CFMoto ATV JourneyMan Gladiator CF800-2 X8. Service Manual in Czech

 

  Index      Manuals 

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CFMoto ATV JourneyMan Gladiator CF800-2 X8. Service Manual in Czech

 

 

Návod na použitie a údržbu
JourneyMan Gladiator X-8
All Terrain Vehicle
Varianty: X8-EFI všetky typy
Poznámka: niektoré údaje uvedené v tomto manuály sa môžu líšiĢ v závislosti na konkrétnom prevedení stroja.
Fotografie a obrázky sú iba ilustraþné. Kompletné technické údaje nájdete v Technickom preukaze alebo CoC liste
vydanom ku každému jednotlivému stroju. V prípade nejasností kontaktujte zástupcu znaþky. Zmeny vyhradené.
ÚVOD
Gratulujeme Vám k nákupu stroja JourneyMan Gladiator - All Terrain Vehicle (ćalej len ATV). Sme hrdí na to, že Vám
ponúkame tento výrobok skonštruovaný a vyrobený na najvyššej úrovni a podĐa prísnych noriem kvality. Sme si istí, že
si vychutnáte prvotriedne prevedenie, spoĐahlivosĢ, komfortnú jazdu a bezpeþnosĢ.
Tento manuál je urþený vlastníkom a obsluhe stroja ATV, ktorý oboznamuje s ovládacími charakteristikami a mnohými
vlastnosĢami a funkciami, ktoré ATV ponúka. Manuál tiež zahrĖuje informácie o starostlivosti a údržbe ATV. Prosím,
þítajte tento manuál pozorne. Informácie obsiahnuté v tomto manuály, výstražné nálepky a ostatné prvky, dodávané s
ATV, Vám pomôžu porozumieĢ bezpeþnému užívaniu a údržbe ATV. Uistite sa, že všetkému rozumiete a postupujte
podĐa inštrukcií a varovaní uvedených v tomto manuály.
Tento ATV nie je navrhnutý pre používanie na komerþné úþely, v požiþovniach ATV a podobných oboroch a pre
závodnú þinnosĢ. Je urþený na bezproblémovú prepravu dvoch osôb a batožiny po cestách a v Đahšom teréne.
Pri nedodržaní týchto podmienok neposkytujeme akékoĐvek záruky na životnosĢ a spoĐahlivosĢ stroja.
DÔLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÉ UPOZORNENIE
SúþasĢou návodu je príruþka „Bezpeþnostné inštrukcie - základné pokyny pre bezpeþné použitie ATV“. Riaćte sa vždy
bezpeþnostnými pravidlami uvedenými v tejto príruþke.
Journeyman Europe - CZ
1
IDENTIFIKAýNÉ ýÍSLA STROJA
Tu si prosím zaznamenajte identifikaþné þísla Vášho ATV. Odoberte náhradný kĐúþ a uložte ho na bezpeþnom mieste.
Duplikát Vášho kĐúþa môže byĢ vyrobený len zhodou nového kĐúþa s Vaším existujúcim kĐúþom, takže pokiaĐ dôjde
k strate obidvoch kĐúþov, spínaþ zapaĐovania a kompletný zámkový set musí byĢ vymenený.
A. VIN stroja:
____________________________________________________
Je umiestnené na prieþke pod sedadlom stroja.
B. Sériové þíslo motora:
____________________________________________________
Je umiestnené na Đavej strane motora pod plastovým krytom.
C. Oznaþenie modelu stroja:
____________________________________________________
Je umiestnené na identifikaþnom štítku nad pravým kolesom.
VLASTNOSTI
Elektrické spínaþe a ovládaþe
A. - Zapínanie svetiel
Zapínanie svetiel sa skladá zo štyroch pozícií.
Keć je spínaþ v prednej polohe, tak sú zapnuté diaĐkové svetlá a zadné koncové svetlo.
Keć je spínaþ v strednej - prednej polohe, tak sú zapnuté stretávacie svetlá a zadné koncové svetlo.
Keć je spínaþ v strednej - zadnej polohe, tak sú vypnuté všetky svetlá.
Keć je spínaþ v zadnej polohe, tak sú zapnuté obrysové svetlá a zadné koncové svetlo.
VAROVANIE
Nepoužívajte svetlá po vypnutí motora dlhšie ako 10 minút. Batéria sa môže natoĐko vybiĢ, že stroj nepôjde naštartovaĢ.
PokiaĐ k tomu dôjde, je potrebné vybraĢ batériu a dobiĢ ju.
Journeyman Europe - CZ
2
B. - Štartovanie
Stlaþte toto tlaþidlo, pokiaĐ chcete naštartovaĢ motor.
C. - Spínaþe smerových svetiel
Stlaþte spínaþ na Õ
, zapne sa Đavé smerové svetlo a rozsvieti sa kontrolka
Stlaþte spínaþ na Ö , zapne sa pravé smerové svetlo a rozsvieti sa kontrolka
Prepnutím spínaþa do strednej pozície dôjde k vypnutiu zapnutého smerového svetla a jeho kontrolky
D. - Spínaþ varovných svetiel
Stlaþte toto tlaþidlo a aktivujú sa výstražné svetlá.
E. - Klaksón
Stlaþte tlaþidlo a ozve sa zvukový signál.
F. - Vypínaþ motora
Stlaþte tlaþidlo na odpojenie zapaĐovania motora. Opätovným stlaþením zapaĐovanie opät aktivujete.
H. - Override - odpájaþ obmedzovaþa (bez vyobrazenia)
Nachádza sa na prednej strane združeného prepínaþa. Najvyššia rýchlosĢ je limitovaná v prípade režimu 4WD-
LOCK. PokiaĐ si podmienky vyžadujú vyšší výkon motora pri jazde, zatlaþte a držte tento spínaþ na obmedzenie
funkcie limitovania rýchlosti pri režime 4WD-LOCK. UvoĐnenie spínaþa obnoví funkciu limitovania rýchlosti. ZatiaĐ
þo je spínaþ stláþaný, kontrolka potlaþenia funkcie svieti.
VAROVANIE
Aktivovanie odpájaþa obmedzovaþa pokiaĐ je plynová páþka stlaþená, môže spôsobiĢ stratu kontroly nad strojom, ktorá
môže viesĢ k vážnému zraneniu alebo smrti.
2. - Tlaþidla radenia 4WD
Týmto ovládaþom radíte 4WD a 4WD LOCK. Viac v kapitole „Radenie 4WD“.
3. - Plynová páþka
Touto páþkou pridávate plyn a uvádzate stroj do pohybu.
Brzdy
Brzdová páþka prednej brzdy
Brzdová páþka je umiestnená v pravej þasti riadidiel. Predné brzdy použijete zatlaþením smerom k riadidlám.
Brzdový pedál a páþka zadnej brzdy
Brzdový pedál je umiestnený na pravej strane stroja a brzdová páþka je umiestnená v Đavej þasti riadidiel. Zadné brzdy
použijete zošĐapnutím pedálu alebo zatlaþením páþky smerom k riadidlám. Poznámka: v EEC verzii tieto dva ovládaþe
ovládajú všetky brzdy súþasne.
VAROVANIE
Používanie ATV s mokrými brzdami môže viesĢ k nedostatoþnému brzdeniu, þo môže spôsobiĢ nehodu. Nikdy
nepoužívajte ATV s mokrými brzdami.
Pred jazdou vždy skontrolujte brzdovú páþku a nádržku s kvapalinou. PokiaĐ je prázdna, páþka by mala fungovaĢ Ģažko.
AkákoĐvek vlhkosĢ môže naznaþovaĢ možnú trhlinu v nádrži s kvapalinou alebo nízku hladinu kvapaliny v nádrži. Preto
to musí byĢ pred jazdou skontrolované. Kontaktujte Vášho predajcu kvôli diagnostike a oprave.
Vždy udržujte priestor pod pedálom brzdy þistý. V prípade zneþistenia hrozí zablokovanie pedálu, þo môže spôsobiĢ
nehodu.
Journeyman Europe - CZ
3
Brzdová kvapalina
Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v prednej a zadnej nádržke pred každým použitím ATV. Predná nádržka je
umiestnená na pravej strane riadidiel. Zadná je blízko pedála zadnej brzdy pred pravým zadným kolesom.
Hladina kvapaliny v prednej nádržke je viditeĐná cez priehĐadné okienko na boku nádržky. PokiaĐ je hladina nižšia ako
údaj línie „lower“, doplĖte nádržku rovnakým typom brzdovej kvapaliny.
VAROVANIE
Preplnená nádržka môže spôsobiĢ zadretie, zablokovanie alebo spálenie bĚzd, þo môže viesĢ k vážnemu zraneniu alebo
smrti. Udržujte brzdovú kvapalinu v doporuþenej hladine. NepreplĖujte.
UPOZORNENIE
Pri kontrole brzdovej kvapaliny musí byĢ ATV na zemi s narovnanými riadidlami. PokiaĐ je hladina kvapaliny nízka,
pridajte len DOT3 brzdovú kvapalinu. NepreplĖujte.
VAROVANIE
Nikdy neskladujte alebo nepoužívajte þiastoþne použitú nádobu s brzdovou kvapalinou. Brzdová kvapalina prijíma
vlhkosĢ, þo znamená, že rýchlo absorbuje vlhkosĢ zo vzduchu. Tá spôsobuje zníženie teploty varu brzdovej kvapaliny, þo
môže viesĢ k oslabeniu bĚzd a spôsobiĢ nehodu s následkami vážneho zranenia. Po otvorení nádoby s brzdovou
kvapalinou vždy zvyšnú þasĢ zlikvidujte.
Parkovacia brzda
Keć parkujete, vypnite motor a presuĖte riadiacu páku prevodovky do parkovacej polohy. Nikdy neraćte a nevyraćujte
pôsobením neprimeranej sily. Hrozí poškodenie prevodov a súþastí riadenia.
UPOZORNENIE
Používanie ATV so zaradeným parkovacím stupĖom nie je možné. PokiaĐ chcete stroj uviesĢ do pohybu a naštartovaĢ,
vždy predtým vyraćte parkovací stupeĖ. Pokus o zaradenie parkovacieho stupĖa poþas jazdy spôsobí nefunkþnosĢ
prevodov a môže viesĢ k nehode a vážnemu zraneniu alebo smrti.
VAROVANIE
Nikdy nenechávajte ATV zaparkované na kopci bez zabezpeþenia. Vždy podložte kolesá pokiaĐ parkujete v smere dolu
z kopca, aby ste predišli samovoĐnému pohybu stroja. Druhá možnosĢ je parkovaĢ ATV v smere vrstevníc kopca. Nikdy
neparkujte v kopci s prívesným vozíkom. Na parkovací stupeĖ v tomto prípade pôsobí neprimeraná sila a hrozí
znefunkþnenie prevodov.
Palivová nádrž
Veko palivovej nádrže sa nachádza pod plastovým krytom na zadnej strane stroja. Otvorte veko palivovej nádrže jeho
otoþením proti smeru hodinových ruþiþek. Zatvorte veko palivovej nádrže jeho otoþením v smere hodinových ruþiþek.
NedoĢahujte extrémnou silou.
BezpeþnosĢ paliva
VAROVANIE
- Benzín je za urþitých okolností vysoko horĐavá látka.
- Vždy bućte maximálne opatrní pri manipulácii s benzínom.
- Vždy doplĖujte palivo pri vypnutom motore, vonku alebo v dobre
vetranom priestore.
- NenapĎĖajte plastový kanister na benzín, keć je položený
na nosiþi. Statická elektrina medzi nosiþom a kanistrom môže
spôsobiĢ iskru.
- Nefajþite a nemanipulujte s otvoreným ohĖom pri tankovaní alebo
v blízkosti miesta, kde je uložený benzín.
- NepreplĖujte palivovú nádrž. Netankujte až po hrdlo.
- V prípade postriekania kože alebo šiat benzínom, kožu dôkladne
umyte mydlom a šaty vymeĖte.
- Nikdy neštartujte alebo nenechajte bežaĢ ATV v uzavretom
priestore. Benzínové výpary sú jedovaté a môžu v krátkom þase
spôsobiĢ stratu vedomia alebo smrĢ.
Journeyman Europe - CZ
4
VAROVANIE
Motorové splodiny tohto produktu obsahujú chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, defekty po narodení
alebo iné reprodukþné problémy. Prevádzkujte ATV len vonku alebo v dobre vetranom priestore.
Riadiaca páka automatickej prevodovky
Riadiaca páka je umiestnená na Đavej strane stroja.
L: pomalý prevodový stupeĖ (L)
H: rýchly prevodový stupeĖ (H)
N: neutrál (N)
R: spätný chod (R)
P: parkovacia poloha (P)
Posun do polohy (R) je podmienený použitím Đavej brzdovej
páky alebo najlepšie brzdového pedálu, aby došlo
k odblokovaniu mechanizmu. Pri vyraćovaní z polohy (R) je
nutné použiĢ Đavú brzdovú páku alebo brzdový pedál, aby došlo
k odblokovaniu mechanizmu. Tiež je nutné stlaþiĢ aktivaþné
tlaþidlo na riadiacej páke.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V prípade radenia pri chode motora, ktorý nejde naprázdno
alebo poþas pohybu stroja, by mohlo dôjsĢ k poškodeniu
prevodu. Pri preradení zastavte stroj a poþas voĐnobehu
zaraćte požadovanú rýchlosĢ.
V prípade, že chcete zaradiĢ (R) použite predtým Đavú brzdovú
páku alebo brzdový pedál.
Akonáhle nie je ATV pod Vašim dohĐadom, vždy zaraćte
stupeĖ (P) a stroj zabrzdite.
Údržba spojov riadenia je dôležitá pre kontrolu funkþnosti
prevodov. Ak máte nejaké problémy, kontaktujte svojho
predajcu.
ŽivotnosĢ remeĖa variátora a spojky variátora
ŽivotnosĢ remeĖa a spojky variátora je možné predĎžiĢ používaním pomalého prevodu (L) v Ģažkom teréne, pri Ģahaní
prívesov a v prípade, keć sa stroj dlhšiu dobu pohybuje rýchlosĢou nižšou ako 11 km za hodinu.
Systém zapojenia všetkých kolies
(AWD)
Zapojenie pohonu všetkých štyroch kolies a spínaþ
uzamknutia pohonu predných kolies
Toto ATV je vybavené spínaþom zapojenia pohonu
všetkých štyroch kolies
2WD/4WD c a spínaþom
uzamknutia diferenciálu predných kolies LOCK/4WD d
ZvoĐte vhodný pohon podĐa terénu a podmienok.
 Pohon dvoch kolies 2WD: sila je sústredená iba
na zadné kolesá.
 Pohon štyroch kolies 4WD: sila je sústredená na
zadné a predné kolesá.
 Pohon všetkých štyroch kolies s uzamknutým
predným pohonom 4WD-LOCK: sila je sústredená
na zadné a predné kolesá, keć je predný pohon
uzamknutý DIFF LOCK. Na rozdiel od režimu
4WD sa otáþajú všetky
kolesá rovnakou
rýchlosĢou.
Spínaþ pohonu všetkých štyroch kolies 2WD/4WD d
Journeyman Europe - CZ
5
Pri zmene z režimu 2WD na 4WD zastavte ATV a prepnite spínaþ do polohy 4WD. Po jeho prepnutí sa na prístrojovej
doske rozsvieti kontrolka. Pri zmene do pôvodnej polohy 2WD, zastavte ATV a uistite sa, že páþka c je v polohe „a“, a
potom prepnite na 2WD.
Spínaþ uzamknutia pohonu predných kolies LOCK/4WD c
Pre uzamknutie predného pohonu v režime 4WD sa uistite, že je spínaþ v pozícii 4WD, zastavte ATV, posuĖte páþku d
do pozície „b“ a potom nastavte spínaþ do polohy LOCK. Vo chvíli, keć je predný pohon uzamknutý, sa na prístrojovej
doske spoloþne s kontrolkou rozsvieti kontrolka DIF LOCK.
Na uvoĐnenie uzamknutého predného pohonu zastavte ATV a nastavte spínaþ do polohy „4WD“.
UPOZORNENIE
Keć je spínaþ v polohe LOCK, tak kontrolka zámku predného pohonu svieti dovtedy, pokiaĐ je predný pohon uzamknutý.
Keć táto kontrolka bliká, tak otáþaním riadidiel doĐava a doprava pomôžete mechanizmu zapadnúĢ.
Jazda predým, než je zámok predného pohonu riadne uzamknutý (napr. keć kontrolka stále bliká) spôsobí, že je rýchlosĢ
motora obmedzená do ukonþenia tohto procesu a hrozí vysoké riziko poškozenia prevodov.
Keć je ATV v režime 4WD-LOCK je maximálna rýchlosĢ limitovaná na hodnotu 35 km/h.
Avšak, pokiaĐ si podmienky vyžadujú plný výkon motora, zatlaþte a držte spínaþ OVERRIDE na dosiahnutie prerušenia
rýchlostného limitu funkcie 4WD-LOCK.
DÔLEŽITÉ VAROVANIE
Nikdy nejazdite so zaradeným pohonom všetkých kolies na pevnom podklade. Malo by to za následok
opotrebovanie a deštrukciu prevodov! Používajte tieto systémy len vtedy, keć je to nevyhnutné. V prípade
radenia v sĢažených podmienkach si veĐmi dôkladne overte správne zaradenie. Vždy sa presvedþte, že je systém
správne aktivovaný a prevody sú správne uzamknuté. V opaþnom prípade hrozí pri rozbiehaní okamžitá
deštrukcia prevodov. Nenechávajte pretáþaĢ predné kolesá rozdielnou rýchlosĢou. Hrozí nebezpeþenstvo
poškodenia diferencálu.
Plynová páþka
Plynová páþka je umiestnená vpravo na riadidlách. V momente, keć motor beží, pohyb plynovou páþkou bude zvyšovaĢ
rýchlosĢ motora. RýchlosĢ regulujte pohybom plynovej páþky. NakoĐko je plynová páþka odpružená, stroj bude znižovaĢ
rýchlosĢ a motor sa vráti do prázdneho chodu kedykoĐvek sa páþka pustí. Pred naštartovaním motora skontrolujte
plynovú páþku, aby ste mali istotu, že funguje Đahko. Uistite sa, že sa motor vracia do voĐnobehu vo chvíli, keć je plynová
páþka uvoĐnená.
VAROVANIE
Pred naštartovaním motora skontrolujte funkþnosĢ plynovej páþky. PokiaĐ nefunguje hladko, zistite príþinu a pred jazdou
poruchu odstráĖte. Najmä v zime hrozí zamrzutie lanka. Kontaktujte svojho predajcu, pokiaĐ nemôžete odhaliĢ problém
alebo ho vyriešiĢ.
Obmedzovaþ rýchlosti
Obmedzovaþ rýchlosti umiestnený na telese plynovej páþky bráni úplnému otvoreniu plynu a to i v prípade, že je plynová
páþka na maxime. Otoþenie regulaþnej skrutky limituje dostupné maximum sily motora a obmedzuje rýchlosĢ ATV.
VAROVANIE
Neotáþajte regulaþnou skrutkou viac ako o 12 mm. Vždy sa ubezpeþte, že je plynová páþka nastavená tak, aby mala
vôĐu 3 - 5 mm.
Hlavný vypínaþ - zámka
Funkcie týkajúce sa jednotlivých polôh vypínaþa sú následovné
(zĐava doprava):
OFF - Všetky elektrické obvody sú vypnuté. KĐúþ sa môže v tejto
pozícii vysunúĢ.
ON - Motor môže byĢ naštartovaný iba v tejto pozícii a rozsvietia
sa predné a koncové svetlomety, keć je spínaþ svetiel zapnutý.
OFF2 - Všetky elektrické obvody sú vypnuté. Táto pozícia je
urþená pre budúce využitie a momentálne nemá využitie.
Journeyman Europe - CZ
Prístrojová doska a kontrolky
1. Palivomer: Ukazuje zvyšné množstvo benzínu v nádrži. „F“ indikuje, že celkové množstvo paliva odpovedá plnej
nádrži. Keć ukazateĐ dosiahne prvý bod v þervenom poli, malo by byĢ palivo þo najskôr doplnené. ýervené pole
znamená, že zostávajúce množstvo paliva v nádrži je menej ako 4 l.
2. Kontrolka oleja: PokiaĐ je v motore nedostatok oleja, kontrolka výstražne svieti. Nepokraþujte v jazde, olej ihneć
doplĖte.
3. Kontrolka Đavej smerovky: Táto kontrolka sa rozsvieti, keć sa zopne spínaþ smerovky na Õ
“.
4. Kombinovaný ukazateĐ zapojenia štyroch kolies a uzamknutia predného diferenciálu: Symbol „náprava“ sa
rozsvieti, keć je spínaþ „2WD/4WD“ nastavený do pozície 4WD. Symbol „krížik“ sa rozsvieti, keć je spínaþ
„LOCK/4WD“ v pozícii LOCK.
UPOZORNENIE
Kvôli synchronizácii mechanizmu predného pohonu sa kontrolka 4WD možno nerozsvieti, pokiaĐ ATV nebude
v pohybe. Ubezpeþte sa, þi systém funguje správne.
5. Kontrolka varovných svetiel: Blikanie znamená aktívne varovné svetlá.
6. Kontrolka EFI: Pred štartom ATV svietenie signalizuje prípravu EFI vstrekovania a po zhasnutí je stroj
pripravený na štartovanie. Štartujte iba po zhasnutí kontrolky. Pri chode motora je kontrolka zhasnutá. PokiaĐ
kontrolka poþas chodu motora trvalo bliká alebo svieti, signalizuje tým chybný stav vstrekovania a nutnosĢ
okamžitého servisu. V tom prípade vypnite ihneć motor a nepokraþujte v jazde.
7. Kontrolka diaĐkových svetiel: Táto kontrolka sa rozsvieti, keć sa zapne spínaþ diaĐkových svetiel.
8. Kontrolky zaradených rýchlostí „L - H - N - R“: Tieto kontrolky oznamujú stav zaradených rýchlostí.
9. Tachometer: UkazovateĐ aktuálnej rýchlosti jazdy.
UPOZORNENIE
Keć tachometer neukazuje behom jazdy rýchlosĢ, kontaktujte predajcu, aby skontroloval obvodové þidlo rýchlosti.
10. Odometer/Tripmaster/Otáþkomer: Kombinovaný ukazateĐ. Ukazuje celkovú najazdenú vzdialenosĢ, dennú
najazdenú vzdialenosĢ alebo aktuálne otáþky motora. Medzi hodnotami sa prepína tlaþidlom SET umiestneným
na displeji tachometra.
11. Kontrolka parkovacej brzdy: Táto kontrolka sa rozsvieti pri aktivácii parkovacieho prevodu.
12. Kontrolka EPS: Nezapojená. Pre budúce využitie.
13. Kontrolka OVERRIDE: Táto kontrolka sa rozsvieti pri aktivácii spínaþa OVERRIDE.
14. Kontrolka pravej smerovky: Táto kontrolka sa rozsvieti, keć sa zapne spínaþ smeroviek na Ö “.
15. Hodiny: UkazateĐ aktuálneho þasu. Hodiny je potrebné nastaviĢ tlaþidlom ADJ umiestneným na displeji
tachometra.
16. Teplomer: UkazateĐ teploty chladiacej kvapaliny. Keć je ukazateĐ teploty v zelenej þasti „C“, znamená to, že je
teplota normálna. ýervená þasĢ „H“ indikuje, že je teplota vysoká. V tom prípade vypnite motor, pokiaĐ teplota
neklesne. V prípade, že teplota stúpa þasto, skontrolujte funkciu chladenia alebo problém prekonzultujte
s najbližším predajcom.
UPOZORNENIE
Motor sa môže prehriaĢ, keć je ATV preĢažený. PokiaĐ k takejto situácii dôjde, znížte náklad podĐa špecifikácie.
Po naštartovaní sa ubezpeþte, že je ukazateĐ teploty chladenia v zelenej þasti „C“. Pokraþovanie v prevádzke
stroja v prípade, že je kontrolka v þervenej þasti „H“ môže spôsobiĢ poškodenie motora.
Journeyman Europe - CZ
7
VAROVANIE
PokiaĐ je v chladiacom systéme nedostatok chladiacej zmesi, alebo je v systéme chyba, nemusí ukazovateĐ
teploty ukazovaĢ správne. Vždy pred jazdou urobte kontrolu systému.
PREVÁDZKA
Obdobie zábehu
Obdobie zábehu pre vaše nové ATV je obdobie prvých dvadsiatich hodín prevádzky stroja alebo vyþerpanie štyroch
plných palivových nádrží. Žiadna iná záležitosĢ z Vašej strany nie je tak dôležitá ako poriadny a správny zábeh.Opatrný
zábeh nového motora vedie k efekívnejšej jazde a dlhšej životnosti motora. Starostlivo dodržujte nasledujúce pokyny.
UPOZORNENIE
Behom prvých hodín prevádzky nového stroja nejazdite na plný plyn alebo pri vysokej rýchlosti. Motor sa môže extrémne
prehriaĢ. Používajte len oleje, ktoré sú doporuþované, pretože iné by mohli spôsobiĢ vážne poškodenie motora. Pre Váš
motor doporuþujeme používaĢ olej SHELL a MOTOREX.
Zásady zábehu
1. NaplĖte palivovú nádrž benzínom.
2. Skontrolujte hladinu oleja.
PokiaĐ je nutné upraviĢ hladinu oleja medzi minimálnu a maximálnu hladinu, doplĖte olej.
3. Najprv sa rozbiehajte opatrne. ZvoĐte otvorenú plochu, ktorá Vám umožní zoznámiĢ sa s manipuláciou a
ovládáním stroja.
4. ZamieĖajte polohu plynovej páþky. Nenechajte stroj bežaĢ dlho na rovnakých otáþkach.
5. Dodržujte pravidelné kontroly hladín kvapalín, kontroliek a vecí, ktoré sú uvedené v zozname þinností, ktoré sa
robia pred každou jazdou.
6. ġahajte len veĐmi Đahké náklady alebo pokiaĐ možno žiadne.
7. Po zábehu vymeĖte olej a filter po 20 hodinách alebo najneskôr do jedného mesiaca.
Kontrola stroja pred jazdou
VAROVANIE
PokiaĐ stroj nie je pred každou jazdou dôkladne skontrolovaný, môže dôjsĢ k vážnemu zraneniu alebo smrti. Vždy pred
použitím stroj skontrolujte, aby ste sa ubezpeþili o jeho správnom fungovaní.
Kontrolné kroky
Položka
Poznámka
Brzdový systém / páþky
Kontrola funkþnosti
Brzdová kvapalina
Kontrola hladiny kvapalín
Predné zavesenie
Kontrola, v prípade potreby dotiahnutie
Zadné zavesenie
Kontrola, v prípade potreby dotiahnutie
Riadenie
Kontrola funkþnosti a vôĐa
Pneumatiky
Kontrola stavu a tlaku
Kolesá / spoje
Kontrola, ubezpeþte sa o pevnosti spojov
Matice rámu, skrutky, spoje
Kontrola, ubezpeþte sa o pevnosti spojov
Palivo a olej
Kontrola hladiny
Chladiaci systém
Kontrola hladiny a kontrola þistoty chladiþa
Hadica chladenia
Kontrola, prípadné odstránenie netesností
Plynová páþka
Kontrola funkþnosti a voĐného chodu
Kontrolky, spínaþe
Kontrola funkþnosti
Vzduchový filter, pre-filter
Kontrola, preþistenie alebo výmena
Usadeniny v odpadovej hadici filtra
Vysušte prípadné usadeniny
Predné svetlomety
Kontrola funkþnosti
Brzdové svetlá, koncové svetlomety
Kontrola funkþnosti
Príslušenstvo
Prilba, ochranné okuliare, ochranné obleþenie
Journeyman Europe - CZ
8
Štartovanie motora
Štartovanie studeného motora
VAROVANIE
Výfukové plyny z motora obsahujú jedovaté splodiny a môžu spôsobiĢ stratu vedomia, ktorá môže viesĢ k vážnému
zraneniu alebo smrti. Nikdy neštartujte v uzavretom priestore.
UPOZORNENIE
Prevádzka stroja ihneć po naštartovaní môže spôsobiĢ poškodenie motora. Najprv nechajte motor niekoĐko minút zahriaĢ
a až tak vyštartujte.
1. Stlaþte brzdový pedál.
2. Otoþte hlavný vypínaþ do pozície „ON“.
3. Zaraćte neutrál.
POZNÁMKA
PokiaĐ je zaradený neutrál a jeho kontrolka sa nerozsvietila, kontaktujte predajcu kvôli kontrole elektrického obvodu.
Motor môže byĢ naštartovaný na akomkoĐvek stupni, pokiaĐ je stlaþený zadný brzdový pedál. Štartovanie doporuþujeme
pri zaradení neutrálu.
4. Poþkajte, kým þerpadlo EFI natlakuje EFI systém a kontrolka EFI vstrekovania zhasne.
POZNÁMKA
PokiaĐ kontrolka EFI nezhasla alebo stále bliká, nepokúšajte sa o štartovanie a kontaktujte predajcu kvôli kontrole
vstrekovania.
5. Úplne zatlaþte páþku plynu a naštartujte motor stlaþením štartovacieho spínaþa.
POZNÁMKA
PokiaĐ motor nenaštartuje, pustite štartovací spínaþ a potom znova stlaþte. Druhý pokus urobte až po niekoĐkých
sekundách. Každé štartovanie by malo byĢ þo najkratšie kvôli ochrane energie batérie a proti poškodeniu štartéra. Pri
jednotlivých pokusoch neštartujte motor viac ako 5 sekúnd.
6. PokiaĐ je motor naštartovaný, pokraþujte v zahrievaní motora, až kým nie je chod motora pravidelný.
UPOZORNENIE
Pred prvou jazdou si najprv dôkladne preštudujte kapitolu o období zábehu.
Štartovanie zahriatého motora
Pri štartovaní zahriatého motora sa postupuje rovnako ako v prípade studeného motora.
Radenie a cúvanie
UPOZORNENIE
Pred radením musíte stroj zastaviĢ a uzavrieĢ plynovú páþku. Inak by mohlo dôjsĢ k poškodeniu prevodov. Raćte
primeranou silou. Zlé zaobchádzanie môže viesĢ k poškodeniu prevodov a riadiaceho mechanizmu.
Radenie: z Neutrálu (N) do High (H) a z High (H) do Low (L)
1. Stroj úplne zastavte a poþkajte, kým otáþky klesnú.
2. Zabrzdite, preraćte pohybom riadiacej páky podĐa návodu na riadiacej páke.
POZNÁMKA
Ubezpeþte sa, že je riadiaca páka riadne zapadnutá vo zvolenej pozícii.
3. Postupne pridávajte plyn.
Radenie: Neutrál (N) do Spiatoþky(R)
POZNÁMKA
Spiatoþku (R) nie je možné zaradiĢ bez použitia Đavej brzdovej páþky alebo pedálu brzdy.
1. Stroj úplne zastavte a uzatvorte brzdovú páþku.
2. Stlaþte Đavú brzdovú páþku alebo pedál brzdy.
3. Z neutrálu (N) zaraćte spiatoþku (R) pohybom riadiacej páky v drážke riadenia.
POZNÁMKA
 V prípade zaradenej spiatoþky (R) sa rozsvieti kontrolka. Ak sa nerozsvieti, kontaktujte predajcu za úþelom
kontroly elektrického obvodu.
Journeyman Europe - CZ
9
 Kvôli synchronizácii mechanizmu motora sa môže staĢ, že sa kontrolka nerozsvieti, pokiaĐ sa ATV nezaþne
pohybovaĢ.
4. Skontrolujte priestor za strojom a potom uvoĐnite brzdový pedál.
5. Postupne pridávajte plyn a súþasne kontrolujte priestor za sebou.
UPOZORNENIE
Pri radení spiatoþky (R) sa ubezpeþte, že v priestore za Vami nie sú žiadni Đudia ani objekty. V prípade, že je priestor
voĐný, pomaly cúvajte.
UPOZORNENIE
Stroj obsahuje samoþinný obmedzovaþ spätného chodu pre vyššiu bezpeþnosĢ cúvania.
ŽivotnosĢ pohonnej jednotky
Motor ATV má vysokú životnosĢ a bude vám slúžiĢ dlhé tisícky kilometrov. Ale rovnako, ako u každého mechanického
výrobku nie je jeho životnosĢ neobmedzená a je limitovaná prirodzenými vlastnosĢami konštrukþných materiálov. Jeho
životnosĢ a opotrebovanie z veĐkej þasti môžete sami ovplyvniĢ. Motor ATV nie je navrhnutý na dlhodobé zaĢaženie pri
vysokých otáþkach. Preto je nutné obmedziĢ dlhé jazdy po cestách pri vysokej rýchlosti a vysokých jazdných otáþkach.
Tiež je dôležité vyvarovaĢ sa dlhých jázd na zaradenom pomalom stupni (L) pri vysokých jazdných otáþkach. Pre
optimálnu životnosĢ prevádzkujte ATV najmä pri stredných otáþkach motora, þasto kontrolujte teplotu motora a stav a
množstvo motorového oleja a všetkých kvapalín. Pomer jazdy na rýchlom (H) a pomalom (L) prevodovom stupni je 80:20.
Tj. viac ako 80% jazdného þasu by sa mal motor prevádzkovaĢ na rýchlom stupni na stredných otáþkach motora.
DÔLEŽITÉ VAROVANIE
Nikdy neprevádzkujte dlhodobo ATV pri vysokých otáþkach motora. Nikdy nejazdite dlhodobo na pomalom (L)
prevodovom stupni. Hrozí prehriatie a rýchla deštrukcia pohonnej jednotky. Vždy prevádzkujte ATV v súlade
s návodom na použitie a pravidelne kontrolujte náplne motora a zásadne používajte iba výrobcom doporuþené
typy prevádzkových náplní.
PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE
Optické diely vystavené vlhkosti, zmenám teplôt a vplyvom poþasia
Všetky optické diely - reflektory, smerovky, koncové svetlá, kryt tachometra, atć. sú konstrukþne riešené tak, aby do nich
neprenikla voda a majú odkvapové otvory. Nie sú ale chránené proti tlakovej vode, blatu a podobným neþistotám.
Z dôvodu kolísania vlhkosti vzduchu a teplotných zmien pri jazde môže dôjsĢ k zahmleniu, þi zaroseniu optických dielov.
Tieto prejavy však v krátkom þase pominú.
Príslušenstvo
Stroj je vybavený 12V zásuvkou, ktorá zabezpeþuje fungovanie pomocného vybavenia.
Plán pravidelnej údržby
Dôkladná pravidelná údržba umožní spoĐahlivé fungovanie stroja.
Kontrola, nastavovanie a premazávanie dôležitých súþiastok je opísané v pláne pravidelnej údržby.
Urobte dôslednú kontrolu, þistenie, premazávanie, nastavovanie a v prípade potreby výmenu dielov. PokiaĐ sa kontrolou
zistí potreba výmeny dielov, použite výluþne originálne diely od Vášho predajcu.
POZNÁMKA
Servis a nastavenie je dôležité. PokiaĐ neovládate servisné úkony, kontaktujte predajcu.
Plán pravidelnej údržby vychádza z priemerných podmienok prevádzky stroja a z priemernej rýchlosti 16 km/h. Stroj
urþený na vyššiu záĢaž musí byĢ servisovaný v kratších þasových intervaloch.
Struþná definícia používania pri vyššom zaĢažení
 Frekventovaná jazda v bahne, vode a piesku.
 Rýchla jazda na najvyšších otáþkach.
 Dlhé pomalé jazdy, veĐké zaĢaženie.
 Dlhé jazdy na voĐnobeh.
 Dlhé jazdy v chladnom poþasí.
Venujte veĐkú pozornosĢ hladine oleja. Zvýšenie hladiny oleja poþas jazdy v chladnom poþasí môže znamenaĢ neþistoty
nahromadené v olejovej nádrži. V tom prípade ihneć vymeĖte olej. Sledujte hladinu oleja a v prípade, že sa hladina oleja
stále zvyšuje, prerušte jazdu a kontaktujte svojho predajcu.
Informaþné znaþky v údržbovom pláne
-  - Vykonávajte tieto úkony þastejšie v prípade, že stroj používate v Ģažkých podmienkach.
-  - Servisné prehliadky absolvujte výhradne u autorizovaného predajcu.
Journeyman Europe - CZ
10
Nedodržiavanie úkonov oznaþených symbolom -  - by mohlo viesĢ k zlyhaniu jednotlivých súþiastok
a
tým
aj
k vážnému zraneniu alebo smrti. Na servisné prehliadky využívajte výluþne autorizovaného predajcu.
Periodický plán údržby
Interval údržby
Položka
Poznámky
Hodiny
Kalendár
km
 Riadenie
pred jazdou
 Predné zavesenie
pred jazdou
 Zadné zavesnie
pred jazdou
Pneumatiky
pred jazdou
 Brzdová kvapalina
pred jazdou
Spravte nutné opravy
 Brzdový pedál / páþka - funkcia
pred jazdou
Brzdový systém
pred jazdou
Kolesá / spoje
pred jazdou
Spoje rámu
pred jazdou
 Motorový olej - množstvo
pred jazdou
 Chybové kontrolky
pred jazdou
 Vzduchový filter
denne
Kontrola, þasté þistenie
Hadiþka odpadu vzduchového
boxu
denne
Vyþistenie prípadných usadenín
NáplĖ chladenia
denne
Denná kontrola, roþná výmena
Hlavné / koncové svetlá
denne
Kontrola funkþnosti
 Vzduchový filter, hlavná þasĢ
týdždenne
Kontrola, výmena v prípade potreby
60
 Brzdové doštiþky
10 h
mesaþne
(100)
Periodická kontrola, výmena
125
Batérie
20 h
mesaþne
(200)
Kontrola svoriek, þistenie, testovanie
155
 Olej predného pohonu
25 h
mesaþne
(250)
Kontrola hladiny, roþná výmena
155
 Olej zadného pohonu
25 h
mesaþne
(250)
Kontrola hladiny, roþná výmena
155
 Prevodový olej
25 h
mesaþne
(250)
Kontrola hladiny, roþná výmena
Výmena motorového oleja
155
 (break-in)
25 h
1 mesiac
(250)
Po mesaþnej pauze vymeĖte olej
310
 Celkové premazanie
50 h
3 mesiace
(500)
Premažte všetky spoje, þepy, káble atć.
310
 Riadenie
50 h
3 mesiace
(500)
Premazanie
310
 Predné zavesenie
50 h
6 mesiacov
(500)
Premazanie
310
 Zadné zavesenie
50 h
6 mesiacov
(500)
Premazanie
310
Kontrola, oprava, premazanie, v prípade
potreby
 Plynová páþka / ETC spínaþ
50 h
6 mesiacov
(500)
výmena
310
RemeĖ variátora
50 h
6 mesiacov
(500)
Kontrola, údržba, v prípade výmena
310
Sezónne kontrolujte intenzitu chladenia,
tlakový
Chladenie
50 h
6 mesiacov
(500)
systém testujte roþne
620
Spravte prestávku po 25 h / 1 mesaþne a vymeĖte
 Výmena motorového oleja
100 h
6 mesiacov
(1000)
olej
620
 Výmena olejového filtra
100 h
6 mesiacov
(1000)
VymeĖte pri výmene oleja
12
620
 Odvzdušnenie palivovej nádrže
100 h
mesiacov
(1000)
Kontrola spojov a funkcie
12
620
 VôĐa ventilov
100 h
mesiacov
(1000)
Kontrola, oprava
 Palivový systém
100 h
12
620
Kontrola priepustnosti otvoru nádrže, kontrola hadíc,
Journeyman Europe - CZ
11
mesiacov
(1000)
ventilov, filtra; hadice meĖte každé dva roky
12
620
 Chladiþ
100 h
mesiacov
(1000)
Kontrola, oþistite povrch
12
620
 Hadice chladenia
100 h
mesiacov
(1000)
Kontrola prasklín
12
620
 Zavesenie motora
100 h
mesiacov
(1000)
Kontrola
12
620
Tlmiþ výfuku / potrubie
100 h
mesiacov
(1000)
Kontrola
12
620
 Svieþka zapaĐovania
100 h
mesiacov
(1000)
Kontrola, v prípade potreby vymeĖte
Kontrola opotrebovania, spojov, bezpeþnosti;
12
620
 Elektrická inštalácia
100 h
aplikujte dielektrické mazivo na konektory vystavené
mesiacov
(1000)
opotrebovaniu, blatu atć.
12
620
 Spojky (Drive a Driven)
100 h
mesiacov
(1000)
Kontrola, oþistenie; výmena opotrebovaných dielov
12
1000
 Ložiská kolies
100 h
mesiacov
(1600)
Kontrola, v prípade potreby vymeĖte
24
1240
 Brzdová kvapalina
200 h
mesiacov
(2000)
MeĖte každé dva roky
36
1860
Lapaþ iskier
300 h
mesiacov
(3000)
Vyþistite
VoĐnobeh
V prípade potreby upravte
 Nastavenie predných kolies
Pravidelne kontrolujte; pri výmene dielov nastavte

Prídavná brzda
Denne kontrolujte; v prípade potreby nastavte

Hlavné svetlá
V prípade potreby nastavte
Odporuþenie pre premazávanie
Kontrolujte a premazávajte všetky komponenty a to v intervaloch uvedených v Periodickom pláne údržby. Diely, ktoré nie
sú uvedené v tabuĐke, by sa mali premazávaĢ v intervale celkového premazávania.
Tabulka kĐúþových mazaní
ýastejšie v tažkých podmienkach (mokro, sucho)
Celoroþné mazivá
y Používajte U-Joint Lube každých 500 km, pred odložením stroja, po umytí alebo potopení
Položka
Mazivá
Metóda
Motor
SAE10W-40/SF
Pridajte po rysku mierky, doporuþený MOTOREX
Brzdy
DOT3 alebo DOT4
Udržujte úroveĖ medzi znaþeniami
kvapalina
SAE10W/40 SF alebo
Predná
skrinka
SAE80W/90 GL-4
prevodovky
Zadná
skrinka
SAE10W/40 SF alebo
prevodovky
SAE80W/90 GL-4
GuĐové kĎby
Mazivo
Sú upevnené na zadnej strane rozpínacích tyþí,
premažte mazacou pištoĐou
Motorový olej a ćalšie náplne
Vždy skontrolujte a vymeĖte motorový olej a ćalšie náplne v intervaloch uvedených v tabuĐke Periodický plán údržby. Pri
výmene oleja vždy vymeĖte aj olejový filter. Odporúþame meniĢ tieto oleje v odbornom, autorizovanom servise a zásadne
používaĢ odporúþané typy náplní.
Kontrola motorového oleja
1. Plastový panel na Đavej strane motora opatrne odoberte.
2. Položte ATV na rovnú plochu.
3. Naštartujte motor a nechajte ho bežaĢ na voĐnobeh 20-30 sekúnd. Vypnite motor.
4. Poþkajte niekoĐko minút, pokiaĐ sa olej neusadí.
5. Odskrutkujte ventil plniaceho hrdla olejovej nádrže a oþistite odmerku þistou handriþkou.
6. Vložte odmerku do otvoru plniaceho hrdla a zatvorte ju. Po chvíli ju opäĢ vyberte a skontrolujte hladinu oleja.
Journeyman Europe - CZ
12
POZNÁMKA
Motorový olej by mal byĢ medzi vrchnou a spodnou ryskou.
7. Ak je hladina motorového oleja na spodnej ryske, pridajte dostatoþné množstvo odporúþaného typu oleja.
8. Vložte odmerku do otvoru plniaceho hrdla a potom zatvorte hrdlo olejovej nádrže.
9. Nasaćte plastový panel.
Výmena oleja
1. Naštartujte motor, niekoĐko minút ho nechajte bežaĢ a potom motor vypnite.
2. Umiestnite pod motor misku na použitý olej a potom odstráĖte ventil z olejovej nádrže.
3. OdstráĖte vypúšĢaciu skrutku na spodnej strane motora a nechajte odtiecĢ olej zo skrinky motora.
4. Pomocou kĐúþa filtra odoberte olejový filter.
POZNÁMKA
Tento kĐúþ je dostupný u Vášho predajcu.
5. Aplikujte Đahkú vrstvu motorového oleja na tesniaci krúžok nového olejového filtra.
POZNÁMKA
Ubezpeþte sa, že tesniaci krúžok správne sedí v montážnej polohe.
6. Umiestnite pomocou kĐúþa nový olejový filter a dôkladne ho utiahnite pomocou momentového kĐúþa.
POZNÁMKA
Toþivý moment pre olejový filter: 17 N m
7. Umiestnite naspäĢ vypúšĢaciu skrutku a utiahnite ju pomocou momentového kĐúþa.
POZNÁMKA
Toþivý moment pre vypúšĢaciu skrutku: 30 Nm
8. DoplĖte potrebné množstvo odporuþeného typu oleja a potom umiestnite a uzatvorte ventil plniaceho hrdla.
POZNÁMKA
Množstvo bez výmeny olejového filtra: 3,3 L
Množstvo s výmenou olejového filtra: 3,4 L
Množstvo pri generálnej oprave: 3,5 L
9. Naštartujte motor a nechajte ho bežaĢ niekoĐko minút . V priebehu zahrievania motora skontrolujte unikanie oleja. Keć
olej vyteká, ihneć vypnite motor a zistite príþinu.
10. Vypnite motor, skontrolujte hladinu oleja a v prípade potreby olej doplĖte.
Olej v zadnej skrinke prevodovky
Olej v zadnej skrinke prevodovky musí byĢ pred každou jazdou skontrolovaný kvôli úniku oleja. PokiaĐ zaregistrujete únik
oleja, kontaktujte kvôli oprave Vášho predajcu.
Výmena oleja v zadnej skrinke prevodovky
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Položte misku pod zadnú skrinku prevodovky na odstránenie použitého oleja.
3. OdstráĖte plniaci uzáver a vypúšĢací ventil a nechajte odtiecĢ olej.
4. Umiestnite vypúšĢací ventil a utiahnite ho pomocou momentového kĐúþa.
POZNÁMKA
Toþivý moment pre vypúšĢací ventil: 23 Nm
5. NaplĖte zadnú skrinku prevodovky olejom.
Množstvo oleja pri periodickej výmene: 0,25 L
Celkové množstvo oleja: 0,30 L
6. Umiestnite plniaci uzáver a utiahnite ho pomocou momentového kĐúþa.
POZNÁMKA
Toþivý moment pre plniaci uzáver: 23 Nm
7. Skontrolujte únik oleja. PokiaĐ olej uniká, zistite príþinu.
POZNÁMKA
Ubezpeþte sa, þi sa do zadnej skrinky prevodovky nedostal nejaký cudzí materiál.
Meranie oleja v prednej skrinke prevodovky
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. OdstráĖte plniaci uzáver a skontrolujte hladinu oleja. Mal by siahaĢ až po okraj otvoru. PokiaĐ je hladina nízka, pridajte
dostatoþné množstvo oleja pre dosiahnutie požadovanej úrovne.
3. Umiestnite plniaci uzáver a utiahnite ho pomocou momentového kĐúþa.
POZNÁMKA
Toþivý moment pre plniaci uzáver: 23 Nm
POZNÁMKA
Toþivý moment pre vypúšĢaciu skrutku: 23 Nm
Výmena oleja v prednej skrinke prevodovky
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Položte misku pod prednú skrinku prevodovky na odstránenie použitého oleja.
3. OdstráĖte plniaci uzáver a vypúšĢací ventil a nechajte odtiecĢ olej.
Journeyman Europe - CZ
13
4. Umiestnite vypúšĢací ventil a utiahnite ho pomocou momentového kĐúþa.
POZNÁMKA
Toþivý moment pre vypúšĢaciu skrutku: 10 Nm
5. NaplĖte prednú skrinku prevodovky olejom.
Množstvo oleja pri periodickej výmene: 0,28 L
Celkové množstvo oleja: 0,33 L
6. Umiestnite plniaci uzáver a utiahnite ho pomocou momentového kĐúþa.
7. Skontrolujte únik oleja. PokiaĐ olej uniká, zistite príþinu.
POZNÁMKA
Ubezpeþte sa, þi sa do prednej skrinky prevodovky nedostal nejaký cudzí materiál.
Chladiaci systém
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Keć je motor studený, skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v chladiacej nádrži umiestnenej na Đavej strane stroja
pred motorom, nakoĐko je hladinou chladiacej kvapaliny ovplyvĖovaná teplota motora.
POZNÁMKA
Chladiaca kvapalina by mala byĢ medzi vrchnou a spodnou ryskou.
3. PokiaĐ je chladiaca kvapalina na alebo pod úrovĖou spodnej rysky, odstráĖte uzáver nádrže, pridajte chladiacu
kvapalinu na úroveĖ vrchnej rysky, pripevnite uzáver nádrže a potom pripevnite panel.
POZNÁMKA
Objem nádrže chladiacej kvapaliny (na úrovni dolnej rysky): 0,38 L
UPOZORNENIE
Minerálna alebo slaná voda je pre motor škodlivá. PokiaĐ nemáte destilovanú vodu, použite mäkkú vodu.
POZNÁMKA
PokiaĐ pridávate vodu, nechajte þo najskôr Vášmu predajcovi skontrolovaĢ obsah nemrznúcej zmesi. Chladiace vetranie
funguje automaticky. Vypína sa a zapína podĐa teploty chladiacej kvapaliny v chladiþi.
Výmena chladiacej kvapaliny
1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Pod motor umiestnite nádobu a potom odstráĖte vypúšĢaciu skrutku umiestnenú na vodnej pumpe na Đavej strane
motora. Postupujte opatrne, aby ste nerozliali chladiacu kvapalinu na nášĐap.
3.OdstráĖte uzáver chladiþa.
4. OdstráĖte uzáver nádržky chladiþa.
5. Odpojte hadicu na strane nádrže chladiþa a potom nechajte odtiecĢ chladiacu kvapalinu z nádrže chladiþa.
6. Po vypustení kvapaliny dôkladne vypláchnite chladiaci systém þistou vodou z vodovodu.
7. PokiaĐ je vypúšĢacia skrutka zniþená, vymeĖte ju a utiahnite ju do špecifikovaného toþivého momentu.
POZNÁMKA
Toþivý moment pre vypúšĢaciu skrutku: 10 Nm
8. Umiestnite hadicu na nádrži chladiþa.
9. Pridávajte odporuþenú chladiacu kvapalinu až kým nie je chladiþ plný.
POZNÁMKA
Odporuþená nemrznúca zmes:
Pre hliníkové motory vysoko kvalitná etylenglycol nemrznúca zmes, protikorózna.
Pomer vody a nemrznúcej zmesi: 1 : 1
Celkové množstvo pri demontáži: 3,0 L
Množstvo pri pravidelnej výmene: 2,9 L
Kapacita nádrže chladiacej kvapaliny (medzi dolnou a vrchnou ryskou): 0,38 až 0,6 L
UPOZORNENIE
Horúca alebo slaná voda je pre motor škodlivá. PokiaĐ nemáte destilovanú vodu, použite mäkkú vodu.
10. Nasaćte uzáver nádrže.
11. Naštartujte motor a nechajtre ho niekoĐko minút bežaĢ na voĐnobeh. Zastavte motor a potom skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny v nádrži. Keć je hladina nízka, pridajte viac chladiacej kapaliny, až po okraj.
12. NaplĖte nádrž chladiþa chladiacou kvapalinou až po hornú rysku.
13. Nasaćte uzáver nádrže a skontrolujte prípadný únik kvapaliny.
POZNÁMKA
Ak zaznamenáte únik kvapaliny, kontaktujte Vášho predajcu kvôli kontrole chladiaceho systému.
14. Pripevnite panel a predný nosiþ.
Manžety hnacích poloosí
Skontrolujte ochranné manžety, þi sa v nich nenachádzajú dierky alebo trhliny. PokiaĐ došlo k poškodeniu, ihneć
kontaktujte predajcu kvôli oprave.
VAROVANIE
Neskorá výmena gumových krytov vedie k rýchlemu poškodeniu pohonných kĎbov.
Journeyman Europe - CZ
14
Kontrola svieþok zapaĐovania
Demontáž
1. OdstráĖte krycie panely.
2. OdstráĖte konektory svieþok zapaĐovania.
3. Na demontáž svieþok použite zo sady náradia kĐúþ na svieþky zapaĐovania.
Kontrola
Svieþka zapaĐovania je dôležitou þasĢou motora a jej kontrola je jednoduchá. Stav svieþky môže poukazovaĢ i na stav
motora. Ideálna farba na bielom izolátore okolo stredových elektród je stredne opálená (žltohnedá) farba v prípade ATV,
ktorý je v normálnej prevádzke. Nepokúšajte sa urþovaĢ tieto problémy sami. Odvezte svoj ATV stroj k predajcovi.
Svieþku by ste mali vyberaĢ a kontrolovaĢ pravidelne, pretože teplo a usadeniny spôsobia jej postupné poškodenie a
rozpadnutie. PokiaĐ je poškodenie extrémne, mala by byĢ svieþka vymenená za identickú svieþku.
POZNÁMKA
Predpísaná svieþka zapaĐovania: DCPR8E (NGK)
Inštalácia
1. Odmerajte vzdialenosĢ elektród svieþky a ak to bude nutné, upravte medzeru podĐa špecifikácie.
POZNÁMKA
VzdialenosĢ elektród: 0,8 - 0,9 mm
2. Vyþistite povrch tesnenia. Oþistite neþistoty zo skrutky.
3. Umiestnite zapaĐovaciu svieþku a utiahnite podĐa daného krútiaceho momentu.
POZNÁMKA
Krútiaci moment zapaĐovacej svieþky: 17,5 Nm
PokiaĐ nemáte pri montáži k dispozícii momentový kĐúþ, správny odhad krútiaceho momentu je ¼ až ½ otáþky po
dotiahnutí rukou. Utiahnite svieþku do požadovaného krútiaceho momentu þo najskôr.
4. Nasaćte konektor svieþky zapaĐovania.
5. Umiestnite kryt.
ýistenie filtraþnej þasti vzduchového filtra
POZNÁMKA
V spodnej þasti krytu vzduchového filtra je kontrolná hadiþka. PokiaĐ sa v nej nájdu neþistoty prachu alebo vody,
vyprázdnite hadiþku a vyþistite filtraþnú þasĢ vzduchového filtra a kryt filtra.
1. OdstráĖte sedadlo.
2. OdstráĖte horný kryt vzduchového filtra uvoĐnením držiaka.
3. PovoĐte skrutku a vyberte filtraþnú þasĢ vzduchového filtra.
4. OdstráĖte PUR predfilter z filtraþnej þasti.
5. Jemne túto þasĢ filtra umyte s použitím prípravku. Nechajte dôkladne usušiĢ.
UPOZORNENIE
Netoþte filtraþnou þasĢou vzduchového filtra poþas þistenia.
6. Jemne odstráĖte prach z hlavnej þasti filtra. V prípade potreby túto þasĢ vyberte. Neumývajte ani neþistite tlakovým
vzduchom!
7. Skontrolujte filtraþnú þasĢ vzduchového filtra a vymeĖte ju, pokiaĐ je poškodená.
8. Nasaćte predfilter na hlavnú filtraþnú þasĢ vzduchového filtra.
9. Umiestnite hlavnú filtraþnú þasĢ na pôvodné miesto.
11. Umiestnite kryt vzduchového filtra a uistite sa, že je kontrolná hadiþka správne namontovaná.
12. Umiestnite sedadlo.
POZNÁMKA
Vzduchový filter by sa mal þistiĢ každých 20 - 40 hodín. PokiaĐ je stroj prevádzkovaný v extrémne prašnom prostredí,
malo by byĢ þistenie ešte þastejšie. Vždy, keć sa robí údržba filtraþnej þasti vzduchového filtra, skontrolujte voĐnosĢ
vzduchového kanála v kryte vzduchového filtra. Skontrolujte gumový spoj þasti vzduchového filtra ku karburátoru a
všetky tesnenia zaruþujúce vzduchotesnosĢ. Všetko bezpeþne utiahnite, aby ste sa vyvarovali možnosti vniku
nefiltrovaného vzduchu do motora.
UPOZORNENIE
Nikdy neprevádzkujte ATV, keć je vymontovaná þasĢ vzduchového filtra. Nefiltrovaný vzduch bude prenikaĢ do motora,
þo môže spôsobiĢ rýchle zadretie motora a ćalšie možné poškodenie motora. Ćalej sa poškodí karburátor s následným
nesprávnym chodom a možným priehriatím motora.
ýistenie lapaþov iskier
Ubezpeþte sa, že výfuk a tlmiþ sú pred þistením chladné.
1.OdstráĖte skrutky zo zadného þela tlmiþa výfuku.
2.Vyberte výfuk vytiahnutím z tlmiþa.
3. Opatrne pripojte výfuk a potom použite na odstránenie uhlík. usadenín z lapaþa iskier þasti výfuku drôtenú kefu.
4. Umiestnite výfuk do tlmiþa a napasujte diery na skrutky.
5. Naskrutkujte a dobre utiahnite všetky skrutky.
Journeyman Europe - CZ
15
UPOZORNENIE
Pri þistení lapaþa iskier: Vždy nechajte výfukový systém najprv vychladnúĢ skôr než sa zaþnete dotýkaĢ þastí výfuku. Pri
þistení výfukového systému neštartujte motor.
Kontrolná hadiþka chladiaceho systému CVT klinového remeĖa
Ak sa v kontrolnej hadiþke chladiaceho systému CVT klinového remeĖa usadí prach alebo voda, odstráĖte hadiþku a
vyþistite ju.
Drenážna skrutka CVT klinového remeĖa
V prípade jazdy cez hlbokú vodu, priþom sa voda dostane do krytu CVT klinového remeĖa, odstráĖte túto skrutku a
nechajte vodu odtiecĢ.
POZNÁMKA
Ak z krytu klinového remeĖa po odstranení skrutky vyteþie voda, kontaktujte Vášho predajcu kvôli kontrole ATV, nakoĐko
voda môže poškodiĢ aj ostatné þasti motora.
Nastavenie EFI vstrekovania
Vstrekovanie EFI je životne dôležitá þasĢ motora a vyžaduje vysoko odborné nastavenie. Všetky nastavenia by mali byĢ
ponechané na predajcu alebo technika, ktorí majú profesionálne znalosti a skúsenosti.
UPOZORNENIE
Vstrekovanie EFI bolo poþas výroby podrobené mnohým testom. PokiaĐ je nastavenie robené neodborne bez
dostatoþných technických znalostí a skúseností, hrozí zlý chod motora a jeho následné poškodenie.
Nastavenie vôle ventilov
Správne nastavenie vôle ventilov závisí od mnohých faktorov. Toto nastavenie by mal robiĢ výluþne profesionálny
servisný technik.
Nastavenie vôle plynovej páþky
1. UvoĐnite dorazovú skrutku na telese páþky.
2. Otáþajte dorazovou skrutkou, pokiaĐ nie je vôĐa plynovej páþky v rozmedzí 3 - 5 mm.
3. Utiahnite poistnú maticu skrutky.
Kontrola predných brzdových doštiþiek
Skontrolujte doštiþky bĚzd kvôli poškodeniu a opotrebovaniu.
PokiaĐ hrúbka dostiþiek brzdy je menšia ako 2 mm, nechajte celý set dostiþiek vymeniĢ u predajcu.
POZNÁMKA
Pre úþely kontroly brzdových dostiþiek musia byĢ demontované kolesá.
Kontrola zadných brzdových doštiþiek
Skontrolujte doštiþky bĚzd kvôli poškodeniu a opotrebovaniu.
PokiaĐ hrúbka dostiþiek brzdy je menšia ako 4 mm, nechajte celý set dostiþiek vymeniĢ u predajcu.
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Nedostatok brzdovej kvapaliny môže spôsobiĢ prienik vzduchu do brzdového systému, þo pravdepodobne spôsobí
nefunkþnosĢ bĚzd. Pred jazdou skontrolujte, þi je brzdová kvapalina na spodnej ryske a pokiaĐ je to nutné, kvapalinu
doplĖte. Hlavná nádrž brzdovej kvapaliny je umiestnená napravo od riadidiel, blízko pedála zadnej brzdy.
Urobte tieto opatrenia:
1. Pri kontrole hladiny brzdovej kvapaliny sa uistite, že horná þasĢ nádrže licuje otoþením riadidiel.
2. Používajte len urþenú kvalitnú brzdovú kvapalinu. V opaþnom prípade sa môže poškodiĢ gumový uzáver a spôsobiĢ
pretekanie a nesprávnu funkþnosĢ bĚzd.
POZNÁMKA
Odporuþená brzdová kvapalina: DOT3 alebo DOT4.
3. Znova doplĖte rovnaký typ brzdovej kvapaliny. Miešanie brzdových kvapalín môže viesĢ k nesprávnej chemickej
reakcii a k zlej funkþnosti bĚzd.
4. Bućte opatrní, aby sa poþas napĎĖania voda nedostala do nádrže brzdovej kvapaliny. Voda výrazne zníži bod varu
kvapaliny a môže spôsobiĢ vznik pary.
5. Brzdová kvapalina môže poškodiĢ lakované povrchy alebo plastové diely. Rozliatu kvapalinu vždy ihneć vyþistite.
6. PokiaĐ hladina brzdovej kvapaliny klesá, kontaktujte predajcu.
Výmena brzdovej kvapaliny
Kompletnú výmenu brzdovej kvapaliny by mal urobiĢ len školený servisný technik. Kontaktujte predajcu za úþelom
výmeny jednotlivých komponentov poþas pravidelnej údržby, prípadne pri poškodení alebo pretekaní.
VymeĖte olejové tesniace uzávery každé dva roky.
VymeĖte brzdové hadiþky každé štyri roky.
Journeyman Europe - CZ
16
VôĐa pravej brzdovej páþky
Páþka brzdy by mala maĢ vôĐu na konci páþky úplne minimálnu. PokiaĐ to tak nie je, kontaktujte predajcu za úþelom
kontroly brzdového systému.
UPOZORNENIE
Po servise:
 Ubezpeþte sa, že brzdy fungujú hladko a že vôĐa páþky je v poriadku.
 Ubezpeþte sa, že brzdy nezadierajú.
Ubezpeþte sa, že brzdy nie sú mokré.
 Brzdy musia byĢ úplne odvzdušnené.
Výmena komponentov bĚzd si vyžaduje profesionálne znalosti a mal by to robiĢ predajca alebo skúsený servisný technik.
Nastavenie Đavej brzdovej páþky a pedálu
Nastavenie vôle Đavej brzdovej páþky
VôĐa Đavej brzdovej páþky by mala byĢ v rozpätí 0,5 - 2 mm.
1) UvoĐnite maticu nastavovacej skrutky lanka.
2) Otoþte nastavovacou skrutkou v smere a) k zvýšeniu voĐnosti a v smere b) k zníženiu voĐnosti.
3) Utiahnite maticu.
PokiaĐ nie je možné dosiahnuĢ správnu vôĐu, kontaktujte predajcu.
POZNÁMKA
Pri nastavovaní vôle Đavej brzdovej páþky:
 Ubezpeþte sa, že nie je stlaþený brzdový pedál
 Ubezpeþte sa, že sa brzdový pedál nehýbe.
Nastavenie výšky nožného brzdového pedálu
POZNÁMKA
Pred kontrolou zadných brzdových dostiþiek, nastavte zadnú brzdu.
Vršek brzdového pedálu by mal byĢ správne umiestnený 72 mm nad najvyšším bodom nášĐapu. PokiaĐ to tak nie je,
kontaktujte predajcu kvôli nastaveniu.
UPOZORNENIE
Po servise:
 Ubezpeþte sa, že brzdy hladko fungujú a že vôĐa páþky je správna.
 Ubezpeþte sa, že brzdy nezadierajú.
 Brzdy musia byĢ úplne odvzdušnené.
Výmena brzdových komponentov vyžaduje zásah profesionálneho technika, a preto kontaktujte Vášho predajcu.
Nastavenie spínaþa brzdových svetiel
Spínaþ brzdových svetiel, ktorý sa aktivuje brzdovým pedálom alebo pákou je riadne nastavený vtedy, keć sa svetlá
rozsvietia ešte pred samotným brzdením. PokiaĐ je to nutné, nastavte spínanie brzdových svetiel následovne.
Držte spínaþ brzdových svetiel na mieste a otoþte jeho nastavovaciu maticu. Na dosiahnutie rozsvietenia svetiel skôr,
otoþte maticu v smere a). Na dosiahnutie rozsvietenia svetiel neskôr, otoþte maticu v smere b).
Kontrola lanovodu a premazávanie
UPOZORNENIE
Lanovody kontrolujte þasto. Poškodené lanovody vymeĖte.
Premažte vnútorné lanka a konce lanovodov. PokiaĐ lanovod nefunguje hladko, kontaktujte kvôli výmene Vášho
predajcu.
POZNÁMKA
Odporuþené mazivo: motorový olej SAE 10W30
Premazanie kĎbov horného a dolného þepu ohybných ramien
Premažte kĎb horného a dolného þepu pomocou mazacej pištole.
POZNÁMKA
Odporuþené mazivo: líthiové mazivo. Niektoré typy ramien sú vybavené stálou náplĖou a nevyžadujú si mazanie.
Demontáž kolesa
1. UvoĐnite matice kolesa.
2. Zdvihnite ATV a pod rám umiestnite vhodný stojan (valcovacie stolice).
3. OdstráĖte matice z kolesa.
4. Odoberte koleso.
Journeyman Europe - CZ
17
Montáž kolesa
1. Nasaćte koleso a matice.
POZNÁMKA
 Skosené matice sa používajú na predné aj na zadné kolesá. Umiestnite matice skosenou stranou ku kolesu.
 Šípka na gume musí byĢ v smere otáþania kolesa.
2. Znížte ATV tak, aby sa kolesá dotýkali zeme.
3. Utiahnite matice do urþeného momentu.
POZNÁMKA
UĢahovací moment pre maticu kolesa: Predný: 55 Nm
Zadný: 55 Nm
Batérie
Tento stroj je vybavený zapeþatenou batériou s trvalou náplĖou. Preto nie je potrebné kontrolovaĢ elektrolyt alebo do
batérie pridávaĢ destilovanú vodu. PokiaĐ sa zdá, že je batéria vybitá, kontaktujte Vášho predajcu.
UPOZORNENIE
Nepokúšajte sa odstrániĢ peþatný kryt z þlánkov batérie alebo dolievaĢ elektrolyt alebo destilovanú vodu. Môže dôjsĢ
k poškodeniu batérie. Pred prvým použitím stroja vždy batériu nabite nabíjaþkou, ktorá je urþená pre gelové batérie.
VAROVANIE
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, oþami alebo odevom. Pri práci v blízkosti batérie si vždy chráĖte oþi. ChráĖte pred
deĢmi.
V prípade kontaktu:
EXTERNOM: Vypláchnite vodou.
INTERNOM: Vypite veĐké množstvo vody alebo mlieka. Navštívte þo najskôr lekára.
OýI: Vyplachujte oþi 15 minút a þo najskôr vyhĐadajte lekára. Batérie sa nesmú nachádzaĢ v blízkosti iskier, ohĖa, cigariet
alebo iných zdrojov horenia. Pri nabíjaní alebo používaní v uzatvorenom priestore dôkladne vetrajte.
Údržba batérie
1. PokiaĐ nie je stroj v prevádzke mesiac alebo dlhšie, vyberte batériu a uskladnite ju na chladnom a tmavom mieste a
ošetrite pomocou udržiavacej nabíjaþky urþenej pre gelové batérie. Pred následným napojením batérie ju vždy úplne
nabite.
UPOZORNENIE
NabíjaĢ batériu je potrebné špeciálnou nabíjaþkou (konštantné volty/ampéry alebo konštantné volty). Použitie štandardnej
nabíjaþky môže výrazne skrátiĢ životnosĢ batérie, prípadne ju okamžite a nenávratne poškodiĢ.
2. Pri inštalácii batérie späĢ do stroja sa vždy uistite, že je zapojenie správne.
Výmena poistky
1. Skrinka poistiek je umiestnená v boxe pred
riadidlami stroja.
2. PokiaĐ sa poistka vypáli, vypnite hlavný
spínaþ a nainštalujte novú poistku urþeného
prúdu. Potom zapnite spínaþe. Ak sa poistka
v krátkej dobe opäĢ vypáli, kontaktujte
Vášho predajcu.
VAROVANIE
Vždy používajte špecifickú poistku. Nikdy
nepoužívajte iný predmet ako náhradu za
poistku.
UPOZORNENIE
Aby ste predišli náhodnému skratovaniu, vypnite pri kontrole a výmene poistky hlavný spínaþ.
Výmena žiarovky predných svetiel
PokiaĐ sa žiarovka predných svetiel poškodí, vymeĖte ju následovne:
1. OdstráĖte skrutky zo zadného krytu svetla a vyberte ich.
2. Vytiahnutím odstráĖte gumový kryt na zadnej þasti svetla.
3. OdstráĖte zámok pružiny.
4. Vyberte žiarovku z držiaka na svetlo.
VAROVANIE
Pred chytaním alebo odstraĖovaním žiarovky poþkajte, pokým žiarovka vychladne.
5. Vložte novú žiarovku do držiaka svetla a uzatvorte ju pružinou. Nikdy sa nedotýkajte jej sklennej þasti holou rukou !
6. Držiak žiarovky nainštalujte otoþením v smere hodinových ruþiþiek.
7. Umiestnite gumový kryt na zadnú þasĢ svetla.
8. Skrutkami upevnite kryt svetiel.
Journeyman Europe - CZ
18
Nastavenie svetlometov
UPOZORNENIE
Pre nastavenie svetlometov doporuþujeme kontaktovaĢ Vášho predajcu.
Otoþením nastavovacej skrutky na zadnom kryte svetla sa dá nastaviĢ zvýšenie alebo zníženie kužeĐa svetla.
Výmena žiarovky zadných svetiel
PokiaĐ sa žiarovka zadných svetiel poškodí, vymeĖte ju následovne:
1. OdstráĖte skrutky a odoberte kryt zadného svetla.
2. Vtlaþením žiarovky a otoþením proti smeru hodinových ruþiþiek vyberte žiarovku.
3. Vložte novú žiarovku, vtlaþte ju a otoþte v smere hodinových ruþiþiek.
4. Skrutkami pripevnite kryt svetla.
Nastavenie pružín predného a zadného zavesenia
ZaĢaženie pružiny môže byĢ nastavené podĐa hmotnosti
vodiþa a podĐa jazdných podmienok.
POZNÁMKA
Keć nastavujete zadné tlmiþe, zadné kolesá musia byĢ
zdemontované.
Nastavte zaĢaženie pružiny následovne.
Pre zvýšenie zaĢaženia pružiny otoþte nastaviteĐným
krúžkom (1) v smere „a“.
Pre zníženie zaĢaženia pružiny otoþte nastaviteĐným
krúžkom (1) v smere „b“.
POZNÁMKA
Špeciálny kĐúþ (1) pre úþely nastavovania môžete zakúpiĢ u
Vášho predajcu.
Štandardné polohy nastavenia zaĢaženia: B
A - minimum (Đahký)
E - maximum (Ģažký)
VAROVANIE
Vždy nastavte tlmiþe rovnako na pravej i na Đavej strane.
Nastavenie NITROGENE tlmiþov odpruženia
Nitrogenové tlmiþe
(voliteĐné príslušenstvo) majú krúžok
matice
(3) a zaisĢovaciu maticu
(2). Najprv povoĐte
zaisĢovaciu maticu
(2) a maticou
(3) nastavte vhodnú
tvrdosĢ pružiny. ZaisĢovaciu maticu (2) potom dotiahnite.
Pre nastavenie tlmenia otáþajte krúžky (1) a (4), ktoré sú
umiestnené v hornej a dolnej þasti tlmiþa. Nastavte vhodné
tlmenie, ktoré je optimálne pre vaše použitie ATV. Urobte
skúšobnú jazdu a nastavujte charakteristiku tlmenia
dovtedy, kým bude úplne vyhovovaĢ štýlu vašej jazdy.
VAROVANIE
Vždy nastavte tlmiþe rovnako na pravej i na Đavej strane.
DÔRAZNÉ VAROVANIE
PokiaĐ prevádzkujete ATV s nevhodne nastavenými
tlmiþmi, môže rýchlo dôjsĢ k poškodeniu tlmiþov,
zavesenia tlmiþov a ćalších þastí súvisiacich so
zavesením kolies.
Ponor vozidla
UPOZORNENIE
PokiaĐ sa Váš stroj ponorí do vody, môže dôjsĢ k výraznému
poškodeniu
motora,
v prípade,
že
stroj
dôkladne
neskontrolujete. Predým ako naštartujete motor, odvezte ATV k Vášmu predajcovi.
Keć nie je možné Vaše ATV k predajcovi odviezĢ, postupujte následovne:
1. PresuĖte ATV na suchú zem alebo aspoĖ na úroveĖ vody, ktorá siaha po nášĐapy.
2. OdstráĖte svieþky zapaĐovania.
3. Skontrolujte box filtra vzduchu a vysušte ho v prípade, že je tam voda.
4. NiekoĐkokrát motor preštartujte elektrickým štartérom.
5. Vysušte zapaĐovacie svieþky a suché ich založte na miesto, alebo ich nahraćte novými svieþkami.
Journeyman Europe - CZ
19
6. Pokúste sa naštartovaĢ motor. PokiaĐ je to nutné, opakujte sušenie. V žiadnom prípade nepreĢažujte batériu a štartér.
7. Privezte ATV k Vášmu predajcovi na servis þo najskôr, bez ohĐadu na to, þi ste stroj naštartovali alebo nie.
POZNÁMKA
PokiaĐ sa voda dostala do CVT, urobte dôkladné vysušenie CVT.
ÚDRŽBA, SKLADOVANIE A PRAVIDELNÁ STAROSTLIVOSġ
ýistenie ATV
ýistenie Vášho ATV nezlepší len vzhĐad stroja, ale tiež predĎži životnosĢ jednotlivých komponentov a povrchov, a taktiež
napomôže predchádzaĢ korózii.
Umývanie ATV
Najlepší a najbezpeþnejší spôsob umývania ATV je záhradnou hadicou a vodou s trochou šetrného mydla. Použite
profesionálne rukavice na umývanie, najprv umyte hornú a potom dolnú þasĢ stroja. ýasto oplachujte vodou a vysušte
jelenicou, aby ste sa vyhli stopám po vode. PokiaĐ sa zniþia bezpeþnostné nálepky, kontaktujte kvôli ich výmene
predajcu. Je vyslovene zakázané používaĢ na umývanie ATV vysokotlakový umývací systém. PokiaĐ použijete tento
systém, hrozí poškodenie ložísk kolies, tesnení, kapoty, bĚzd, ochranných náterov, chromovaných þastí, varovných
nálepiek a mnoho ćalších dielov.
POZNÁMKA
Po umytí premažte všetky mazacie miesta, ošetrite elektrické kontakty ochranným sprejom a nechajte stroj chvíĐu
naštartovaný, aby sa vyparila voda, ktorá sa prípadne dostala do motora alebo do výfukového systému. Pre dlhšiu
životnosĢ lakovaných povrchov ich konzervujte vhodným ochranným sprejom.
Voskovanie ATV
Vaše ATV môže byĢ navoskované špeciálnou voskovacou pastou. Vyvarujte sa nešetrných þistiacich prostriedkov, ktoré
by mohli poškodiĢ kapotáž a lakované povrchy.
UPOZORNENIE
Niektoré prostriedky obsahujú agresívne chemikálie a môžu poškodiĢ plastové povrchy. Bućte opatrní pri ich používaní.
Konzervácia motora pri skladovaní
OdstráĖte svieþku zapaĐovania a pridajte do valca 2-3 lyžice motorového oleja 10W40. Pre lepší prístup k otvoru svieþky
použite tenšiu hadicu a premažte injekþnou striekaþkou naplnenou vopred nameraným množstvom oleja.
Umiestnite svieþku späĢ a na chvíĐu motor naštartujte. Olej bude vháĖaný do, aj okolo piestnych krúžkov a okrajov
krúžkov, þím zakonzervuje motor ochranným olejovým filmom.
POZNÁMKA
Štartovanie motora behom uskladnenia stroja naruší ochranný film a mohlo by dôjsĢ k poškodeniu.
Premazanie lanovodov pri skladovaní
Skontrolujte všetky lanovody a premažte ich mazivom. Postupujte podĐa pokynov na údržbu v servisnej þasti tohto
manuálu a premažte všetky súþiastky stroja mazivom urþeným pre celoroþnú údržbu.
Skladovanie batérie
Vyberte batériu zo stroja a pred jej odložením sa ubezpeþte, že je úplne nabitá. Pravidelne kontrolujte stav a ošetrujte ju
pomocou udržiavacej nabíjaþky urþenej pre gelové batérie.
Chladiaca zmes pri skladovaní
Vyskúšajte hustotu chladiva a v prípade potreby ho vymeĖte. Chladivo by malo byĢ menené každé dva roky.
Skladovanie
Nastavte tlak v pneumatikách a bezpeþne podložte ATV s pneumatikami cca 5 cm od zeme. Uistite sa, že je sklad dobre
vetraný a ATV prikryte plachtou na ATV.
POZNÁMKA
Nepoužívajte plastový alebo nevzdušný materiál. Nezabezpeþíte tak dostatoþné vetranie a môže dôjsĢ k zrážaniu vody,
ktorá môže podporiĢ koróziu a oxidáciu.
Ochrana pred koróziou
Na vašom ATV stroji, zvlášĢ na podvozku a s ním súvisiacich þastí, sa môže postupom þasu objaviĢ na rôznych miestach
povrchová korózia. Táto korózia vzniká prirodzeným pôsobením prostredia a zvýrazĖuje sa zanedbávaním údržby,
prevádzkou v nevyhovujúcich podmienkach, v daždi, v zime, na zasolených komunikáciach, atć. K vzniku korózie
prispievajú taktiež nárazy drobných kamienkov, þi piesku poþas jazdy, ktoré narúšajú ochranný povrch jednotlivých
dielov. Vo väþšine prípadov je táto korózia len kozmetickým problémom, bez akéhokoĐvek vplyvu na bezpeþnú funkciu
stroja. PokiaĐ chcete tejto korózii predísĢ, starostlivo dbajte o stav svojho ATV, používajte preventívne ochranné
prostriedky a pri výskyte poškodení od kamienkov nechajte postihnuté miesto neodkladne opraviĢ. V prípade, ak
potrebujete pomoc kontaktujte Vášho predajcu.
Journeyman Europe - CZ
20
Preprava ATV
Pri preprave stroja postupujte následovne:
1. Vypnite motor a vyberte kĐúþ, aby ste predišli jeho strate pri prevoze stroja.
2. Vždy zaraćte parkovací stupeĖ.
3. Ubezpeþte sa, že veko palivovej nádrže, olejový uzáver a sedadlo sú správne nainštalované.
4. Vždy ATV pripevnite pásmi k prevoznému vozidlu s použitím vhodných pásov alebo povrazov.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Hnací remeĖ
Problém
Riešenie
Nájazd s ATV na pickup alebo vysoký vozík
Zaraćte nízky rýchlostný stupeĖ a pohon 4WD, aby ste
predišli poškodeniu remeĖa variátora.
Rozjazd v prudkom svahu
Pri rozjazde v prudkom svahu, zaraćte nízky rýchlostný
stupeĖ alebo zosadnite z ATV (po zaradení parkovacieho
stupĖa), urobte K-turn a zijdite zo svahu
Jazda pri nízkych otáþkach alebo pri nízkej cestovnej
Jazdite rýchlejšie alebo zaraćte nízky rýchlostný stupeĖ.
rýchlosti (približne do 11 km za hodinu)
Nízky rýchlostný stupeĖ sa odporúþa kvôli teplote chladiþa
a dlhšej životnosti komponentov.
Nedostatoþné zahriatie ATV vystaveného nízkym
Motor zahrievajte aspoĖ 5 minút. Pri zaradenom neutrály 5-
vonkajším teplotám.
7x krát pridajte plyn. Zahriaty remeĖ bude viac pružný a
zabraĖuje sa tak jeho zniþeniu.
Pomalé a nedostatoþné zopnutie spojky
Rýchlo pridajte plyn pre efektívne zopnutie spojky.
ġahanie pri nízkych otáþkach a nízke cestovné
Len pri zaradenom nízkom rýchlostnom stupni.
rýchlosti
Pracovné použitie - sneh, blato, atć.
Len pri zaradenom nízkom rýchlostnom stupni.
Zapadnutý ATV v snehu alebo blate
Zaraćte nízky rýchlostný stupeĖ a opatrne, ale dostatoþne
rázne pridajte plyn na zopnutie spojky. Môžete pripojiĢ aj
pohon 4WD VAROVANIE: Príliš veĐký plyn môže spôsobiĢ
stratu kontroly a prevrátenie ATV. Zle zaradený pohon 4WD
môže nenávratne poškodiĢ prevody.
Stúpanie cez veĐké objekty bez rozjazdu
Zaraćte nízky rýchlostný stupeĖ a opatrne, ale dostatoþne
rázne pridajte plyn na zopnutie spojky. VAROVANIE: Príliš
veĐký plyn môže spôsobiĢ stratu kontroly a prevrátenie ATV.
PrekĎznutie remeĖa preniknutím vody alebo snehu
Zaraćte neutrál. MeĖte otáþky motora od voĐnobehu
do CVT systému
k plnému plynu. NiekoĐkokrát opakujte. Plný plyn by nemal
byĢ aplikovaný dlhšie než 10 sekúnd. Kryt spojky by mal
byĢ skontrolovaný v prípade presakovania.
Porucha spojky
Kontaktujte predajcu.
Nepravidelný chod motora
Kontaktujte predajcu.
V prípade, že nie ste schopní nájsĢ riešenie nižšie uvedených problémov, kontaktujte predajcu.
Netoþí sa motor
Problém
Riešenie
Vypnutý spínaþ zapaĐovania
Znovu zapnite spínaþ.
Nízke napätie v batérii
Dobite batériu na 12,5 VDC
Strata elektrického spojenia batérie
Skontrolujte všetky spoje a dotiahnite.
Strata elektromagnetickej indukcie
Skontrolujte všetky spoje a dotiahnite.
Motor sa toþí, ale nenaštartuje
Problém
Riešenie
Bez benzínu
DoplĖte palivo
Zablokovaný palivový ventil alebo filter
Kontrola a vyþistenie alebo výmena
Voda v palive
Vyþerpajte palivový systém a znovu natankujte
Palivový ventil nefunguje
VymeĖte
Staré alebo neodporuþené palivo
Natankujte nové palivo
Zablokovaná alebo chybná svieþka zapaĐovania
Skontrolujte svieþku, v prípade potreby vymeĖte
Žiadna iskra na svieþku zapaĐovania
Skontrolujte svieþku, skontrolujte zapnutie spínaþa
„stop“
KĐuková skrinka naplnená vodou alebo palivom
Ihneć navštívte predajcu
„Prechlastanie“ motora
Skontrolujte, vyþistite alebo vymeĖte svieþku
zapaĐovania
Journeyman Europe - CZ
21
Zneþistený palivový filter
VymeĖte filter
Nízke napätie v batérii
Nabite batériu na min. 12,5 VDC
Zlyhanie mechaniky
Navštívte predajcu
Zvonenie alebo klepotanie motora
Problém
Riešenie
Nekvalitné alebo nízkooktánové palivo
Nahraćte odporuþeným palivom
Nesprávne zapaĐovanie
Navštívte predajcu
Nesprávna hodnota svieþky
VymeĖte svieþku
Zlyhanie motora
Problém
Riešenie
Slabá iskra od svieþky zapaĐovania
Skontrolujte, vyþistite alebo svieþku vymeĖte
Nesprávna hodnota svieþky
VymeĖte svieþku
Staré alebo neodporuþené palivo
Natankujte nové palivo
Nesprávne nainštalované káble svieþky
Navštívte predajcu
Nesprávne zapaĐovanie
Navštívte predajcu
Zlyhanie mechaniky
Navštívte predajcu
Nepravidelný chod motora, vynechávanie alebo strieĐanie do motora
Možná príþina slabej svieþky
Riešenie
Zablokovaná alebo chybná svieþka zapaĐovania
Skontrolujte svieþku, v prípade potreby vymeĖte
Opotrebovaný alebo chybný kábel svieþky zapaĐovania
Navštívte predajcu
Nesprávna hodnota svieþky
VymeĖte svieþku
Vynechávanie zapaĐovania
Skontrolujte všetky spoje a upevnite ich
Voda v palive
VymeĖte palivo
Nízke napätie v batérii
Dobite batériu na min. 12,5 VDC
Upchaté odvetrávanie nádrže
Skontrolujte a vymeĖte
Nesprávne palivo
Nahraćte odporuþeným palivom
Zablokovaný vzduchový filter
Skontrolujte a vyþistite alebo vymeĖte
Nesprávna funkcia obmedzovaþa spätného chodu
Navštívte predajcu
Nesprávna funkcia elektronickej kontroly plynu
Navštívte predajcu
Iné mechanické zlyhanie
Navštívte predajcu
Možné ochudobnenie palivovej zmesi
Riešenie
Malé množstvo alebo kontaminované palivo
DoplĖte alebo vymeĖte palivo, vyþistite
palivový
systém
Nízkooktánové palivo
Nahraćte odporúþaným palivom
Zablokovaný palivový filter
VymeĖte filter
Nesprávne trysky karburátora
Navštívte predajcu
Možné obohatenie palivovej zmesi
Riešenie
Predávkovanie sytiþa
Skontrolujte, vyþistite alebo vymeĖte
svieþku
zapaĐovania
Palivo je vysokooktánové
VymeĖte za nižšieoktánové palivo
Nesprávne trysky karburátora
Navštívte predajcu
Motor zastaví alebo stráca silu
Problém
Riešenie
Nedostatok paliva
Natankujte
Upchané odvetrávanie nádrže
Skontrolujte a vymeĖte
Voda v palive
VymeĖte palivo
Predávkovanie sytiþa
Skontrolujte, vyþistite alebo vymeĖte
svieþku
zapaĐovania
Zablokovaná alebo chybná svieþka zapaĐovania
Skontrolujte svieþku, v prípade potreby vymeĖte
Opotrebované alebo chybné káble svieþky zapaĐovania
Navštívte predajcu
Nesprávna hodnota svieþky
VymeĖte svieþku
Vynechávanie zapaĐovania
Skontrolujte všetky spoje a upevnite
Nízke napätie v batérii
Dobite batériu na 12,5 VDC
Nesprávne palivo
Nahraćte odporuþeným palivom
Zablokovaný vzduchový filter
Skontrolujte a vyþistite alebo vymeĖte
Nesprávna funkcia obmedzovaþa spätného chodu
Navštívte predajcu
Chybná funkcia elektronického zapaĐovania
Navštívte predajcu
Iné mechanické zlyhanie
Navštívte predajcu
Prehriaty motor
Vyþistite kryt chladiþa a exteriér motora
Navštívte predajcu
Journeyman Europe - CZ
22
ŠPECIFIKÁCIE
Model CF800-2 4x4
Parameter
RozmČry:
Celková dĎžka x šírka x výška
2,320 x 1,180 x 1, 360 mm
Rázvor
1,480 mm
Minimálna svetlá výška
275 mm
Rádius otáþania
4,000 mm
HmotnosĢ:
Suchá bez náplní
387 kg
Motor:
Typ motora
4-taktný dvojvalec, V-TWIN, SOHC
Objem
800 cm3
VĚtanie x zdvih
91 x 61,5 mm
Kompresný pomer
10,3 : 1
Štartovací systém
Elektrický štartér
Systém mazania
Tlakovým olejom
Motorový olej:
Dôrazne doporučený MOTOREX ATV QUAD 4T
Typ
SAE10W-40/SF
Množstvo bez výmeny olejového filtra
3,3 l
S výmenou olejového filtra
3,4 l
Množstvo pri generálnej oprave
3,5 l
Zadná olejová skriĖa prevodovky:
Dôrazne doporučený MOTOREX
Typ
SAE10W/40 SF nebo SAE80W/90 GL-4
Množstvo pri výmene oleje
0,25 l
Celkové množstvo
0,30 l
Predná olejová skriĖa prevodovky:
Dôrazne doporučený MOTOREX
Typ
SAE10W/40 SF nebo SAE80W/90 GL-4
Množstvo pri výmene oleje
0,28 l
Celkové množstvo
0,33 l
Vzduchový filter:
Suchý typ s predfiltrom
Palivo:
Typ
Bezolovnatý benzín BA95
Kapacita palivovej nádrže
23 l
Kapacita rezervy
4,0 l
Doprava paliva:
Typ
Elektronické vstrekovanie EFI
Výrobca
DELPHI USA
Svieþka zapalovania:
Typ / výrobca
DCPR8E (NGK)
Odtrh
0,8 - 0,9 mm
Typ spojky:
Mokrá, odstredivý automat
Prevody:
Typ prevodovky
Variátor
Sekundárne prevody
HriadeĐom
Zpetný chod
Áno
Pracovná redukcia
Áno
Podvozok:
Typ rámu
OceĐový, priestorový rám
Pneumatiky:
Typ
Bezdušové
VeĐkosĢ - predné
AT26x9-12 (14)
VeĐkosĢ - zadné
AT26x11-12 (14)
Brzdy:
Predná brzda
Dvojitá disková brzda
Zadná brzda
Jednoduchá disková brzda
Zavesenie kolies:
Predné zavesenie
Dvojité A ramená - oceĐ alebo kovaný dural
Zadné zavesenie
Dvojité A ramená - oceĐ alebo kovaný dural
Tlmiþe odpruženia:
Predný tlmiþ
Vinuté pružiny / olejový alebo hydropneumatický tlmiþ
Zadný tlmiþ
Vinuté pružiny / olejový alebo hydropneumatický tlmiþ
Journeyman Europe - CZ
23
Zdvihy pruženia:
Predný
160 mm
Zadný
200 mm
ġažné zariadenie:
Typ
X50 s elektrickou zásuvkou - homologované
Prevádzkové zaĢaženie (schválené)
150 kg
Kolmé zaĢaženie na Ģažné zariadenie
15 kg
Doporuþené zaĢaženie / maximálne zaĢaženie
350 kg / až 1000 kg pri kontrolovanom Ģahaní
Elektroinštalácia:
Systém zapalovania
DC. C.D.I.
Systém alternátora
A.C. magneto
Kapacita batérie
12 V, 30 Ah
Typ reflektorov:
Elektrické napätie, výkon x množstvo:
Hlavné reflektory
12 V, 35 W / 35 W x 2
Predné a zadné smerové svetlá
12 V, 10W x 4
Predné poziþné svetlá
12 V, 5W x 2
Koncové svetlo brzdy
12 V, 5W / 21W x 1
Kontrolky: Neutrál, Spiatoþka, Parkovací, Rýchly a
Nízky stupeĖ, 4WD, Diff, Smerovky, Dialkové svetlá
Dioda x 12
PRÍSLUŠENSTVO
Vaše ATV umožĖuje montáž širokého sortimentu pracovného príslušenstva. Váš predajca Vám môže ponúknuĢ široký
sortiment vhodného a schváleného príslušenstva. Zásady montáže a použitie príslušenstva vždy prekonzultujte
s predajcom a vyžiadajte si jeho súhlas s použitím príslušenstva. Montáž neschváleného príslušenstva je striktne
zakázaná a môže byĢ v prevádzke vysoko nebezpeþná!
ZÁRUKA
Limitovaná záruka na stroje JourneyMan - All Terrain Vehicles
Dovozca týmto zaruþuje pôvodnému kupcovi, že originálne diely nového stroja JourneyMan budú v prípade porúch
spôsobených nesprávnou montážou, nesprávnym spracovaním alebo nekvalitným materiálom bezplatne vymenené.
Práca spojená s výmenou týchto dielov nebude úþtovaná. Táto záruka sa nevzĢahuje na ćalšie náklady spojené
s dopravou stroja do servisného centra, umývaním a ćalšími úkonmi, ktoré priamo nesúvisia s poruchou.Taktiež sa
nevzĢahuje na diely spotrebného charakteru, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu alebo majú nižšiu životnosĢ,
než je životnosĢ celého stroja. Záruka sa ćalej nevzĢahuje na opotrebovanie stroja spôsobené bežnou prevádzkou ATV.
Kupujúci musí prevádzkovaĢ a udržiavaĢ stroj podĐa inštrukcií uvedených v tomto manuály a na štítkoch stroja. Po
objavení chyby alebo inej závady musí túto skutoþnosĢ písomne oznámiĢ najneskôr do desiatich dní na adresu
autorizovaného predajcu.
Všeobecné výnimky zo záruky: Táto limitovaná záruka nezahrĖuje akúkoĐvek náhradu za zlyhanie dielov, alebo
poškodenia stroja pri zistení nasledujúcich okolností:
Abnormálne zaĢaženie a nesprávna prevádzka stroja, zahrĖujúca najazdených viac ako 7000 km v období trvania
záruþnej lehoty alebo používanie stroja v extrémne sĢažených podmienkach.
Zanedbanie údržby, servisných prehliadok a použitie neschválených, neoriginálnych a nevhodných dielov a náplní.
Hrubé zaobchádzanie so strojom.
Nevhodné používanie stroja zahrĖujúce pretekanie, skákanie, kaskadérsky štýl jazdy, alebo ćalšie aktivity v tomto
manuály zakázané.
Prenájom, þi nájom stroja a použitie stroja na komerþné úþely.
© Journeyman Europe s.r.o.
Všetky práva vyhradené. Urþené len pre osobné využitie majiteĐov strojov JourneyMan dodaných þeským dovozcom,
alebo jeho autorizovanými predajcami. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Journeyman Europe s.r.o. je
zakázane akékoĐvek ćalšie publikovanie, kopírovanie alebo distribúcia akéhokoĐvek materiálu alebo þasti materiálu
tohoto návodu, a to vrátanie šírenia elektronickou poštou, SMS správou a MMS správou. Ćalej je zakázané zaþlenenie
týchto materiálov alebo ich þastí do rámcov þi prekopírovanie do vnútropodnikovej þi inej privátnej siete vrátane
uchovávania v akýchkoĐvek databázach.
Journeyman Europe - CZ
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////