CFMoto ATV JourneyMan Gladiator Z6. Service Manual in Czech

 

  Index      Manuals 

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CFMoto ATV JourneyMan Gladiator Z6. Service Manual in Czech

 

 

JourneyMan Gladiator Z6
Universal Terrain Vehicle
Návod k pouţití a údrţbě
Varianty: homologovaná EEC, Offroad
Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje.
Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační. Kompletní technické údaje naleznete na Technickém Průkazu,
vydaném ke kaţdému jednotlivému stroji. Změny vyhrazeny.
ÚVOD
Gratulujeme Vám k nákupu stroje JourneyMan Gladiator Z6 - UTV Series - Universal Terrain Vehicle (dále jen
UTV). Jsme hrdí na to, ţe jsme Vám nabídli tento výrobek konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle
přísných norem kvality. Jsme si jisti, ţe si vychutnáte prvotřídní provedení, spolehlivost, komfortní jízdu a
bezpečnost.
Tento manuál je nedílnou součástí UTV a je určen vlastníkům a obsluze stroje UTV, které seznámí s ovládacími
charakteristikami a mnoha vlastnostmi a funkcemi, které UTV nabízí. Manuál také zahrnuje informace o péči a
údrţbě UTV. Prosím, čtěte tento manuál pozorně. Informace obsaţené v tomto manuálu, výstraţné nálepky a
ostatní prvky, dodávané s UTV, Vám pomohou porozumět bezpečnému uţívání a údrţbě UTV. Ujistěte se, ţe
všemu rozumíte a postupujte podle instrukcí a varování uvedených v tomto manuálu.
Tento UTV není navrţen pro pouţívání ke komerčním účelům, v půjčovnách UTV a podobných oborech a
pro závodní činnost. Je určen pro bezproblémovou přepravu dvou osob a nákladu po silnicích a v lehčím
terénu. Při nedodrţení těchto podmínek neposkytujeme jakékoliv záruky na ţivotnost a spolehlivost stroje.
DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Nedílnou součástí návodu je příručka „Bezpečnostní instrukce - základní pokyny pro bezpečné pouţití UTV
(ATV)“. Řiďte se vţdy bezpečnostními zásadami uvedenými v této příručce.
Journeyman ČR
1
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA STROJE
Zaznamenejte si zde prosím identifikační čísla Vašeho UTV. Odejměte náhradní klíč a uloţte jej na bezpečném
místě. Duplikát Vašeho klíče můţe být vyroben pouze lícováním nového klíče s Vaším existujícím klíčem, takţe
pokud dojde ke ztrátě obou klíčů, spínač zapalování musí být vyměněn.
1) VIN stroje:
2) Sériové číslo motoru:
3) Označení a typ stroje:
VLASTNOSTI
Elektrické spínače a ovladače
Journeyman ČR
2
1.
Ovládání systému zapojení všech kol (AWD) - viz. Sekce popisu AWD
2.
Zámek řízení - pomocí klíčku uzamkne volant proti otáčení
3.
Páka výškového nastavení volantu - individualizace nastavení volantu
4.
Brzdový pedál
5.
Plynový pedál
6.
Madlo spolujezdce
7.
Elektrická zásuvka příslušenství 12V/10A
A.
Přístrojový panel - viz. Sekce popisu přístrojového panelu
B.
Hlavní vypínač
Funkce týkající se jednotlivých pozic vypínače jsou následující:
OFF: Veškeré elektrické obvody jsou vypnuty. Klíč můţe být vyndán pouze v této pozici.
ON: V této pozici je zapojeno veškeré palubní elektro.
ON START: Pootočením klíče do této pozice dojde k aktivaci startéru.
C.
Odpojovač motoru - umoţní rychlé vypnutí běhu motoru
D.
Přepínač směrových světel
E.
Tlačítko nastavení hodin - krátkým stiskem nastavuje hodiny, dlouhým stiskem minuty
F.
Override spínač omezovače
Nejvyšší rychlost je limitována v případě reţimu 4WD-LOCK. Pokud podmínky vyţadují vyšší výkon
motoru při jízdě vpřed, zatlačte a drţte tento spínač k omezení funkce limitování rychlosti při reţimu 4WD-
LOCK. Uvolnění spínače obnoví funkci limitování rychlosti. Zatímco je spínač stlačován, kontrolka
potlačení funkce svítí.
VAROVÁNÍ
Aktivování spínače omezovače zatímco je plynový pedál zmáčknut, můţe způsobit ztrátu kontroly nad
strojem, která můţe vést k váţnému zranění nebo smrti.
G.
Tlačítko zvukové signalizace
H.
Přepínač dálkových a tlumených světel
I.
Třípolohový vypínač světel - Vypnuto / Parkovací světla / Provozní světla
VAROVÁNÍ
Nepouţívejte světla při vypnutém motoru déle neţ 30 minut. Baterie se můţe vybít natolik, ţe jiţ nepůjde
stroj náleţitě nastartovat. Pokud k tomu dojde, vyjměte baterii a dobijte ji k tomu určenou nabíječkou
gelových baterií.
J.
Tlačítko zapnutí výstraţných světel - stiskem tlačítka se aktivují výstraţná světla.
Brzdy
Brzdový pedál
Brzdový noţní pedál je umístěný na levé straně stroje na podlaze. Pro pouţití brzdy sešlápněte pedál nohou. Pedál
ovládá všechny brzdy kol najednou.
VAROVÁNÍ
Provozování UTV s mokrými brzdami můţe vést k nedostatečnému brzdění, coţ můţe způsobit nehodu. Nikdy
neprovozujte UTV s mokrými brzdami.
Před jízdou vţdy zkontrolujte brzdový pedál a nádrţ s kapalinou. Pokud je vyprázdněná, pedál by měl fungovat
ztuha. Jakákoliv vlhkost by naznačovala moţnou trhlinu v nádrţi s kapalinou nebo nízkou hladinu kapaliny v nádrţi,
coţ musí být před jízdou napraveno. Kontaktujte Vašeho obchodníka pro řádnou diagnostiku a opravu.
Brzdová kapalina
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádrţce před kaţdým pouţitím UTV. Nádrţka je umístěna pod kapotou
stroje.
Hladina kapaliny v nádrţce je viditelná skrz průhledné okénko na straně nádrţky. Pokud je hladina níţe neţ je údaj
linie označená „lower“, doplňte nádrţ stejným typem brzdové kapaliny.
VAROVÁNÍ
Přeplněná nádrţ můţe způsobit drhnutí nebo zablokování brzd, které můţe vést k váţnému zranění nebo smrti.
Udrţujte brzdové kapalinu v doporučené hladině. Nepřeplňujte.
NOTE: Při kontrole brzdové kapaliny musí být UTV na zemi a v rovině. Pokud je hladina kapaliny nízká, přidejte
pouze DOT3 brzdovou kapalinu.
NEPŘEPLŇUJTE.
Journeyman ČR
3
VAROVÁNÍ
Nikdy neskladujte nebo nepouţívejte částečně pouţitou nádobu s brzdovou kapalinou. Brzdová kapalina přijímá
vlhkost, coţ znamená, ţe rychle absorbuje vlhkost ze vzduchu. Ta ovšem způsobuje sníţení teploty varu brzdové
kapaliny, coţ můţe vést k brzkému oslabení brzd a moţné nehodě s následky váţného zranění. Po otevření
nádoby s brzdovou kapalinou vţdy zbylou část zlikvidujte.
Parkovací brzda
Je umístěna uprostřed mezi sedadly jezdců. Kdyţ parkujete, vypněte motor a zatáhněte za páku parkovací brzdy.
Pro uvolnění nadzvedněte páku, stiskněte zajišťovací tlačítko a spusťte páku zpět dolů.
VAROVÁNÍ
Provozování UTV zatímco je zařazená parkovací brzda můţe vést k nehodě a váţnému zranění nebo smrti. Vţdy
před uvedením stroje do pohybu zkontrolujte, zda je parkovací brzda vyřazena.
Důležitá ochrana
V případě, ţe je parkovací brzda zařazena po dlouhou dobu, můţe dojít k jejímu uvolnění. Vţdy zablokujte kola
jako prevenci proti tomuto uvolnění.
Nikdy nenechávejte UTV zaparkované na kopci o samotě. Vţdy zablokujte kola, pokud parkujete z kopce, abyste
předešli popojíţdění. Druhá moţnost je parkovat UTV ve svahové pozici.
Palivová nádrţ
Víčko palivové nádrţe se nachází vpravo u sedadla spolujezdce. Odjistěte sedadlo, zvedněte jej a odstraňte víčko
palivové nádrţe jeho otočením proti směru hodinových ručiček. Připevněte víčko palivové nádrţe jeho otočením ve
směru hodinových ručiček. Nedotahujte extrémní silou. Tankujte pouze bezolovnatý benzín BA95.
Bezpečnost paliva
VAROVÁNÍ
 Benzín je za určitých okolností vysoce hořlavá a vznětlivá látka.
 Vţdy buďte maximálně opatrní při manipulaci s benzínem.
 Vţdy doplňujte palivo při vypnutém motoru a to ve venkovním nebo dobře větraném prostoru.
 Nikdy neplňte plastový kanystr na benzín, kdyţ je poloţen na nosiči. Statická elektřina mezi nosičem a
kanystrem můţe způsobit jiskru.
 Nekuřte a zabraňte otevřenému ohni v blízkosti místa, kde probíhá tankování nebo v místě, kde je uloţen
benzín.
 Nepřeplňujte palivovou nádrţ. Netankujte aţ po hrdlo.
 V případě potřísnění kůţe nebo šatů benzínem, ihned jej smyjte mýdlem a vodou a vyměňte oděv.
 Nikdy nestartujte nebo nenechte běţet UTV v uzavřeném prostoru. Benzinové výpary jsou jedovaté a
můţou v krátkém čase způsobit ztrátu vědomí nebo smrt.
VAROVÁNÍ
Motorové zplodiny tohoto produktu obsahují chemikálie, o kterých je známo, ţe způsobují rakovinu, vady při
narození nebo jiné reprodukční škody.
Provozujte UTV pouze ve venkovním nebo dobře větraném prostoru.
Řadicí páka automatické převodovky
Řadicí páka je umístěna mezi sedadly stroje.
L: pomalý převod
H: rychlý převod
N: neutrál
R: zpětný chod
P: parkování - (pokud je ve výbavě)
Posun do polohy R nebo P je podmíněný pouţitím
brzdového pedálu, aby došlo k odblokování
mechanismu. Při vyřazování z polohy R nebo P je také
nutné pouţít brzdový pedál, aby došlo k odblokování
mechanismu.
Journeyman ČR
4
UPOZORNĚNÍ
V případě řazení při běhu motoru, který nejde na prázdno nebo v pohybu stroje by mohlo dojít k poškození
převodu. Pro přeřazení zastavte stroj a na volnoběh zařaďte poţadovanou rychlost.
V případě, ţe chcete zařadit R nebo P, pouţijte předtím brzdový pedál.
Kdykoliv není UTV pod Vaším dohledem, vţdy zařaďte parkovací stupeň P.
Údrţba táhel řazení je důleţitá pro správnou funkčnost řazení. Jestli máte nějaké problémy, kontaktujte svého
dealera.
Ţivotnost řemenu variátoru a spojky variátoru
Ţivotnost řemenu a spojky variátoru lze prodlouţit pouţíváním pomalého převodu v situacích těţkého terénu,
taţení přívěsů a v případech, kdy se stroj po delší dobu pohybuje rychlostí niţší neţ 11 km v hodině.
Systém zapojení všech kol (AWD)
Zapojení pohonu všech čtyř kol a spínač zamknutí pohonu předních kol
Tento UTV je vybaven spínačem zapojení pohonu všech čtyř kol „2WD“/“4WD“c a spínačem uzamknutí
diferenciálu předních kol „LOCK“/“4WD“d
Zvolte vhodný pohon dle terénu a podmínek.
 Pohon dvou kol (2WD): síla je převáděna
pouze na zadní kola.
 Pohon čtyř kol (4WD): síla je převáděna na
zadní a přední kola.
 Pohod všech čtyř kol s uzamknutým předním
pohonem (4WD-LOCK): síla je převáděna na
zadní a přední kola, kdyţ je přední pohon
uzamčen („DIFF.LOCK“). Na rozdíl od reţimu
4WD se otáčejí všechny kola stejnou
rychlostí.
Spínač pohonu všech čtyř kol „2WD“/“4WD“ d
Pro provedení změny z reţimu 2WD na 4WD
zastavte UTV a přepněte spínač do polohy „4WD“.
Po jeho přepnutím se na přístrojové desce rozsvítí
kontrolka. Pro změnu do výchozí polohy 2WD,
zastavte UTV a ujistěte se , ţe páčka je v poloze „a“
a poté přepněte na „2WD“.
Spínač zamykání pohonu předních kol
„LOCK“/“4WD“ c
Pro zamčení předního pohonu v reţimu 4WD se
ujistěte, ţe je spínač v pozici „4WD“, zastavte UTV,
posuňte páčkud do pozice „b“ a poté nastavte
spínač do polohy „LOCK“. Ve chvíli, kdy je přední
pohon uzamčen, se na přístrojové desce společně
s kontrolkou rozsvítí kontrolka („DIF.LOCK“).
K uvolnění uzamčení předního pohonu zastavte UTV
a nastavte spínač do polohy „4WD“.
Journeyman ČR
5
UPOZORNĚNÍ
Kdyţ je spínač přepojen do polohy „LOCK“, tak kontrolka zámku předního pohonu bliká do té doby, neţ je přední
pohon plně uzamčen.
Kdyţ tato kontrolka bliká, tak otočením volantu doleva a doprava pomůţete mechanismu zapadnout.
Jízda předtím, neţ je zámek předního pohonu řádně uzamčen (např. kdyţ kontrolka stále bliká), způsobí, ţe je
rychlost motoru limitována do chvíle ukončení tohoto procesu.
Kdyţ je UTV v reţimu 4WD-LOCK je maximální rychlost limitována na hodnotu 35 km/h.
Nicméně, pokud podmínky vyţadují plný výkon motoru, zatlačte a drţte spínač pro dosaţení přerušení rychlostní
limitu funkce 4WD-LOCK.
DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte se zařazeným pohonem všech kol na pevném podkladu. Mělo by to za následek rychlou
destrukci převodů! Pouţívejte tyto systémy pouze, kdyţ je to zcela nezbytné. Tyto systémy přiřaďte včas.
V případě řazení ve ztíţených podmínkách si velmi pečlivě ověřte správné zařazení. Vţdy si ověřte, ţe je
systém správně aktivován a převody jsou správně uzamčeny. V opačném případě hrozí při rozjetí okamţitá
destrukce převodů.
Pedál plynu
Pedál plynu je umístěná na podlaze vedle pedálu brzdy. V okamţiku, kdy motor běţí, pohyb plynovým pedálem
bude zvyšovat rychlost motoru. Rychlost regulujte tlakem nohou na plynový pedál. Jelikoţ je plynový pedál
odpruţený, stroj bude sniţovat rychlost a motor se vrátí do volnoběţného chodu kdykoliv se pedál uvolní. Před
nastartováním motoru, zkontrolujte plynový pedál, abyste si byli jisti, ţe funguje hladce. Ujistěte se, ţe se motor
vrací do volnoběhu ve chvíli, kdy je plynový pedál uvolněn.
VAROVÁNÍ
Před nastartováním motoru zkontrolujte funkčnost plynového pedálu. Pokud nefunguje hladce, zjistěte důvod.
Problém před jízdou odstraňte. Kontaktujte svého dealera, pokud nemůţete odhalit problém nebo jej vyřešit.
Omezovač rychlosti
Plynový pedál disponuje funkcí omezovače rychlosti (dle typu). Nastavením regulačního šroubu limituje dostupné
maximum síly motoru a omezuje rychlost UTV. Pro nastavení kontaktujte dealera.
Přístrojová deska, ukazatele a kontrolky
Journeyman ČR
6
c Kontrolka levého blikače
Tato kontrolka se rozsvítí, kdyţ se sepne spínač blikačů na Õ
“.
d Kontrolka dálkových světel
Tato kontrolka se rozsvítí, kdyţ se sepne spínač dálkových světel.
e Kontrolky zařazených rychlostí „L - H - N - R“
Tyto kontrolky oznamují stav zařazených rychlostí.
f Kontrolka parkovací brzdy
Tato kontrolka se rozsvítí při aktivaci parkovací brzdy.
g Kontrolka OVERRIDE
Tato kontrolka se rozsvítí při aktivaci spínače OVERRIDE.
h Kontrolka pravého blikače
Tato kontrolka se rozsvítí, kdyţ se sepne spínač blikačů na Ö “.
i Kombinovaný ukazatel zapojení čtyř kol a uzamčení předního diferenciálu
Symbol „náprava“: Tento ukazatel se rozsvítí, kdyţ spínač 2WD/4WD je nastaven do pozice 4WD.
Symbol „kříţek“: Tato kontrolka DIFF.LOCK ve 4WD jízdě se rozsvítí, kdyţ LOCK - 4WD spínač je v pozici
LOCK.
UPOZORNĚNÍ
Kvůli synchronizaci mechanismu v případě předního pohonu, se kontrolka 4WD jízdy moţná nerozsvítí, dokud ATV
nebude v pohybu. Ujistěte se pečlivě o správném zařazení systému.
j Palivoměr: ukazuje zbývající mnoţství benzínu v nádrţi. „F“ indikuje, ţe celkové mnoţství paliva odpovídá
plné nádrţi. Kdyţ ukazatel dosáhne prvního bodu v červeném poli, mělo by být co nejdříve doplněno palivo.
Červené pole znamená, ţe zbývající mnoţství paliva v nádrţi je méně jak 4 l.
k Tachometr: ukazatel rychlosti jízdy.
UPOZORNĚNÍ
Kdyţ tachometr neukazuje během jízdy rychlost, kontaktujte dealera, aby zkontroloval obvodové čidlo rychlosti.
l Odometer: ukazuje celkovou ujetou vzdálenost.
11. Teploměr: ukazatel teploty chladící kapaliny. Kdyţ je ukazatel teploty v zelené části „C“, znamená to, ţe
teplota je normální. Červená část „H“ indikuje, ţe je teplota vysoká. V tomto případě, prosím, vypněte motor, dokud
se teplota nesníţí. V případě, ţe teplota stoupá často, zkontrolujte funkci chlazení nebo problém konzultujte
s lokálním dealerem.
UPOZORNĚNÍ
Motor se můţe přehřát, kdyţ je ATV přetíţený. Pokud k této situaci dojde, sniţte náklad dle specifikace.
Po nastartování se ujistěte, ţe ukazatel teploty chlazení je v zelené části „C“. Pokračování provozu
v případě, ţe je kontrolka v červené části „H“ můţe způsobit poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Pokud je v chladicím systému nedostatek chladiva, nebo je v systému závada, nemusí ukazatel teploty ukazovat
správně. Vţdy před jízdou proveďte inspekci systému.
12. Hodiny: ukazatel aktuálního času. Hodiny lze seřídit tlačítkem umístěným vpravo na plastu pod přístrojovou
deskou stroje. Kombinací krátkých a dlouhých stisků můţete nastavit aktuální čas.
13. Kontrolka EFI (bez vyobrazení): před startem ATV blikáním nebo trvalým svitem signalizuje aktivaci EFI
vstřikování. Při chodu motoru je zhasnuta. Pokud kontrolka trvale bliká nebo svítí, signalizuje tím chybový stav
vstřikování a nutnost okamţitého servisu.
Journeyman ČR
7
PROVOZ
Období záběhu
Období záběhu pro Vaše nové UTV je určeno na prvních dvacet hodin provozu nebo vyčerpání čtyř plných
palivových nádrţí. Ţádná jiná záleţitost z Vaší strany není tak důleţitá jako řádný záběh. Opatrné zajíţdění nového
motoru vede k efektivnějšímu provozu a delší ţivotnosti motoru. Pečlivě dodrţujte následující procedury.
UPOZORNĚNÍ
Nadměrná zahřívání v průběhu prvních hodin provozu způsobí přilnavé součástky motoru. Během prvních hodin
provozu proto nejezděte po delší dobu na plný plyn nebo vysoké rychlosti. Motor se můţe extrémně přehřát.
Pouţívání jiných olejů, neţ které jsou doporučované mohou způsobit váţné poškození motoru. Pro Váš motor
doporučujeme pouţívat pouze výrobcem doporučený olej.
1. Naplňte palivovou nádrţ benzínem.
2. Zkontrolujte měrkou hladinu oleje.
Pokud je nutné upravit hladinu oleje mezi minimální a maximální hladinou, doplňte 4 Synthetic Oil.
3. Nejprve jeďte opatrně. Zvolte otevřenou plochu, která Vám umoţní se seznámit s manipulací a ovládáním
stroje.
4. Měňte polohu plynové páčky. Nenechte stroj běţet trvale ve stejných otáčkách.
5. Dodrţujte pravidelné kontroly hladin kapalin, kontrolek a věcí, které jsou uvedené v seznamu činností,
které se provádí před kaţdou jízdou.
6. Táhněte pouze lehké náklady.
7. Během záběhu vyměňte olej a filtr po 20 hodinách nebo jednom měsíci.
Kontrola stroje před jízdou
VÁROVÁNÍ
Pokud není před kaţdou jízdou řádně provedena kontrola, můţe to vést k váţnému zranění nebo smrti. Vţdy před
pouţití stroj zkontrolujte, abyste se ujistili o řádné funkčnosti.
Kontrolní kroky
Poloţka
Poznámka
Brzdový systém / pedál
Kontrola funkčnosti
Brzdová kapalina
Kontrola hladiny kapalin
Přední zavěšení
Kontrola, v případě potřeby mazivo
Zadní zavěšení
Kontrola, v případě potřeby mazivo
Řízení
Kontrola funkčnosti
Pneumatiky
Kontrola stavu a tlaku
Kola / spoje
Kontrola, ujistěte se o pevnosti spojů
Matice rámu, šrouby, spoje
Kontrola, ujistěte se o pevnosti
Palivo a olej
Kontrola hladiny
Chladicí systém
Kontrola hladiny
Hadice chlazení
Zkontrolujte případné netěsnosti
Plynový pedál
Kontrola funkčnosti
Kontrolky, spínače
Kontrola funkčnosti
Vzduchový filtr, pre-filtr
Kontrola, pročištění
Usazeniny v odpadové hadici filtru
Vysušte případné sedliny
Přední světlomety
Kontrola funkčnosti
Brzdová světla, koncové světlomety
Kontrola funkčnosti
Příslušenství
Helma, ochranné brýle, ochranný oděv
Startování motoru
Startování studeného motoru
VAROVÁNÍ
Výfukové plyny z motoru obsahují jedovaté zplodiny a mohou způsobit ztrátu vědomí, která můţe vést k váţnému
zranění nebo smrti. Nikdy nestartujte v uzavřeném prostoru.
UPOZORNĚNÍ
Provoz stroje ihned po nastartování můţe způsobit poškození motoru. Nechte motor několik minut zahřát a teprve
poté vyjeďte.
Journeyman ČR
8
1. Sešlápněte brzdový pedál.
2. Otočte hlavní vypínač do pozice „ON“.
3. Zařaďte neutrál.
POZNÁMKA
Pokud je zařazený neutrál a jeho kontrolka se nerozsvítila, kontaktujte dealera pro kontrolu elektrického obvodu.
Motor můţe být nastartován v jakémkoliv stupni, pokud je sešlápnutý zadní brzdový pedál. Přesto je doporučeno
startovat se zařazením neutrálu.
4. Počkejte, aţ čerpadlo EFI natlakuje EFI systém a kontrolka EFI vstřikování zhasne.
POZNÁMKA
Pokud kontrolka EFI nezhasla nebo stále bliká, nepokoušejte se o start a kontaktujte dealera pro kontrolu
vstřikování.
5. Zcela uzavřete pedál plynu a nastartujte motor pootočením startovacího spínače.
POZNÁMKA
Pokud motor nenastartuje, pusťte startovací spínač a poté znovu aktivujte. Druhý pokus proveďte po několika
sekundách. Kaţdé startování by mělo být co nejkratší kvůli ochraně energie baterie a předcházení poškození
startéru. Při jednotlivém pokusu nestartujte motor více neţ 5 sekund.
Pokud je baterie vybitá, nastartujte stroj pomocí nouzového startovacího lanka (pokud je ve výbavě).
7. Pokud je motor nastartován, pokračujte v zahřívání motoru, dokud není volnoběh hladký.
UPOZORNĚNÍ
Před první jízdou nejprve prostudujte kapitolu o období záběhu.
Startování zahřátého motoru
Při startování zahřátého motoru se postupuje stejně jako v případě motoru studeného.
Řazení a couvání
UPOZORNĚNÍ
Před řazením musíte stroj zastavit a uzavřít plynový pedál. Jinak by mohlo dojít k poničení převodů.
Řazení: z Neutrálu (N) do High (H) a z High (H) do Low (L)
1. Stroj zcela zastavte a vyčkejte poklesu otáček.
2. Zabrzděte, přeřaďte pohybem řadicí páky dle návodu na řadicí páce.
POZNÁMKA
Ujistěte se, ţe je řadicí páka řádně zafixovaná ve zvolené pozici.
3. Postupně přidávejte plyn.
Řazení: Neutrál (N) do Zpátečky (R) a ze Zpátečky (R) do Parkování (P)
POZNÁMKA
Zpátečku (R) nebo Parkování (P) nelze zařadit bez pouţití pedálu brzdy.
1. Stroj zcela zastavte a uzavřete plynový pedál.
2. Pouţijte pedál brzdy.
3. Z neutrálu (N) zařaďte zpátečku (P) nebo ze zpátečky (R) parkování (P) pohybem řadicí páky dle kulisy
řazení.
POZNÁMKA
 V případě zařazené zpátečky (R) se rozsvítí kontrolka. Pokud se nerozsvítí, kontaktujte prodejce za
účelem kontroly elektrického obvodu.
 Kvůli synchronizaci mechanismu motoru se můţe stát, ţe se kontrolka nerozsvítí, dokud se UTV
nezačne pohybovat.
4. Zkontrolujte prostor za strojem a poté uvolněte brzdový pedál.
5. Postupně přidávejte plyn a nadále kontrolujte prostor.
Journeyman ČR
9
UPOZORNĚNÍ
Při řazení zpátečky (R) se ujistěte, ţe v prostoru za vámi nejsou ţádní lidé ani objekty. V případě, ţe je prostor
volný, pomalu couvejte.
UPOZORNĚNÍ
Stroj obsahuje samočinný omezovač zpětného chodu pro vyšší bezpečnost couvání.
PROVOZ
Příslušenství
Stroj je vybaven 12V zásuvkou, která zajišťuje fungování pomocného vybavení.
Plán pravidelné údrţby
Pečlivá pravidelná údrţba umoţní spolehlivé fungování stroje.
Kontrola, nastavení a promazávání důleţitých součástek je popsáno v plánu pravidelné údrţby.
Kontrola, čištění, promazávání, nastavení a v případě potřeby výměna dílů. Pokud se kontrolou zjistí nutnost
výměny dílů, pouţijte díly od vašeho dealera.
POZNÁMKA
Servis a nastavení je zásadní. Pokud neovládáte servisní procedury, kontaktujte dealera.
Plán pravidelné údrţby vychází z průměrných podmínek provozu a z průměrné rychlosti 16 km/h. Stroj určený
k vyššímu zatíţení musí být servisován v kratších intervalech.
Stručná definice náročného pouţívání
 Frekventovaná jízda bahnem, vodou a pískem.
 Rychlá jízda stylem nejvyšších otáček.
 Delší pomalé jízdy, těţké zatíţení.
 Delší doba chodu na volnoběh.
 Dlouhá jízda za chladného počasí.
Věnujte zvláštní pozornost hladině oleje. Stoupnutí hladiny oleje během jízdy v chladném počasí můţe indikovat
nečistoty hromadící se v olejové nádrţi. V tomto případě vyměňte ihned olej. Sledujte hladinu oleje a jestliţe
stoupání oleje pokračuje, přerušte uţívání stroje a kontaktujte dealera.
Klíčový údrţbový plán
Provádějte tyto procedury častěji v případě, ţe stroj pouţíváte v těţkých podmínkách.
K servisním prohlídkám vyuţívejte autorizovaného dealera.
Nesprávné dodrţování procedur označených symbolem by mohlo vést k selhání dílů a tím k váţnému zranění
nebo smrti. K servisním prohlídkám vyuţívejte autorizovaného dealera.
Periodický plán údrţby
Interval údrţby
Poloţka
Poznámky
Hodiny
Kalendář
km
před
Řízení
jízdou
před
Přední zavěšení
jízdou
před
Zadní zavěšení
jízdou
před
Pneumatiky
jízdou
před
Proveďte nutné opravy
Brzdová kapalina
jízdou
před
Brzdový pedál
jízdou
před
Brzdový systém
jízdou
před
Kola / spoje
jízdou
před
Spoje rámu
jízdou
Journeyman ČR
10
před
Motorový olej
jízdou
Vzduchový filtr, pre-filtr
denně
Kontrola, časté čištění
Usazenina na hadičce
denně
Vysušení případných usazenin
vzduchové boxu
Chlazení
denně
Výměna kaţdé 2 roky
Přední / koncová světla
Kontrola funkčnosti, při výměně pouţijte
denně
dielektrické mazivo
Vzduchový filtr, hlavní část
týdně
Kontrola, výměna v případě potřeby
Kryt lanka
V případě potřeby vysušte vodu, často kontrolovat
týdně
při jízdě v mokrých podmínkách
60
Brzda assy
10 h
měsíčně
(100)
Periodická kontrola
125
Baterie
20 h
měsíčně
(200)
Kontrola svorek, čištění, testování
155
Olej předního diff
25 h
měsíčně
(250)
Kontrola hladiny, roční výměna
155
Olej zadního diff
25 h
měsíčně
(250)
Kontrola hladiny, roční výměna
155
Převodový olej
25 h
měsíčně
(250)
Kontrola hladiny, roční výměna
155
Výměna motorového oleje
25 h
1 měsíc
(250)
Po měsíci nečinnosti vyměňte olej
310
Celkové promazání
50 h
3 měsíce
(500)
Namaţte všechna kování, čepy, spoje kabelů atd.
310
Zapojení řazení
28 h
1 měsíc
(500)
Kontrola, promazání, oprava
310
Řízení
50 h
3 měsíce
(500)
Promazání
310
Přední zavěšení
50 h
6 měsíců
(500)
Promazání
310
Zadní zavěšení
50 h
6 měsíců
(500)
Promazání
310
Nádobka plováku karburátoru
50 h
6 měsíců
(500)
Vysušujte pravidelně
310
Kontrola, oprava, promazání, v případě potřeby
Plynový pedál / ETC spínač
50 h
6 měsíců
(500)
vyměňte
310
Kontrola, oprava, promazání, v případě potřeby
Škrtící ventil kabelu
50 h
6 měsíců
(500)
vyměňte
Sací kanály karburátoru /
310
Kontrola kanálů kvůli řádnému utěsnění /
příruba
50 h
6 měsíců
(500)
vzduchové štěrbiny
310
Řemen
50 h
6 měsíců
(500)
Kontrola, oprava, v případě potřeby vyměňte
310
Sezónně kontrolujte intenzity chlazení, tlakový
Chlazení
50 h
6 měsíců
(500)
systém testujte ročně
620
Proveďte přestávku po 25 h / 1 měsíci a vyměňte
Výměna motorového oleje
100 h
6 měsíců
(1000)
olej
620
Výměna olejového filtru
100 h
6 měsíců
(1000)
Vyměňte při výměně oleje
620
Ventil hadice olejové nádrţky
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola spoje, podmínky
620
Vůle ventilů
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola, oprava
620
Kontrola trhlin v krytu nádrţe, lemů, palivové
Palivový systém
100 h
12 měsíců
(1000)
nádrţe, filtru, karburátoru; lemy měňte kaţdé dva
roky
620
Palivový filtr
100 h
12 měsíců
(1000)
Ročně vyměňovat
620
Chladič
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola, očistěte povrch
Journeyman ČR
11
620
Hadice chlazení
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola trhlin
620
Zavěšení motoru
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola
620
Tlumič motoru / trubka
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola
620
Svíčka zapalování
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola, v případě potřeby vyměňte
620
Přerušovač zapalování
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola
Kontrola opotřebení, spojů, bezpečnosti; aplikujte
620
Elektrická instalace
100 h
12 měsíců
dielektrické mazivo na konektory vestavené
(1000)
opotřebení, blátu atd.
620
Svorky, konektory
100 h
12 měsíců
(1000)
Kontrola, očištění; výměna opotřebovaných dílů
1000
Loţiska kol
100 h
12 měsíců
(1600)
Kontrola, v případě potřeby vyměňte
1240
Brzdová kapalina
200 h
24 měsíců
(2000)
Měňte kaţdé dva roky
1860
Lapač jisker
300 h
36 měsíců
(3000)
Vyčistěte
Volnoběh
V případě potřeby upravte
Nastavení sběhu předních kol
Pravidelně kontrolujte; při výměně dílů nastavte

Přídavná brzda
Denně kontrolujte; v případě potřeby nastavte

Směrovací světla
V případě potřeby nastavte
Doporučení pro promazávání
Kontrolujte a promazávejte všechny komponenty a to v intervalech uvedených v Periodickém plánu údrţby. Díly,
které nejsou v tomto výčtu uvedeny, by měly být promazávány v intervalu celkového promazávání.
Tabulka klíčových promazávání
Častěji v těţkých podmínkách (mokro, sucho)
Celoroční mazivo
y Po delší době úschovy, tlakového mytí nebo ponořování pouţívejte U-Joint
Lube kaţdých 500 km
Poloţka
Mazivo
Metoda
Motor
SAE15W-40/SG
Přidejte do řádné úrovně
měrky
Brzdy
DOT3 nebo DOT4
Udrţujte úroveň mezi
kapalina
ukazateli
SAE15W/40 SG nebo
Přední skříň převodovky
SAE80W/90 GL-4
Zadní skříň převodovky
SAE15W/40 SG nebo
SAE80W/90 GL-4
Kulové klouby
Mazivo
Uloţení řídících tyčí, ramen
NLGI No.2
Vyplnit pomocí mazacího
zavěšení kol a stabilizátoru
lisu
Motorový olej
Vţdy zkontrolujte a vyměňte motorový olej v intervalech uvedených v tabulce Periodický plán údrţby. Při výměně
oleje vţdy vyměňte i olejový filtr.
Kontrola motorového oleje
1. Odklopte korbu, případně sedačku řidiče a odstraňte případné kryty.
2. Umístěte UTV na rovinu.
3. Nastartujte motor a nechte ho běţet na volnoběh 20-30 sekund. Zastavte motor.
4. Počkejte několik minut, dokud se olej neusadí.
Journeyman ČR
12
5. Vyšroubujte zátku z plnicího hrdla olejové nádrţe a očistěte měrku čistícím hadrem.
6. Vloţte měrku do otvoru plnicího hrdla a zašroubujte jí a poté ji opět vyjměte pro kontrolu hladiny oleje.
POZNÁMKA
Motorový olej by měl být mezi horní a spodní ryskou.
7. Pokud je hladina motorového oleje pod nebo na spodní rysce, přidejte dostatečné mnoţství doporučovaného
typu oleje.
8. Vloţte měrku do otvoru plnícího hrdla a poté utáhněte hrdlo olejové nádrţe.
9. Nainstalujte kryty a sklopte korbu a sedačku řidiče.
Výměna oleje
1. Nastartujte motor a několik minut jej zahřívejte a poté motor vypněte.
2. Umístěte pod motor misku na pouţitý olej a poté odstraňte zátku z olejové nádrţe.
3. Odstraňte výpustní šroub na spodní straně motoru a nechte odtéci olej ze skříně motoru.
4. Pomocí klíče filtru odstraňte olejový filtr.
POZNÁMKA
Tento klíč je dostupný u dealera.
5. Aplikujte lehkou vrstvu motorového oleje na těsnící krouţek nové olejového filtru.
POZNÁMKA
Ujistěte se, ţe těsnící krouţek správně sedí v montáţní pozici.
6. Umístěte pomocí klíče nový olejový filtr a utáhněte jej do specifikovaného točivého momentu pomocí
momentového klíče.
POZNÁMKA
Točivý moment pro olejový filtr: 17 N m
7. Umístěte zpět výpustní šroub a utáhněte jej pomocí momentového klíče.
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 30 Nm
8. Doplňte odpovídající mnoţství doporučeného typu oleje a poté umístěte a utáhněte zátku plnícího hrdla.
POZNÁMKA
Orientační mnoţství bez výměny olejového filtru: 2,5 L
Orientační mnoţství s výměnou olejového filtru: 2,6 L
9. Nastartujte motor a několik minut jej zahřívejte. Během zahřívání zkontrolujte unikání oleje. Jestliţe olej vytéká,
ihned vypněte motor a zjistěte příčinu a odstraňte ji.
10. Vypněte motor a zkontroluje hladinu oleje a v případě potřeby olej doplňte.
POZOR: V případě kompletního vyprázdnění olejového vedení můţe nastat potřeba nalití vyššího mnoţství
oleje, neţ je zde uvedeno. Pokaţdé po výměně oleje proveďte opakovanou kontrolu stavu oleje dle
předepsaného postupu a dolijte potřebné mnoţství! Nedodrţením tohoto postupu hrozí zadření motoru!
Olej v zadní skříni převodovky
Olej v zadní skříni převodovky musí být před kaţdou jízdou kontrolován kvůli úniku oleje. Pokud odhalíte únik oleje,
kontaktujte kvůli opravě dealera.
Výměna oleje v zadní skříni převodovky
1. Umístěte stroj na rovný povrch.
2. Poloţte misku pod zadní skříň převodovky na odběr pouţitého oleje.
3. Odstraňte plnicí uzávěr a výpustní šroub a nechte odtéci olej.
4. Umístěte výpustní šroub a utáhněte jej do specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 23 Nm
5. Naplňte zadní skříň převodovky olejem.
Mnoţství oleje při periodické výměně: 0,25 L
Celkové mnoţství oleje: 0,30 L
6. Umístěte plnicí uzávěr a utáhněte je do specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro plnicí uzávěr: 23 Nm
7. Zkontrolujte únik oleje. Pokud olej uniká, zjistěte příčinu a odstraňte ji.
POZNÁMKA
Ujistěte se, ţe se do zadní skříně převodovky nedostal ţádný cizorodý materiál.
Měření oleje v přední skříni převodovky
1. Umístěte stroj na rovný povrch.
2. Odstraňte plnicí uzávěr a zkontrolujte hladinu oleje. Měl by být aţ po okraj otvoru. Pokud je hladina nízká,
přidejte dostatečné mnoţství oleje pro dosaţení poţadované úrovně.
3. Umístěte plnicí uzávěr a utáhněte dle specifikovaného točivého momentu.
Journeyman ČR
13
POZNÁMKA
Točivý moment pro plnicí uzávěr: 23 Nm
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 23 Nm
Výměna oleje v přední skříni převodovky
1. Umístěte stroj na rovný povrch.
2. Poloţte misku pod přední skříň převodovky na odběr pouţitého oleje.
3. Odstraňte plnicí uzávěr a výpustní šroub a nechte odtéci olej.
4. Umístěte výpustní šroub a utáhněte jej do specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 10 Nm
5. Naplňte přední skříň převodovky olejem.
Mnoţství oleje při periodické výměně: 0,28 L
Celkové mnoţství oleje: 0,33 L
6. Umístěte plnicí uzávěr a utáhněte je do specifikovaného točivého momentu.
7. Zkontrolujte únik oleje. Pokud olej uniká, zjistěte příčinu a odstraňte ji.
POZNÁMKA
Ujistěte se, ţe se do přední skříně převodovky nedostal ţádný cizorodý materiál.
Chladicí systém
1. Umístěte stroj na rovný povrch.
2. Kdyţ je motor studený, zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladicí nádrţce umístěné pod kapotou stroje,
jelikoţ je hladinou chladiva ovlivňována teplota motoru.
POZNÁMKA
Chladicí kapalina by měla být mezi horní a spodní ryskou.
3. Pokud je chladicí kapalina na nebo pod úrovní spodní rysky, odstraňte uzávěr nádrţe, přidejte chladicí kapalinu
na úroveň horní rysky a připevněte uzávěr nádrţe.
POZNÁMKA
Objem nádrţe chladicí kapaliny (k úrovni horní rysky): 0,3 L
UPOZORNĚNÍ
Minerální nebo slaná voda je pro motor škodlivá. Pokud nemáte destilovanou vodu, pouţijte tzv. měkkou vodu.
POZNÁMKA
Pokud přidáváte vodu, nechte co nejdříve dealerem zkontrolovat obsah nemrznoucí směsi. Funkčnost chladicího
větráku je zcela automatická. Vypíná se a zapíná podle teploty chladicí kapaliny v chladiči.
Výměna chladicí kapaliny
1. Umístěte UTV na rovný povrch.
2. Pod motor umístěte sběrnou nádobu a poté odstraňte výpustní šroub umístěný na vodní pumpě na levé straně
motoru. Pouţijte ţlab k ochraně před rozlitím chladicí kapaliny na nášlap.
3.Odstraňte uzávěr chladiče.
4. Odstraňte uzávěr nádrţky chladiče.
5. Odpojte hadici na straně nádrţe chladiče a poté nechte odtéct chladicí kapalinu z nádrţe chladiče.
6. Po vypuštění kapaliny důkladně vypláchněte chladicí systém čistou vodou z vodovodu.
7. Pokud je výpustní šroub poničený, vyměňte jej a utáhněte jej do specifikovaného točivého momentu.
POZNÁMKA
Točivý moment pro výpustní šroub: 10 Nm
8. Umístěte hadici na nádrţi chladiče.
9. Přidávejte doporučenou chladicí kapalinu dokud není chladič plný.
POZNÁMKA
Doporučená nemrznoucí směs:
Pro hliníkové motory vysoce kvalitní ethylenglycol nemrznoucí směs s inhibitory koroze.
Poměr vody a nemrznoucí směsi: 1 : 1
Celkové mnoţství: 1,9 L
Kapacita nádrţe chladicí kapaliny (k úrovni horní rysky): 0,3 L
UPOZORNĚNÍ
Minerální nebo slaná voda je pro motor škodlivá. Pokud nemáte destilovanou vodu, pouţijte tzv. měkkou vodu.
10. Nasaďte uzávěr nádrţe.
11. Nastartujte motor a několik minut ho nechte jít na volnoběh. Zastavte motor a poté zkontrolujte hladinu chladící
kapaliny v nádrţi. Pokud je nízká, přidejte více chladící kapaliny aţ po okraj.
12. Naplňte nádrţ chladiče chladicí kapalinou aţ k horní rysce.
Journeyman ČR
14
13. Nasaďte uzávěr nádrţe a zkontrolujte případný únik kapaliny.
POZNÁMKA
Pokud odhalíte únik kapaliny, kontaktujte dealer pro kontrolu chladicího systému.
14. Zakapotujte stroj.
Krytky hnacích poloos
Zkontrolujte ochranné krytky proti dírám a trhlinám. Pokud došlo k poškození, ihned zařiďte u dealera opravu.
VAROVÁNÍ
Pozdní výměna gumových krytek vede k rychlému a nevratnému poškození hnacích kloubů.
Kontrola svíčky zapalování
Demontáţ
1. Odklopte korbu a odstraňte případné kryty.
2. Odstraňte konektor svíčky zapalování.
3. K vyjmutí svíčky pouţijte ze sady nářadí klíč na svíčky zapalování.
Kontrola
Svíčka zapalování je důleţitým dílem motoru a její kontrola je jednoduchá. Stav svíčky můţe ukazovat i na stav
motoru. Ideální barva na bílém izolátoru kolem středových elektrod je středně opálená (ţlutohnědá) barva v
případě UTV, které je provozováno normálně. Nepokoušejte se určit případné problémy sami. Odvezte své UTV
k dealerovi. Svíčku byste měli pravidelně vyjmout a zkontrolovat, protoţe horko a usazeniny způsobí postupné
poškození a rozpadnutí. Pokud se narušení stane nepřiměřeným nebo jestliţe karbonizace a jiné usazeniny jsou
extrémní, měla by být svíčka nahrazena specifikovanou svíčkou.
POZNÁMKA
Předepsaná svíčka zapalování: DPR7EA-9 (NGK) nebo ekvivalent
Instalace
1. Změřte vzdálenost elektrod svíčky tloušťkoměrem a je-li je to nutné, upravte mezeru dle specifikace.
POZNÁMKA: Vzdálenost elektrod: 0,8 - 0,9 mm
2. Vyčistěte povrch těsnění. Očistěte špínu ze závitů.
3. Umístěte zapalovací svíčku a utáhněte ji dle daného kroutícího momentu.
POZNÁMKA: Kroutící moment zapalovací svíčky: 17,5 Nm
Pokud nemáte při montáţi k dispozici momentový klíč, správný odhad kroutícího momentu je ó
aţ ½ otáčky po dotaţení rukou. Utáhněte svíčku do poţadovaného kroutícího momentu co
nejdříve.
4. Nasaďte konektor svíčky zapalování.
5. Umístěte kryty, zaklopte korbu.
Čištění filtrační části vzduchového filtru
POZNÁMKA: Ve spodní části krytu vzduchového filtru je kontrolní hadička. Pokud se v ní vyskytnou usazeniny
prachu nebo vody, vyprázdněte hadičku a vyčistěte filtrační část vzduchového filtru a kryt filtru.
1. Odšroubujte a odstraňte střední kryt mezi sedadly.
2. Odstraňte horní kryt vzduchového filtru uvolněním drţáků.
3. Vyjměte filtrační část vzduchového filtru.
4. Odstraňte filtrační část z jeho drţáků.
5. Jemně tuto část filtru omyjte důkladně v mycím přípravku.
6. Z části vymačkejte nadbytek přípravku a nechejte jej uschnout.
UPOZORNĚNÍ
Netočte filtrační částí vzduchového filtru během mačkání.
7. Zkontrolujte filtrační část vzduchového filtru a vyměňte jí, pokud je poškozena.
8. Aplikujte na filtrační část vzduchového filtru olej určený pro vzduchové filtry. Pokud nemáte k dispozici tento olej,
můţete pouţít motorový olej.
POZNÁMKA: Filtrační část vzduchového filtru by měla být mokrá, ale nesmí z ní kapat olej.
9. Nasaďte filtrační část vzduchového filtru na její rám.
10. Umístěte část na původní místo.
11. Umístěte kryt vzduchové filtru a ujistěte se, ţe je kontrolní hadička namontována.
12. Umístěte střední kryt mezi sedadly a přišroubujte.
POZNÁMKA: Tato část vzduchového filtru by měla být čištěna kaţdých 20 - 40 hodin. Pokud je stroj
provozován v extrémně prašném prostředí, mělo by se čištění a promazávání provádět častěji. Vţdy, kdyţ je
prováděna údrţba filtrační části vzduchového filtru, zkontrolujte volnost vzduchového kanálu v krytu vzduchového
filtru. Zkontrolujte gumový spoj části vzduchového filtru ke karburátoru a veškerá těsnění zaručující
Journeyman ČR
15
vzduchotěsnost. Všechno bezpečně utáhněte, abyste se vyvarovali moţnosti průniku nefiltrovaného vzduchu do
motoru.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy neprovozujte UTV, kdyţ je vymontovaná část vzduchového filtru. To umoţní nefiltrovanému vzduchu
proniknout do motoru a způsobí rychlé zadření motoru a další moţné poškození motoru. Dále to naruší chod
karburátoru s následným špatný chodem a moţným přehřátím motoru.
Čištění lapače jisker
Ujistěte se, ţe výfuk a tlumič jsou před jejich čistěním vychladlé.
1.Odstraňte šrouby ze zadního čela tlumiče výfuku.
2.Vyndejte koncovku táhnutím z tlumiče.
3. Lehce profoukněte koncovku a poté pouţijte na odstranění uhlíkových usazenin z lapače jisker drátěný kartáč.
4. Umístěte koncovku do tlumiče a zarovnejte díry na šrouby.
5. Našroubujte a utáhněte šrouby.
UPOZORNĚNÍ
Při čistění lapače jisker: Vţdy nechte výfukový systém nejprve vychladnout dříve neţ se začnete dotýkat
komponentů výfuku. Při čištění výfukového systému nestartujte motor.
Kontrolní hadička chladicí trubky klínového řemenu
Jestliţe se v kontrolní hadičce chladicí trubky klínového řemenu usadí prach nebo voda, odstraňte hadičku a
vyčistěte ji.
Drenáţní šroub klínového řemenu
V případě průjezdu natolik hlubokou vodou, ţe se voda dostane do krytu klínového řemenu, odstraňte tento šroub
a nechte vodu odtéci.
POZNÁMKA: Jestliţe voda z krytu klínového řemenu po odstranění šroubu vyteče, kontaktujte dealera pro
kontrolu UTV, jelikoţ voda můţe poškodit jiné části motoru.
Seřízení EFI vstřikování
Vstřikování EFI je ţivotně důleţitá část motoru a vyţaduje velmi odborné nastavení. Veškeré nastavení by měla být
přenechána dealerovi, který má profesionální znalosti a zkušenosti.
UPOZORNĚNÍ
Vstřikování EFI bylo v továrně podrobeno mnoha testům. Pokud je nastavení prováděno někým bez dostatečných
technických znalostí a vybavení, hrozí špatný chod motoru a jeho následné poškození.
Nastavení vůle ventilů
Správné nastavení vůle ventilů závisí na mnoha faktorech. Toto nastavení by měl provádět výlučně profesionální
servisní technik.
Nastavení plynového pedálu
POZNÁMKA: Před nastavováním plynového pedálu, seřiďte volnoběh motoru.
1. Uvolněte nastavovací šroub.
2. Točte nastavovacím šroubem dokud není vůle plynového pedálu 3 - 5 mm.
3. Utáhněte šroub.
Kontrola předních brzdových destiček
Zkontrolujte destičky brzd kvůli poškození a opotřebení.
Pokud tloušťka destiček brzdy je menší neţ 2 mm, nechte celý set destiček vyměnit u dealera.
POZNÁMKA: Pro účely kontroly brzdových destiček musí být sundány kola.
Kontrola zadních brzdových destiček
Zkontrolujte destičky brzd kvůli poškození a opotřebení.
Pokud tloušťka destiček brzdy je menší neţ 4 mm, nechte destičky vyměnit u dealera.
Kontrola hladiny brzdové kapaliny
Nedostatek brzdové kapaliny můţe způsobit průnik vzduchu do brzdového systému, coţ pravděpodobně způsobí
nefunkčnost brzd. Před jízdou zkontrolujte, ţe brzdová kapalina je nad spodní ryskou a pokud je to nutné, kapalinu
doplňte. Nádrţ brzdové kapaliny je umístěna pod kapotou UTV a je blízko pedálu brzdy.
Proveďte tato opatření:
Journeyman ČR
16
1. Při kontrole hladiny brzdové kapaliny se ujistěte, ţe je UTV v rovině.
2. Pouţívejte pouze určenou kvalitní brzdovou kapalinu. Jinak se můţe gumový uzávěr poškodit a způsobit
prosakování a špatnou funkčnost brzd.
POZNÁMKA: Doporučené brzdová kapalina: DOT3 nebo DOT4.
3. Znovu naplňte stejným typem brzdové kapaliny. Mixování brzdové kapaliny můţe vést ke škodlivé chemické
reakci a tím ke špatné funkčnosti brzd.
4. Buďte opatrní, aby se voda během naplňování nedostala do nádrţe brzdové kapaliny. Voda významně sníţí bod
varu kapaliny a můţe způsobit vývin páry.
5. Brzdová kapalina můţe poškodit lakované povrchy nebo plastické díly. Rozlitou kapalinu vţdy ihned vyčistěte.
6. Pokud hladina brzdové kapaliny klesá, kontaktujte dealera.
Výměna brzdové kapaliny
Kompletní výměna brzdové kapaliny by měla být provedena pouze školeným servisním technikem. Kontaktujte
dealera za účelem výměny následujících komponentů během pravidelné údrţby, případně při poškození nebo
prosakování.
Vyměňte olejové těsnící uzávěry kaţdé dva roky.
Vyměňte brzdové hadičky kaţdé čtyři roky.
Vůle brzdového pedálu
Pedál brzdy by měl mít vůli na konci pedálu zcela minimální. Pokud tomu tak není, kontaktujte dealera za účelem
kontroly brzdového systému.
UPOZORNĚNÍ
Po servisu:
 Ujistěte se, ţe brzdy fungují hladce a ţe vůle pedálu je v pořádku.
 Ujistěte se, ţe brzdy nedrhnou.
Ujistěte se, ţe brzdy nejsou mokré.
 Brzdy musí být zcela odvzdušněné.
Výměna komponentů brzd vyţaduje profesionální znalosti a měla by být prováděna dealerem.
Nastavení výšky noţního brzdového pedálu (dle typu)
POZNÁMKA: Před kontrolou zadních brzdových destiček, nastavte zadní brzdu.
Vršek brzdového pedálu by měl být umístěn v dostatečné výši nad podlahou UTV. Pokud tomu tak není,
kontaktujte dealera kvůli nastavení.
UPOZORNĚNÍ
Po servisu:
 Ujistěte se, ţe brzdy hladce fungují a ţe vůle páčky je správná.
 Ujistěte se, ţe brzdy nedrhnou.
 Brzdy musí být zcela odvzdušněné.
Výměna brzdových komponentů vyţaduje zásah profesionálního technika, a proto kontaktujte dealera.
Nastavení spínače brzdových světel
Spínač brzdových světel, který se aktivuje brzdovým pedálem je řádně nastaven tehdy, kdyţ se světla rozsvítí ještě
před samotným brzděním. Pokud tomu tak není, kontaktujte dealera.
Kontrola lanovodů a promazáváni
UPOZORNĚNÍ
Lanovody kontrolujte často. Poškozené lanovody vyměňte.
Promaţte vnitřní lanka a konce lanovodů. Pokud lanovod nefunguje hladce, kontaktujte z důvodu výměny dealera.
POZNÁMKA: doporučené mazivo: motorový olej SAE 10W40
Promazání kloubů horního a dolního čepu ramen
Promaţte kloub horního a dolního čepu pomocí mazací pistole.
POZNÁMKA: doporučené mazivo: lithiové mazivo
Demontáţ kola
1. Uvolněte matice kola.
2. Zdvihněte UTV a pod rám umístěte vhodný stojan (hydraulická stolice).
3. Odstraňte matice z kola.
4. Odejměte kolo.
Journeyman ČR
17
Montáţ kola
1. Nasaďte kolo a matice a rukou dotáhněte.
POZNÁMKA:
 Zkosené matice se pouţívají jak na přední tak i na zadní kola. Umístěte matice zkosenou stranou ke kolu.
 Šipka na gumě musí ukazovat ve směru otáčení kola.
2. Sniţte UTV tak, aby se kola dotýkala země.
3. Utáhněte matice do určeného momentu.
POZNÁMKA: utahovací moment pro matici kola: Přední: 75 Nm
Zadní: 75 Nm
Baterie
Tento stroj je vybaven zapečetěnou baterií. Proto není nutné kontrolovat elektrolyt nebo do baterie přidávat
destilovanou vodu. Pokud se jeví, ţe je baterie vybitá, kontaktujte dealera.
UPOZORNĚNÍ
Nezkoušejte odstranit pečetící víko ze článků baterie. Můţe dojít k poškození baterie. Před prvním pouţitím stroje
vţdy baterii nabijte odpovídající nabíječkou určenou pro gelové baterie.
VAROVÁNÍ
Vyvarujte se kontaktu s pokoţkou, očima nebo oděvem. Při práci v blízkosti baterie vţdy chraňte oči. Chraňte před
dětmi. V případě kontaktu: EXTERNÍ: Opláchněte vodou. INTERNÍ: Vypijte velké mnoţství vody nebo mléka.
Navštivte co nejdříve lékaře. OČI: Vyplachujte oči 15 minut a co nejdříve navštivte lékaře. Baterie se nesmí
nacházet v blízkosti jisker, ohně, cigaret nebo jiných zdrojů zaţehnutí. Při nabíjení nebo pouţívání v uzavřeném
prostoru větrejte.
Údrţba baterie
1. Pokud není stroj provozován měsíc nebo déle, vyjměte baterii a uskladněte ji v chladu, na tmavém místě.
Kompletně baterii před následnou instalací nabijte nabíječkou gelových baterií.
UPOZORNĚNÍ
Nabíjení je nutné provádět speciální nabíječkou (konstantní volty/ampéry nebo konstantní volty). Pouţití
standardní nabíječky můţe výrazně zkrátit ţivotnost baterie.
2. Při instalaci baterie zpět do stroje se vţdy ujistěte, ţe zapojení je správné.
Výměna pojistky
1. Skříň hlavní pojistky a schránka pojistky jsou umístěny pod přední kapotou UTV.
2. Pokud se pojistka vypálí, vypněte hlavní spínač a nainstalujte novou pojistku určeného proudu. Poté zapněte
spínače. Jestliţe se pojistka v krátké době opět vypálí, kontaktujte dealera.
VAROVÁNÍ
Vţdy pouţívejte specifikované pojistky - stejné, jako byly ve stroji.
Nikdy nepouţívejte jiný předmět náhradou za pojistku.
UPOZORNĚNÍ
Pro předejití náhodného zkratování, vypněte při kontrole a výměně pojistky
hlavní spínač.
Výměna ţárovky předních světel
Pokud se ţárovka předních světel poškodí, následovně ji vyměňte:
1. Odstraňte šrouby ze zadního krytu světla a vyjměte jej.
2. Tahem odejměte gumový kryt na zadní části světla.
3. Odstraňte zámek pruţiny.
4. Vyndejte ţárovku z drţáku světla.
VAROVÁNÍ
Před uchopením nebo odstraněním ţárovky vyčkejte, neţ ţárovka vychladne.
5. Vloţte novou ţárovku do drţáku světla a uzamkněte jej pruţinou. Nikdy se nedotýkejte se její skleněné části
holou rukou!
6. Drţák ţárovky nainstalujte otočením po směru hodinových ručiček.
7. Umístěte gumový kryt na zadní část světla.
8. Šrouby upevněte kryt světel.
Journeyman ČR
18
Nastavení světlometů
UPOZORNĚNÍ
Pro nastavení světlometů doporučujeme kontaktovat dealera.
Otočením nastavovacího šroubu na zadním krytu světla lze nastavit zvýšení nebo sníţení kuţele světla.
Výměna ţárovky zadních světel
Pokud se ţárovka zadních světel poškodí, následovně ji vyměňte:
1. Odstraňte šrouby a vyjměte kryt zadního světla.
2. Vtlačením ţárovky a otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte ţárovku.
3. Vloţte novou ţárovku, vtlačte a otočte ve směru hodinových ručiček.
4. Šrouby připevněte kryt světla.
Nastavení pruţin předního a zadního zavěšení
Předběţné zatíţení pruţiny můţe být nastaveno dle váhy
řidiče a jízdních podmínek.
POZNÁMKA: Kdyţ nastavujete zadní tlumiče, zadní
kola musí být demontována.
Nastavte zatíţení pruţiny následovně.
Pro zvýšení zatíţení pruţiny otočte nastavitelným
krouţkem ve směru a).
Pro sníţení zatíţení pruţiny otočte nastavitelným
krouţkem ve směru b).
POZNÁMKA: Zvláštní francouzský klíč pro účely
nastavení můţete získat u dealera.
Standardní pozice: B
A - minimum (lehký)
B - maximum (těţký)
VAROVÁNÍ
Vţdy nastavte tlumiče shodně na pravé i levé straně.
Ponor vozidla
UPOZORNĚNÍ
Pokud se Váš stroj ponoří, můţe dojít k významnému poškození motoru, jestliţe se stroj důkladně nezkontroluje.
Předtím neţ nastartujete motor, odvezte UTV k dealerovi.
Jestli není moţné Vaše UTV k dealerovi odvézt, proveďte tyto kroky:
1. Přesuňte UTV na suchou zem nebo alespoň na úroveň vody, která sahá po nášlapy..
2. Odstraňte svíčku zapalování.
3.Zkontrolujte box filtru vzduchu a vysušte jej v případě, ţe je tam voda.
4. Uvolněte vypouštěcí šroub karburátoru.
5. Několikrát motor natočte elektrickým startérem.
6. Vysušte startovací svíčku a umístěte ji, nebo ji nahraďte novou svíčkou.
7. Utáhněte šroub karburátoru.
8. Pokuste se nastartovat motor. Pokud je to nutné, opakujte vysoušení.
9. Dopravte UTV k dealerovi na servis co nejdříve, bez ohledu na to, jestli jste byli při startování úspěšní.
POZNÁMKA: Pokud se voda dostala do CVT, proveďte proceduru vysušení CVT.
Journeyman ČR
19
ÚDRŢBA, SKLADOVÁNÍ A PRAVIDELNÁ PÉČE
Čistění UTV
Čištění Vašeho UTV nezlepší pouze vzhled stroje, ale také prodlouţí ţivotnost různých komponentů.
Mytí UTV
Nejlepší a nejbezpečnější způsob mytí UTV je zahradní hadicí a vodou s trochou neagresivního saponátu. Pouţijte
profesionální rukavice na mytí, nejprve umyjte horní a poté dolní část stroje. Často oplachujte vodou a vysušte
jelenicí, abyste se vyhnuli stopám po vodě.
POZNÁMKA: Pokud se poničí bezpečnostní nálepky, kontaktujte kvůli jejich výměně dealera. Není doporučeno
pouţívat na mytí UTV vysokotlaký mycí systém. Pokud se pouţije tento systém, věnujte zvýšenou
pozornost poničení loţisek kol, těsnění, kapotáţe, brzd a varovných nálepek.
POZNÁMKA: Po umytí promaţte všechny mazací místa, ošetřete elektrické kontakty ochranným sprejem a nechte
stroj na chvíli proběhnout, aby se vypařila voda, která se případně dostala do motoru nebo výfukového systému.
Voskování UTV
Vaše UTV můţe být navoskováno neabrazivní voskovací pastou. Vyvarujte se nešetrných čisticích prostředků,
které by mohly poškrábat kapotáţ.
UPOZORNĚNÍ
Některé prostředky, které obsahují chemikálie a repelenty proti hmyzu, poškodí plastické povrchy. Buďte opatrní při
jejich pouţívání v blízkosti plastových povrchů.
Startování motoru během skladování naruší ochranný film vyrobený zamlţovací metodou a mohlo by dojít
k poškození.
Olej a filtr
Zahřejte motor a vyměňte olej a filtr.
Vzduchový filtr / Vzduchová komora
Zkontrolujte a vyčistěte nebo vyměňte pre-filtr a vzduchový filtr. Vyčistěte vzduchovou komoru a vysušte usazeniny
v trubici.
Odvětrávací filtr
Zkontrolujte a vyčistěte nebo vyměňte odvětrávací filtr.
Hladiny kapalin
Zkontrolujte následující hladiny a v případě potřeby vyměňte: přední převodová skříň, převod, brzdová kapalina
(vyměňte kaţdé dva roky nebo jak je potřeba v případě, ţe je kapalina tmavá nebo kontaminovaná).
Konzervace motoru
Odstraňte svíčku zapalování a přidejte do válce 2-3 lţíce motorového oleje 10W40. Pro přístup k otvoru svíčky
pouţijte tenčí hadici a injekční stříkačku naplněnou jiţ naměřeným mnoţstvím oleje.
Umístěte svíčku zpět a pomalu motor protočte startérem. Olej bude vháněn do a kolem pístních krouţků a okrajů
krouţků, a zakonzervuje motor ochranným olejovým filtrem.
Promazání
Zkontrolujte všechny lanovody a promaţte je mazivem. Postupujte dle průvodce údrţby v servisní části tohoto
manuálu a promaţte veškeré součástky stroje mazivem určeným pro celoroční údrţbu.
Skladování baterie
Vyjměte baterii ze stroje a před jejím uloţením se ujistěte se, ţe je zcela nabitá.
Chladicí směs
Vyzkoušejte hustotu chladiva a v případě potřeby jej vyměňte. Chladivo by mělo být měněno kaţdé dva roky.
Sklad
Nastavte tlak v pneumatikách a bezpečně podloţte UTV s pneumatikami cca 5 cm od země. Ujistěte se, ţe je
sklad dobře ventilován a UTV překryjte plachtou na UTV.
POZNÁMKA: Nepouţívejte plastový nebo hrubý materiál. Neumoţňují dostatečnou ventilace, aby nedošlo ke
kondenzaci a můţe podpořit korozi a oxidaci.
Journeyman ČR
20
Přeprava UTV
Při přepravě stroje postupujte dle této procedury.
1. Vypněte motor a vyjměte klíč, abyste předešli ztrátě při převozu stroje.
2. Vţdy zařaďte parkovací stupeň.
3. Ujistěte se, ţe víčko palivové nádrţe, olejový uzávěr a sedadla jsou správně nainstalovány.
4. Vţdy UTV připevněte pásy k přepravnímu vozu při pouţití vhodných pásů nebo provazů.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Hnací řemen
Problém
Řešení
Vjíţdění s UTV na pickup nebo vysoký vozík.
Zařaďte nízký rychlostní stupeň, abyste předešli poničení
řemene variátoru.
Rozjíţdění v prudkém svahu.
Při rozjíţdění v prudkém svahu, zařaďte nízký rychlostní
stupeň nebo sesedněte z UTV (po zařazení parkovací brzdy),
proveďte K-turn a sjeďte ze svahu.
Jízda při nízkých otáčkách nebo při nízké cestovní
Jeďte rychleji nebo zařaďte nízký rychlostní stupeň. Nízký
rychlosti
(přibliţně do 11km za hodinu).
rychlostní stupeň je významně doporučen kvůli teplotě
chladiče a delší ţivotnosti komponentů.
Nedostatečné zahřátí UTV vystaveného okolním
Motor zahřívejte alespoň 5 minut. Při zařazeném
nízkým teplotám.
převodovém parkovacím stupni 5x aţ 7x krátce přidejte plyn.
Zahřátý řemen bude více pruţný a předchází se tak jeho
poničení.
Pomalé a nedostatečné zapojení spojky.
Rychle přidejte plyn pro efektivní zapojení spojky.
Taţení v nízkých otáčkách a nízké cestovní rychlosti.
Pouze při zařazeném nízkém rychlostním stupni.
Pracovní pouţití - sníh, hlína, atd.
Pouze při zařazeném nízkém rychlostním stupni.
Zapadnutý UTV ve sněhu nebo blátě.
Zařaďte nízký rychlostní stupeň a opatrně, ale dostatečně
rázně přidejte plyn pro sepnutí spojky. Můţete připojit pohon
4WD. VAROVÁNÍ: Příliš plynu můţe způsobit ztrátu kontroly
a převrhnutí UTV. Špatně zařazený pohon 4WD můţe
nevratně poškodit převody.
Stoupání přes velké objekty bez rozjezdu.
Zařaďte nízký rychlostní stupeň a opatrně, ale dostatečně
rázně přidejte plyn pro sepnutí spojky. VAROVÁNÍ: Příliš
plynu můţe způsobit ztrátu kontroly a převrhnutí UTV.
Prokluz řemene proniknutím vody nebo sněhu do
Zařaďte parkovací brzdu. Měňte otáčky motoru od volnoběhu
CVT systému.
k plnému plynu. Několikrát opakujte. Plný plyn by neměl být
aplikován déle neţ 10 sekund. Kryt spojky by měl být
zkontrolován v případě prosakování.
Porucha spojky.
Kontaktujte dealera.
Nepravidelný chod motoru.
Zkontrolujte usazeniny nebo cizí materiály v palivové nádrţi,
palivových vedeních nebo karburátoru. Servisujte u dealera.
V případě, ţe nejste schopni najít řešení níţe uvedených problémů, kontaktujte dealera.
Netočí se motor
Problém
Řešení
Vypnutý spínač zapalování
Znovu zapněte spínač.
Nízké napětí v baterii
Dobijte baterii na min. 12,5 VDC
Ztráta elektrického spojení baterie
Zkontrolujte všechny spoje a utáhněte.
Ztráta elektromagnetické indukce
Zkontrolujte všechny spoje a utáhněte.
Motor se točí, ale nenastartuje
Problém
Řešení
Bez benzínu
Doplňte palivo
Zablokovaný palivový ventil nebo filtr
Kontrola a vyčištění nebo výměna
Voda v palivu
Vyčerpejte palivový systém a znovu natankujte
Palivový ventil nefunguje
Vyměňte
Staré nebo nedoporučené palivo
Natankujte nové palivo
Zablokovaná nebo vadná svíčka zapalování
Zkontrolujte svíčku, v případě potřeby vyměňte
Ţádná jiskra na svíčku zapalování
Zkontrolujte svíčku, zkontrolujte zapnutí spínače „stop“
Kliková skříň naplněná vodou nebo palivem
Ihned navštivte dealera
„Ulití“ motoru
Zkontrolujte, vyčistěte nebo vyměňte svíčku zapalování
Journeyman ČR
21
Znečištěný palivový filtr
Vyměňte filtr
Nízké napětí v baterii
Nabijte baterii na min. 12,5 VDC
Selhání mechaniky
Navštivte dealera
Zvonění nebo klepání motoru
Problém
Řešení
Nekvalitní nebo nízkooktanové palivo
Nahraďte doporučeným palivem
Špatné seřízení zapalování
Navštivte dealera
Nesprávná hodnota svíčky
Vyměňte svíčku
Selhání motoru
Problém
Řešení
Slabá jiskra od svíčky zapalování
Zkontrolujte, vyčistěte nebo svíčku vyměňte
Nesprávná hodnota svíčky
Vyměňte svíčku
Staré nebo nedoporučené palivo
Natankujte nové palivo
Nesprávně nainstalované kabely svíčky
Navštivte dealera
Špatné seřízení zapalování
Navštivte dealera
Selhání mechaniky
Navštivte dealera
Nepravidelný chod motoru, vynechávání nebo střílení do motoru
Moţná příčina slabého záţehu
Řešení
Zablokovaná nebo vadná svíčka zapalování
Zkontrolujte svíčku, v případě potřeby vyměňte
Opotřebovaný nebo vadný kabel svíčky zapalování
Navštivte dealera
Nesprávná hodnota svíčky
Vyměňte svíčku
Vynechávání zapalování
Zkontrolujte všechny spoje a dotáhněte
Voda v palivu
Vyměňte palivo
Nízké napětí v baterii
Dobijte baterii na min. 12,5 VDC
Ucpané odvětrání nádrţe
Zkontrolujte a vyměňte
Nesprávné palivo
Nahraďte doporučeným palivem
Zablokovaný vzduchový filtr
Zkontrolujte a vyčistěte nebo vyměňte
Špatná funkce omezovače zpětného chodu
Navštivte dealera
Špatná funkce elektronického zapalování
Navštivte dealera
Jiné mechanické selhání
Navštivte dealera
Moţné ochuzení palivové směsi
Řešení
Malé mnoţství nebo kontaminované palivo
Doplňte nebo vyměňte palivo, vyčistěte palivový
systém
Nízkooktanové palivo
Nahraďte doporučovaným palivem
Zablokovaný palivový filtr
Vyměňte filtr
Nesprávné trysky karburátoru
Navštivte dealera
Moţné obohacení palivové směsi
Řešení
Předávkování sytiče
Zkontrolujte, vyčistěte nebo vyměňte svíčku zapalování
Palivo je vysokooktanové
Vyměňte za méně oktanové palivo
Nesprávné trysky karburátoru
Navštivte dealera
Motor zastaví nebo ztrácí sílu
Problém
Řešení
Nedostatek paliva
Natankujte
Ucpané odvětrání nádrţe
Zkontrolujte a vyměňte
Voda v palivu
Vyměňte palivo
Předávkování sytiče
Zkontrolujte, vyčistěte nebo vyměňte svíčku zapalování
Vadná svíčka zapalování
Zkontrolujte svíčku, v případě potřeby vyměňte
Opotřebované nebo vadné kabely svíčky zapalování
Navštivte dealera
Nesprávná hodnota svíčky
Vyměňte svíčku
Vynechávání zapalování
Zkontrolujte všechny spoje a dotáhněte
Nízké napětí v baterii
Dobijte baterii na min. 12,5 VDC
Nesprávné palivo
Nahraďte doporučeným palivem
Zablokovaný vzduchový filtr
Zkontrolujte a vyčistěte nebo vyměňte
Špatná funkce omezovače zpětného chodu
Navštivte dealera
Špatná funkce elektronického zapalování
Navštivte dealera
Jiné mechanické selhání
Navštivte dealera
Přehřátý motor
Vyčistěte kryt chladiče a exteriér motoru
Navštivte dealera
Journeyman ČR
22
SPECIFIKACE
Model
Parametr
Rozměry:
Celková délka x šířka x výška
2,630 x 1,320 x 1,800 mm
Rozvor
1,960 mm
Rádius otáčení
4,900 mm
Hmotnost:
S plnou olejovou a palivovou nádrţí
495 kg
Motor:
Typ motoru
4-taktní jednoválec, SOHC se vstřikováním EFI Bosch
Objem
594 cm3
Vrtání x zdvih
96 x 82 mm
Kompresní poměr
10 : 1
Startovací systém
Elektrický a mechanický startér (dle typu)
Systém mazání
Tlakovým olejem
Motorový olej:
Typ
SAE15W-40/SF
Mnoţství:
Bez výměny olejového filtru
2,5 l (Orientační údaj)
S výměnou olejového filtru
2,6 l (Orientační údaj)
Zadní olejová skříň převodovky:
Typ
AE15W/40 SG nebo SAE80W/90 GL-4
Mnoţství:
Pravidelná výměna oleje
0,25 l
Celkové mnoţství
0,30 l
Přední olejová skříň převodovky:
Typ
AE15W/40 SG nebo SAE80W/90 GL-4
Mnoţství:
Pravidelná výměna oleje
0,28 l
Celkové mnoţství
0,33 l
Vzduchový filtr:
Mokrý typ
Palivo:
Typ
Bezolovnatý benzín BA95
Kapacita palivové nádrţe
27 l
Doprava paliva:
Typ
Elektronické vstřikování EFI
Výrobce
BOSCH Germany
Svíčka zapalování:
Typ / výrobce
DPR7EA-9/NGK
Odtrh
0,8-0,9 mm
Typ spojky:
Mokrá, odstředivý automat
Převody:
Typ převodovky
Variátor
Sekundární převody
Hřídelem
Zpátečka
Ano
Pracovní redukce
Ano
Podvozek:
Typ rámu
Ocelový rám
Pneumatiky:
Typ
Bezdušové
Velikost - přední
AT25x8-12
Velikost - zadní
AT25x10-12
Brzdy:
Přední brzda
Dvojitá disková brzda
Zadní brzda
Jednoduchá disková brzda
Zavěšení kol:
Přední zavěšení
Dvojitá A ramena
Zadní zavěšení
Dvojitá A ramena
Tlumiče odpruţení:
Přední tlumič
Vinuté pruţiny / olejový tlumič
Zadní tlumič
Vinuté pruţiny / olejový tlumič
Elektroinstalace:
Journeyman ČR
23
Systém zapalování
ECU
Systém alternátoru
A.C. magneto
Kapacita baterie
12V, 18 Ah
Typ světel (dle typu):
Ţárovka, elektrické napětí, výkony x mnoţství:
Hlavní světla
12V, 35 W / 35 W x 2
Přední blikače
12V, 21W x 2
Přední poziční světla
12V, 5W x 2
Zadní blikače
12V, 10W x 2
Koncové světlo brzdy
12V, 5W / 21W x 2
Kontrolky:
Neutrál, Zpátečka, Parkovací stupeň, Rychlý stupeň,
Dioda x 10
Nízký stupeň, Uzamykání diff, Dálková světla, Vyřazení
Blikač
12V, 3,4W x 2
Zásuvka pro příslušenství
12V, maximální proud 10A
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vaše UTV umoţňuje montáţ širokého sortimentu pracovního příslušenství. Váš dealer Vám můţe nabídnout široký
sortiment vhodného a schváleného příslušenství. Zásady montáţe a pouţití příslušenství vţdy prodiskutujte
s dealerem a vyţádejte si jeho souhlas s pouţitím příslušenství. Montáţ neschváleného příslušenství je striktně
zakázána a můţe být v provozu vysoce nebezpečná!
ZÁRUKA
Limitovaná záruka na stroje JourneyMan - Universal Terrain Vehicles
Dovozce tímto zaručuje původnímu kupci, ţe originální díly nového stroje JourneyMan budou v případě závad
způsobených vadnou montáţí, vadným zpracováním, nebo vadným materiálem bezplatně vyměněny. Práce
spojená s výměnou těchto dílů nebude účtována. Tato záruka se nevztahuje na další náklady spojené s dopravou
stroje do servisního centra, mytím a dalšími úkony přímo nesouvisejícími se závadou.Taktéţ se nevztahuje na díly
spotřebního charakteru, podléhající přirozenému opotřebení, které mohou mít niţší ţivotnost, neţ je ţivotnost
celého stroje. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení stroje způsobené běţným provozem UTV.
Původní kupující musí provozovat a udrţovat stroj dle instrukcí uvedených v tomto manuálu a na štítcích stroje. Po
objevení závady musí tuto skutečnost písemně oznámit nejpozději do deseti dnů na adresu autorizovaného
dealera.
Obecné výjimky ze záruky: Tato limitovaná záruka nezahrnuje jakoukoliv náhradu za selhání dílů, nebo
poškození stroje při zjištění následujících okolností:
Abnormální zatíţení a provoz stroje, zahrnující ujetí více jak 7000 km v době trvání záruční lhůty nebo pouţívání
v extrémně ztíţených podmínkách kladoucích na stroj zvýšené nároky neţ je obvyklé
Zanedbání údrţby a servisních operací
Hrubé zacházení se strojem
Nevhodné pouţívání stroje, zahrnující závodění, skákání, kaskadérský styl jízdy, nebo další aktivity v tomto
manuálu zakázané
Pronájmu, či nájmu stroje a uţití stroje ke komerčním účelům
© Journeyman Europe s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní vyuţití majitelů strojů JourneyMan dodaných českým dovozcem,
nebo jeho autorizovanými prodejci. Bez předchozího písemného souhlasu firmy Journeyman Europe s.r.o. je
zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu tohoto
návodu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a MMS zpráv. Dále je zakázáno zahrnutí
těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně
uchovávání v jakýchkoli databázích.
Journeyman ČR
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////