typu oleje.
8. Vložte měrku do otvoru plnícího hrdla a poté utáhněte hrdlo olejové nádrže.
9. Nainstalujte panel.
Výměna oleje
1. Nastartujte motor a několik minut jej zahřívejte a poté motor vypněte.
2. Umístěte pod motor misku na použitý olej a poté odstraňte zátku z olejové nádrže.
3. Odstraňte výpustní šroub na spodní straně motoru a nechte odtéci olej ze skříně motoru.
4. Pomocí klíče filtru odstraňte olejový filtr.
POZNÁMKA
Tento klíč je dostupný u dealera.
5. Aplikujte lehkou vrstvu motorového oleje na těsnící kroužek nové olejového filtru.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že těsnící kroužek správně sedí v montážní pozici.
6. Umístěte pomocí klíče nový olejový filtr a utáhněte jej do specifikovaného točivého momentu pomocí
momentového klíče.
POZNÁMKA
Točivý moment pro olejový filtr: 17 N m
7. Umístěte zpět výpustní šroub a utáhněte jej pomocí momentového klíče.
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 30 Nm
8. Doplňte odpovídající množství doporučeného typu oleje a poté umístěte a utáhněte zátku plnícího hrdla.
POZNÁMKA
Množství bez výměny olejového filtru: 1,8 L
Množství s výměnou olejového filtru: 1,9 L
9. Nastartujte motor a několik minut jej zahřívejte. Během zahřívání zkontrolujte unikání oleje. Jestliže olej vytéká,
ihned vypněte motor a zjistěte příčinu.
10. Vypněte motor a zkontroluje hladinu oleje a v případě potřeby olej doplňte.
Olej v zadní skříni převodu
Olej v zadní skříni převodovky musí být před každou jízdou kontrolován kvůli úniku oleje. Pokud odhalíte únik oleje,
kontaktujte kvůli opravě dealera.
Výměna oleje v zadní skříni převodu
1. Umístěte stroj na rovný povrch.
2. Položte misku pod zadní skříň převodu na odběr použitého oleje.
3. Odstraňte plnicí uzávěr a výpustní šroub a nechte odtéci olej.
4. Umístěte výpustní šroub a utáhněte jej do specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 23 Nm
5. Naplňte zadní skříň převodu olejem.
Množství oleje při periodické výměně: 0,25 L
Celkové množství oleje: 0,30 L
6. Umístěte plnicí uzávěr a utáhněte je do specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro plnicí uzávěr: 23 Nm
7. Zkontrolujte únik oleje. Pokud olej uniká, zjistěte příčinu.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že se do zadní skříně převodu nedostal žádný cizorodý materiál.
Měření oleje v přední skříni převodu
1. Umístěte stroj na rovný povrch.
2. Odstraňte plnicí uzávěr a zkontrolujte hladinu oleje. Měl by být až po okraj otvoru. Pokud je hladina nízká,
přidejte dostatečné množství oleje pro dosažení požadované úrovně.
3. Umístěte plnicí uzávěr a utáhněte dle specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro plnicí uzávěr: 23 Nm
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 23 Nm
Journeyman ČR
18
Výměna oleje v přední skříni převodu
1. Umístěte stroj na rovný povrch.
2. Položte misku pod přední skříň převodu na odběr použitého oleje.
3. Odstraňte plnicí uzávěr a výpustní šroub a nechte odtéci olej.
4. Umístěte výpustní šroub a utáhněte jej do specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 10 Nm
5. Naplňte přední skříň převodu olejem.
Množství oleje při periodické výměně: 0,28 L
Celkové množství oleje: 0,33 L
6. Umístěte plnicí uzávěr a utáhněte je do specifikovaného točivého momentu.
7. Zkontrolujte únik oleje. Pokud olej uniká, zjistěte příčinu.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že se do přední skříně převodu nedostal žádný cizorodý materiál.
Chladicí systém
1. Umístěte stroj na rovný povrch.
2. Když je motor studený, zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladicí nádržce umístěné na levé straně stroje
před motorem, jelikož je hladinou chladiva ovlivňována teplota motoru.
POZNÁMKA
Chladicí kapalina by měla být mezi horní a spodní ryskou.
3. Pokud je chladicí kapalina na nebo pod úrovní spodní rysky, odstraňte uzávěr nádrže, přidejte chladicí kapalinu
na úroveň horní rysky, připevněte uzávěr nádrže a poté připevněte panel.
POZNÁMKA
Objem nádrže chladicí kapaliny (k úrovni horní rysky): 0,3 L
UPOZORNĚNÍ
Minerální nebo slaná voda je pro motor škodlivá. Pokud nemáte destilovanou vodu, použijte měkkou vodu.
POZNÁMKA
Pokud přidáváte vodu, nechte co nejdříve dealerem zkontrolovat obsah nemrznoucí směsi. Funkčnost chladicího
větráku je zcela automatická. Vypíná se a zapíná podle teploty chladicí kapaliny v chladiči.
Výměna chladicí kapaliny
1. Umístěte ATV na rovný povrch.
2. Pod motor umístěte sběrnou nádobu a poté odstraňte odčerpávací šroub umístěný na vodní pumpě na levé
straně motoru. Použijte žlab k ochraně před rozlitím chladicí kapaliny na nášlap.
3.Odstraňte uzávěr chladiče.
4. Odstraňte uzávěr nádržky chladiče.
5. Odpojte hadici na straně nádrže chladiče a poté nechte odtéct chladicí kapalinu z nádrže chladiče.
6. Po vypuštění kapaliny důkladně vypláchněte chladicí systém čistou vodou z vodovodu.
7. Pokud je odčerpávací šroub poničený, vyměňte jej a utáhněte jej do specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro odčerpávací šroub: 10 Nm
8. Umístěte hadici na nádrži chladiče.
9. Přidávejte doporučenou chladicí kapalinu dokud není chladič plný.
POZNÁMKA
Doporučená nemrznoucí směs:
Pro hliníkové motory vysoce kvalitní etylenglycol nemrznoucí směs s inhibitory koroze.
Poměr vody a nemrznoucí směsi: 1 : 1
Celkové množství: 1,9 L
Kapacita nádrže chladicí kapaliny (k úrovni horní rysky): 0,3 L
UPOZORNĚNÍ
Horká nebo slaná voda je pro motor škodlivá. Pokud nemáte destilovanou vodu, použijte měkkou vodu.
10. Nasaďte uzávěr nádrže.
11. Nastartujte motor a několik minut ho nechte jít na volnoběh. Zastavte motor a poté zkontrolujte hladinu chladící
kapaliny v nádrži. Pokud je nízká, přidejte více chladící kapaliny až po okraj.
12. Naplňte nádrž chladiče chladicí kapalinou až k horní rysce.
13. Nasaďte uzávěr nádrže a zkontrolujte případný únik kapaliny.
POZNÁMKA
Pokud odhalíte únik kapaliny, kontaktujte dealer pro kontrolu chladicího systému.
14. Připevněte panel a přední nosič.
Journeyman ČR
19
Krytky hnacích poloos
Zkontrolujte ochranné krytky proti dírám a trhlinám. Pokud došlo k poškození, ihned zařiďte u dealera opravu.
VAROVÁNÍ
Pozdní výměna gumových krytek vede k rychlému a nevratnému poškození hnacích kloubů.
Kontrola svíčky zapalování
Demontáž
1. Odstraňte pravý krycí panel.
2. Odstraňte konektor svíčky zapalování.
3. K vyjmutí svíčky použijte ze sady nářadí klíč na svíčky zapalování.
Kontrola
Svíčka zapalování je důležitým dílem motoru a její kontrola je jednoduchá. Stav svíčky může ukazovat i na stav
motoru. Ideální barva na bílém izolátoru kolem středových elektrod je středně opálená (žlutohnědá) barva v
případě ATV, které je provozováno normálně. Nepokoušejte se určit takové problémy sami. Odvezte své ATV
k dealerovi. Svíčku byste měli pravidelně vyjmout a zkontrolovat, protože horko a usazeniny způsobí postupné
poškození a rozpadnutí. Pokud se narušení stane nepřiměřeným nebo jestliže karbonizace a jiné usazeniny jsou
extrémní, měla by být svíčka vyměněna specifikovanou svíčkou.
POZNÁMKA
Předepsaná svíčka zapalování: DPR7EA-9 (NGK)
Instalace
1. Změřte vzdálenost elektrod svíčky tloušťkoměrem a je-li je to nutné, upravte mezeru dle specifikace.
POZNÁMKA: Vzdálenost elektrod: 0,8 - 0,9 mm
2. Vyčistěte povrch těsnění. Očistěte špínu ze šroubu.
3. Umístěte zapalovací svíčku a utáhněte ji dle daného kroutícího momentu.
POZNÁMKA: Kroutící moment zapalovací svíčky: 17,5 Nm
Pokud nemáte při montáži k dispozici momentový klíč, správný odhad kroutícího momentu je ¼
až ½ otáčky po dotažení rukou. Utáhněte svíčku do požadovaného kroutícího momentu co
nejdříve.
4. Nasaďte konektor svíčky zapalování.
5. Umístěte kryt.
Čištění filtrační části vzduchového filtru
POZNÁMKA: Ve spodní části krytu vzduchového filtru je kontrolní hadička. Pokud se v ní vyskytnou usazeniny
prachu nebo vody, vyprázdněte hadičku a vyčistě filtrační část vzduchového filtru a kryt filtru.
1. Odstraňte sedadlo.
2. Odstraňte horní kryt vzduchového filtru uvolněním držáků.
3. Vyjměte filtrační část vzduchového filtru.
4. Odstraňte filtrační část z jeho rámu.
5. Jemně tuto část filtru omyjte důkladně v mycím přípravku.
6. Z části vymačkejte nadbytek přípravku a nechejte jej uschnout.
UPOZORNĚNÍ
Netočte filtrační částí vzduchového filtru během mačkání.
7. Zkontrolujte filtrační část vzduchového filtru a vyměňte jí, pokud je poškozena.
8. Aplikujte na fitrační část vzduchového filtru olej určený pro vzduchové filtry. Pokud nemáte k dispozici tento olej,
můžete použít motorový olej.
POZNÁMKA: Filtrační část vzduchového filtru by měla být mokrá, ale nesmí z ní kapat olej.
9. Nasaďte filtrační část vzduchového filtru na její rám.
10. Umístěte část na původní místo.
11. Umístěte kryt vzduchové filtru a ujistěte se, že je kontrolní hadička namontována.
12. Umístěte sedadlo.
POZNÁMKA: Tato část vzduchového filtru by měla být čištěna každých 20 - 40 hodin. Pokud je stroj
provozován v extrémně prašném prostředí, mělo by se čištění a promazávání provádět častěji. Vždy, když je
prováděna údržba filtrační části vzduchového filtru, zkontrolujte volnost vzduchového kanálu v krytu vzduchového
filtru. Zkontrolujte gumový spoj části vzduchového filtru ke karburátoru a veškerá těsnění zaručující
vzduchotěsnost. Všechno bezpečně utáhněte, abyste se vyvarovali možnosti průniku nefiltrovaného vzduchu do
motoru.
Journeyman ČR
20
UPOZORNĚNÍ
Nikdy neprovozujte ATV, když je vymontovaná část vzduchového filtru. To umožní nefiltrovanému vzduchu
proniknout do motoru a způsobí rychlé zadření motoru a další možné poškození motoru. Dále to naruší chod
karburátoru s následným špatný chodem a možným přehřátím motoru.
Čištění lapače jisker
Ujistěte se, že výfuk a tlumič jsou před jejich čistěním vychladlé.
1.Odstraňte šrouby ze zadního čela tlumiče výfuku.
2.Vyndejte výfuk táhnutím z tlumiče.
3. Lehce připojte výfuk a poté použijte na odstranění uhlík. usazenin z lapače jisker časti výfuku drátěný kartáč.
4. Umístěte výfuk do tlumiče a zarovnejte díry na šrouby.
5. Našroubujte a utáhněte šrouby.
UPOZORNĚNÍ
Při čistění lapače jisker: Vždy nechte výfukový systém nejprve vychladnout dříve než se začnete dotýkat
komponentů výfuku. Při čištění výfukového systému nestartujte motor.
Kontrolní hadička chladicí trubky klínového řemenu
Jestliže se v kontrolní hadičce chladicí trubky klínového řemenu usadí prach nebo voda, odstraňte hadičku a
vyčistěte ji.
Drenážní šroub klínového řemenu
V případě průjezdu natolik hlubokou vodou, že se voda dostane do krytu klínového řemenu, odstraňte tento šroub
a nechte vodu odtéci.
POZNÁMKA: Jestliže voda z krytu klínového řemenu po odstranění šroubu vyteče, kontaktujte dealera pro
kontrolu ATV, jelikož voda může poškodit jiné části motoru.
Seřízení karburátoru
Karburátor je životně důležitá část motoru a vyžaduje velmi odborné nastavení. Většina nastavení by měla být
přenechána dealerovi, který má profesionální znalosti a zkušenosti. Avšak seřízení volnoběhu může provádět i
majitel ATV jakou součást obvyklé údržby.
UPOZORNĚNÍ
Karburátor byl v továrně podroben mnoha testům. Pokud je nastavení prováděno někým bez dostatečných
technických znalostí, hrozí špatný chod motoru a jeho následné poškození.
Nastavení volnoběhu
POZNÁMKA: Na tento proces musí být použit diagnostický tachometr.
1. Nastartujte motor a několik minut zahřívejte v průměru 1,000 až 2,000r/min. Příležitostně vytočte na 4,000 až
5,000 r/min. Motor je zahřátý, když plyn rychle zabírá.
2. Odstraňte krycí panel.
3. Připojte tachometr ke kabelu svíčky zapalování a poté nastavením dorazového šroubu volnoběhu docílíte
požadované rychlosti volnoběhu. Otočením šroubu zvyšte rychlost motoru a otočením šroubu zpět snižte rychlost
motoru.
POZNÁMKA: požadovaná rychlost volnoběhu: 1,200 - 1,400 r/min
4. Připevněte krycí panel.
Nastavení vůle ventilů
Správné nastavení vůle ventilů závisí na mnoha faktorech. Toto nastavení by měl provádět výlučně profesionální
servisní technik.
Nastavení plynové páčky
POZNÁMKA: Před nastavováním plynové páčky, seřiďte volnoběhu motoru.
1. Uvolněte nastavovací šroub.
2. Točte nastavovacím šroubem dokud je vůle plynové páčky 3 - 5 mm.
3. Utáhněte šroub.
Kontrola předních brzdových destiček
Zkontrolujte destičky brzd kvůli poškození a opotřebení.
Journeyman ČR
21
Pokud tloušťka destiček brzdy je menší než 2 mm, nechte celý set destiček vyměnit u dealera.
POZNÁMKA: Pro účely kontroly brzdových destiček musí být sundány kola.
Kontrola zadních brzdových destiček
Zkontrolujte destičky brzd kvůli poškození a opotřebení.
Pokud tloušťka destiček brzdy je menší než 4 mm, nechte destičky vyměnit u dealera.
Kontrola hladiny brzdové kapaliny
Nedostatek brzdové kapaliny může způsobit průnik vzduchu do brzdového systému, což pravděpodobně způsobí
nefunkčnost brzd. Před jízdou zkontrolujte, že brzdová kapalina je na spodní rysce a pokud je to nutné, kapalinu
doplňte. Hlavní nádrž brzdové kapaliny je umístěna napravo od řídítek, je blízko pedálu zadní brzdy.
Proveďte tato opatření:
1. Při kontrole hladiny brzdové kapaliny se ujistěte, že horní část nádrže lícuje otočením řídítek.
2. Používejte pouze určenou kvalitní brzdovou kapalinu. Jinak se může gumový uzávěr poškodit a způsobit
prosakování a špatnou funkčnost brzd.
POZNÁMKA: Doporučené brzdová kapalina: DOT3 nebo DOT4.
3. Znovu naplňte stejným typem brzdové kapaliny. Mixování brzdové kapaliny může vést ke škodlivé chemické
reakci a tím ke špatné funkčnosti brzd.
4. Buďte opatrní, aby se voda během naplňování nedostala do nádrže brzdové kapaliny. Voda významně sníží bod
varu kapaliny a může způsobit vývin páry.
5. Brzdová kapalina může poškodit lakované povrchy nebo plastické díly. Rozlitou kapalinu vždy ihned vyčistěte.
6. Pokud hladina brzdové kapaliny klesá, kontaktujte dealera.
Výměna brzdové kapaliny
Kompletní výměna brzdové kapaliny by měla být provedena pouze školeným servisním technikem. Kontaktujte
dealera za účelem výměny následujících komponentů během pravidelné údržby, případně při poškození nebo
prosakování.
Vyměňte olejové těsnící uzávěry každé dva roky.
Vyměňte brzdové hadičky každé čtyři roky.
Vůle pravé brzdové páčky
Páčka brzdy by měla mít vůli na konci páčky zcela minimální. Pokud tomu tak není, kontaktujte dealera za účelem
kontroly brzdového systému.
UPOZORNĚNÍ
Po servisu:
• Ujistěte se, že brzdy fungují hladce a že vůle páčky je v pořádku.
• Ujistěte se, že brzdy nedrhnou.
Ujistěte se, že brzdy nejsou mokré.
• Brzdy musí být zcela odvzdušněné.
Výměna komponentů brzd vyžaduje profesionální znalosti a měla by být prováděna dealerem.
Nastavení levé brzdové páčky a pedálu
Nastavení vůle levé brzdové páčky
Vůle levé brzdové páčky by měla být 0,5 - 2 mm.
1) Uvolnění matici nastavovacího šroubu lanka.
2) Otočte nastavovacím šroubem ve směru a) k zvýšení volnosti a ve směru b) ke snížení volnosti.
3) Utáhněte matici.
Pokud nelze dosáhnout správné vůle, kontaktujte dealera.
POZNÁMKA: Při nastavování vůle levé brzdové páčky:
• Ujistěte se, že není sešlápnutý brzdový pedál
• Ujistěte se, že se brzdový pedál nehýbe.
Nastavení výšky nožního brzdového pedálu
POZNÁMKA: Před kontrolou zadních brzdových destiček, nastavte zadní brzdu.
Vršek brzdového pedálu by měl být umístěn 72 mm nad nejvyšším bodem nášlapu. Pokud tomu tak není,
kontaktujte dealera kvůli nastavení.
Journeyman ČR
22
UPOZORNĚNÍ
Po servisu:
• Ujistěte se, že brzdy hladce fungují a že vůle páčky je správná.
• Ujistěte se, že brzdy nedrhnou.
• Brzdy musí být zcela odvzdušněné.
Výměna brzdových komponentů vyžaduje zásah profesionálního technika, a proto kontaktujte dealera.
Nastavení spínače brzdových světel
Spínač brzdových světel, který se aktivuje brzdovým pedálem nebo pákou je řádně nastaven tehdy, když se světla
rozsvítí ještě před samotným bržděním. Pokud je to nutné, nastavte spínání brzdových světel následovně.
Držte spínač brzdových světel na místě a otočte jeho nastavovací matici. K dosažení rozsvícení světel dříve,
otočte matici v směru a). K dosažení rozsvícení světel později, otočte matici ve směru b).
Kontrola lanovodů a promazáváni
UPOZORNĚNÍ
Lanovody kontrolujte často. Poškozené lanovody vyměňte.
Promažte vnitřní lanka a konce lanovodů. Pokud lanovod nefunguje hladce, kontaktujte z důvodu výměny dealera.
POZNÁMKA: doporučené mazivo: motorový olej SAE 10W30
Promazání kloubů horního a dolního čepu ramen
Promažte kloub horního a dolního čepu pomocí mazací pistole.
POZNÁMKA: doporučené mazivo: lithiové mazivo
Demontáž kola
1. Uvolněte matice kola.
2. Zdvihněte ATV a pod rám umístěte vhodný stojan (válcovací stolice).
3. Odstraňte matice z kola.
4. Odejměte kolo.
Montáž kola
1. Nasaďte kolo a matice.
POZNÁMKA:
• Zkosené matice se používají jak na přední tak i na zadní kola. Umístěste matice zkosenou stranou ke kolu.
• Šipka na gumě musí ukazovat ve směru otáčení kola.
2. Snižte ATV tak, aby se kola dotýkala země.
3. Utáhněte matice do určeného momentu.
POZNÁMKA: utahovací moment pro matici kola: Přední: 55 Nm
Zadní: 55 Nm
Baterie
Tento stroj je vybaven zapečetěnou baterií. Proto není nutné kontrolovat elektrolyt nebo do baterie přidávat
destilovanou vodu. Pokud se jeví, že je baterie vybitá, kontaktujte dealera.
UPOZORNĚNÍ
Nezkoušejte odstranit pečetící víko ze článků baterie. Může dojít k poškození baterie. Před prvním použitím stroje
vždy baterii nabijte odpovídající nabíječkou určenou pro gelové baterie.
VAROVÁNÍ
Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima nebo oděvem. Při práci v blízkosti baterie vždy chraňte oči. Chraňte před
dětmi.
V případě kontaktu:
EXTERNÍ: Vypláchněte vodou. INTERNÍ: Vypijte velké množství vody nebo mléka. Navštivte co nejdříve lékaře.
OČI: Vyplachujte oči 15 minut a co nejdříve navštivte lékaře. Baterie se nesmí nacházet v blízkosti jisker, ohně,
cigaret nebo jiných zdrojů zažehnutí. Při nabíjení nebo používání v uzavřeném prostoru větrejte.
Údržba baterie
1. Pokud není stroj provozován měsíc nebo déle, vyjměte baterii a uskladněte ji v chladu, na tmavém místě.
Kompletně baterii před následnou instalací nabijte.
Journeyman ČR
23
UPOZORNĚNÍ
Nabíjení je nutné provádět speciální nabíječkou (konstantní volty/ampéry nebo konstantní volty). Použití
standartní nabíječky může výrazně zkrátit životnost baterie.
2. Při instalaci baterie zpět do stroje se vždy ujistěte, že zapojení je správné.
Výměna pojistky
1. Skříň hlavní pojistky a schránka pojistky jsou umístěny pod sedadlem.
2. Pokud se pojistka vypálí, vypněte hlavní spínač a nainstalujte novou pojistku určeného proudu. Poté zapněte
spínače. Jestliže se pojistka v krátké době opět vypálí, kontaktujte dealera.
VAROVÁNÍ
Vždy používejte specifikovanou pojistku.
Nikdy nepoužívejte jiný předmět náhradou za pojistku.
UPOZORNĚNÍ
Pro předejití náhodného zkratování, vypněte při kontrole a výměně pojistky
hlavní spínač.
Výměna žárovky předních světel
Pokud se žárovka předních světel poškodí, následovně ji vyměňte:
1. Odstraňte šrouby ze zadního krytu světla a vyjměte jej.
2. Tahem odejměte gumový kryt na zadní části světla.
3. Odstraňte zámek pružiny.
4. Vyndejte žárovku z držáku světla.
VAROVÁNÍ
Před uchopením nebo odstraněním žárovky vyčkejte, než žárovka vychladne.
5. Vložte novou žárovku do držáku světla a uzamkněte jej pružinou. Nikdy se nedotýkejte se její skleněné části
holou rukou!
6. Držák žárovky nainstalujte otočením po směru hodinových ručiček.
7. Umístěte gumový kryt na zadní část světla.
8. Šrouby upevněte kryt světel.
Journeyman ČR
24
Nastavení světlometů
UPOZORNĚNÍ
Pro nastavení světlometů doporučujeme kontaktovat dealera.
Otočením nastavovacího šroubu na zadním krytu světla lze nastavit zvýšení nebo snížení kužele světla.
Výměna žárovky zadních světel
Pokud se žárovka zadních světel poškodí, následovně ji vyměňte:
1. Odstraňte šrouby a vyjměte kryt zadního světla.
2. Vtlačením žárovky a otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte žárovku.
3. Vložte novou žárovku, vtlačte a otočte ve směru hodinových ručiček.
4. Šrouby připevněte kryt světla.
Nastavení pružin předního a zadního zavěšení
Předběžné zatížení pružiny může být nastaveno dle váhy
řidiče a jízdních podmínek.
POZNÁMKA: Když nastavujete zadní tlumiče, zadní
kola musí být demontována.
Nastavte zatížení pružiny následovně.
Pro zvýšení zatížení pružiny otočte nastavitelným
kroužkem ve směru a).
Pro snížení zatížení pružiny otočte nastavitelným
kroužkem ve směru b).
POZNÁMKA: Zvláštní francouzský klíč pro účely
nastavení můžete získat u dealera.
Standartní pozice: B
A - minimum (lehký)
B - maximum (těžký)
VAROVÁNÍ
Vždy nastavte tlumiče shodně na pravé i levé straně.
Ponor vozidla
UPOZORNĚNÍ
Pokud se Váš stroj ponoří, může dojít k významnému
poškození motoru, jestliže se stroj důkladně nezkontroluje.
Předtím než nastartujete motor, odvezte ATV k dealerovi.
Jestli není možné Vaše ATV k dealerovi odvézt, proveďte
tyto kroky:
1. Přesuňte ATV na suchou zem nebo alespoň na úroveň
vody, která sahá po nášlapy..
2. Odstraňte svíčku zapalování.
3.Zkontrolujte box filtru vzduchu a vysušte jej v případě, že je tam voda.
4. Uvolněte vypouštěcí šroub karburátoru.
5. Několikrát motor natočte elektrickým startérem.
6. Vysušte startovací svíčku a umístěte ji, nebo ji nahraďte novou svíčkou.
7. Utáhněte šroub karburátoru.
8. Pokuste se nastartovat motor. Pokud je to nutné, opakujte vysoušení.
9. Dopravte ATV k dealerovi na servis co nejdříve, bez ohledu na to, jestli jste byli při startování uspěšní.
POZNÁMKA: Pokud se voda dostala do CVT, proveďte proceduru vysušení CVT.
ÚDRŽBA
Čistění ATV
Čištění Vašeho ATV nezlepší pouze vzhled stroje, ale také prodlouží životnost různých komponentů.
Mytí ATV
Nejlepší a nejbezpečnější způsob mytí ATV je zahradní hadicí a vodou s trochou mýdla. Použijte profesionální
rukavice na mytí, nejprve umyjte horní a poté dolní část stroje. Často oplachujte vodou a vysušte jelenicí, abyste
se vyhnuli stopám po vodě.
Journeyman ČR
25
POZNÁMKA: Pokud se poničí bezpečnostní nálepky, kontaktujte kvůli jejich výměně dealera. Není doporučeno
používat na mytí ATV vysokotlaký mycí systém . Pokud se použije tento systém, věnujte zvýšenou
pozornost poničení ložisek kol, těsnění, kapotáže, brzd a varovných nálepek.
POZNÁMKA: po umytí promažte všechny mazací místa, ošetřete elektrické kontakty ochranným sprejem a nechte
stroj na chvíli proběhnout, aby se vypařila voda, která se případně dostala do motoru nebo výfukového systému.
Voskování ATV
Vaše ATV může být navoskováno neabrasivní voskovací pastou. Vyvarujte se nešetrných čisticích prostředků,
které by mohly poškrábat kapotáž.
UPOZORNĚNÍ
Některé prostředky, které obsahují chemikálie a repelenty proti hmyzu, poškodí plastické povrchy. Buďte opatrní při
jejich používání v blízkosti plastových povrchů.
Startování motoru během skladování naruší ochranný film vyrobený zamlžovací metodou a mohlo by dojít
k poškození.
Olej a filtr
Zahřejte motor a vyměňte olej a filtr.
Vzduchový filtr / Vzduchová komora
Zkontrolujte a vyčistěte nebo vyměňte předčistič a vzduchový filtr. Vyčistěte vzduchovou komoru a vysušte
usazeniny v trubici.
Odvětrávací filtr
Zkontrolujte a vyčistěte nebo vyměňte odvětrávací filtr.
Hladiny kapalin
Zkontrolujte následující hladiny a v případě potřeby vyměňte: přední převodová skříň, převod, brzdová kapalina
(vyměňte každé dva roky nebo jak je potřeba v případě, že je kapalina tmavá nebo kontaminovaná).
Konzervace motoru
Odstraňte svíčku zapalování a přidejte do válce 2-3 lžíce motorového oleje 10W40. Pro přístup k otvoru svíčky
použijte tenčí hadici a injekční stříkačku naplněnou již naměřeným množstvím oleje.
Umístěte svíčku zpět a pomalu motor protočte trhacím startérem. Olej bude vháněn do a kolem pístních kroužků a
okrajů kroužků, a zakonzervuje motor ochranným olejovým filtrem.
Promazání
Zkontrolujte všechny lanovody a promažte je mazivem. Postupujte dle průvodce údržby v servisní části tohoto
manuálu a promažte veškeré součástky stroje mazivem určeným pro celoroční údržbu.
Skladování baterie
Vyjměte baterii ze stroje a před jejím uložením se ujistěte se, že je zcela nabitá.
Chladicí směs
Vyzkoušejte hustotu chladiva a v případě potřeby jej vyměňte. Chladivo by mělo být měněno každé dva roky.
Sklad
Nastavte tlak v pneumatikách a bezpečně podložte ATV s pneumatikami cca 5 cm od země. Ujistěte se, že je sklad
dobře ventilován a ATV překryjte plachtou na ATV.
POZNÁMKA: Nepoužívejte plastový nebo hrubý materiál. Neumožňují dostatečnou ventilace, aby nedošlo ke
kondenzaci a může podpořit korozi a oxidaci.
Přeprava ATV
Při přepravě stroje postupujte dle této procedury.
1. Vypněte motor a vyjměte klíč, abyste předešli ztrátě při převozu stroje.
2. Vždy zařaďte parkovací stupeň.
3. Ujistěte se, že víčko palivové nádrže, olejový uzávěr a sedadlo jsou správně nainstalovány.
4. Vždy ATV připevněte pásy k přepravnímu vozu při použití vhodných pásů nebo provazů.
Péče o chromová kola (pokud je jimi stroj vybaven)
Řádná údržba ochrání chromová kola před korozí, udržuje životnost kol a jejich zánovní vzhled po několik let.
Journeyman ČR
26
1. Chromové ráfky myjte často. Na odstranění soli, špíny, bláta a nečistot použijte mýdlový mycí prostředek.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky na stříbrné nebo lakované povrchy.
2. Krémujte čistá chromová kola pravidelně. Používejte značkové automobilové krémy.
3. Často a hojně používejte vosk vzdorující vlivům počasí. Vyberte prostředek vhodný na chromové povrchy.
Postupujte dle návody na výrobku.
4. Chromová kola vystavená prosolený cestám (nebo slaném ovzduší v přímořským oblastech) jsou více náchylná
na korozi v případě, že nejsou pravidelně ošetřována, a proto je v tomto případě myjte častěji.
Odstranění koroze
Pokud na chromovém povrchu objevíte lehkou korozi, použijte na její odstranění drátěnku (# 0000 - OTT grade).
Jemně čistěte pomocí drátěnky poškozená místa, dokud rez nezmizí. Myjte a krémujte kola tak, jak bylo popsáno
výše.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Hnací řemen
Problém
Řešení
Vjíždění s ATV na pickup nebo vysoký vozík.
Zařaďte nízký rychlostní stupeň, abyste předešli
poničení řemene.
Rozjíždění v prudkém svahu.
Při rozjíždění v prudkém svahu, zařaďte nízký
rychlostní stupeň nebo sesedněte z ATV (po zařazení
parkovací brzdy) a proveďte K-turn
Jízda při nízkých otáčkách nebo při nízké cestovní
Jeďte rychleji nebo častěji zařaďte nízký rychlostní
rychlosti
(přibližně do 11km za hodinu).
stupeň. Nízký rychlostní stupeň je významně
doporučen kvůli teplotě chladiče a delší životnosti
komponentů.
Nedostatečné zahřátí ATV vystaveného okolním
Motor zahřívejte alespoň 5 minut. Při zařazeném
nízkým teplotám.
převodovém parkovacím stupni 5x až 7x krátce přidejte
plyn. Řemen bude více flexibilní a předchází se tak
jeho poničení.
Pomalé a jednoduché zapojení spojky
Rychle přidejte plyn pro efektivní zapojení spojky.
Vlečení/tažení v nízkých otáčkách a nízké cestovní
Pouze pomalé řazení.
rychlosti.
Pracovní použití - sníh, hlína, atd.
Pouze pomalé řazení.
Zapadnutý ATV ve sněhu nebo blátě.
Zařaďte nízký rychlostní stupeň a opatrně ale rychle
přidejte plyn pro sepnutí spojky. VAROVÁNÍ: Příliš
plynu může způsobit ztrátu kontroly a převrhnutí ATV.
Stoupání přes velké objekty z rozjezdu.
Zařaďte nízký rychlostní stupeň a opatrně, rychle a
krátce přidejte plyn pro sepnutí spojky. VAROVÁNÍ:
Příliš plynu může způsobit ztrátu kontroly a převrhnutí
ATV.
Prokluz řemene proniknutím vody nebo sněhu do CVT
Zařaďte parkovací brzdu. Měňte RPM motoru od
systému
volnoběhu k plnému plynu. Několikrát opakujte. Plný
plyn by neměl být aplikován déle než 10 sekund. Kryt
spojky by měl být zkontrolován v případě prosakování.
Porucha spojky.
Kontaktujte dealera.
Slabý chod motoru.
Zkontrolujte usazeniny nebo cizí materiály v palivové
nádrži, palivových hranicích nebo karburátoru.
Servisujte u dealera.
V případě, že nejste schopni najít řešení níže uvedených problém, kontaktujte dealera.
Netočí se motor
Problém
Řešení
Odblokovaný obvod vypínače
Znovu zapněte vypínač.
Nízké napětí v baterii
Dobijte baterii na 12,5 VDC
Ztráta spojení baterie
Zkontrolujte všechny spoje a utáhněte.
Ztráta elektromagnetického spojení
Zkontrolujte všechny spoje a utáhněte.
Journeyman ČR
27
Motor se točí, ale nenastartuje
Problém
Řešení
Bez benzínu
Doplňte palivo
Zablokovaný palivový ventil nebo filtr
Kontrola a vyčištění nebo výměna
Voda v palivu
Vyčerpejte palivový systém a znovu natankujte
Palivový ventil nefunguje
Vyměňte
Staré nebo nedoporučené palivo
Natankujte nové palivo
Zablokovaná nebo vadná svíčka zapalování
Zkontrolujte svíčku, v případě potřeby vyměňte
Žádná jiskra na svíčku zapalování
Zkontrolujte svíčku, zkontrolujte zapnutí spínače „stop“
Kliková skříň naplněná vodou nebo palivem
Ihned navštivte dealera
„Ulití“ motoru
Zkontrolujte, vyčistěte nebo vyměňte svíčku zapalování
Znečištěný palivový filtr
Vyměňte filtr
Nízké napětí v baterii
Nabijte baterii na 12,5 VDC
Selhání mechaniky
Navštivte dealera
Zvonění nebo klepání motoru
Problém
Řešení
Nekvalitní nebo nízkooktanové palivo
Nahraďte doporučeným palivem
Špatné seřízení zapalování
Navštivte dealera
Nesprávná hodnota svíčky
Vyměňte svíčku
Selhání motoru
Problém
Řešení
Slabá jiskra od svíčky zapalování
Zkontrolujte, vyčistěte nebo svíčku vyměňte
Nesprávná hodnota svíčky
Vyměňte svíčku
Staré nebo nedoporučené palivo
Natankujte nové palivo
Nesprávně nainstalované kabely svíčky
Navštivte dealera
Špatné seřízení zapalování
Navštivte dealera
Selhání mechaniky
Navštivte dealera
Nepravidelný chod motoru, vynechávání nebo střílení do motoru
Možná příčina slabé svíčky
Řešení
Zablokovaná nebo vadná svíčka zapalování
Zkontrolujte svíčku, v případě potřeby vyměňte
Opotřebovaný nebo vadný kabel svíčky zapalování
Navštivte dealera
Nesprávná hodnota svíčky
Vyměňte svíčku
Ztráta spojení zážehu
Zkontrolujte všechny spoje a upevněte
Voda v palivu
Vyměňte palivo
Nízké napětí v baterii
Dobijte baterii na 12,5 VDC
Ohnutá nebo ucpaná trubička odvětrání nádrže
Zkontrolujte a vyměňte
Nesprávné palivo
Nahraďte doporučeným palivem
Zablokovaný vzduchový filtr
Zkontrolujte a vyčistěte nebo vyměňte
Špatná funkce omezovače zpětného chodu
Navštivte dealera
Špatná funkce elektronické kontroly plynu
Navštivte dealera
Jiné mechanické selhání
Navštivte dealera
Možné ochuzení palivové směsi
Řešení
Malé množství nebo kontaminované palivo
Doplňte nebo vyměňte palivo, vyčistěte palivový
systém
Nízkooktanové palivo
Nahraďte doporučovaným palivem
Zablokovaný palivový filtr
Vyměňte filtr
Nesprávné trysky karburátoru
Navštivte dealera
Možné obohacení palivové směsi
Řešení
Předávkování sytiče
Zkontrolujte, vyčistěte nebo vyměňte svíčku zapalování
Palivo je vysokooktanové
Vyměňte za méně oktanové palivo
Nesprávné trysky karburátoru
Navštivte dealera
Motor zastaví nebo ztrácí sílu
Problém
Řešení
Nedostatek paliva
Natankujte
Ohnutá nebo ucpaná trubička odvětrání nádrže
Zkontrolujte a vyměňte
Voda v palivu
Vyměňte palivo
Předávkování sytiče
Zkontrolujte, vyčistěte nebo vyměňte svíčku zapalování
Zablokovaná nebo vadná svíčka zapalování
Zkontrolujte svíčku, v případě potřeby vyměňte
Journeyman ČR
28
Opotřebované nebo vadné kabely svíčky zapalování
Navštivte dealera
Nesprávná hodnota svíčky
Vyměnte svíčku
Ztráta spojení zážehu
Zkontrolujte všechny spoje a upevněte
Nízké napětí v baterii
Dobijte baterii na 12,5 VDC
Nesprávné palivo
Nahraďte doporučeným palivem
Zablokovaný vzduchový filtr
Zkontrolujte a vyčistěte nebo vyměňte
Špatná funkce omezovače zpětného chodu
Navštivte dealera
Špatná funkce elektronické kontroly plynu
Navštivte dealera
Jiné mechanické selhání
Navštivte dealera
Přehřátý motor
Vyčistěte kryt chladiče
Vyčistěte exteriér motoru
Navštivte dealera
SPECIFIKACE
Model
Parametr
Rozměry:
Celková délka
2,120 mm (2,320 mm)
Celková šířka
1,170 mm
Celková výška
1, 230 mm
Výška sedadla
900 mm
Rozvor
1,290 mm (1,490 mm)
Minimální světlá výška
275 mm
Rádius otáčení
4,000 mm
Hmotnost:
S plnou olejovou a palivovou nádrží
337 kg
Motor:
Typ motoru
4-taktní jednoválec, SOHC
Uspořádání válce
Dopředu skloněný
Objem
493 cm3
Vrtání x zdvih
87,5 x 82 mm
Kompresní poměr
10,2 : 1
Startovací systém
Elektrický a mechanický startér
Systém mazání
Tlakovým olejem
Motorový olej:
Typ
SAE15W-40/SF
Množství:
Bez výměny olejového filtru
1,8 l
S výměnou olejového filtru
1,9 l
Zadní olejová skříň převodovky:
Typ
AE15W/40 SF nebo SAE80W/90 GL-4
Množství:
Pravidelná výměna oleje
0,25 l
Celkové množství
0,30 l
Přední olejová skříň převodovky:
Typ
AE15W/40 SF nebo SAE80W/90 GL-4
Množství:
Pravidelná výměna oleje
0,28 l
Celkové množství
0,33 l
Vzduchový filtr:
Mokrý typ
Palivo:
Typ
Bezolovnatý benzín BA95
Kapacita palivové nádrže
20 l
Kapacita rezervy
4,0 l
Karburátor:
Typ
BSR36-89
Výrobce
MIKUNI
Svíčka zapalování:
Typ / výrobce
DPR7EA-9/NGK
Odtrh
0,8-0,9 mm
Typ spojky:
Mokrá, odstředivý automat
Journeyman ČR
29
Převody:
Primární redukční systém
V-belt - klínový řemen
Sekundární redukční systém
Pohon hřídelem
Typ převodovky
Variátor
Zpátečka
9,79 ~ 39,12
Převodový koeficient - nízký stupeň
14,96 ~ 59,774
Převodový koeficient - vysoký stupeň
8,98 ~ 35,93
Podvozek:
Typ rámu
Ocelový rám
Caster angle
Trail
26 mm
Pneumatiky:
Typ
Bezdušový
Velikost - přední
AT25x8-12
Velikost - zadní
AT25x10-12
Brzdy:
Přední brzda
Dvojitá disková brzda
Zadní brzda
Jednoduchá disková brzda
Zavěšení kol:
Přední zavěšení
Dvojitá A ramena
Zadní zavěšení
Dvojitá A ramena
Tlumiče odpružení:
Přední tlumič
Vinuté pružiny / olejový tlumič
Zadní tlumič
Vinuté pružiny / olejový tlumič
Zdvihy pružení:
Přední
170 mm
Zadní
225 mm
Elektroinstalace:
Systém zapalování
DC. C.D.I.
Systém alternátoru
A.C. magneto
Kapacita baterie
12 V, 18 Ah
Typ světel:
Žárovka elektor. napětí, výkony x množství:
Světla
12 V, 35 W / 35 W x 2
Přední blikač
12 V, 10W x 2
Přední pozice světel
12 V, 5W x 2
Zadní blikač
12V, 10W x 2
Koncové světlo brzdy
12 V, 5W / 21W x 1
Kontrolky:
Neutrál
Dioda x 1
Zpátečka
Dioda x 1
Parkovačka
Dioda x 1
Rychlý stupeň
Dioda x 1
Nízký stupeň
Dioda x 1
Diferenciál zámku převodu
Dioda x 3
Blinkr
12V, 3,4W x 2
Dálková světla
Dioda x 1
Vyřazení
Dioda x 1
ZÁRUKA
Limitovaná záruka na stroje JourneyMan - All Terrain Vehicles
Dovozce tímto zaručuje původnímu kupci, že originální díly nového stroje JourneyMan budou v případě závad
způsobených vadnou montáží, vadným zpracováním, nebo vadným materiálem bezplatně vyměněny. Práce
spojená s výměnou těchto dílů nebude účtována. Tato záruka se nevztahuje na další náklady spojené s dopravou
stroje do servisního centra, mytím a dalšími úkony přímo nesouvisejícími se závadou.Taktéž se nevztahuje na díly
spotřebního charakteru, podléhající přirozenému opotřebení, které mohou mít nižší životnost, než je životnost
celého stroje. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení stroje způsobené běžným provozem ATV.
Původní kupující musí provozovat a udržovat stroj dle instrukcí uvedených v tomto manuálu a na štítcích stroje. Po
objevení závady musí tuto skutečnost písemně oznámit nejpozději do deseti dnů na adresu autorizovaného
dealera.
Obecné výjimky ze záruky: Tato limitovaná záruka nezahrnuje jakoukoliv náhradu za selhání dílů, nebo
poškození stroje při zjištění následujících okolností:
Journeyman ČR
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////