4CT90-1ME A1603-EURO 2, 4CT90-1ME A1604-EURO 2. Каталог деталей - часть 1

 

  Главная      Учебники - Разные     4CT90-1ME A1603-EURO 2, 4CT90-1ME A1604-EURO 2. Каталог деталей

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..       1      2      ..

 

 

4CT90-1ME A1603-EURO 2, 4CT90-1ME A1604-EURO 2. Каталог деталей - часть 1

 

 

KATALOG CZĉĝCI SILNIKA
Ʉ Ⱥ Ɍ Ⱥ Ʌ Ɉ Ƚ Ⱦ ȿ Ɍ Ⱥ Ʌ ȿ Ƀ
PARTS CATALOGUE
4CT90-1ME A1603 - EURO 2
4CT90-1ME A1604 - EURO 2
4CT90-1MEA1604/K
1.9.9272
Wydanie: SierpieĔ 2003
ɂɡɞɚɧɢe: Ⱥɜɝɭɫɬ 2003
Issue: August 2003
1
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
SPIS TREĝCI
CONTENTS
NAZWA
ɇȺɂɆȿɇɈȼȺɇɂȿ
NR RYSUNKU - ɎɂȽɍɊȺ -
STRONA
NAME
FIGURE
ɋɌɊɈɇȺ -
NR TABLICY - ɌȺȻɅɂɐȺ -
PAGE
TABLE
Spis treĞci
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2
Contents
WstĊp
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
3-4
Introduction
Tablica luzów
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɡɚɡɨɪɨɜ
5
Clearance table
Kadáub
Ȼɥɨɤ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ
4.96.11.08.000
7
Engine block
I (4.96.11.08.001)
Gáowica
Ƚɨɥɨɜɤɚ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ
4.89.12.05.000
15
Cylinder head
II (4.89.12.05.001)
Nasada gáowicy
ɇɚɫɚɞɤɚ ɝɨɥɨɜɤɢ ɢ ɤɪɵɲɤɚ
4.89.12.07.000
20
Cylinder head top
III (4.89.12.07.001)
Kolektory
Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɵ
4.89.12.06.000
24
Manifolds
IV (4.89.12.06.001)
Waá korbowy
Ʉɨɥɟɧɱɚɬɵɣ ɜɚɥ
4.96.13.04.000
27
Crankshaft
V (4.96.13.04.001)
Miska oleju
Ɇɚɫɥɹɧɵɣ ɤɚɪɬɟɪ
4.96.11.09.000
32
Oil pan
VI (4.96.11.09.001)
Pompa oleju
Ɇɚɫɥɹɧɵɣ ɧɚɫɨɫ
4.96.17.02.000
34
Oil pump
VII (4.96.17.02.001)
Pompa wodna
ȼɨɞɹɧɨɣ ɧɚɫɨɫ
4.96.25.03.000
37
Water pump
VIII (4.96.25.03.001)
Pompa wtryskowa -
ɌɇȼȾ - MOTORPAL
4.89.35.01.000
40
MOTORPAL
Injection pump - MOTORPAL
IX (4.89.35.01.002)
Filtr paliwa
Ɍɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
4.89.03.01.000
45
Fuel filter
X (4.89.03.01.002)
NapĊd pompy wtryskowej
ɉɪɢɜɨɞ ɌɇȼȾ
4.59.15.01.000
49
Injection pump drive
XI (4.59.15.01.001)
TurbosprĊĪarka
Ɍɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
4.96.70.07.000
53
Turbocharger
XII (4.96.70.07.001)
Pompa podciĞnieniowa
ȼɚɤɭɭɦɧɵɣ ɧɚɫɨɫ
4.96.40.02.000
56
Vacuum pump
XIII (4.96.40.02.002)
Wtryskiwacz
Ɏɨɪɫɭɧɤɚ
4.59.36.01.000
58
Injector
XIV (4.59.36.01.001)
Napinacz pasa zĊbatego
ɇɚɬɹɠɢɬɟɥɶ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɪɟɦɧɹ
4.96.11.05.000
60
Timing belt tensioner
XV (4.96.11.05.003)
Ukáad cháodzenia
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
4.96.22.01.000
62
Cooling system
XVI (4.96.22.01.003)
OsprzĊt elektryczny
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
4.96.72.02.000
64
Electric equipment
XVII (4.96.72.02.002)
Alternator 125-70C
Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ 125-70C
4.69.56.01.000
66
Alternator 125-70C
XVIII (4.69.56.01.010)
Osáony pasa zĊbatego
Ʉɨɠɭɯ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɪɟɦɧɹ
4.96.22.02.000
68
Timing belt covers
XIX (4.96.22.02.003)
WyposaĪenie
Oɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
4.89.20.02.000
70
Equipment
XX (4.89.20.02.001)
Indeks numerów czĊĞci
ɂɧɞɟɤɫ ɧɨɦɟɪɨɜ ɞɟɬɚɥɟɣ
72
Part number index
2
WSTĉP
Niniejszy katalog obejmuje czĊĞci do silników 4CT90-1ME A1603 i 4CT90-1ME A1604, przeznaczonych do
napĊdu samochodów UAZ.
Uwaga:
Wytwórnia Silników WysokoprĊĪnych "ANDORIA" S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
konstrukcyjnych i technologicznych. W związku z tym mogą wystĊpowaü róĪnice pomiĊdzy czĊĞciami
przedstawionymi na rysunkach i w tablicach, a czĊĞciami wystĊpującymi w silniku.
UKàAD KATALOGU
CzĊĞci ujĊte w katalogu pokazane są na rysunkach i oznaczone liczbami porządkowymi oraz wyszczególnione
w tablicach pod tymi samymi liczbami porządkowymi.
Tablice przedstawiają:
- pierwsza kolumna (oznaczona "No.") - liczba porządkowa odpowiadająca oznaczeniu czĊĞci na rysunku
(oprócz podzespoáów wyszczególnionych w dolnej czĊĞci tablicy, które nie są oznaczone na rysunku),
- druga kolumna (oznaczona "Nf") - numer fabryczny czĊĞci odpowiadający numerowi rysunku, w nawiasie
numer normy lub numer poddostawcy,
- trzecia kolumna (oznaczona "Nazwa") - nazwa czĊĞci
- czwarta kolumna (oznaczona "ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, Name") - nazwa czĊĞci w jĊzyku rosujskim i angielskim
- kolumny piĊü i szeĞü (oznaczone "IloĞü") - iloĞü czĊĞci wchodzących do danej wersji silnika ("-" oznacza, Īe
dana czĊĞü nie wchodzi do danej wersji)
ZAMAWIANIE CZĉĝCI
Przy zamawianiu czĊĞci proszĊ podaü:
- typ silnika
- numer silnika
- numer fabryczny czĊĞci
- nazwĊ czĊĞci
Uwaga:
Numer i typ silnika znajdują siĊ na kadáubie kaĪdego
silnika
3
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
INTRODUCTION
ɗɬɨɬ ɤɚɬɚɥɨɝ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɞɟɬɚɥɢ ɞɥɹ
This catalogue covers parts for 4CT90-1ME A1603
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 4CT90-1MEA1604 ɢ 4CT90-1BEA1604.
and 4CT90-1ME A1604 , designed for UAZ
ɗɬɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫɥɭɠɹɬ ɞɥɹ ɩɪɢɜɨɞɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
vehicles.
„ɍȺɁ”
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ:
Note:
Ɂɚɜɨɞ Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɯ Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA"
ɩɪɚɜɨ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɨɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
S.A reserves the right to introduce design and
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. ȼ
process changes. Therefore, there might be
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɞɟɬɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
differences between parts presented in figures and
ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ
tables and those actually fund on engines.
ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ ɢɥɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɜɫɟm ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ.
ɋɂɋɌȿɆȺ ɄȺɌȺɅɈȽȺ:
CATALOGUE ARRANGEMENT
Ⱦɟɬɚɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ
Parts covered by this catalogue are shown in
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɢ ɱɟɪɬɺɠɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ. Ⱦɟɬɚɥɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɵ
figures and marked with sequence numbers, and
ɜ ɱɟɪɬɺɠɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɨɱɟɪɟɞɧɵɦɢ
listed in tables under the same sequence number.
ɱɢɫɥɚɦɢ. ȼ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ
The tables present:
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ:
- first column (marked "No.") - sequence number
- Ʉɨɥɨɧɧɚ 1 - ɨɛɚɡɧɚɱɟɧɚ "No" - ɩɨɞɚɺɬ ɨɱɟɪɟɞɧɵɣ
corresponding to the number in figure (except
ɧɨɦɟɪ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɨɦɟɪɭ ɞɟɬɚɥɢ ɜ
subassemblies listed in bottom part of the table,
ɱɟɪɬɺɠɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ,
which are not marked in the figure),
- Ʉɨɥɨɧɧɚ 2 - ɨɛɚɡɧɚɱɟɧɚ "Nf" - ɩɨɞɚɺɬ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ
- second column (marked "Nf") - part number
ɧɨɦɟɪ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɨɦɟɪɭ
corresponding to drawing number, and standard
ɱɟɪɬɺɠɚ ɢɥɢ ɧɨɪɦɵ,
number or supplier number in brackets,
- Ʉɨɥɨɧɧɚ 3 - ɨɛɚɡɧɚɱɟɧɚ "Nazwa" - ɩɨɞɚɺɬ
- third column (marked "Nazwa") - part name in
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ,
Polish,
- Ʉɨɥɨɧɧɚ 4 - ɨɛɚɡɧɚɱɟɧɚ "ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ" - ɩɨɞɚɺɬ
- fourth column (marked "Name") - part name in
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ,
English
- Ʉɨɥɨɧɧɵ 5, 6- ɨɛɚɡɧɚɱɟɧɚ "Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ" - ɩɨɞɚɸɬ
- columns fifth and sixth (marked "Quantity") - part
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɬɭɤ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
quantity in given engine version ("-" means that
("-" ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɟɬɚɥɢ ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɞɚɧɧɨɦ
given part is not included in given engine version)
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ)
ɋɩɨɫɨɛ ɡɚɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɡɚɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
ORDERING
ɑɬɨɛɵ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɞɟɬɚɥɢ, ɧɚɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
When ordering parts please specify:
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ:
- engine type
- ɬɢɩ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ,
- engine number
- ɧɨɦɟɪ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ,
- part number
- ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɧɨɦɟɪ ɞɟɬɚɥɢ
- part name
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ:
Note:
ɇɨɦɟɪ ɢ ɬɢɩ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ
Engine number and type are shown on each engine
ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
block
4
ɌȺȻɅɂɐȺ ɁȺɁɈɊɈȼ
TABLICA LUZÓW
ɌȺȻɅɂɐȺ ɁȺɁɈɊɈȼ
CLEARANCE TABLE
WartoĞü luzu (mm)
Ɂɚɡɨɪ - Clearance
Nominalna
Dopuszczalna
No.
OkreĞlenie luzu
Ɉɩɪɟɞɥɟɧɢɟ ɡɚɡɨɪɚ
Clearance description
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
Ⱦɨɩɭɫɟɣɦɵɣ
Nominal
Permissible
1
Luz poprzeczny waáu korbowego w
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ ɜɚɥɚ
Main bearing radial clearance
0,040 - 0,096
0,15
panewkach gáównych
2
Luz osiowy waáu korbowego
Ɉɫɟɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ ɜɚɥɚ
Crankshaft end play
0,080 - 0,300
0,35
3
Luz poprzeczny korbowodu na wale
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɲɚɬɭɧɚ ɧɚ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨɦ
Big end bearing radial clearance
0,040 - 0,092
0,15
korbowym
ɜɚɥɟ
4
Luz osiowy korbowodu na wale korbowym
Ɉɫɟɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɲɚɬɭɧɚ ɧɚ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨɦ ɜɚɥɟ
Connecting rod axial play on crankshaft
0,180 - 0,350
0,40
5
Luz poprzeczny sworznia táokowego w
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ ɩɚɥɶɰɚ ɜ
Radial clearance: piston pin to small end
0,030 - 0,042
0,10
tulejce korbowodu
ɲɚɬɭɧɟ
bush
6
Luz poprzeczny sworznia táokowego w táoku
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ ɩɚɥɶɰɚ ɜ
Radial clearance: piston pin to piston (cold)
0,003 - 0,013
0,07
(na zimno)
ɩɨɪɲɧɟ (ɯɨɥɨɞɧɨɦ)
7
Wystawanie táoka ponad powierzchniĊ
ȼɵɫɬɭɩɚɧɢɟ ɩɨɪɲɧɹ ɧɚɞ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɛɥɨɤɚ
Piston protrusion over engine block surface
0,500 - 0,600
0,50 - 0,60
kadáuba
8
Luz pierĞcieni w rowkach táoka:
Ɂɚɡɨɪ ɩɨɪɲɧɟɜɨɯ ɤɨɥɶɰɨɜ ɜ ɩɨɪɲɧɟ:
Piston ring clearance in piston groove:
- 1 pierĞcieĔ uszczelniający
- 1 ɤɨɦɩɪɟɫɢɨɧɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
- 1st compression ring
0,050 - 0,090
0,25
- 2 pierĞcieĔ zgarniająco-uszczelniający
- 2 ɫɤɪɟɛɤɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
- 2nd scraper ring
0,040 - 0,078
0,25
- 3 pierĞcieĔ zgarniający
- 3 ɦɚɫɥɨɫɴɟɦɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
- 3rd oil control ring
0,045 - 0,085
0,25
9
Luz zamków pierĞcieni táokowych:
Ɂɚɡɨɪ ɜ ɡɚɦɤɟ ɩɨɪɲɧɟɜɨɯ ɤɨɥɶɰɨɜ:
Piston ring gap:
- 1 pierĞcieĔ uszczelniający
- 1 ɤɨɦɩɪɟɫɢɨɧɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
- 1st compression ring
0,400 - 0,600
2,50
- 2 pierĞcieĔ zgarniająco-uszczelniający
- 2 ɫɤɪɟɛɤɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
- 2nd scraper ring
0,250 - 0,450
2,50
- 3 pierĞcieĔ zgarniający
- 3 ɦɚɫɥɨɫɴɟɦɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
-3rd oil control ring
0,250 - 0,400
2,50
10
Luz poprzeczny waáka rozrządu
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɚɥɚ
Camshaft bearing radial clearance
0,080 - 0,130
0,20
11
Luz osiowy waáka rozrządu
Ɉɫɟɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɚɥɚ
Camshaft end play
0,080 - 0,260
0,30
12
Luz poprzeczny waáka napĊdu pompy
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɩɪɢɜɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɢɤɚ ɌɇȼȾ:
Injection pump drive shaft radial clearance:
wtryskowej: - przód
- ɩɟɪɺɞ
- front bearing
0,030 - 0,099
0,10
- tyá
- ɡɚɞ
- rear bearing
0,025 - 0,075
0,10
13
Luz osiowy waáka napĊdu pompy wtryskowej
Ɉɫɟɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɩɪɢɜɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɢɤɚ ɌɇȼȾ
Injection pump drive shaft end play
0,150 - 0,300
0,30
14
Luz zaworowy mierzony pomiĊdzy krzywką i
Ɂɚɡɨɪ ɜɩɭɫɤɧɨɝɨ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ
Valve clearance measured between cam
0,200
0,20
dĨwigienką przy zimnym silniku (zawór ssący
(ɯɨɥɨɞɧɨɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ)
and rocker arm with cold engine, for intake
i wydechowy)
and exhaust valves
15
Luz poprzeczny trzonka zaworu w
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ cɬɟɪɠɧɢɹ ɤɥɚɩɚɧɚ ɜ
Clearance:
prowadnicy:
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ:
- zawór ssący
- ɜɩɭɫɤɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ
- intake valve stem to valve guide
0,020 - 0,049
0,15
- zawór wydechowy
- ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ
- exhaust valve stem to valve guide
0,030 - 0,059
0,15
16
Luz osiowy wirnika pompy podciĞnieniowej
Ɉɫɟɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɪɨɬɨɪɚ ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ
Vacuum pump rotor end play
0,100 - 0,220
0,25
5
17
Luz poprzeczny wirnika pompy
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɪɨɬɨɪɚ ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ
Vacuum pump rotor journal radial clearance
0,032 - 0,077
0,12
podciĞnieniowej
18
Luz miĊdzyzĊbny wirników pompy olejowej
Ɂɚɡɨɪ ɦɟɠɞɭ ɡɭɛɚɦɢ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ
Oil pump rotor gear backlash
0,030 - 0,150
0,20
19
Luz zespoáu wirników turbosprĊĪarki:
Ɂɚɡɨɪ ɪɨɬɨɪɚ ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ:
Turbocharger rotor clearance:
- promieniowy
- pɚɞɢɚɥɶɧɵɣ
- radial
0,056 - 0,127
-
- osiowy
- oɫɟɜɨɣ
- axial
0,025 - 0,084
-
6
ȻɅɈɄ ɐɂɅɂɇȾɊɈȼ
KADàUB
ENGINE BLOCK
7
TABLICA I
KADàUB
ȻɅɈɄ ɐɂɅɂɇȾɊɈȼENGINE BLOCK
(4.96.11.08.001)
IloĞü; Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ; Quantity
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
No.
Nf
Nazwa
4CT90-1ME
4CT90-1ME
Name
A1603
A1604
1
1.7.3254
Kadáub
Ȼɥɨɤ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ
1
Engine block
2
1.7.2008
Pokrywa áoĪyska gáównego
Ʉɪɵɲɤɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ
4
Main bearing cap
3
1.7.3189
Pokrywa áoĪyska ustalającego
Ʉɪɵɲɤɚ ɭɩɨɪɧɨɝɨ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ
1
Thrust bearing cap
4
1.2.1583
Koáek
ɒɬɢɮɬ
10
Dowel pin
5
1.2.1790
ĝruba mocująca pokrywĊ áoĪyska
Ȼɨɥɬ
9
Bearing cap bolt
5a
1.2.1789
ĝruba mocująca pokrywĊ áoĪyska
Ȼɨɥɬ
1
Bearing cap bolt
6
1.8.5842
ZaĞlepka
Ɂɚɝɥɭɲɤɚ
2
Plug
7
1.8.5841
ZaĞlepka
Ɂɚɝɥɭɲɤɚ
6
Plug
8
1.8.1619
ZaĞlepka
Ɂɚɝɥɭɲɤɚ
1
Plug
9
1.2.0677
ĝruba dwustronna
ɒɩɢɥɶɤɚ
3
Stud
10
1.2.1697
ĝruba dwustronna
ɒɩɢɥɶɤɚ
2
Stud
11
1.1.0369
ĝruba M8x10-5.8-A
Ȼɨɥɬ M8x10-5.8-A
1
(PN-85/M-82105)
Bolt
12
1.2.0323
Uszczelka
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
1
(KN6-1)
Packing washer
13
1.2.1583
Koáek (ustalający wsp. pompy
ɒɬɢɮɬ
2
wtryskowej)
Dowel pin, injection pump bracket
14
1.1.2150
PierĞcieĔ uszczelniający MVQ 70-
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
2
(PN-60/M-86961)
N-18,3x2,4
O-ring
MVQ 70-N-18.3x2.4
15
1.2.1583
Koáek (ustalający obud. koáa
ɒɬɢɮɬ
2
zamachowego)
Dowel pin, flywheel housing
8
16
1.9.0144
PierĞcieĔ uszczelniający typu "O"
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
4
(PL601259)
O-ring
17
1.2.0963
Korek
Ɂɚɝɥɭɲɤɚ
4
Plug
18
2.18.279
Dysza natrysku oleju na táok
CɨɩɥɨOil nozzle
4
19
1.2.0323
Uszczelka
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
8
(KN6-1)
Packing washer
20
1.2.0384
WkrĊtka záącza
Ȼɨɥɬ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɹ
4
(KN4-12)
Banjo bolt
21
1.1.0848
ĝruba dwustronna M8x40-8.8
ɒɩɢɥɶɤɚ M8x40-8.8
2
(PN-85/M-82101)
Stud
22
1.9.1010
Uszczelka wspornika pompy
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ
1
wtryskowej
Gasket, injection pump bracket
23
1.1.0237
ĝruba M8x85-8.8-B
Ȼɨɥɬ M8x85-8.8-B
1
(PN-85/M-82101)
Bolt
24
1.2.0323
Uszczelka
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
1
(KN6-1)
Packing washer
25
1.1.0229
ĝruba M8x110-8.8-B
Ȼɨɥɬ M8x110-8.8-B
3
(PN-85/M-82101)
Bolt
26
1.1.1401
Podkáadka sprĊĪysta 8,2
ɉɪɭɠɢɧɧɚɹ ɲɚɣɛɚ 8,2
3
(PN-77/M-82008)
Spring washer 8.2
27
1.7.3167
Wspornik pompy wtryskowej
Ʉɪɨɧɲɬɟɣɧ ɬɨɩɥɢɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ
1
Injection pump bracket
28
1.5.0854
Tulejka przednia waáka napĊdu
Втулка
1
pompy wtryskowej
Bush, injection pump drive shaft front
29
1.2.0677
ĝruba dwustronna mocująca opór
ɒɩɢɥɶɤɚ
1
linki
Stud
30
1.1.0903
ĝruba dwustronna moc. pompĊ
ɒɩɢɥɶɤɚ M8x28-8.8
-
(PN-90/M-82137)
wtrysk. M8x28-8.8
Stud
31
1.2.0963
Korek
Ɂɚɝɥɭɲɤɚ
1
Plug
32
1.9.0144
PierĞcieĔ uszczelniający typu "O"
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
1
(PL 601259)
O-ring
33
1.8.1621
ZaĞlepka
Ɂɚɝɥɭɲɤɚ
1
Plug
34
1.1.0891
ĝruba dwustronna M6x14-5,8
ɒɩɢɥɶɤɚ M6x14-5.8
2
(PN-90/M-82137)
Stud
9
35
1.7.3396
Obudowa koáa zamachowego
Ʉɨɠɭɯ ɦɚɯɨɜɢɤɚ
1
Flywheel housing
36
1.1.0861
ĝruba dwustronna M10x28-8.8
ɒɩɢɥɶɤɚ M10x28-8.8
3
(PN-85/M-82137)
Stud
37
1.1.0898
ĝruba dwustronna M10x55-8.8
ɒɩɢɥɶɤɚ M10x55-8.8
-
(PN-90/M-82134)
Stud
38
1.7.3563
Przekáadka
Pɚɫɩɨɪɧaɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ
-
Spacer
39
1.2.0894
Podkáadka
ШайбаWasher
3
40
1.1.0231
ĝruba M8x35-8.8.B
Ȼɨɥɬ M8x35-8.8-B
3
(PN-85/M-82101)
Bolt
41
1.2.1499
Podkáadka
Шайба
8
Washer
42
1.1.0597
ĝruba M10x30-8.8-B
Ȼɨɥɬ M10x30-8.8-B
8
(PN-85/M-82105)
Bolt
43
2.28.126
Opór linki sterowania pompą
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɪɨɫɢɤɚ
1
wtryskową
Stop, injection pump control cable
44
1.1.1401
Podkáadka sprĊĪysta Z8,2
ɉɪɭɠɢɧɧɚɹ ɲɚɣɛɚ 8,2
1
(PN-77/M-82008)
Spring washer 8.2
45
1.1.1291
NakrĊtka M8-5-B
Ƚɚɣɤɚ M8-5-B
1
(PN-86/M-82144)
Nut
46
1.4.0526
PóápierĞcieĔ oporowy górny
ɉɨɥɭɤɨɥɶɰɨ ɭɩɨɪɧɨɟ ɜɟɪɯɧɟɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ
2
(78.01.04)
Thrust washer, upper
1.4.0527
PóápierĞcieĔ oporowy górny,
ɉɨɥɭɤɨɥɶɰɨ ɭɩɨɪɧɨɟ ɜɟɪɯɧɟɟ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ
(5078102110)
podwymiar 0,15
ɪɚɡɦɟɪɚ 0,15
2
Thrust washer, upper, undersize 0.15
47
1.4.0507
PóápierĞcieĔ oporowy dolny
ɉɨɥɭɤɨɥɶɰɨ ɭɩɨɪɧɨɟ ɧɢɠɧɟɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ
2
(78.01.08)
Thrust washer, lower
1.4.0510
PóápierĞcieĔ oporowy dolny,
ɉɨɥɭɜɤɥɚɞɵɲ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ
(5078101110)
podwymiar 0,15
0,15
2
Thrust washer, lower, undersize 0.15
48
1.5.0295
Póápanewka gáówna
ɉɨɥɭɜɤɥɚɞɵɲ ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ
10
(101.02.01)
Main bearing
1.5.0296
Póápanewka gáówna, podwymiar
ɉɨɥɭɜɤɥɚɞɵɲ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ
0,25
0,25
10
Main bearing, undersize 0.25
10
1.5.0297
Póápanewka gáówna, podwymiar
ɉɨɥɭɜɤɥɚɞɵɲ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ
0,50
0,50
10
Main bearing, undersize 0.50
1.5.0298
Póápanewka gáówna, podwymiar
ɉɨɥɭɜɤɥɚɞɵɲ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ
0,75
0,75
10
Main bearing, undersize 0.75
49
1.1.2290
PierĞcieĔ uszczelniający MVQ 70-
Уплотнительное кольцо
2
(PN-90/M-73092)
N-16,3x2,4
O-ring
MVQ 70-N-16.3x2.4
50
2.18.407
Przewód spáywu oleju, kpl.
Ɇɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞ ɜ ɫɛɨɪɟ
1
Oil return pipe, complete
51
1.1.1400
Podkáadka sprĊĪysta Z 6,1
ɉɪɭɠɢɧɧɚɹ ɲɚɣɛɚ Z6,1
4
(PN-77/M-82008)
Spring washer Z6.1
52
1.1.0355 (PN-85/M-
ĝruba M6x14-5.8-A
Ȼɨɥɬ M6x14-5.8-ABolt
2
82105)
53
1.1.1290
NakrĊtka M6-5-B
Ƚɚɣɤɚ M6-5-B
2
(PN-86/M-82144)
Nut
54
1.2.02914)
Podkáadka
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
(KN6-2)
Packing washer
1
55
1.2.00134)
Korek M14x1,5
ɉɪɨɛɤɚ M14x1.5
1
(S320.08.44)
Plug
56
1.8.65441)
Króciec
ɒɬɭɰɟɪ
1
Adapter
57
1.5.0039
Tulejka
Втулка
1
(PL 606598)
Bush
58
1.9.0046
PierĞcieĔ uszczelniający typu "O"
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
1
(PL 605597)
O-ring
59
1.5.0873
Tulejka
Втулка
2
Bush
60
1.2.1251
ĝruba krótka mocująca gáowicĊ
Ȼɨɥɬ
4
Short bolt, cylinder head
61
1.2.1250
ĝruba dáuga mocująca gáowicĊ
Ȼɨɥɬ
14
Long bolt, cylinder head
62
2.54.037
Filtr oleju puszkowy
Ɏɢɥɶɬɪ ɦɚɫɥɹɧɵɣ
1
(PP 8.7.3)
Oil filter cartridge
63
1.2.1757
Króciec
ɒɬɭɰɟɪ
1
Adapter
64
2.66.013
Cháodnica oleju typ 1200
Mɚɫɥɹɧɵɣ pɚɞɢɚɬɨɪ
1
(1A123560000)
Oil cooler type 1200
11
65
1.2.1765
Króciec przyáączeniowy filtru oleju
ɒɬɭɰɟɪ
1
Adapter
66
(5A45700B)
Uszczelka (element cháodnicy
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ (mɚɫɥɹɧɵɣ pɚɞɢɚɬɨɪ)
1
oleju)
O-ring (elemeent of oil cooler)
67
1.1.1389
Podkáadka 8,4
Шайба
-
(PN-78/M-82006)
Washer
68
1.1.1401
Podkáadka sprĊĪysta 8,2
ɉɪɭɠɢɧɧɚɹ ɲɚɣɛɚ 8,2
-
(PN-77/M-82008)
Spring washer 8.2
69
1.1.1297
NakrĊtka M8-8-B
Ƚɚɣɤɚ M8-8-B
-
(PN-86/M-82144)
Nut
70
1.9.0631
Uszczelka
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ
1
Gasket
71
1.7.2106
Pokrywka
Крышка
-
Cover
72
1.2.0323
Uszczelka
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
-
(KN6-1)
Packing washer
73
1.1.0554 (PN-85/M-
ĝruba M8x20-8.8-B
Ȼɨɥɬ M8x20-8.8-BBolt
-
82105)
74
1.1.1389
Podkáadka 8,4
Шайба
1
(PN-78/M-82006)
Washer
75
1.1.1401
Podkáadka sprĊĪysta 8,2
ɉɪɭɠɢɧɧɚɹ ɲɚɣɛɚ 8,2
1
(PN-77/M-82008)
Spring washer 8.2
76
1.1.0566
ĝruba M8x16-5.8-B
Ȼɨɥɬ M8x16-5.8-B
1
(PN-85/M-82105)
Bolt
77
1.2.1774
Uszczelka
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
2
Packing washer
78
1.2.1469
Gniazdo czujnika ciĞnienia oleju
ɋɟɞɥɨ
1
Oil pressure sensor seat
79
1.2.0291 (KN6-2)
Uszczelka
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
2
Packing washer
80
1.2.21085)
Gniazdo czujnika ciĞnienia oleju
ɒɬɭɰɟɪ ɞɚɬɱɢɤɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ
1
Seat, oil pressure sensor
1.2.21466)
Gniazdo czujnika ciĞnienia oleju
ɒɬɭɰɟɪ ɞɚɬɱɢɤɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ
1
Seat, oil pressure sensor
81
1.1.1375
NakrĊtka M10-6-B
Ƚɚɣɤɚ M10-6-B
3
(PN-84/M-82165)
Nut
82
1.1.1402
Podkáadka sprĊĪysta Z10,2
ɉɪɭɠɢɧɧɚɹ ɲɚɣɛɚ Z10,2
3
(PN-77/M-82008)
Spring washer Z10.2
12
83
1.1.1385
Podkáadka 10,5
Шайба 10,5
3
(PN-78/M-82006)
Washer
84
1.1.0874
ĝruba dwustronna M10x35-5.8
ɒɩɢɥɶɤɚ M10x35-5.8
2
(PN-90/M-82137)
Stud
85
1.1.0861
ĝruba dwustronna M10x28-8.8
ɒɩɢɥɶɤɚ M10x28-8.8
1
(PN-90/M-82137)
Stud
86
2.11.724
Kadáub z pokrywami áoĪysk, kpl.
Ȼɥɨɤ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫ ɤɪɵɲɤɚɦɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ
(No. 1 - 8)
(No. 1 - 8)
1
Engine block with bearing caps, ass'y
87
2.11.722
Wspornik pompy wtryskowej, kpl.
Ʉɪɨɧɲɬɟɣɧ ɬɨɩɥɢɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɜ ɫɛɨɪɟ
(No. 27-29; 31-34; 84; 85)
Injection pump bracket, ass'y (No. 27-29; 31-
1
34; 84; 85)
88
2.11.769
Kadáub, kpl (No. 1-29; 31-34; 84;
Ȼɥɨɤ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɜ ɫɛɨɪɟ
1
85)
Engine block, ass'y(No. 1-29; 31-34; 84; 85)
89
2.11.802
Obudowa koáa zamachowego, kpl.
Ʉɨɠɭɯ ɦɚɯɚɜɢɤɚ ɜ ɫɛɨɪɟ
1
(No. 35; 36)
Flywheel housing, ass'y (No. 35, 36)
90
2.01.8142)
Komplet uszczelek silnika
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɨɤɥɚɞɟɤ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
Engine gasket set
91
2.11.9423)
Zestaw naprawczy kadáuba
Ɋɟɦɨɧɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
beztulejowego
Linerless engine block repair kit
1) Tylko do 31.03.2002
1) Ɍɨɥɶɤɨ ɞɨ 31.03.2002
1) Only until March 31, 2002
2) W skáad kompletu uszczelek wchodzą:
2) Kɨɦɩɥɟɤɬ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɢɡ:
2) The gasket set includes:
1.9.1768 uszczelka miski olejowej
gasket, oil pan
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɚɪɬɟɪɚ
1.9.1604 uszczelka miski olejowej
gasket, oil pan
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɚɪɬɟɪɚ
1.9.1605 uszczelka miski olejowej
gasket, oil pan
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɚɪɬɟɪɚ
1.9.1010 uszczelka wspornika pompy wtryskowej
gasket, injection pump bracket
1.9.0423 uszczelka obud. uszczelnienia napĊdu pompy
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ
gasket, injection pump drive seal
wtryskowej
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ
housing
1.9.0422 uszczelka pokrywy przestawiacza
gasket, timing advancer cover
1.9.1103 uszczelka pompy oleju
gasket, oil pump
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ
1.1.2643 pierĞcieĔ uszczelniający
O-ring
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ
1.9.0631 uszczelka pompy zasilającej
gasket, feed pump
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
2.90.006 pierĞcieĔ uszczelniający AS 35x47x7
O-ring AS 35x47x7
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ
2.90.007 pierĞcieĔ uszczelniający AS 85x119x12
O-ring AS 85x119x12
2.90.003 pierĞcieĔ uszczelniający AS 40x55x7
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
O-ring AS 40x55x7
1.1.2290 pierĞcieĔ uszczelniający 16,3x2,4
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
O-ring 16,3x2,4
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
13

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..       1      2     ..